Gränskontroll av djur och djurprodukter m.m.

Import av djur, animaliska biprodukter, avelsmaterial, vissa foder, hö och halm från länder utanför EU ska ske via en gränskontrollstation. Du ska anmäla införsel till gränskontrollstationen senast en arbetsdag i förväg.

Import från länder utanför EU ska ske via en gränskontrollstation när du tar in

  • djur
  • animaliska biprodukter
  • avelsmaterial
  • hö och halm
  • ekologiska vegetabiliska foder
  • vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder.

Vid import av livsmedel hänvisar vi dig till Livsmedelsverket.

Vid gränskontrollstationen kontrollerar en veterinär att sändningen uppfyller villkoren enligt EU-lagstiftningen. Veterinären kontrollerar att djuren och produkterna är säkra ur djurhälsosynpunkt, att de inte innehåller otillåtna ämnen och att djuren är i skick att transporteras vidare.

Sändningen ska också anmälas i det webbaserade systemet TRACES.NT.

Triangelhandel

Import till EU av djur och varor från ett tredjeland via ett annat tredjeland kallas för triangelhandel. Ett exempel kan vara sällskapsdjurfoder som kommer från Kina, via Storbritannien, till Sverige. Triangelhandel är i de flesta fall inte tillåten, eftersom myndigheterna i ett land inte kan intyga till exempel djurhälsokrav eller produktbehandling utförd i ett annat land. Detta gäller oavsett om ursprungsanläggningen i första tredje land är listad för export till EU eller inte.

Det finns enstaka undantag, till exempel för avelsmaterial. Om du är osäker, kontakta gränskontrollstationen i god tid innan importen ska ske.

Anmäl till gränskontrollstationen senast en arbetsdag i förväg

Du måste anmäla sändningens ankomst till gränskontrollstationen. Det gäller även sändningar som ska lastas om i Sverige för vidare transport inom EU. Ta kontakt med den gränskontrollstation där din sändning ska tas in senast en arbetsdag i förväg. Du hittar kontaktuppgifterna under rubriken Kontaktuppgifter till gränskontrollstationer.

När din sändning passerar gränsen till Sverige ska du också anmäla införseln till Tullverket.

Vid införsel till Sverige via ett annat EU-land

Levande djur

Om du ska ta in levande djur till Sverige via ett annat EU-land ska gränskontroll göras vid en gränskontrollstation i det land där sändningen först kommer in i EU. Då ska du anmäla sändningens ankomst till den gränskontrollstationen.

När sändningen med djur passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till Tullverket.

Produkter från djur m.m.

Vid transport med flyg eller båt till Sverige av animaliska biprodukter, avelsmaterial, hö och halm, och vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder, ska du anmäla sändningen till aktuell gränskontrollstation i Sverige. Om sändningen ska lastas om till bil, järnväg eller inre vattenväg i ett annat EU-land ska du göra anmälan till gränskontrollstationen i det aktuella landet.

Det här händer vid gränskontrollstationen

Vid gränskontrollstationen gör veterinären en dokumentkontroll, en identitetskontroll och en fysisk kontroll av djuren eller produkterna för att säkerställa att alla villkor i lagstiftningen är uppfyllda.

Resultatet av kontrollerna registreras i EU:s gemensamma webbaserade system TRACES.NT. Sändningen går sedan vidare till tullen.

Ibland gör gränskontrollveterinären även en provtagning som en del av den fysiska kontrollen. Om din sändning provtagits får den vanligtvis föras vidare till tullen och levereras till dig i väntan på provsvar. Men det är önskvärt att produkterna inte går ut i butiker eller produktion förrän du fått ett slutsvar för sändningen. Det får du efter ungefär 5 dagar.

Om det finns särskilda misstankar om kontaminering eller smitta hålls sändningen kvar på gränskontrollstationen tills det har kommit ett provsvar.

Avgift för gränskontrollen

Vi tar ut en avgift för att kontrollera sändningen. Du betalar en fast avgift per sändning och en timavgift som varierar beroende på hur lång tid kontrollen tar och om kontrollen sker på vanlig kontorstid eller på en kväll eller en helg. Avgiften är till för att täcka kostnaderna för kontrollen. Om vi behöver ta prover i samband med gränskontrollen kommer vi att debitera dig för de faktiska analyskostnaderna från laboratoriet.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Gränskontrollstationer i Sverige

Alla djur utom hov- och klövdjur

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Traceskod: SE ARN 4 - SJV

fax: 08-597 852 11

E-post till Border Control Post (BCP):

Hästar

Norrköpings flygplats

Traceskod: SE NRK 4 - SJV

Endast registrerade hästar, dvs. hästar som är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan och hästar som har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass).

Animaliska biprodukter, avelsmaterial, vegetabiliska foder m.m.

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Förpackade kylda, frysta och rumstempererade produkter

Traceskod: SE ARN 4 – SJV

fax: 08-597 852 11

Göteborg (hamn)

Förpackade rumstempererade produkter

Traceskod: SE GOT 1 – SJV

Helsingborg (hamn) SE HEL 1 – SJV

Förpackade frysta eller rumstempererade produkter

Traceskod: SE HEL 1 – SJV

fax: 042-18 19 55

Ingen gränskontrollstation för nötkreatur, grisar, får, getter och oregistrerade hästar och andra mer ovanliga hov- och klövdjur

Det finns i dagsläget ingen gränskontrollstation i Sverige som är godkänd för att ta emot nötkreatur, grisar, får, getter och oregistrerade hästar, dvs. hästar som inte är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan och hästar som inte har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass).

Om du ska ta in dessa djur från ett land utanför EU måste du därför ta in dem via en gränskontrollstation som är godkänd för aktuellt djurslag i ett annat EU-land.

Författningar

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2021-10-01