Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Du kan få stödet om du har ett företag inom jordbruk, trädgård (inklusive akvaponik) eller rennäring och genomför investeringar i mark och byggnader som används i en jordbruksverksamhet. Stöd lämnas inte för hästavel och hästuppfödning.

Det kan du få stöd för

 • Ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande byggnader för animalieproduktion, inklusive utgifter för exempelvis hantering av mjölk, foder och gödsel och utgifter för annan inredning som är fast monterad
 • Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark
 • Anläggning av energiskog (salix, hybridasp och poppel) på åkermark, inklusive utgifter för inköp av plantor, plantering och skyddsstängsling
 • Ny-, om- och tillbyggnad av växthus och odlingstunnlar, inklusive utgifter för exempelvis bevattning, system för växtnäring- och växtskyddsmedelshantering, system för kompostering, system för att möjliggöra kretsloppsodling (exempelvis akvaponier)
 • Ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av skörd
 • Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor, renskötselanläggningar och förrådsbyggnader för rennäringsföretag, anläggningar för stödutfodring av ren, samt att bygga nya renkurar
 • Investeringar för minskad ammoniakavgång: tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel
 • Utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem, och som är baserad på teknik som inte har funnits på den svenska marknaden längre än två år och inte är spridd till mer än fem procent av jämförbara lantbruksföretag.


Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:

 • byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier
 • material
 • köp av tjänster
 • immateriella investeringar.

Det kan du inte få stöd för

Exempel på vad du inte kan få stöd för:

 • sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd
 • ersättningsinvesteringar, leasingkostnader och eget material
 • eget arbete och lön till anställda i ditt företag
 • ny-, om- och tillbyggnad av privatbostad eller andra utgifter kopplade till privat boende
 • maskinhallar, halmlager, gårdsverkstäder, motorfordon, terrängmotorfordon, släpvagnar och konventionella fältmaskiner.

Kontakta länsstyrelsen eller Sametinget om du har frågor

Om du har frågor om din stödansökan ska du kontakta länsstyrelsen eller Sametinget som ansvarar för handläggningen av stödet.

Så mycket stöd kan du få

För att kunna få stöd måste du ha utgifter på minst 200 000 kronor. För täckdikning, energiskog och rennäring räcker det med utgifter på 100 000 kronor.

Du kan få stöd för 30 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Det finns tre undantag då du kan få stöd för en större del av utgifterna som ger rätt till stöd:

 • Om du är 40 år eller yngre kan du få stöd för 40 procent (utom för täckdikning och energiskog). Du ska då också ha minst gymnasie­examen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivs­erfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring som motsvarar minst 12 månaders heltids­arbete.
 • För investeringar inom rennäring kan du få stöd för 40 procent.
 • För investeringar som leder till minskad ammoniakavgång kan du få stöd för 50 procent.

Du kan få maximalt 2 400 000 kronor i stöd inom en treårsperiod. Tiden räknas från det att din första ansökan kom in.

Om du är verksam i norra Sverige kan du få mer pengar, maximalt 3 500 000 kr. Följande län räknas tillhöra norra Sverige:

 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län
 • Gävleborgs län
 • Dalarnas län
 • Värmlands län.

För investeringar som enbart avser åtgärder för minskad ammoniakavgång är högsta stödbelopp 500 000 kronor.

Om du har blivit beviljad ett investeringsstöd 2022 eller tidigare räknas det inte in i det maximala stödbeloppet.

Enhetskostnader för nytt stall med djurplatser

För att göra det enklare för dig som söker stöd har vi tagit fram enhetskostnader för vad det kostar att bygga nytt stall med djurplatser.

Om investeringen uppfyller alla villkor för enhetskostnader, ska du beräkna enhetskostnaderna och registrera beloppet i fliken Utgifter och finansiering i e-tjänsten. Använd vår beräkningsmall för att beräkna enhetskostnaderna.

När du ska bygga nytt stall med djurplatser ansöker du först om förprövning hos länsstyrelsen.

Om du har fått ett beslut om förprövning utgår du från antalet djurplatser som är fastställda där. Om du inte har en fastställd förprövning än, så anger du det antal platser som du räknar med i din ansökan om förprövning. Bifoga beräkningsmallen med ansökan.

Villkor för att ansökan om stöd till nytt djurstall ska kunna baseras på enhetskostnader

För att ansökan om stöd till nytt djurstall ska baseras på enhetskostnader ska investeringen omfatta alla följande delar:

 • markarbete
 • byggande av stallbyggnad med nytt material
 • installationer
 • ny fast inredning i stallet
 • projektering.

Investeringen ska gälla en eller flera av följande djurplatser i stallet:

 • förprövade djurplatser för mjölkkor
 • förprövade djurplatser för kalvar 0-3 månader som gäller annat än spaltboxar eller djupströbädd med skrapad gång
 • förprövade djurplatser för dikor i liggbås
 • förprövade djurplatser för ungdjur (nötkreatur) i liggbås
 • förprövade djurplatser för slaktgrisar i produktion som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk grisproduktion
 • förprövade djurplatser för smågrisproduktion som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk grisproduktion
 • förprövade djurplatser för slaktkyckling som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk fjäderfäproduktion
 • djupströbädd med skrapad gång för nötkreatur.

För att kunna få stöd form av enhetskostnader gäller även det här:

 • När du ansöker om utbetalning för första gången ska du visa att investeringen inte har påbörjats innan ansökan om stöd kom in genom att redovisa alla fakturor för markarbetet.
 • Djurstallet ska vara helt skilt från övriga byggnader och sakna öppen förbindelse med någon annan byggnad. Om du ansluter byggnaden mot en befintlig byggnad och dessa har förbindelse med varandra genom att det till exempel saknas mellanvägg, eller om det finns öppningar i mellanväggen som gäller annat än rörledningar för el och vatten, då räknas byggnaden som en tillbyggnad. Då ska du i stället söka stöd för dina faktiska utgifter.
 • Du får inte använda eget material eller utföra arbetet själv eller med egen personal.
 • Inget begagnat material eller utrustning får användas.
 • Om investeringen även avser gödselvård kan detta sökas för faktiska kostnader i samma investering.

De här enhetskostnaderna gäller för nybyggnad av stallar som uppfyller förutsättningarna ovan.

Enhetskostnader för djurstallar

Djurkategori/stalltyp

Enhetskostnad

Mjölkko vid förprövning av 0‑150 platser

113 100 kronor per förprövad plats

Mjölkko vid förprövning av mer än 150 platser

98 900 kronor per förprövad plats

Kalv 0‑3 mån

20 800 kronor per förprövad plats

Ungdjur, nötkreatur, i liggbås

27 200 kronor per förprövad plats

Diko i liggbås

63 400 kronor per förprövad plats

Sugga i produktion

74 100 kronor per förprövad plats

Slaktsvin i produktion

9 900 kronor per förprövad plats

Slaktkyckling i produktion

202 kronor per förprövad plats

Djupströ med skrapad gång för nötkreatur

4 900 kronor per kvadratmeter stallyta

Klumpsumma för att bygga renvaktarstuga

Om du ansöker om att bygga en renvaktarstuga kan du få en klumpsumma på 250 000 kronor. Renvaktarstugan måste då vara ett nybygge där utgifter eller kostnader för isolerad stuga, värmekälla, energikälla och enklare kök ingår.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Investeringar med eventuell uppvärmning måste ske med förnybar energi.

Behåll en investering i minst 5 år efter slututbetalningen

Om du har fått stöd för en investering måste den finnas kvar i minst 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Det finns tre olika sätt för myndigheten som handlägger att hantera ansökningar som kommer in. Ansökningarna kan hanteras:

 • allteftersom de kommer in till myndigheten
 • i så kallade beslutsomgångar vid några specifika tillfällen under året
 • i utlysningar.

Vad som är aktuellt i ditt fall ser du på webbplatsen hos den myndighet som ska handlägga din ansökan. Du hittar webbadressen under rubriken Poängsättning av din ansökan.

Vid löpande handläggning fattas beslut i ärendena i den ordning ansökningarna kommer in. Vid beslutsomgångar och utlysningar har det ingen betydelse när under ansökningsperioden en ansökan kommit in. När ansökningstiden är slut rangordnas ansökningarna efter hur väl de fyller stödets syfte och sedan fattas beslut.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Myndigheten som handlägger din ansökan har bestämt en aktuell minimipoäng för stödet. Du hittar den aktuella minimipoängen på myndighetens webbplats. Där ser du också ifall ansökningarna hanteras allteftersom de kommer in till myndigheten, eller om de hanteras i så kallade beslutsomgångar vid specifika tillfällen under året eller genom utlysningar.

Regionala prioriteringar för stödet

Det kan finnas regionala prioriteringar som du behöver känna till när du gör din ansökan i e-tjänsten. Det kan handla om prioriteringar i en regional utvecklingsplan, en regional strategi eller liknande styrdokument. Läs mer på webbplatsen för den myndighet som handlägger stödet.

Webbplatser för myndigheter som handlägger stödet

Varje myndighet har gjort egna val av minimipoäng, val av hantering av ansökningar, och eventuella regionala prioriteringar. Information finns på respektive myndighets webbplats.

Du som söker stöd i e-tjänsten har redan valt den myndighet som kommer att handlägga din ansökan. Du väljer samma myndighet här för att få aktuell information som gäller för din ansökan.

Urvalsmall som du behöver använda

Det finns en mall som du behöver använda när du gör din ansökan i e-tjänsten. Om du har ansökt om stöd för minskad ammoniakavgång, väljer du den mallen. Annars väljer du mallen för beräkning av ekonomiska nyckeltal.

I mallen finns instruktioner för hur du fyller i den. Den ifyllda mallen bifogar du endast en gång per ansökan genom att ladda upp den i e-tjänsten.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.
 • Det är på egen risk som du påbörjar en investering innan du har fått ett beslut om stödet. Om du får avslag kan du nämligen inte söka stöd för dessa utgifter på nytt vid ett senare tillfälle. Om du däremot inte har påbörjat din investering och får avslag, så kan du söka stödet på nytt vid ett senare tillfälle.

Det är en förändring jämfört med tidigare att du själv måste söka på nytt om avslaget beror på att det är många som söker stöd i den aktuella omgången och pengarna inte räcker till. Tidigare flyttades ansökan automatiskt över till nästa omgång.

Om du söker på nytt vid ett senare tillfälle så kan du bara få stöd för de utgifter som du haft efter din nya ansökan.

Redovisa utgifterna för investeringen separat i din bokföring

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter är det viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till investeringen separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du redovisar utgifter som inte ingår i de investeringar som myndigheten beviljat stöd till, får du inte stöd för de utgifterna. Det kan också innebära att du får ett avdrag på stödet.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • du inte kan genomföra hela investeringen som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra delar av investeringen.

Så söker du utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning och om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det gäller inte vid förskottsutbetalning. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten har börjat handlägga den.

Om du beviljats stöd till både djurplatser i nytt stall som baseras på enhetskostnader och annan investering som baseras på faktiska utgifter

Du kan bara söka en slututbetalning. När du söker slututbetalning ska alla investeringar vara klara. Bifoga de eventuella bilagor som är aktuella.

I en ansökan om delutbetalning får du antingen söka utbetalning för den investering som baseras på faktiska utgifter, eller för den investering som baseras på enhetskostnader, eller för båda investeringarna.

Investeringen som baseras på faktiska utgifter

Det finns inga begränsningar av hur många delutbetalningar du får ansöka om för den investering som baseras på dina faktiska utgifter. När du skickar in ansökan om del- eller slututbetalning via e-tjänsten ska du bifoga kopior av fakturor, eventuella följesedlar och betalningsbevis som styrker dina utgifter till myndigheten som beslutat om stödet. Sortera gärna underlagen i samma ordning som du registrerat dem i utgiftssammanställningen i e-tjänsten.

Om du beviljats stöd till djurplatser i nytt stall och beslutet helt baseras på enhetskostnader

Du får söka högst två delutbetalningar och en slututbetalning. Du får söka delutbetalningar av stödet när du är klar med olika delmoment.

Den första delutbetalningen på 10 procent av stödet får du söka när grund- och markarbetet är klart. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 10 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. Bifoga kopior av alla dina fakturor för schaktning, dränering och normalt markarbete inklusive gjutningen av grunden.

Du får söka ytterligare en delutbetalning på 45 procent av stödet när stallets stomme, tak, ytterväggar och golv är uppförda. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 45 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. Bifoga med ansökan foton som visar de delar av investeringen som är genomförda. Välj "Annan bilaga" som bilagetyp i fliken Bilagor. Bifoga även de eventuella bilagor som är aktuella. Du behöver inte skicka in några fakturakopior.

Om du inte har sökt delutbetalning för markarbetet tidigare kan du söka 55 procent av stödet.

När investeringen är helt klar söker du slututbetalning av resterande stöd som du inte redan har sökt utbetalning för.

Om du beviljats stöd till nybygge av renvaktarstuga

Du får bara söka en utbetalning. Sök slututbetalning när investeringen är helt klar. Bifoga eventuella bilagor som är aktuella. Du behöver inte skicka in några underlag för dina utgifter till myndigheten som beslutat om stödet.

Om du beviljats stöd som helt baseras på dina faktiska utgifter

Det finns inga begränsningar av hur många delutbetalningar du får ansöka om. Med ansökan ska du bifoga de eventuella bilagor som framgår i e-tjänsten. När investeringen är helt klar ska du ansöka om slututbetalning.

Olika typer av utbetalningar

Det finns olika typer av utbetalningar.

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. En del av beloppet kommer från EU och en del från Sverige. Du kan högst få förskott med den del som kommer från Sverige. Beloppet står i ditt beslut om stöd.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Du kan inte söka förskott för stöd med enhetskostnad till nya stallar.

Delutbetalning

Du kan söka delutbetalning en eller flera gånger. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalat alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen eller projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering eller ditt projekt. När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls för din ansökan om slututbetalning.

Redovisa utgifter och finansiering i e-tjänsten

Utgifter

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering eller ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e‑tjänsten.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e‑tjänsten.

Finansiering

Du ska också redovisa den privata och offentliga medfinansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet om stöd ska du även redovisa den finansieringen. Innan vi kan göra en slututbetalning till dig ska du i första hand betala tillbaka den överskjutande medfinansieringen. I annat fall kan vi behöva justera det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Krav på underlag för utbetalning

För att du ska få dina pengar är det viktigt att underlagen för utbetalning är korrekta.

Begagnad utrustning

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Fota din investering

Du kan behöva skicka in foton på den investering som du har sökt utbetalning för. Det ska du bara göra om en handläggare ber dig skicka in foton. För att ta och skicka in foton ska du använda appen Geofoto.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Du ska spara alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla ska fakturan

 • gå att koppla till en aktivitet som rör din investering eller ditt projekt
 • vara adresserad till och betald av den som sökt stödet.

Betalningsbevis

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Du ska skicka in betalningsbevisen i e-tjänsten.

Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Vi godkänner inte kontantbetalningar över 1 000 kronor.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning (kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat).

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Författningar

Söker efter 2022:27

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-06-03