Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion

Att producera säkra foder och foderråvaror är en viktig del i livsmedelskedjan. Det är även viktigt att hantera foder till de egna djuren på rätt sätt. Foderföretagare i primärproduktionen ska registrera sina foderanläggningar hos länsstyrelsen. För vissa verksamheter behöver du även ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Foderanläggningar ska vara registrerade hos länsstyrelsen

Du som producerar foder eller utfodrar livsmedelsproducerande djur, på ditt eget lantbruk eller motsvarande (till exempel vattenbruk eller insektsuppfödning), ska vara registrerad för det hos länsstyrelsen.

Du behöver inte vara registrerad om

 • hela din foderverksamhet på ditt lantbruk tillhandahåller max 10 ton foder torrsubstans (cirka 5 hektar bete) per år till andra lantbrukare inom en radie på 50 kilometer
 • din livsmedelsproduktion enbart är honung och du producerar mindre än 500 kilo honung per år
 • du har hästar som är bortkryssade från livsmedelskedjan i hästpasset.

Om du har hästar och producerar eget foder, till exempel hö eller bete, ska du däremot anmäla din foderanläggning.

Du behöver inte registrera din foderanläggning om du utfodrar eller tillverkar foder till exempelvis en hushållsgris, några höns eller några får som är avsedda för din egen konsumtion.

Om du tillverkar och säljer foderblandningar räknas du i stället som foderleverantör och ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Verksamhet som ska vara godkänd av Jordbruksverket

Även om din foderanläggning är registrerad hos länsstyrelsen är det vissa verksamheter som ska vara godkända av Jordbruksverket. Du ansöker om godkännande i vår e-tjänst.

Minimiavgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. Om besiktningen och hanteringen tar mer än 12 timmar kostar det 767 kronor per ytterligare timme.

Följande verksamheter ska vara godkänd av Jordbruksverket:

 • Om du själv blandar in läkemedel eller tillsatserna koccidiostatika/histomonostatika. Med detta menas att du har en blandarutrustning där du själv blandar läkemedel eller koccidiostatika/histomonostatika i foder för att ge dina djur. Om du köper ett färdigblandat foder krävs inget godkännande.
 • Om du själv blandar in fiskmjöl, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat eller blodprodukter i foder. Om du köper ett färdigblandat foder där fiskmjöl ingår krävs inget godkännande. Om du enbart ger ren råvara av fiskmjöl krävs inte heller något godkännande.
 • Om du ska använda mjölk eller mjölkprodukter som foder från mejeri som inte har värmebehandlats eller som endast genomgått en enkel pastörisering.

Olika kategorier av foder

Foder är ett samlingsbegrepp och omfattar kategorierna

 • foderråvaror
 • foderblandningar, som i sin tur delas upp i kompletteringsfoder och helfoder
 • fodertillsatser och förblandningar.

Det är viktigt att veta om du använder en fodertillsats, en förblandning eller ett kompletteringsfoder. Det är högre krav på hur du får använda fodertillsatser och förblandningar, med undantag för ensileringsmedel, jämfört med kompletteringsfoder. Det står på förpackningen vilken kategori fodret räknas som.

Foderråvaror

Följande produkter är exempel på vad som kan klassas som foderråvaror:

 • spannmål
 • sojakakor
 • grovfoder, till exempel hö och ensilage
 • biprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel vassle och bröd.

Foderblandningar

En foderblandning består av minst två fodervaror. Det framgår av märkningen om foderblandningen är ett kompletteringsfoder eller ett helfoder. Kommersiella foderblandningar till idisslare är alltid kompletteringsfoder då dessa djur även behöver grovfoder som hö och ensilage.

Premixer är en form av kompletteringsfoder och ska inte blandas ihop med foderkategorin förblandning.

Det finns inga detaljerade krav på vad ett helfoder ska innehålla för näringsämnen. Det är foderföretagaren som ansvarar för att det är sammansatt på ett lämpligt sätt. Om det är ett helfoder ska det tillgodose djurets dagliga näringsbehov. Sveriges lantbruksuniversitet publicerar fodertabeller för lantbruksdjur.

Fodertillsatser och förblandningar

Exempel på fodertillsatser är färg- och smakämnen, vitaminer, mikromineraler och aminosyror. För att få använda en fodertillsats måste den finnas i EU:s register över godkända tillsatser. Dokumentet med godkända fodertillsatser är på engelska.

Reglerna för vissa fodertillsatser är mycket specifika. Det kan till exempel vara att tillsatsen bara är godkänd för ett visst djurslag, en viss tidsperiod eller med en högsta inblandningshalt.

En förblandning består av koncentrerade blandningar av fodertillsatser. Dessa blandningar består av minst två tillsatser och eventuellt en foderråvara som hjälpämne. Förblandningar används främst inom foderindustrin.

Märkning av tillsatser och förblandningar

På märkningen av tillsatser och förblandningar kan du läsa

 • om det är en fodertillsats eller en förblandning
 • till vilka djur den får användas
 • hur den får användas.

På foderblandningar behöver bara vissa tillsatser framgå av märkningen. Om du vill ha en fullständig lista över vilka tillsatser som ingår i foderblandningen kan du be foderleverantören om den informationen. Foderleverantören behöver däremot inte uppge den exakta halten av varje tillsats.

Regler för ett säkert foder

Foder ska vara säkert att använda. Alla lantbrukare som hanterar foder till sina djur eller producerar råvaror till foder ska arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika biologisk, kemisk eller fysisk kontamination av foder och för att säkerställa att fodret är säkert. Det innebär bland annat att du ska identifiera risker i produktionen och ha en plan för hur du ska hantera riskerna.

Ett foder är inte säkert om det

 • kan göra människor eller djur sjuka
 • kan leda till att produkter från livsmedelsproducerande djur inte kan användas som människoföda
 • har en negativ inverkan på miljön.

Du får inte använda ett foder där gränsvärdena för mögel- eller miljögifter överskridits förrän du fått ett besked om hur du ska göra från Jordbruksverket.

Om ett foder inte är säkert att använda kan du skicka tillbaka produkten till leverantören eller förstöra fodret. Kontakta din foderleverantör om du har frågor om fodret du använder.

I Sverige finns det för närvarande ingen godkänd anläggning eller process för att ta bort föroreningar i foder.

Rengöring

Det är viktigt med genomtänkta rutiner för rengöring av lokaler och foderutrustning. Du ska ha en god ordning i dina lokaler och bland dina behållare för lagring och transport av foder. Du måste kontinuerligt städa bort damm och foder som inte längre är lämpligt för användning.

Lokaler och redskap

Det ska finnas bra belysning i lokalen där du hanterar foder. Se till att leda bort avlopps- och regnvatten så att det inte kontaminerar fodret.

Du ska även ha ett fungerande system för hantering av skadedjur, och dörrar och fönster ska vara säkrade mot skadedjur. Skadedjur ska inte kunna komma åt att kontaminera fodret. Har du problem med skadedjur ska du journalföra förekomsten av skadedjur. 

Du ska löpande kontrollera vågar som du använder för uppmätning av ensilerings­tillsatser och blandare ska ge en homogen blandning.

Hygien

Det vatten du använder ska vara av lämplig kvalité. Om du har egen brunn är det lämplig med en årlig provtagning av vattenkvalitén.

Du ska förvara foder så att det inte riskerar att kontamineras av till exempel gödsel, kemikalier eller skräp. Det får inte förstöras eller blir dåligt. Behållare och lagerområden ska hållas torra och rengöras regelbundet.

Personal

Personalen ska vara utbildad och väl insatt i foderhanteringen genom skriftliga instruktioner och intern utbildning.

Spårbarhet

Det är viktigt med spårbarhet både inom gården och in och ut från gården. Du ska ha god ordning på leveranssedlar så att det lätt går att kontrollera vad som förs in på gården och vad som lämnar gården. Det ska även gå att spåra odlingen av foder inom gården och då används ofta växtodlingsplanen.

Ensileringstillsatser

Om du använder ensileringstillsatser ska det finnas en dokumenterad användningsrutin för tillsatserna. Den ska innehålla information om

 • hur tillsatsen används
 • vem som får använda den
 • hur eventuella risker med tillsatsen hanteras och eventuell skyddsutrustning.

Du ska även ha en loggbok med information om vilka ensileringstillsatser du har köpt in, hur mycket du har använt och när.

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel

Om du använder bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel ska du följa anvisningarna för medlen. Du ska dessutom dokumentera hur du har använt medlen.

Salmonella

Den vanligaste mikroorganismen som kan leda till sjukdom och som kan spridas via foder är salmonella. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för salmonella i foder är att det ska vara rent och torrt. I Sverige provtar vi riskråvaror i alla led i foderproduktionen.

Om du utfodrar fjäderfä med foder som inte har värmebehandlats är det en stark rekommendation att du även tar miljöprover för salmonella i lagrings- och hanteringsutrymmen.

Om du tar in foderblandningar till nötkreatur, ren, gris och fjäderfä samt vissa riskråvaror från ett annat land måste du kontrollera det och provta för salmonella.

Miljögifter

Fodret kan bli förorenat av flera miljögifter, till exempel dioxiner och tungmetaller.

För många av dessa miljögifter finns det fastställda gränsvärden. Om gränsvärdena överskrids får du inte använda produkten som foder och du ska informera länsstyrelsen omedelbart.

Det är inte tillåtet att späda ut foder som innehåller otillåtna mängder miljögifter.

För dioxiner och PCB:er finns det även åtgärdsgränser. Det innebär att du får använda fodret men du måsta ta reda på källan till föroreningen och vidta åtgärder för att undvika fortsatt förorening.

Mögelgifter

Det finns flera mögelgifter som kan förorena foder. För många av dessa mögelgifter finns det fastställda gränsvärden. Om gränsvärdena överskrids får du inte använda produkten som foder och du ska informera länsstyrelsen omedelbart.

Om gränsvärden har överskridits är hela partiet olämpligt som foder och ska förstöras. Du får heller inte späda ut fodret.

För flera mögelgifter, som till exempel DON, ZON, ochratoxin och fumonisin, finns det även rekommenderade riktvärden.

Tänk på att du kan behöva ta hänsyn till att olika djurslag kan vara mer eller mindre känsliga för mögelgifter. Riktvärdena för spannmål och spannmålsprodukter gäller för de mest toleranta djurslagen. EU-lagstiftningen som reglerar riktvärdena ses just nu över och nya värden kommer fastställas. 

DON och ZON/ZEA i foder och halm

Mögelgifterna DON och ZON/ZEA kan ge djurhälsoproblem den kommande utfodringssäsongen, särskilt inom grisproduktionen. Vissa år har spannmål och halm höga halter av dessa mögelgifter. Problemen har varit störst i de västra delarna av Sverige. Havre är mest drabbat och därefter vete.

Om väderförhållandena har varit dåliga bör du analysera foderråvaror och färdigt foder för DON och ZON/ZEA. Du får inte använda eller späda ut foder där halterna av mögelgifter överskrider fastställda gränsvärden.

Det finns undersökningar som visar på negativa effekter av DON vid halter lägre än riktvärdena. Det har till exempel rapporterats effekter på gris vid så låga DON-halter som 0,6 mg/kg. Det är foderföretagarens skyldighet att anpassa riktvärdena till de mest känsliga djurslaget.


Riktvärden för DON i foder med en vattenhalt på 12 procent
ProduktRiktvärde i mg/kg (ppm)
Spannmål och spannmålsprodukter med undantag av biprodukter av majs8
Biprodukter av majs12
Kompletteringsfoder och helfoder för grisar0,9
Kompletteringsfoder och helfoder för kalvar, lamm och killingar2
Kompletteringsfoder och helfoder för övriga djurslag5


Riktvärden för ZON i foder med en vattenhalt på 12 procent
ProduktRiktvärde i mg/kg (ppm)
Spannmål och spannmålsprodukter med undantag av biprodukter av majs2
Biprodukter av majs3
Kompletteringsfoder och helfoder för smågrisar och gyltor0,1
Kompletteringsfoder och helfoder för suggor och slaktsvin0,25
Kompletteringsfoder och helfoder för kalvar, mjölkboskap, får, lamm, getter och killingar0,5

Mjöldryga

Mjöldryga kan infektera spannmål, särskilt råg, men även vallgräs och kan utgöra ett problem på äldre vallar och naturbeten.

Gränsvärdet för mjöldryga i foderråvaror och foderblandningar som innehåller omald spannmål är 1 000 mg per kg, för foder med en vattenhalt på 12 procent.

Du får inte använda eller späda ut foder där halten överskrider gränsvärdet för mjöldryga.

Aflatoxin

Mögelgiftet aflatoxin kan finnas i vissa importerade riskråvaror, till exempel produkter från kokos, majs, palmkärna, ris, sheanötter och soja. Om du tar in foder från ett annat land måste du kontrollera det och provta för aflatoxin.

Du får inte använda eller späda ut foder eller en råvara som överskrider gränsvärdet för aflatoxin.

Maximalt innehåll för aflatoxin B1 i foder med en vattenhalt på 12 procent

Foder

Gränsvärde i mg/kg (ppm)

Foderråvaror

0,02

Foderblandningar för mjölkkor och kalvar, mjölkfår och lamm, mjölkgetter och killingar, smågrisar och kycklingar

0,005

Foderblandningar för övriga nötkreatur, övriga får, övriga getter, övriga grisar och övriga fjäderfän

0,02

Övriga kompletteringsfoder och helfoder

0,01

Ochratoxin och fumonisin

Ochratoxin A kan förekomma i spannmål. Fumonisin kan förekomma i majs.

Riktvärden för ochratoxin A

Foder

Gränsvärde i mg/kg (ppm)

Spannmål och spannmålsprodukter (foderråvaror)

0,25

Kompletteringsfoder och helfoder för grisar

0,05

Kompletteringsfoder och helfoder för fjäderfän

0,1

Kompletteringsfoder och helfoder för hundar och katter

0,01

Riktvärden för fumonisin B1 och B2

Foder

Gränsvärde i mg/kg (ppm)

Majs och majsprodukter (foderråvaror)

60

Kompletteringsfoder och helfoder för grisar, hästar, kaniner och sällskapsdjur

5

Kompletteringsfoder och helfoder för fiskar

10

Kompletteringsfoder och helfoder för fjäderfä, kalvar yngre än 4 månader, lamm och killingar

20

Kompletteringsfoder och helfoder för vuxna däggdjur äldre än 4 månader och mink

50

Fysiska föroreningar

Olika fysiska föremål i foder kan orsaka problem för djuren. Det kan till exempel vara plastpåsar, ensilageplast och aluminiumburkar.

Förbjudna produkter i foder

Vissa produkter är förbjudna att använda som foder, till exempel träck, urin, avloppsvatten, kemiskt behandlade hudar och trä, betat utsäde, fast hushållsavfall och förpackningar.

Förbud mot vissa proteiner i foder

Med anledning av risken för att foder ska leda till TSE-sjukdom på djur som till exempel BSE (”galna kosjukan”) eller scrapie är det generellt sett förbjudet att utfodra idisslare och andra djur utom pälsdjur och sällskapsdjur med foder som helt eller delvis består av protein från djur.

Förbudet finns i artikel 7 i TSE-förordningen nr 999/2001. Undantag från förbudet finns i bilaga IV i samma förordning. Där hittar du också regler för hur undantagen ska tillämpas, till exempel krav på råvara, tillverkning, transport och lagring.

Grundläggande är att varken idisslare eller djur som är produktionsdjur (andra än pälsdjur) får utfodras med proteiner från idisslare. Idisslare får heller inte utfodras med fiskprotein. Av produktionsdjuren är det bara fisk som får utfodras med protein från fisk, gris, fjäderfä och insekter. Det är dock inte tillåtet att utfodra med fiskmjöl som innehåller proteiner från odlad fisk av samma art. Gris och fjäderfä får utfodras med fiskprotein och insektsprotein. Gris får dessutom utfodras med protein från fjäderfä, och fjäderfä får utfodras med protein från gris. Protein från mjölk och ägg får ges till alla djurslag. Den fullständiga listan finns i kapitel I och II i bilaga IV i TSE-förordningen. Definitionen på de produkter som nämns där finns i bilaga I i förordning (EG) nr 142/2011.

Förbudet påverkar även hur du som tillverkar, lagrar, transporterar och använder foder måste säkerställa att fodret inte kan förorenas av otillåtet protein.

Stånds

De giftiga ämnena i växten stånds är inte reglerade men växten innehåller giftiga ämnen som kan innebära problem för djuren. Stånds kan finnas i betesmark eller i grovfoder, framför allt i södra Sverige. Om du hittar stånds i ensilage eller hö är det olämpligt som foder och du måste förstöra hela partiet.

Genetiskt modifierade foderråvaror (GMO)

Du får bara använda genetiskt modifierade foderråvaror (GMO) om de är godkända för att kunna användas som foder.

Blanda in läkemedel i foder

För att få blanda in läkemedel i fodret ska du vara godkänd av Jordbruksverket. Du behöver däremot inte vara godkänd om du strör ett läkemedel ovanpå fodret (toppdressing) eller blandar det med dricksvattnet. Det är alltid en veterinär som ska förskriva läkemedlet.

Ansöka om att bli godkänd för att blanda läkemedel i foder och regler för detta

Du ansöker om att bli godkänd i vår e-tjänst.

Innan du blir godkänd kommer vi att besiktiga din anläggning. Minimiavgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. Om besiktningen och hanteringen tar mer än 12 timmar kostar det 767 kronor per ytterligare timme.

Registerföring

Foderföretagare som tillverkar foder som innehåller läkemedel ska föra ett register över uppgifter som har med spårbarheten att göra, bland annat:

 • hur du förvarar läkemedel
 • hur du hanterar loggbok och recept
 • rutiner för inblandning och rengöring
 • hur du lagrar foder som innehåller läkemedel
 • utfodringsrutiner
 • hur du hanterar eventuella överblivna foderrester som innehåller läkemedel.

Dokumentationen ska sparas i 5 år.

Den fullständiga listan över uppgifter finns i bilaga I avsnitt 6 i EU:s förordning 2019/4. Förordningen finns längre ner på sidan under rubriken Författningar.

Säker förvaring av läkemedlet

Du ska lagra läkemedlet inlåst i ett utrymme som är avsett för lagring av läkemedel. Det är inte lämpligt att förvara läkemedel tillsammans med andra kemikalier eller till exempel bekämpningsmedel, om du ändå gör det ska de vara tydligt åtskilda.

Du ska lagar foder som innehåller läkemedel åtskilt från foder som inte innehåller läkemedel. Du som har torra foderblandningar behöver ha en specifik foderficka för foder som innehåller läkemedel.

Dokumentation av användning

Du ska föra loggbok över användningen av läkemedel. Du kan använda ett system för läkemedelsanvändning eller i en separat pärm. Spara dokumentationen i 5 år.

Blanda läkemedlet med rätt mängd foder

Du ska blanda den dagliga dosen av läkemedel i en mängd foder som motsvarar minst halva dagsgivan foder, eller halva dagsgivan kompletteringsfoder om det gäller idisslare.

Homogen inblandning

Du ska säkerställa att läkemedel blandas in homogent i fodret. Det räcker med dokumentationen från tillverkaren om blandarens blandningsförmåga.

Rengöring

Du måste säkerställa att läkemedlet inte hamnar i foder till djur som inte ska behandlas. Det kräver att du rengör utrustningen, blandare och foderbehållare. Du ska rengöra utrustningen på ett lämpligt sätt efter varje tillverkning av foder med läkemedel. Det är ofta olämpligt med våtrengöring vid tillverkning av torra foderblandningar utan dammsugning räcker.

En separat ficka för foder som innehåller läkemedel är en praktisk lösning.

Oönskade interaktioner

Tänk på eventuella oönskade interaktioner med fodret, till exempel om du använder godkända fodertillsatser i form av levande mikroorganismer (probiotika) så kan dessa hämmas vid användning av läkemedel. Du kan även få oönskade effekter om du till exempel använder koccidiostatika där maxkoncentrationen kan överskridas om tillsatsen och läkemedlet är samma aktiva substans.

Hantering av läkemedel ingår i tvärvillkorskontrollen

Om du får EU-stöd ingår hantering av läkemedel i foder i tvärvillkorskontrollen. Även om du inte använder läkemedel när länsstyrelsen gör en kontroll ska du kunna visa att du har dokumenterade rutiner och att du har följt dem vid tillverkning av foder som innehåller läkemedel.

Tillsatser i foder till dina egna djur

Om du ska blanda fodertillsatser eller förblandningar i fodret till dina egna djur är det olika regler som gäller beroende på vilken produkt du ska blanda i fodret. För alla tillsatser och förblandningar behöver du ha skriftlig dokumentation. För att få blanda fodret med läkemedel, koccidiostatika, histomonostatika eller andra zootekniska tillsatser behöver du dessutom vara godkänd av Jordbruksverket.

Du ska följa anvisningarna som finns på förpackningen när du använder en fodertillsats eller en förblandning.

Dessutom ska du

 • kunna blanda in tillsatserna och förblandningar homogent i fodret
 • tömma och rengöra foderblandare och foderbehållare efter användning och lagring
 • dokumentera användningen av tillsatser och förblandningar och spara dokumentationen i 5 år.

Tillsatser som kräver ett godkännande

Du måste vara godkänd av Jordbruksverket för att få blanda i följande produkter i foder till dina egna djur:

 • tillsatser och förblandningar som innehåller koccidiostatika eller histomonostatika
 • andra zootekniska tillsatser.

Du ska rapportera din användning av koccidiostatika och histomonostatika till oss på Jordbruksverket en gång per år.

Tillsatser som har olika effekt på djuret eller förhindrar skadliga organismer

Koccidiostatika och histomonostatika är olika substanser som används för att förebygga eller hindra vissa former av skadliga protozoer. Dessa används främst till fjäderfä men även till kaniner.

Andra zootekniska tillsatser omfattar flera olika former av tillsatser som har en effekt på djuret.

Det står på förpackningen om tillsatsen eller förblandningen ingår i någon av dessa kategorier.

Ansöka om att bli godkänd

Du ansöker om att bli godkänd i vår e-tjänst.

Innan du blir godkänd kommer vi att besiktiga din anläggning. Minimiavgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. Om besiktningen och hanteringen tar mer än 12 timmar kostar det 767 kronor per ytterligare timme.

Tillsatser i vatten

För att blanda in fodertillsatser i dricksvattnet ska den enskilda tillsatsen vara godkänd för detta. Det står i EU:s register över godkända fodertillsatser. Sök upp den aktuella tillsatsen. Klicka på länken till godkännande och i kolumnen ”Reference in OJ”. I kolumnen ”Other provisions” framgår det om tillsatsen får användas i dricksvattnet. Det ska uttryckligen stå att tillsatsen är tillåten för användning i dricksvatten annars får du inte blanda den med vatten.

Importerade tillsatser och förblandningar måste vara godkända av EU

Om du importerar tillsatser, förblandningar eller foder som innehåller tillsatser måste du säkerställa att tillsatserna är godkända enligt EU. Reglerna för vissa fodertillsatser är mycket specifika. Det kan till exempel vara att tillsatsen bara är godkänd för ett visst djurslag, en viss tidsperiod eller med en högsta inblandningshalt.

Använda mjölk och produkter av mjölk som foder

Du får använda mjölk från din egen gård som foder till gårdens djur. Du får även använda produkter som genomgått vissa bearbetningsprocesser på mejeri, till exempel torrmjölk, UHT-behandlade produkter och pastöriserade produkter som genomgått en kompletterande syrningsprocess.

Om du däremot vill använda obehandlad mjölk eller produkter som bara har enkelpastöriserats från ett mejeri eller en livsmedelsbutik som foder, måste du vara godkänd för detta av Jordbruksverket.

Ansöka om att bli godkänd för att använda mjölk och produkter av mjölk som foder

Du ansöker om att bli godkänd för att använda obehandlad mjölk eller produkter som bara har genomgått en enkel pastörisering, till exempel konsumtionsmjölk från en butik eller ett mejeri, via blankett.

Beroende på vilken typ av produkt du vill använda kan vi ställa olika villkor för användningen som kan innebära restriktioner för förflyttning av gårdens djur.

Det är viktigt att du läser igenom handelsdokumentet som följer med leveransen så att du bara tar emot och använder produkter som du får använda till dina djur.

Anledningen till att det finns stränga regler runt just utfodring med mjölk och mjölkprodukter är att smittor, som till exempel mul- och klövsjukevirus, kan föras vidare med obehandlade och enkelpastöriserade produkter.

Använda mjölk från eget gårdsmejeri

Du får använda mjölk och mjölkprodukter från ditt eget gårdsmejeri utan särskilt tillstånd om mejeriet har ett godkännande som livsmedelsanläggning där det framgår att du bara får ta mjölk från gårdens djur. Om ditt mejeri däremot får ta emot mjölk från andra gårdar, oavsett om du gör det eller inte, måste mejeriföretaget registreras som foderleverantör och mejeriet registreras som foderanläggning för att du ska få ta emot mjölken.

Läs mer om vad som gäller för att leverera mjölk och mjölkprodukter på sidan om att hantera rester från livsmedelsverksamhet.

Kontroll av foder- och livsmedelskedjan

Målet med foder- och livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Vi ska kunna lita på våra livsmedel, både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i alla delar i kedjan från jord till bord är därför viktig för att kunna säkerställa att reglerna följs och att säkra livsmedel produceras. Detta kallas offentlig kontroll.

Bra foder är en viktig förutsättning för produktionen av säker mat. Foderföretagen kan många gånger själv välja olika vägar för att nå målet med säker produktion. Det är företaget som har ansvaret för att produktionen leder till säkert foder och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att kontrollera och bedöma om företaget lyckats med detta.

Kontroll av foderverksamhet på lantbruk

Det är länsstyrelsen som kontrollerar foderverksamheten på lantbruk och de kontrollerar i första hand reglerna för hygien och spårbarhet.

För dig som producerar foder på lantbruk är det inga kostnader för kontrollen.

Så går kontrollen till

Kontrollen kan vara en planerad foderkontroll eller en extra foderkontroll, till exempel som en uppföljning av en tidigare påvisad brist eller efter en misstanke om att reglerna inte följs. Det kan vara en revision, inspektion eller provtagning. Ibland ingår alla tre metoder vid ett och samma kontrolltillfälle.

Om länsstyrelsen gör en tvärvillkorskontroll omfattar den bara en del av foderlagstiftningen men länsstyrelsen kan välja att kontrollera hela foderlagstiftningen vid kontrollbesöket.

Riskbaserad kontroll

Den planerade kontrollen i livsmedelskedjan ska vara risk- och erfarenhetsbaserad. På Livsmedelsverkets webbplats finns Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets gemensamma modell för klassning, prioritering och planering av kontrollen hos livsmedelsföretag och foderföretag med primärproduktion.

Uppföljning av kontrollen

Kontrollen i livsmedelskedjan utvärderas varje år för att tydliggöra de eventuella förbättringar som kan genomföras för att åstadkomma en likvärdig, rättssäker och effektiv kontroll.

Författningar

Alla föreskrifter, förordningar och lagar som kan beröra foderföretagare finns samlade på sidan Sveriges och EU:s författningar om foder.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-12-20

Till toppen