Handla med foder med länder utanför och inom EU

Reglerna för handel med foder är till viss del olika beroende på om du handlar med länder inom eller utanför EU. Du ansvarar för att fodret du tar in till Sverige är säkert, anmält och märkt på rätt sätt. I vissa fall behöver fodret även åtföljas av ett speciellt handels­dokument eller veterinär­intyg. Som privat­person behöver du tänka på att det finns regler som även gäller dig.

Ta in foder till Sverige oavsett från vilket land det kommer

Anmäl dig som foderleverantör

Om du köper och tar in foderprodukter, för försäljning och distribution i Sverige, från andra länder behöver du anmäla dig som foderleverantör hos Jordbruksverket.

Syftet med registreringen är att öka spårbarheten för foder, och därmed även foder- och livsmedelssäkerheten. Om du ändrar något i din verksamhet eller slutar med att ta in foder till Sverige ska du meddela det på samma blankett som du registrerar foderanläggningen.

Undantag från kravet att anmäla dig som foderleverantör

Du som har en detaljhandel (säljer till slutkonsument) och enbart säljer foder till sällskapsdjur behöver inte registrera dig som foderleverantör om du enbart köper in dina produkter från svenska foderleverantörer eller registrerade foderleverantörer inom EU.

Du som är lantbrukare behöver inte anmäla dig som foderleverantör om du tar in foderprodukter som du enbart ska ge till dina egna djur. Men eftersom du hanterar foder behöver du ha anmält din foderanläggning hos din länsstyrelse.

Det samma gäller om du har ett häststall där du hyr ut stallplatser och har registrerat din foderanläggning hos din länsstyrelse. Då får du använda fodret som du tar in från ett annat EU-land till alla hästar i stallet, utan att du behöver registrera dig som foderleverantör.

Vilken typ av foder får jag som privatperson ta med mig hem från utlandet?

Som privatperson får du ta in alla typer av foder, oavsett vikt från alla EU-länder samt från Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz. Från Grönland och Färöarna får du ta in maximalt 10 kilo.

När det gäller foder med animaliskt innehåll kan du från andra länder bara ta med dig foder till sällskapsdjur om det krävs av hälsoskäl och förutsatt att det inte är mer än 2 kilo. Det gäller också att

 • produkten är avsedd för det sällskapsdjur du har med dig på resan
 • produkten är lagringstålig
 • det är en förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsument
 • förpackningen är obruten, om inte fodret behöver användas under resan.

Ändra eller sluta med foderverksamhet

Om du ändrar något eller slutar med din foderverksamhet ska du meddela det på samma blankett som du registrerar foderanläggningen.

I e-tjänsten Sök foderföretagare kan du se uppgifter som är registrerade på dig eller ditt företag.

Du ansvarar för att fodret är säkert

Det är du som foderleverantör som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven och reglerna för foder och har det yttersta ansvaret för att det är säkert. Du ska ha skriftliga rutiner som grundar sig på principer som tar reda på, bedömer och kontrollerar risker i verksamheten.

Provtagning av salmonella och aflatoxin

I de fall det inte finns detaljkrav på provtagning för den foderprodukt som du tar in ska du själv efter en riskbedömning avgöra vilka analyser som du bör göra på fodret. I sammanfattningen om Salmonellareglerna kring import av foder till Sverige hittar du mer information om provtagning vid import av foder.

Regler för provtagning av salmonella vid införsel av foder till Sverige

Foderråvaror

För vissa foderråvaror, till exempel sojamjöl, sojabönor, rapsmjöl, majsglutenmjöl och foderblandningar till livsmedelsproducerande djur måste du ta prov för aflatoxin och salmonella.

Foderblandningar till nötkreatur, ren, gris och fjäderfä

 Du som tar in foderblandningar till nötkreatur, ren, gris eller fjäderfä från ett annat EU-land måste för varje sändning kunna visa dokumentation på att du har tagit prov för salmonella. För partier på upp till 100 ton ska du ta minst 80 delprov, som slås samman tio och tio till totalt 8 analysprover.

Foderblandningar till mjölkkor

Du som tar in foderblandningar till mjölkkor från ett annat land måste för varje sändning kunna visa dokumentation på att du tagit prov för aflatoxin.

Du hittar vilka råvaror som du ska ta prover på i bilaga 4, föreskrift 2018:33.

Söker efter 2018:33

Det finns särskilda regler för kontroll av dioxin i vissa vegetabiliska foderråvaror (fett och oljor).

Fodret ska vara märkt på rätt sätt

Foderprodukter måste vara märkta enligt EU:s märkningsbestämmelser och på det officiella språket eller språken i det land som de ska säljas. Foder som du säljer i Sverige måste alltså vara märkt på svenska.

Transportören ska vara registrerad

Den som transporterar foder i någon form måste följa foderreglerna. Det innebär bland annat att alla som transporterar foder i samband med handel med andra länder ska ha anmält sin transportverksamhet och vara registrerade.

Transporterar du foder som helt eller delvis består av animaliska biprodukter, till exempel biprodukter från slakt eller färskfoder till hund, måste du även vara registrerad för att transportera animaliska biprodukter.

Grovfoder kan sprida ogräs och oönskade växter

Att ta in grovfoder och halm till Sverige kan innebära en risk för att föra in och sprida olika ogräs, till exempel flyghavre, renkavle eller giftiga växter.

Det finns dock inga begränsningar i att föra in grovfoder till Sverige på grund av denna risk. Du hittar mer information om ogräs i nyhetsbrevet Ogräsbrev 2023 Nr 6.

Kan vara brandfarligt

I vissa fall kan grovfoder klassas som brandfarligt och därmed ses som farligt gods, till exempel vid färjetransporter. Kontakta Transportstyrelsen för mer information.

Läs mer om att ta in grovfoder under specifika regler här nedanför.

Foder från EU-länder

Det finns särskilda regler som du måste följa när du tar in foder från EU-länder och från Norge och Schweiz.

Alla foderanläggningar ska vara registrerade och även godkända för viss typ av foder

Alla foderanläggningar inom EU ska vara registrerade. Kontrollera om den EU-anläggning du tänker ta emot foder från finns med på EU:s listor över registrerade eller godkända anläggningar.

Foder som innehåller animaliska beståndsdelar

För foder som helt eller delvis består av animaliska beståndsdelar, till exempel biprodukter från slakt, fiskmjöl, köttmjöl eller obearbetat sällskapsdjursfoder (så kallat färskfoder), gäller extra regler när du tar in dem från ett annat EU-land. Mer information om vilka regler som gäller hittar du på sidan Handla med produkter från djur med länder utanför och inom EU.

Handelsdokument för foder med animaliska biprodukter eller framställda produkter från EU-länder

Om du för in foder som helt består av animaliska biprodukter eller framställda produkter, som till exempel biprodukter från slakt, kött- eller fiskmjöl, från länder inom EU ska ett standardiserat handelsdokument följa med i transporten till mottagaren. Även foder som innehåller dessa produkter kan behöva handelsdokument. Det är avsändaren av fodret som ansvarar för att dokumentet följer med transporten av fodret. Mer information om handelsdokument hittar du på sidan Utfärda handelsdokument och föra register.

Inköp av grovfoder

I flera länder inom EU finns den allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest bland vildsvin. Afrikansk svinpest kan smitta på flera sätt, bland annat via grovfoder.

Om den hygieniska kvaliteten på grovfodret är god är risken inte så stor för att afrikansk svinpest ska föras över via väl torkat hö och halm samt ensilage och inplastat stråfoder. Men det kan ändå komma med delar av döda djur när man framställer foderbalarna. Därför rekommenderar vi

 • att du undviker att ta in grovfoder eller halm till Sverige från områden där det finns afrikansk svinpest
 • att om du ändå planerar att ta in grovfoder eller halm från sådana områden bör du i god tid före det kontakta myndigheterna i producentlandet för att kontrollera hur smittsituationen är där grovfodret är producerat.
 • att grovfodret bör ha lagrats i minst två månader innan du tar in det
 • att om du redan har tagit in grovfoder eller halm från områden där det finns afrikansk svinpest ska du vara extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur i fodret.

Foder från länder utanför EU

Foder och tillsatser måste uppfylla EU:s krav

Om du importerar foder från länder utanför EU måste det uppfylla EU:s krav på fodersäkerhet när det gäller

 • smittämnen och främmande ämnen så som till exempel salmonella, dioxin, mögelgifter och miljögifter
 • GMO (genetiskt modifierade organismer).

Om du importerar tillsatser, förblandningar eller foder som innehåller tillsatser måste du säkerställa att tillsatserna är godkända enligt EU:s krav.

Du ansvarar för att fodret uppfyller EU:s krav

Det är du som importerar fodret från länder utanför EU som har det yttersta ansvaret för att det är säkert och att det har producerats enligt EU:s krav.

För att säkerställa att företaget som du köper fodret av producerar det enligt EU:s krav bör du säkerställa:

 • att de producerar fodret enligt EU:s regler om foderhygien
 • att de tillsatser som ingår i fodret är godkända inom EU
 • att märkningen är enligt EU:s märkningsregler.

Om märkningen är på något annat språk måste du översätta märkningen till svenska innan du släpper ut fodret på den svenska marknaden.

Vegetabiliska råvaror

Om du importerar vissa vegetabiliska råvaror, till exempel jordnötter, från länder utanför EU finns krav på utökad kontroll. Jordbruksverkets gränskontrollveterinär tar prover på råvarorna för aflatoxin innan de kan komma in i Sverige.

De råvaror som ska provtas i samband med import hittar du i EU:s förordning om importkontroll av vegetabiliska råvaror. I förordningens bilagor finns en förteckning över råvaror som måste provtas före import. Det är viktigt att du som importerar foder håller dig uppdaterad om vilka råvaror och länder som omfattas av provtagningen vid importtillfället. Tänk också på att det alltid är du som importerar råvarorna som har ansvaret för att de provtas och att de är säkra innan de tas in i Sverige.

Särskilt utsedda gränskontrollstationer

Tänk på att du endast kan ta in dessa råvaror till Sverige vid särskilt utsedda gränskontrollstationer. Dessa är hamnarna i Göteborg och Helsingborg samt flygplatserna vid Arlanda och Landvetter. Du ska föranmäla sändningar med råvaror som måste provtas till den gränskontrollstation som tar in sändningen.

Du som importerar de aktuella råvarorna måste betala för provtagningen. Kostnaden kan variera beroende på hur stor sändningen är.

Foder som innehåller animaliska beståndsdelar

För foderprodukter som innehåller animaliska biprodukter, till exempel sällskapsdjursfoder, gäller särskilda regler när du importerar dem från länder utanför EU, Norge eller Schweiz. Mer information om vilka regler som gäller hittar du på sidan Handla med produkter från djur med länder utanför och inom EU.

Importera grovfoder till Sverige från länder utanför EU

Du får föra in grovfoder från Norge men från de flesta andra länder utanför EU är import av hö och halm förbjuden. Innan du kan importera hö eller halm till Sverige bör du kontrollera att de länder du vill importera från är godkända. De länder som är godkända framgår av en lista i förordning (EU) 2022/575. Hö och halm från dessa länder ska genomgå veterinär gränskontroll. Det ska även framgå av en deklaration att det har lagrats under minst två månader före importtillfället.

Föra ut foder till andra länder

Foder till andra EU-länder

Om du för ut foderprodukter till ett EU-land, Norge, Schweiz, Andorra eller Färöarna gäller i stort sett samma regler och krav som när du säljer, skickar eller transporterar foderprodukter inom Sverige. För foderprodukter som kräver handelsdokument krävs det dock att du använder det standardiserade handelsdokumentet, som ska vara på det mottagande landets språk. Läs mer på sidorna om handelsdokument och transporter av produkter från djur.

Använda systemet Traces

Istället för att använda det standardiserade handelsdokumentet kan du som använder datasystemet Traces ta ut handelsdokumentet från systemet. I utskriften ska alla uppgifter finnas med. Dokumentet ska skrivas under av dig och skickas i original tillsammans med foderprodukten. Du själv och transportören ska ha varsin kopia. För vissa produkter krävs det att du som avsändare lägger in varje sändning i Traces.

Foder till länder utanför EU

För att kunna exportera foder till ett land utanför EU, måste du som exportör ta reda på vilka krav som gäller i det land som du ska exportera till, det så kallade mottagarlandet. Om du ska exportera foder till Norge, Schweiz, Andorra och Färöarna gäller samma regler som till ett annat EU-land.

För export av foder med animaliskt innehåll till länder utanför EU ska det oftast finnas ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär. För vegetabiliskt foder kan det vara tillräckligt med så kallade communications, free sales certificates eller intyg om att vissa sjukdomar inte förekommer i Sverige.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

Frågor som du kan behöva få svar på före exporten:

 • Är det möjligt att exportera min produkt till mottagarlandet?
 • Uppfyller produkten lagstiftningens krav i mottagarlandet, till exempel är alla ingredienser och tillsatsämnen i foderprodukten godkända?
 • Ska du som exportör registrera dig i mottagarlandet?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket veterinärintyg eller annat dokument behövs?

Ta kontakt med en officiell veterinär om fodret innehåller något animaliskt

Om du ska exportera foder som innehåller animaliska beståndsdelar ska du i god tid ta kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns en mall för hälsointyg som gäller för den specifika produkten i det land dit du ska exportera till. Läs mer på sidan Handla med produkter från djur med länder utanför och inom EU.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagarlandet för att kunna exportera en särskild produkt ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Du ska alltid lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket innan du exporterar foder till länder utanför EU.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

För frågor om att föra ut foder till andra länder:

För frågor om att ta in foder från andra länder:

Författningar

Alla föreskrifter, förordningar och lagar där det kan finnas kopplingar till foder finns samlade på en sida.

Senast granskad: 2024-02-09

Till toppen