Lagra foder

Du som lagrar foder måste följa EU:s regler om foder. Det innebär bland annat att du som lagrar foder ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Anmäla din foderanläggning

Om du ska lagra foder ska du anmäla lagret som en foderanläggning till Jordbruksverket. I vissa fall behöver foderanläggningen även godkännas av Jordbruksverket. Är du foderleverantör och redan har anmält din foderanläggning till Jordbruksverket behöver du inte göra en extra anmälan för själva lagerhållningen på den anläggningen.

Om du ska lagra bearbetade animaliska foderråvaror som till exempel fiskmjöl eller fetter ska du ange det i din anmälan. Då behöver din anläggning vara registrerad både som foderanläggning och för hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Om du ändrar något eller upphör med din foderverksamhet ska du avregistrera din verksamhet. Detta gör du lättast genom att fylla i samma blankett som du använde då du anmälde din foderanläggning.

Om du ändrar eller slutar med din foderverksamhet ska du använda samma blankett som när du anmälde din foderanläggning.

Syftet med registreringen är att öka spårbarheten för foder, och därmed även foder- och livsmedelssäkerheten.

Det kostar inget att anmäla din foderanläggning men du kommer att få betala en årlig kontrollavgift med start året efter att du anmält dig.

Regler för lagringsutrymmen och behållare

Du som lagrar foder ska se till att fodret är säkert, att det är korrekt märkt och att kvaliteten på fodret inte försämras under lagringen. Om fodrets hållbarhetsdatum har passerat får du inte använda det som foder.

Detta gäller för att lagra foder på ett säkert sätt:

 • Lagra foder i lokaler, silos och andra lagringsutrymmen som är lämpliga för förvaring av foder och som säkerställer goda lagringsförhållanden och god hygien.
 • Använd lämpliga behållare för lagring så att det är lätt att identifiera fodret och så att det inte finns risk för att det kan förväxlas eller att det blandas och förorenas med annat foder eller andra ämnen. Förvara alltid bearbetat foder åtskilt från foderråvaror och obearbetat foder.
 • Rengör noggrant behållare och utrustning som du använder för lagring av foder. Du ska också införa ett rengöringsprogram och se till så att det inte finns kvar några rester av rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
 • Säkra fönster och andra öppningar mot skadedjur. Dörrar ska sluta tätt och vara säkrade mot skadedjur när de är stängda.

Förbud mot vissa proteiner i foder

Med anledning av risken för att foder ska leda till TSE-sjukdom på djur som till exempel BSE (”galna kosjukan”) eller scrapie är det generellt sett förbjudet att utfodra idisslare och andra djur utom pälsdjur och sällskapsdjur med foder som helt eller delvis består av protein från djur.

Förbudet finns i artikel 7 i TSE-förordningen nr 999/2001. Undantag från förbudet finns i bilaga IV i samma förordning. Där hittar du också regler för hur undantagen ska tillämpas, till exempel krav på råvara, tillverkning, transport och lagring.

Grundläggande är att varken idisslare eller djur som är produktionsdjur (andra än pälsdjur) får utfodras med proteiner från idisslare. Idisslare får heller inte utfodras med fiskprotein. Av produktionsdjuren är det bara fisk som får utfodras med protein från fisk, gris, fjäderfä och insekter. Det är dock inte tillåtet att utfodra med fiskmjöl som innehåller proteiner från odlad fisk av samma art. Gris och fjäderfä får utfodras med fiskprotein och insektsprotein. Gris får dessutom utfodras med protein från fjäderfä, och fjäderfä får utfodras med protein från gris. Protein från mjölk och ägg får ges till alla djurslag. Den fullständiga listan finns i kapitel I och II i bilaga IV i TSE-förordningen. Definitionen på de produkter som nämns där finns i bilaga I i förordning (EG) nr 142/2011.

Förbudet påverkar även hur du som tillverkar, lagrar, transporterar och använder foder måste säkerställa att fodret inte kan förorenas av otillåtet protein.

Anläggningar som lagrar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Om du ska lagra obearbetat animaliskt foder, till exempel fiskrens eller biprodukter från slakt behöver Jordbruksverket besiktiga och godkänna din anläggning. Du som lagrar sådant foder eller lagrar framställda produkter ska även följa reglerna för lagring av dessa typer av produkter. Det här gäller inte dig som lagrar bearbetat sällskapsdjursfoder och tuggben som uppfyller kraven på bearbetning och märkning.

Lagring av så kallat färskfoder

Du som lagrar eller säljer färskfoder, det vill säga obearbetat sällskapsdjursfoder, från en godkänd tillverkare ska registrera din verksamhet via mejl till Jordbruksverket. Du behöver inte registrera din verksamhet som lager eller återförsäljare av färskfoder om du redan är registrerad för foderverksamhet som ”butik och lager”.

Skicka in följande uppgifter:

 • namn
 • adress
 • organisationsnummer/personnummer
 • fastighetsbeteckning där produkterna lagras
 • adress där produkterna lagras om annan adress än ovan
 • telefonnummer
 • kontaktperson
 • direkttelefonnummer (inkl. riktnummer)
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • län
 • kommun

Mejla uppgifterna till:

Det går också bra att skicka ett brev till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Lagra foder inför utfodring av djur

För att minska risken att fodret förorenas under lagringen ska du se till att det förvaras separat från kemikalier och andra produkter som är förbjudna i foder. Det är även viktigt att du rengör lagringsplatsen och behållarna regelbundet för att undvika att ett foder förorenar ett annat. Du ska se till att behållarna alltid är rena och torra.

Om du lagrar olika fodertyper som är avsedda för olika djurslag ska du förvara dessa på ett sätt som minskar risken att fodret ges till fel djurslag. Detta är särskilt viktigt om du använder foder som innehåller läkemedel.

Särskilda regler för att lagra foder som innehåller läkemedel

Foder som innehåller läkemedel ska du hantera enligt särskilda regler och det krävs alltid ett tillstånd från Jordbruksverket för att få hantera foder som innehåller läkemedel. Om du är lantbrukare och bara lagrar den mängd som en veterinär har skrivit ut behöver du däremot inget tillstånd.

Om du inte tillverkar men lagrar foder som innehåller läkemedel kan du ansöka om att bli godkänd via vår e-tjänst.

Den lägsta avgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. I avgiften ingår en besiktning då vi besöker anläggningen och bedömer om den uppfyller de regler som finns. Om besiktningen av anläggningen tar mer än 12 timmar kostar det ytterligare 767 kronor per påbörjad timme. Vi skickar fakturan till ansvarig foderföretagare.

Märkning och hantering av foder som innehåller läkemedel

Du ska alltid hantera och lagra foder som innehåller läkemedel åtskilt från foder som inte innehåller läkemedel. Detta för att förhindra förorening av fodret. Du får inte skicka foder som innehåller läkemedel till djurägaren utan ett läkemedelsrecept.

Alla foderprodukter till alla djurslag ska vara märkta enligt EU:s regler om märkning.

Det är en skyldighet för alla led i foderkedjan, alltså även för dig som lagrar foder, att se till att du levererar foder som är korrekt märkt till kunden.

Kontroll

Målet med foder- och livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Vi ska kunna lita på våra foder och livsmedel, både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i alla delar i kedjan från jord till bord är därför viktig för att kunna säkerställa att reglerna följs och att säkra foder och livsmedel produceras. Detta kallas offentlig kontroll.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen leder till säkert foder och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

Din foderanläggning, det vill säga ditt lager, kommer att kontrolleras av Jordbruksverket. Kontrollen är belagd med en årlig kontrollavgift. Inför varje år får du ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart femte år så är avgiften uppdelad på fem år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte. Om vi tar prover vid kontrollen får du även betala för den faktiska analyskostnaden.

Så går kontrollen till

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du normalt sett inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Vi kan även komma att ta prover för att kontrollera att fodret lagras i lokaler som inte innehåller några mikrobiologiska föroreningar.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Anmäl till Jordbruksverket om du upphör med din verksamhet

Om du upphör med din verksamhet måste du avregistrera dig hos Jordbruksverket. För att slippa betala den årliga avgiften kommande år ska du avregistrera dig senast den 31 december. Alla verksamheter som fortfarande är registrerade hos oss den 1 januari får betala den årliga avgiften för det året.

Om du ändrar eller slutar med din fodertillverkning ska du meddela det på samma blankett som du registrerar foderanläggningen.

Senast granskad: 2023-01-16