Transportera och mellanlagra animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Den som transporterar animaliska biprodukter (ABP) och därav framställda produkter ska vara registrerad hos Jordbruksverket. För att undvika smittspridning och för att produkterna ska användas på rätt sätt finns det regler för insamling, transport och spårbarhet. Produkterna ska ha ett handelsdokument när de transporteras.

Anmäla dig som transportör

Du som yrkesmässigt transporterar animaliska biprodukter (ABP) eller därav framställda produkter ska anmäla din verksamhet till Jordbruksverket. Anmälan är kostnadsfri.

Du anmäler din verksamhet på en blankett. Om du senare upphör med verksamheten eller ändrar något i den ska du skicka in blanketten på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Det är den som är juridiskt ansvarig för transporten som ska vara registrerad. Så utför du transporttjänst åt ett annat transportföretag kan det hända att du inte behöver registrera ditt företag. Är du tveksam ska du vända dig till det företag du utför jobb åt och utreda ansvaret.

Är du osäker på vilken kategori du ska fylla i ska du fråga den som du ska transportera åt.

Registrerade transportörer finns under Sektion XIII på sidan Anläggningar för foder och animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter

När du transporterar animaliska biprodukter eller framställda produkter finns det regler för bland annat spårbarhet, behållare, förpackningar, märkning, medföljande dokument och dokumentation i register som du måste följa.

Registerföring och dokument som ska följa med produkterna

Under de flesta transporter ska du ha med dig ett original av handelsdokumentet och en kopia. Originalet ska du lämna till mottagaren och kopian ska du spara i två år.

Om avsändaren använder elektroniska dokument ska systemet vara godkänt av Jordbruksverket och du ska ha tillgång till informationen från bilen.

Du är skyldig att föra register över sändningar. Minimikrav på innehåll i registret för dig som transportör är

 • plats för lastning
 • datum då materialet transporterades bort från anläggningen
 • mottagarens namn, adress och eventuella godkännande- eller registreringsnummer
 • mängden material
 • djurart om det är foderråvara av kategori 3 (bearbetad eller obearbetad)
 • nummer på idisslares öronmärke om det är hel djurkropp eller huvud.

Transport av matavfall

Du får transportera källsorterat matavfall inklusive använd matolja från restauranger, storkök, centralkök och hushållskök, inom Sverige till förbränning, rötning eller kompostering enligt miljölagstiftningens krav. Då behöver du alltså inte vara registrerad hos Jordbruksverket eller få med ett handelsdokument. Detta gäller bara matavfall av kategori 3. För matavfall av kategori 1 från internationell trafik från flygplatser och hamnar gäller reglerna för registrering och handelsdokument.

Transportera stallgödsel

Du behöver inte använda handelsdokument när du transporterar obehandlad naturgödsel i Sverige

 • mellan två platser på samma gård
 • mellan gården och den som ska sprida naturgödseln, till exempel en grovfoder-, spannmåls- eller grönsaksodlare.

Du behöver heller inte använda handelsdokument när du transporterar obehandlad stallgödsel till biogas-, komposterings- eller bearbetningsanläggningar. Däremot ska du som har ett jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter dokumentera transporten.

Följande uppgifter behöver finnas med i dokumentationen

 • datum
 • mängd
 • gödselslag
 • leverantör och mottagare
 • mängden fosfor, alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Anteckningarna ska sparas och finnas tillgänglig under minst 6 år.

Om du transporterar obehandlad stallgödsel med motorredskap klass II behöver du inte märka fordonet på något särskilt sätt.

Transport från gränskontrollstation

Om du ska transportera importerade produkter från en gränskontrollstation ska du istället för handelsdokument få med dig en kopia av veterinärintyget. Kopian ska vara signerad av gränskontrollveterinären och ska överlämnas till mottagaren. Du ska själv ha en kopia på den del av det åtföljande dokumentet där mottagarens adress framgår och vad det är som transporterats. Det ska också framgå att transporten utgår från gränskontrollstationen. Kopian ska du spara i minst två år och den ska ligga till grund för vad du för in i ditt register.

Om transporten istället ska till destruktion under tullövervakning ska ett särskilt handelsdokument användas.

Transport av prover för forskning och diagnostik

Om du transporterar prover för forskning och diagnostik kan du i vissa fall få med en remiss eller ett annat transportdokument istället för ett handelsdokument.

Se alltid till att du får en kopia på det åtföljande dokumentet. Kopian ska du spara i minst två år.

Transport till utlandet

Vid transporter till andra EU-länder samt till Norge, Island och Schweiz måste avsändaren alltid använda det standardiserade dokumentet och dokumentet ska vara på mottagande lands språk. För vissa typer av produkter måste informationen läggas in i Traces och handelsdokumentet hämtas då ut från det systemet av avsändaren. I dessa fall ska dokumentet skrivas ut och följa med sändningen.

Anläggningar för mellanhantering och lagring

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter måste ibland lagras eller hanteras på något sätt innan de sänds vidare till den slutliga mottagaren. Om detta sker på en annan anläggning än ursprungsanläggningen ska du anmäla anläggningen till Jordbruksverket och anläggningen ska godkännas. Det kan röra sig om anläggningar som till exempel lagrar, sorterar, styckar, kyler, fryser eller saltar animaliska biprodukter. Till denna typ av anläggning räknas även anläggningar som mal, och ibland även hygieniserar, animaliska biprodukter för vidare transport till biogasanläggning.

Du ska även anmäla anläggningar som lagrar framställda produkter till Jordbruksverket. Om de framställda produkterna ska bortskaffas via deponering, förbrännas eller användas som organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel behöver vi godkänna anläggningen innan du kan börja med din verksamhet.

Du anmäler din anläggning på en blankett. Du ska använda samma blankett oavsett om anläggningen ska godkännas eller inte.

Anläggningar som ska godkännas måste vi kontrollera innan vi kan godkänna dem. Detta kostar i normalfallet 9 000 kronor. Den som är ansvarig för en anläggning ska även betala en årlig kontrollavgift.

När du skickar in ansökan bör anläggningen vara klar för kontroll inom tre månader. Ta även kontakt med berörd miljömyndighet om du är osäker på vilka miljöregler som gäller för din blivande verksamhet.

När anläggningen väl har blivit godkänd så gäller detta tills vidare, om inget annat framgår av beslutet.

Om anläggningen inte behöver godkännas krävs det ingen kontroll av anläggningen innan du får börja och vi tar inte ute någon avgift för anmälan. Däremot ska du betala en årlig kontrollavgift.

Om du ändrar något i en verksamhet som redan är registrerad eller godkänd ska du skicka in blanketten på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Anmäla plats för omlastning

Om det bara rör sig om en plats för omlastning ska du skicka din anmälan till länsstyrelsen för att få platsen godkänd. Omlastning kan till exempel vara en förflyttning av en sluten behållare med innehåll från ett fordon till ett annat. Du ska kunna rengöra och desinficera ytan för omlastning, och det ska vara möjligt att ta hand om spolvatten på ett smittskyddssäkert sätt. Länsstyrelsen kan ställa ytterligare krav på platsen och verksamheten.

Kontroll

Det är länsstyrelsen som kontrollerar transporter och eventuella omlastningsplatser. Transport av matavfall ligger inom kommunens kontrollansvar. Jordbruksverket kontrollerar verksamhet vid lager och anläggningar för mellanhantering.

Syftet med kontrollen inom området animaliska biprodukter och därav framställda produkter är att säkerställa att produkter hanteras i enlighet med gällande regelverk, detta för att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

Den offentliga kontrollen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter ingår i den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan.

Kontrollen i livsmedelskedjan utvärderas varje år för att tydliggöra de eventuella förbättringar som kan genomföras för att åstadkomma en likvärdig, rättssäker och effektiv kontroll. Rapporterna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Så går kontrollen till vid anläggningar för lagring och mellanhantering

Vid en kontroll på anläggningar och företag som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter kontrollerar Jordbruksverket bland annat:

 • att företaget har rätt godkännande eller registrering
 • de egenkontroller som ett företag ska ha upprättat för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen
 • företagets riskhantering enligt HACCP-principen
 • spårbarhet
 • användning av handelsdokument
 • märkning
 • dokumentation och åtgärder kring skadedjursbekämpning.

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du, normalt sett, inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Kontrollen är avgiftsbelagd

Avgiften för den offentliga kontrollen beror på vilken risk- och erfarenhetsklass din verksamhet är placerad i och på beräknad tidsåtgång. Risk- och erfarenhetsklassen avgör också hur ofta vi kommer att kontrollera verksamheten.

Inför varje år får du som är ansvarig för en anläggning, ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart tredje år så är avgiften uppdelad på tre år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte.

Om du vill avboka en kontroll måste du göra det före klockan 15 dagen före kontrollbesöket, annars får du betala en avgift på 2 100 kronor.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Anmäl till Jordbruksverket om du upphör med din verksamhet

Om du upphör med din verksamhet måste du avregistrera dig hos Jordbruksverket. För att slippa betala den årliga avgiften kommande år ska du avregistrera dig senast den 31 december. Alla verksamheter som fortfarande är registrerade hos oss den 1 januari får betala den årliga avgiften för det året.

Du avregistrerar din verksamhet genom att skicka in blanketten för anmälan på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket genomför uppföljande kontroller för att följa upp avvikelser från tidigare kontroller. För uppföljande kontroller kommer vi att debitera en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Risk- och erfarenhetsklasser

Anläggningar för animaliska biprodukter delas in i olika riskklasser beroende på vilken verksamhet anläggningen har. Till exempel hamnar anläggningar som bearbetar kategori 1-material i riskklass 1. Medan en bearbetningsanläggning som endast bearbetar kategori 3-material hamnar i riskklass 7.

Erfarenhetsmodellen består av sju klasser, AAA-E där AAA är den högsta klassen och E är den lägsta. Nytillkomna företag placeras vid registreringen i klass C och klassificeras eventuellt om efter ett kontrollbesök om det finns skäl till detta. Företag som inte åtgärdat avvikelser och därav har fått ett vitesföreläggande kan flyttas ner i erfarenhetsklass.

Författningar

Söker efter 2006:84

Söker efter 2007:21

Söker efter 2019:75

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-03-01

Till toppen