Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel med växter, växtprodukter och andra föremål med länder utanför EU

Hitta på sidan

Vid import och export av växter, växtprodukter och andra föremål kan det följa med växtskadegörare som kan få allvarliga konsekvenser i mottagarlandet. I vissa fall ska sändningen åtföljas av ett sundhetscertifikat. Sundhets­certifikatet intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på att inte föra med sig reglerade växtskadegörare. Det finns vissa växter och växtprodukter som inte alls får tas in i EU.

Det här är reglerade växtskadegörare

Växtskadegörare är alla slags organismer som är skadliga för växter, till exempel insekter, kvalster, nematoder, svampar, bakterier och virus. Växtskyddslagstiftningen reglerar två kategorier av växtskadegörare som kallas karantänskadegörare och reglerade icke-karantänskadegörare.

Karantänskadegörare är växtskadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få oacceptabla miljömässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids. Om karantänskadegörare upptäcks i Sverige så ska de bekämpas med syftet att de ska utrotas. Jordbruksverket samordnar bekämpningsarbetet.

Växter för plantering kan också föra med sig andra växtskadegörare än karantänskadegörare. Vissa av dessa finns det regler om eftersom de kan få oacceptabla ekonomiska konsekvenser om de förekommer på växter för plantering. De växtskadegörarna kallas reglerade icke-karantänskadegörare.

Växtskadegörare påverkar både produktionen av livsmedel och foder, skogen, parker, trädgårdar och landskapet runt omkring oss, inklusive sociala och kulturella värden. All odling blir dyrare och det kan bli svårare för växter att överleva. Det kan även påverka den biologiska mångfalden negativt. Fler skadegörare ökar behovet av växtskyddsmedel och försvårar ekologiskt odling och hållbar produktion, vilket ytterligare försämrar möjligheterna för biologisk mångfald och giftfri miljö.

Det här är sundhetscertifikat

Ett sundhetscertifikat är ett dokument som växtskydds­myndigheten i exportlandet utfärdar och som intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på frihet från växtskadegörare.

Import från länder utanför EU

Importförbud för vissa växter och växtprodukter

Vissa växter och växtprodukter innebär en så stor risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen. Det gäller många barrträd, vindruvsplantor, citrusväxter, vissa frukt- och bärväxter, och de flesta gräsarter. Det är också importförbud för jord och odlingssubstrat som helt eller delvis består av fasta organiska ämnen, utom ren torv och ren kokosfiber. Även utsädespotatis finns det importförbud för, förutom från Schweiz och Nordirland. Det är alltså i dagsläget förbjudet att importera utsädespotatis från England, Skottland och Wales.

De här varorna behöver sundhetscertifikat

Vid import från länder utanför EU gäller kraven på sundhetscertifikat för följande växter och växtprodukter:

 • alla växter för plantering, inklusive alla fröer avsedda för sådd
 • alla växter, det vill säga färska frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar, förutom färska frukter av ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt
 • spannmål av vete, råg och rågvete från vissa länder
 • trä och bark av vissa träslag från vissa länder
 • begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.

Använda jordbruks- och skogsbruks­maskiner

Använda jord- och skogsbruks­maskiner och redskap kan föra med sig växtskadegörare när de flyttas. Därför behöver sådana maskiner vara rengjorda och ha ett sundhetscertifikat för att få tas in i Sverige.

Jord som följer med växter för plantering

Det är förbjudet att ta in lös jord och andra odlingssubstrat från de flesta länder utanför EU. Sådant odlingssubstrat som följer med en redan planterad växt omfattas dock inte av förbudet. Då ska växtskyddsmyndigheten i exportlandet genom sundhetscertifikatet intyga att EU:s importkrav är uppfyllda och det gäller då även odlingssubstratet.

Undantag från importförbudet eller kravet på sundhetscertifikat för vetenskapliga ändamål och vissa andra syften

Om du vill importera växter, växtprodukter, jord, odlingssubstrat eller karantänskadegörare kan du ansöka om undantag från kravet på sundhetscertifikat eller undantag från importförbudet. Du kan få undantag för officiell testning, vetenskapliga ändamål, utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling.

För att få undantag måste du kunna visa att du på ett säkert sätt kan hantera den produkt du vill importera för din verksamhet. Det kan till exempel gälla hur lokalerna ser ut där materialet ska hanteras och hur du ska förstöra materialet efter avslutade försök.

Verksamheten ska utföras på en inneslutningsanläggning som vi utsett. Du ska ange en anläggning i din ansökan. Om du inte gör det kommer du automatiskt att ansöka om att din verksamhetsplats blir godkänd som en tillfällig inneslutningsanläggning.

Vi kan besöka anläggningen för att titta på lokalerna och på hur rutiner för verksamheten ser ut innan vi ger tillstånd. Vi kan också kontrollera din verksamhet under tiden som den bedrivs.

Om vi beviljar undantag får du ett dokument som kallas myndighetstillstånd som du använder vid import av materialet och som ska följa med materialet till anläggningen. Du får då också tillstånd att få hantera materialet på den anläggning som du anger i ansökan. Tillstånden är tidsbegränsade.

När verksamheten upphör ska materialet förstöras eller förvaras på ett säkert sätt om du planerar att fortsätta använda materialet. För att få fortsätta hantera materialet ska du ansöka på nytt om att få fortsätta verksamheten. Den nya ansökan måste göras innan det tidigare tillståndet slutar att gälla.

Du ansöker om undantaget i vår e-tjänst. Handläggningstiden är ungefär en månad.

Mejla till oss om du vill veta mer om undantag för vetenskapliga ändamål.

Avgift för handläggning och kontroll vid undantag för vetenskapligt ändamål

 • Handläggningen kostar 700 kronor i grundavgift. Tar handläggningen mer än en timme tillkommer 690 kronor per påbörjad timme
 • Kontroll inför beslut kostar 3 000 kronor. Tar kontrollen mer än en timme tillkommer 690 kronor per påbörjad timme
 • Kontroll av verksamheten kostar 3 000 kronor. Tar kontrollen mer än två timmar tillkommer 950 kronor för varje påbörjad timme
 • Laboratorieanalys i samband med kontroll av verksamheten kostar den faktiska kostnaden för transport och analys

Tillstånd för att importera växtskadegörare

Om du vill importera växtskadegörare kan du behöva tillstånd. Gäller importen en karantänskadegörare kan du läsa i stycket ovan vad som gäller.

Det kan krävas tillstånd även om växtskadegöraren inte är förtecknad som en karantänskadegörare. Hör av dig till oss för att komma fram till om skadegöraren uppfyller kriterierna för en karantänskadegörare. Om skadegöraren uppfyller kriterierna kommer vi att följa proceduren som beskrivs i stycket ovan. Om skadegöraren inte uppfyller kriterierna för en karantänskadegörare behövs inte något myndighetstillstånd.

Mejla till oss om du vill veta mer om undantag från de växtskyddsmässiga importvillkoren.

Du kan också behöva andra tillstånd från Jordbruksverket vid import av djur, inklusive insekter, spindeldjur och andra ryggradslösa djur.

Säkerställ att sundhetscertifikat följer med sändningen

Kontakta i första hand din leverantör när du ska importera varor som kräver sundhetscertifikat. Leverantören kontaktar växtskydds­myndigheten i exportlandet som är den myndighet som kan utfärda sundhetscertifikat. Sundhetscertifikat heter på engelska Phytosanitary certificate (PC) och växtskydds­myndighet kallas Plant Heath Authority eller NPPO.

Anmäl import

När du importerar varor som ska kontrolleras på gränskontroll­station ska du anmäla importen till oss så att vi kan kontrollera sändningen när den kommer till en av våra gränskontroll­stationer. I listan över växter och spannmål som behöver sundhetscertifikat som finns längre upp på sidan kan du se vilka varor vi kontrollerar på gränskontroll­station och som du därmed ska anmäla import av.

Du ska anmäla sändningen senast klockan 13 vardagen innan den kommer. Om sändningen består av trä och kommer till någon av våra gränskontroll­stationer som bara är godkända för trä ska du anmäla senast klockan 13.00 fem vardagar innan sändningen kommer.

Frukter och grönsaker

Du ska också föranmäla alla sändningar med färska frukter och grönsaker som omfattas av handelsnormer.

Meddela förseningar

Om sändningen blir försenad eller om någon annan ändring sker ska du meddela oss via mejl senast klockan 8.00 samma dag som sändningen var anmäld till. Om du inte meddelar i tid debiterar vi dig 800 kronor per sändning.

Kontroll av sändningen

Efter klockan 13 varje vardag bestämmer vi vilka sändningar som ska kontrolleras fysiskt nästa vardag. Om sändningen är uttagen enbart till dokumentkontroll behöver du visa upp sundhetscertifikatet i original för att få sändningen godkänd.

När vi har avslutat våra kontroller registrerar vi det i Traces.NT. Du kan då logga in och se att rutan ”Aktuell status: Validerat” längst upp i listen är grönmarkerad. Om det står att statusen är ”Avvisad” eller ”Delvis avvisad” betyder det att någon produkt har stoppats vid kontrollerna.

När kontrollerna är klara med godkänt resultat kan du lämna in tulldeklarationen för sändningen. Du ska då uppge sändningens referensnummer som står i ruta 1.2, till exempel SE.2019.0000001.

Avgifter för importkontroll på gränskontroll­station

Avgiftens storlek beror på vilken typ av vara det är, sändningens storlek och kontrollfrekvensen för den fysiska kontrollen.

Kontrollfrekvensen för den fysiska kontrollen varierar beroende på vara och ursprung och beror på hur stor risken är att det följer med karantänskadegörare. Kontrollfrekvensen anger den lägsta andelen av sändningarna som vi tar ut till fysisk kontroll. Kontrollfrekvensen för dokumentkontroll är alltid 100 procent.

Avgiften för en enskild sändning är densamma oavsett om vi gör en fysisk kontroll eller enbart en dokumentkontroll.

På EU-kommissionens webbplats kan du se regelverket (EC) 1756/2004 med en lista över varor med reducerade kontrollfrekvenser.

Frukter och grönsaker omfattas vanligtvis av både växtskyddskontroll och kvalitetskontroll enligt EU:s handelsnormer. Avgifterna för kontrollerna samordnas då.

Om du gör tulldeklarationen i Sverige är det Tullverket som tar ut kontrollavgiften. I andra fall är det Jordbruksverket som fakturerar avgiften.

I tabellen kan du se minimiavgiften per sändning beroende på vilken kontrollfrekvens din vara har.

Minimiavgifter vid kontroll

Kontrollfrekvens

Endast växtskydds­kontroll

Endast kvalitets­kontroll

Samordnad växtskydds- och kvalitets­­kontroll

Högre än 50 %

1 200 kronor

1 000 kronor

1 300 kronor

10–50 %

900 kronor

1 000 kronor

1 000 kronor

Lägre än 10 %

400 kronor

1 000 kronor

1 000 kronor

För spannmål, odlingssubstrat och trä finns det bestämda maxavgifter:

 • 7 000 kronor när sändningens kontrollfrekvens överstiger 50 procent
 • 5 000 kronor när sändningens kontrollfrekvens är 10–50 procent
 • 7 000 kronor när sändningens kontrollfrekvens understiger 10 procent.

För sändningar med frukter och grönsaker samt sändningar med andra varor än de ovan nämnda finns ingen maxavgift.

Avgifter vid kontroll, per kilo

Kontrollfrekvens

Spannmål, odlingssubstrat och trä

Frukt och grönt som omfattas av både växtskydds- och kvalitetskontroll

Övriga sändningar

Högre än 50 %

0,03 kronor per kilo

0,09 kronor per kilo

0,08 kronor per kilo

10-50 %

0,02 kronor per kilo

0,06 kronor per kilo

0,05 kronor per kilo

Lägre än 10 %

0,01 kronor per kilo

0,06 kronor per kilo

0,03 kronor per kilo

Sändningar med frukter och grönsaker som bara omfattas av kvalitetskontroll betalar 0,06 kronor per kilo för varje kontrollerad sändning, dock lägst 1 000 kronor. 

Om vi behöver göra laboratorieanalyser tillkommer en avgift som består av den faktiska analyskostnaden och transporten av proverna.

Avgift vid uppföljning av brister och vid merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp brister från en kontroll, till exempel om en sändning stoppas på grund av karantänskadegörare. För den extra offentliga kontrollen tar vi ut en avgift. Hur stor avgiften är beror på om vi behöver åka ut till platsen eller om det räcker med en dokumentkontroll. Du kan också behöva betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för oss.

Avgift för respektive åtgärd

Åtgärd

Avgift

Dokumentkontroll

1 250 kronor

Extra offentlig kontroll (till exempel uppföljning på plats)

3 000 kronor för kontroller som tar max två timmar. Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.

Behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd

950 kronor per påbörjad timme

Importkontroll av invasiva främmande arter

Jordbruksverket kan vid behov göra en kontroll för att säkerställa att en sändning är fri från invasiva främmande arter. Det görs vid importtillfället i samband med växtskyddskontroll eller kvalitetskontroll.

Du betalar 950 kronor per påbörjad timme för varje kontrollerad sändning.

Naturvårdsverket ansvarar för reglerna kring invasiva främmande arter.

Vissa växter och växtprodukter behöver växtpass för vidare förflyttning inom EU

Alla växter för plantering ska ha ett växtpass innan de får flyttas vidare mellan yrkesmässiga aktörer inom Sverige eller andra EU-länder. Även en del andra växtprodukter behöver växtpass.

Export till länder utanför EU

Om du ska exportera växter eller växtprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behöver du ett sundhetscertifikat från det land där sändningen lämnar EU.

Sundhetscertifikaten utfärdas av växtskydds­myndigheten i respektive EU-land. I Sverige utfärdas sundhetscertifikaten av Jordbruksverkets import- och exportkontrollenhet.

Ta reda på mottagarlandets regler

För att vi ska kunna utfärda sundhetscertifikat för export måste vi känna till mottagarlandets importkrav. Du behöver därför ta reda på de krav som mottagarlandet har för den vara du planerar att exportera och sedan meddela oss. Kontakta i första hand importören i mottagarlandet som vid behov kan kontakta sitt lands växtskyddsmyndighet eller landets tullmyndighet.

Du hittar uppgifter om växtskydds­myndigheternas webbplatser och kontaktuppgifter till mottagarlandets växtskyddsmyndighet i förteckningen över officiella kontaktvägar, så kallade IPPC Official Contact points.

Sundhetscertifikat heter på engelska Phytosanitary certificate (PC) och växtskydds­myndighet kallas Plant Health Authority eller NPPO.

Brexit påverkar exporten av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare

Handeln med växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare påverkas eftersom Storbritannien har lämnat EU. Vid handel med Nordirland gäller dock EU:s regler, enligt ett särskilt avtal. England, Skottland och Wales har infört nya regler som börjar tillämpas i flera steg med start den 1 januari 2021.

Från den 1 januari 2021 ställer England, Skottland och Wales krav på sundhetscertifikat för så kallade högriskväxter vid export från Sverige och övriga EU. Vissa växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare finns listade som högriskväxter.

Från den 1 januari 2022 utökas kraven och det kommer då att finnas krav på sundhetscertifikat för fler växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare.

I stort sett alla växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare kommer då att omfattas av krav på sundhetscertifikat för att kunna exporteras till England, Skottland och Wales.

Vissa exotiska frukter är undantagna från kraven på sundhetscertifikat vid export från EU till England, Skottland och Wales.

Vi hänvisar frågor om växtskyddsreglerna vid import till Storbritannien till de brittiska myndigheterna.

Export av trä till Marocko

För trävaror som ska exporteras till Marocko har Marocko förutom värmebehandling enligt KD56/30 också ställt som krav att tilläggsdeklarationen på sundhetscertifikatet ska innehålla en uppgift om inspektionsdatum. Det motsvarar vår dokumentkontroll när trävarorna kommer från ett godkänt sågverk som ingår i vårt kontrollsystem. Dokumentkontrollen kan vi tidigast göra samma dag som din ansökan om sundhetscertifikat kommer in.

Exempel:

Om ansökan kommer in 2019‑11‑27, och detta är dagen innan båten lämnar den svenska hamnen, gör vi en dokumentkontroll samma dag och därefter utfärdas sundhetscertifikatet och skrivs under dagen därpå. I tilläggsdeklarationen på sundhetscertifikatet skriver vi "Inspected 2019‑11‑27" och utfärdande datum på sundhetscertifikatet blir 2019‑11‑28.

Sundhetscertifikat för export av värmebehandlade sågade trävaror från ett företag som har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket

Om du ska ansöka om sundhetscertifikat för export av sågade trävaror som värmebehandlats på det egna företaget anger du företagets unika registreringsnummer som intygar att ni har tillstånd från Jordbruksverket att märka trä, och därmed kontrolleras regelbundet. Det krävs ingen ytterligare dokumentation när du ansöker om sundhetscertifikat.

Om de sågade trävarorna värmebehandlats på ett annat företag som har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket krävs dokumentation som beskriver vilket företag som har värmebehandlat dem. Denna dokumentation kan till exempel vara faktura eller följesedel. Det ska framgå att företaget som behandlade trävarorna har tillstånd att värmebehandla och märka med KD 56°C/30 min-märket. Företagets unika registreringsnummer ska också finnas med.

Sundhetscertifikat för export av sågade trävaror från företag som INTE har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket

För att kunna utfärda sundhetscertifikat för export av sågade trävaror som kommer från företag som inte har tillstånd från Jordbruksverket att märka med KD 56°C/30 min-märket krävs det en fysisk exportkontroll.

Vid en fysisk kontroll säkerställer vi att de sågade trävarorna är fria från bark och insektshål. Vi kan däremot inte intyga på sundhetscertifikatet att trävarorna har genomgått värmebehandling när de kommer från företag som inte har tillstånd från Jordbruksverket att märka med KD 56°C/30 min-märket.

Dokumentationen som visar var trävarorna kommer från ska du bifoga din ansökan om sundhetscertifikat.

Export av äppel- och päronträd till Norge

Äpple- och päronträd (Malus och Pyrus) är värdväxter för päronpest (Erwinia amylovora).

De norska myndigheterna har infört ett system för att garantera frihet från päronpest vid export från länder där sjukdomen finns. Päronpest finns i Sverige. Plantskolorna där växterna produceras måste uppfylla speciella krav.

Anmäl export i god tid

Du ska så snart som möjligt anmäla export till oss för att vi ska kunna kontrollera odlingen och utfärda sundhetscertifikat. Gör helst anmälan innan växtsäsongens början. Du betalar för kontroller och provanalyser. Du anmäler via e-post.

Olika typer av certifikat för export

Det finns tre olika typer av certifikat som kan vara aktuella för exporter där mottagarlandet ställer krav på att växters sundhet ska intygas.

Sundhetscertifikat för export

Sundhetscertifikat för export används för växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung inom EU. Det används också för varor med ursprung i andra länder men som varit så länge i EU att deras sundhetsstatus inte längre är densamma som i ursprungslandet. Det ska utfärdas av det sista EU-land som sändningen befinner sig i innan den går iväg till ett land utanför EU, exempelvis från Sverige till Norge.

Sundhetscertifikat för återexport

Sundhetscertifikat för återexport används för växter, växtprodukter och andra föremål som har sitt ursprung utanför EU men har importerats hit och sedan ska exporteras till ett land utanför EU igen. Detta sundhetscertifikat hette tidigare återutförselintyg/re-exportcertifikat.

Det ska utfärdas av det sista EU-land som sändningen befinner sig i innan den går iväg till ett land utanför EU, exempelvis från Norge till Sverige och sedan vidare till Kina. Sverige utfärdar då ett Sundhetscertifikat för återexport till Kina med det ursprungliga Sundhetscertifikatet för export som Norge utfärdat som grund. En förutsättning för att kunna utfärda sundhetscertifikat för återexport är att varornas växtskyddsmässiga sundhetsstatus är densamma som vid införseln till EU. Annars används sundhetscertifikat för export.

Pre‑exportcertifikat

Pre-exportcertifikat, även kallat intyg inför export, används för växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i ett EU-land som sedan skickas till ett annat EU-land innan det exporteras därifrån till ett land utanför EU, exempelvis från Sverige till Frankrike och sedan vidare till Marocko. Vi kan då utfärda ett Pre-exportcertifikat som intygar att odlingar eller behandlingar har kontrollerats och uppfyller Marockos importkrav. Frankrike kan sedan använda det som underlag för att utfärda ett sundhetscertifikat för export till Marocko.

Så ansöker du om certifikat

Du ska ansöka om sundhetscertifikat för export, återexport eller pre-exportcertifikat senast 5 vardagar före planerad export. Ansökan ska som lägst ha status preliminär och du ska ha angett datum för planerad export samt information om var och när sändningen är tillgänglig för kontroll. Du ska alltid ange det botaniska namnet i ansökan.

I anslutning till ansökan ska du meddela oss de krav mottagarlandet ställer på de växter eller växtprodukter som du ska exportera. Det utgör underlag för vad vi ska kontrollera och vad certifikatet ska intyga.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan och utfärda certifikatet behöver ansökan ha status definitiv.

Certifikatet är en originalhandling och skickas med post till dig. Det är giltigt i 2 veckor från utförseldatum. Om något kring din sändning ändras så att certifikatet inte längre stämmer ska du skicka tillbaka originalet och ansöka om ett ersättningscertifikat.

För växter eller växtprodukter som ska återexporteras, har genomgått importkontroll inom de senaste två veckorna och uppfyller mottagarlandets importkrav utan ytterligare kontroll eller utredning, ska ansökan om sundhetscertifikat för återexport skickas in senast klockan 10 vardagen före planerad export.

Registrera dig för att kunna använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten måste du först vara registrerad användare. Fyll i registreringsblanketten, signera den och mejla den till oss.

När vi registrerat dig i systemet får du ett automat­genererat lösenord skickad till din registrerade mejladress.

Avgifter för sundhetscertifikat och pre‑exportcertifikat

Avgiften för handläggning av ansökan om sundhetscertifikat och pre‑exportcertifikat är 400 kronor per certifikat.

Om certifikatet avser någon av kategorierna nedan är avgiften i stället 300 kronor:

 • Frysta frukter, bär och grönsaker
 • Skurna frukter och grönsaker
 • Torv och jordprodukter
 • Stärkelseprodukter

Om handläggningen av ett certifikat tar mer än en timme i anspråk tillkommer en avgift på 950 kronor per påbörjad timme. För att minska risken för lång handläggningstid är det viktigt att du säkerställer att din ansökan är komplett med de underlag som krävs redan när den skickas in.

Vi kontrollerar din sändning

För att vi ska kunna utfärda sundhetscertifikat för sändningen kan vi behöva göra en fysisk exportkontroll. Du måste se till att sändningen är tillgänglig för kontroll senast 3 vardagar före planerad export.

Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor. Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.

Mer att tänka på vid handel

Utöver reglerna kring sundhetscertifikat och importförbud kan det finnas annat du behöver känna till när du handlar med växter och växtprodukter.

Ska du handla med hotade arter?

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Frågor och svar

Vilka områden i EU räknas inte till EU när det gäller växtskyddsreglerna?

Kanarieöarna, Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin räknas på samma sätt som länder utanför EU när det gäller växtskyddsreglerna. Om du ska ta växter eller växtprodukter från något av dessa områden behöver du alltså följa reglerna från länder utanför EU.

Från vilka länder utanför EU gäller samma växtskyddsregler som från ett EU-land?

Schweiz och Lichtenstein har ett särskilt särskilda avtal med EU som innebär att de följer samma växtskyddsregler som EU.

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur räknas Storbritannien när det gäller växtskyddsreglerna?

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur räknas Norge när det gäller växtskyddsreglerna?

Norge räknas som andra länder utanför EU eftersom växtskyddsområdet inte ingår i EES-avtalet.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Frågor om importkontroller:

Frågor om export och utfärdande av sundhetscertifikat:

Frågor om undantag, syftet med reglerna eller andra övergripande frågor:

Författningar

Söker efter 2019:75

Söker efter 2019:71

Söker efter 2009:13

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online