Transportera foder

Du som transporterar foder i någon form måste följa EU:s regler om foder, både om du transporterar foder som är förpackat eller i bulk. Du ska även anmäla din transportverksamhet till Jordbruksverket.

Anmäl din transportverksamhet

Om du transporterar foder ska du anmäla din verksamhet till Jordbruksverket. Du anmäler din verksamhet till Jordbruksverket via vår e-tjänst eller på en blankett.

Om du ändrar något eller slutar transportera foder ska du ändra informationen om din verksamhet i samma e-tjänst som du anmälde din verksamhet.

Anmäl foderanläggning

Du kan även anmäla din verksamhet via en blankett.

Det kostar inget att anmäla din foderverksamhet men du kommer att få betala en årlig kontrollavgift med start året efter att du anmält dig.

Syftet med registreringen är att öka spårbarheten för foder, och därmed även öka foder- och livsmedelssäkerheten.

Undantag från kravet att anmäla foderverksamhet

Du behöver inte anmäla din foderverksamhet om

 • du är lantbrukare och transporterar ditt eget foder, eftersom du redan är registrerad som primärproducent
 • du är privatperson och transporterar foder till dina egna djur.

Transportera foder som innehåller animaliska biprodukter

Transporterar du foder som helt eller delvis består av animaliska biprodukter, till exempel biprodukter från slakt eller färskfoder till hund, måste du även vara registrerad för att transportera animaliska biprodukter. Det gäller även om du transporterar produkter som är framställda av animaliska biprodukter, till exempel fiskmjöl och köttmjöl. Det finns även fler regler som du ska följa.

För att transportera bearbetat sällskapsdjursfoder som till exempel torrfoder eller konserver räcker det att du är registrerad för transportverksamhet med foder.

Regler för dig som transporterar foder

Som transportör ska du hantera fodret på ett säkert sätt genom din del av distributionskedjan. Du ska ha någon form av kontrollprogram men det behöver inte vara en formell HACCP-plan (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Du ska bland annat uppfylla följande krav:

 • Lagra och transportera foder i lämpliga behållare så att det är lätt att identifiera fodret och så att det inte finns risk för att det kan förväxlas eller att det blandas och förorenas med annat foder eller andra ämnen.
 • Förvara bearbetat foder åtskilt från foderråvaror och obearbetat foder.
 • Noggrant rengöra behållare och utrustning som du använder för transport, lagring, överföring, hantering och vägning av foder. Du ska också införa ett rengöringsprogram och se till så att det inte finns kvar några rester av rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Även fordon som du använder för att transportera fodret ska du rengöra regelbundet.
 • Förhindra att skadedjur kommer åt fodret när du transporterar det.

Du ska även skriva in uppgifter från alla fodertransporter i en journal. Du ska notera:

 • vad som transporterades (typ och mängd)
 • när det transporterades
 • varifrån det transporterades och vart det transporterades,
 • registreringsnumret på den bil det transporterades med
 • hur rengöringen av transportfordonet har gått till
 • vilka eventuella rengöringsmedel som har använts.

Förbud mot vissa proteiner i foder

Med anledning av risken för att foder ska leda till TSE-sjukdom på djur som till exempel BSE (”galna kosjukan”) eller scrapie är det generellt sett förbjudet att utfodra idisslare och andra djur utom pälsdjur och sällskapsdjur med foder som helt eller delvis består av protein från djur.

Förbudet finns i artikel 7 i TSE-förordningen nr 999/2001. Undantag från förbudet finns i bilaga IV i samma förordning. Där hittar du också regler för hur undantagen ska tillämpas, till exempel krav på råvara, tillverkning, transport och lagring.

Grundläggande är att varken idisslare eller djur som är produktionsdjur (andra än pälsdjur) får utfodras med proteiner från idisslare. Idisslare får heller inte utfodras med fiskprotein. Av produktionsdjuren är det bara fisk som får utfodras med protein från fisk, gris, fjäderfä och insekter. Det är dock inte tillåtet att utfodra med fiskmjöl som innehåller proteiner från odlad fisk av samma art. Gris och fjäderfä får utfodras med fiskprotein och insektsprotein. Gris får dessutom utfodras med protein från fjäderfä, och fjäderfä får utfodras med protein från gris. Protein från mjölk och ägg får ges till alla djurslag. Den fullständiga listan finns i kapitel I och II i bilaga IV i TSE-förordningen. Definitionen på de produkter som nämns där finns i bilaga I i förordning (EG) nr 142/2011.

Förbudet påverkar även hur du som tillverkar, lagrar, transporterar och använder foder måste säkerställa att fodret inte kan förorenas av otillåtet protein.

Märkning

Alla foderprodukter till alla djurslag ska vara märkta enligt EU:s regler om märkning.

Det är en skyldighet för alla led i foderkedjan, alltså även för dig som transporterar foder, att se till så att endast foder som är korrekt märkt levereras till kund.

Transportera foder som innehåller läkemedel

Transporterar du foder som innehåller läkemedel eller tillsatser i form av koccidiostatika behöver du skicka in en anmälan om godkännande för det. För ett sådant godkännande får du betala en avgift. Den lägsta avgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. I avgiften ingår en besiktning då vi besöker dig och bedömer om den uppfyller de regler som finns. Om besiktningen av anläggningen tar mer än 12 timmar kostar det ytterligare 767 kronor per påbörjad timme. Vi skickar fakturan till ansvarig foderföretagare.

Du ansöker om godkännande genom att uppdatera dina uppgifter vår e-tjänst eller via en blankett.

Du ska alltid hantera foder som innehåller läkemedel separat från foder som inte innehåller läkemedel för att förhindra förorening av fodret.

Kontroll

Målet med foder- och livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Vi ska kunna lita på våra foder och livsmedel, både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i alla delar i kedjan från jord till bord är därför viktig för att kunna säkerställa att reglerna följs och att säkra foder och livsmedel produceras. Detta kallas offentlig kontroll.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen leder till säkert foder och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

Din foderanläggning, det vill säga ditt kontor och dina transportfordon, kommer att kontrolleras av Jordbruksverket. Kontrollen är belagd med en årlig kontrollavgift. Inför varje år får du ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart femte år så är avgiften uppdelad på fem år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte. Om vi tar prover vid kontrollen får du även betala för den faktiska analyskostnaden.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Om du ändrar något eller slutar transportera foder ska du ändra informationen om din verksamhet i samma e-tjänst eller på samma blankett som när du anmälde din verksamhet.

Så går kontrollen till

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du normalt sett inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Vi kan även komma att ta prover för att kontrollera att fodret transporteras i fordon som inte innehåller några mikrobiologiska föroreningar.

Författningar

Alla föreskrifter, förordningar och lagar som kan beröra foderföretagare finns samlade på sidan Sveriges och EU:s författningar om foder.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-01-13