Handel med jord och gödselmedel

Det finns regler du behöver följa när du handlar med jord, odlings­substrat, gödsel­medel och kalk. Vissa regler gäller även om du flyttar jord- och skogs­bruks­maskiner mellan Sverige och andra länder, eftersom det kan följa med jord. Om du ska märka gödsel, jord­förbättrings­medel och närings­ämnen för ekologisk produktion finns det fler regler du behöver följa.

Med gödselmedel och gödningsmedel avses ofta samma sak, och i begreppen ingår handelsgödsel och mineralgödsel. Många gånger innehåller gödningsmedel olika typer av organiska material som till exempel stallgödsel eller bearbetade rester från livsmedelsindustrin.

Handel med gödningsmedel och jordprodukter som innehåller animaliska produkter eller stallgödsel

Organiska gödselmedel och jord­produkter kan innehålla produkter framställda av animaliska biprodukter, till exempel komposterad eller rötad stallgödsel och benmjöl. Om du handlar med dessa produkter måste du följa reglerna för animaliska biprodukter. Organiska gödningsmedel, jordförbättringsmedel och jord­produkter ska i många fall vara spårbara ända fram till slutanvändaren. Det innebär att alla led i kedjan ska anmäla sin anläggning till Jordbruksverket, även distributörer och återförsäljare.

Om du distribuerar eller säljer jord, organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel som har animaliskt innehåll behöver du även läsa på sidan Jordprodukter och gödningsmedel med animaliskt innehåll.

Verksamhet som inte behöver anmälas till Jordbruksverket

Du behöver däremot inte anmäla din verksamhet till Jordbruksverket om du bara tar emot och distribuerar organiska gödningsmedel och jordprodukter som redan är förpackade till konsumenter och där förpackningarna väger maximalt 50 kilo. De ska vara avsedda för användning utanför foder- och livsmedelskedjan som till exempel hos villaägare eller odlare av prydnadsväxter eller på golfbanor.

Den som tillverkar jord för eget bruk och som använder naturgödsel, egen kompost eller konsumentförpackade produkter behöver inte heller anmäla sin anläggning.

Handel med mineral­gödsel eller kalk

Högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel

Det är förbjudet att sälja gödselmedel som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor. Mer information finns på Kemikalie­inspektionens webbplats.

Anmäl till Kemikalie­inspektionens produkt­register

Om du tillverkar eller för in mineraliska gödselmedel och kalk till Sverige ska du anmäla detta till Kemikalie­inspektionens produkt­register. För en del produkter finns det krav på kemikalie­avgift, klassifi­cering, märkning och säkerhets­datablad. Mer information finns på Kemikalie­inspektionens webbplats.

EU-gödsel­produkter

Det finns en möjlighet att CE-märka gödsel­produkter. Märkningen regleras i gödselprodukts­förordningen (EU) 2019/1009.

För att få märka en gödselprodukt som EU-gödsel med CE-märkning måste produkten uppfylla specifika kriterier. Bland annat måste produkten uppfylla gödselprodukts­förordningens märknings­krav.

Du kan läsa mer i EU-kommissionens samman­fattade frågor och svar. 

Kemikalie­inspektionen har ansvar för marknads­kontrollen av EU-gödselprodukter. Se Kemikalie­inspektionens webbplats för mer information.

Preparat bestående av mikro­organismer

Jordbruks­verket har inga särskilda regler för preparat som innehåller levande mikro­organismer, till exempel preparat som används för att förbättra kompostering eller öka den biologiska aktiviteten i marken. Men det är alltid viktigt att du försöker försäkra dig om att preparat som du ska använda eller handla med inte innehåller några mikro­organismer som är karantän­skadegörare. Karantän­skadegörare är växt­skadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla miljö­mässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids.

Produkten kan också omfattas av Kemikalie­inspektionens regler. Kontakta dem för mer information.

Flytt av jord- och skogs­bruks­maskiner mellan Sverige och andra länder

Använda jord- och skogs­bruks­maskiner och redskap kan föra med sig växt­skade­görare när de flyttas. Därför är det lämpligt att rengöra maskiner och redskap från jord och växtrester inför en flytt. Allra bäst är det att rengöra med högtrycks­tvätt. Vid flytt till eller från EU finns fler saker än rengöring som du behöver tänka på.

Export till länder utanför EU

Du som exporterar en maskin ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller i mottagar­landet. Kontakta i första hand importören i mottagar­landet. Om importören inte känner till reglerna, be honom eller henne att kontakta sin växtskydds­myndighet eller eventuellt den egna tullen.

Flytt av maskiner till Norge

De flesta frågor vi får om flytt av jord- och skogs­bruks­maskiner rör Norge. När du har rengjort en maskin eller ett redskap som ska flyttas till Norge, ska du kontakta Jordbruks­verkets import- och export­kontroll­enhet eller din närmaste distrikts­veterinär­mottagning.

Om du ska exportera jordbruks­maskiner, jordbruks­redskap och jordbruks­utrustning ska du kontakta din närmaste distriktsveterinärmottagning och boka en inspektion.

Om du ska exportera maskiner och redskap för skogsbruk och trädgårdsodling ska du kontakta Jordbruksverkets import- och exportkontrollenhet för att boka en inspektion.

Inspektören eller distrikts­veterinären kontrollerar därefter maskinen.

Om kraven på rengöring är uppfyllda utfärdar de ett intyg om att maskinen är rengjord. Du får betala en avgift för intyget. Intyget ska sedan följa med maskinen genom tullen till Norge.

Import från länder utanför EU

Vid flytt av fordon, maskiner och förpacknings­material från länder utanför EU ska de vara fria från karantän­skadegörare. Karantän­skadegörare är växt­skadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla miljö­mässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids. Det är alltså lämpligt att rengöra dem från jord och växtrester. Det krävs i de flesta fall inte något särskilt intyg. Vid import av vissa begagnade jord- och skogs­bruks­maskiner krävs det dock ett så kallat sundhets­certifikat från växtskydds­myndigheten i landet som du ska importera från. Sundhets­certifikat är ett dokument som visar att maskinerna är fria från karantän­skadegörare.

Du behöver göra en import­anmälan

Du behöver anmäla importen i vår e‑tjänst så att vi kan kontrollera sändningen när den kommer till en av våra gränskontroll­stationer. Importen ska du anmäla senast klockan 13 vardagen innan önskad import. När du gjort anmälan i Traces NT får du ett id‑nummer, till exempel CHEDPP.SE.2024.0000123

Om du är privat­person kan vi på Jordbruks­verket hjälpa dig med anmälan. Du kan också kontakta ett ombud för att få hjälp.

Det här händer vid gränsen

När maskinen kommer till gränsen ska du anmäla den till Tullverket och ange id-numret från Traces NT. Då ska du också lämna sundhets­certifikatet i original till Tullverket. Jordbruks­verket kontrollerar sundhets­certifikatet och i vissa fall kontrollerar vi också själva maskinen. Kontrollerna görs vardagar klockan 8.00‑15.00. Om sändningen godkänns ger vi klartecken via Traces NT och din maskin kan passera gränsen.

Du kommer att betala en avgift, beroende på maskinens vikt.

Import av maskiner från Norge

De flesta frågor vi får om import av jord- och skogsbruks­maskiner rör Norge. Även för Norge gäller kraven på rengöring, import­anmälan och sundhets­certifikat. De här kraven gäller även om maskinen sedan ska vidare till ett annat EU-land.

Alla växtskyddskontroller av begagnade maskiner görs direkt vid gränsen till Sverige, även om en tullmässig transitering görs till ett annat EU-land. Detta beror på att det är svårt att säkerställa att alla transporter är tillräckligt förseglade för en säker växtskyddstransitering.

När det gäller Norge ska du vända dig till den norska myndigheten Mattillsynet för sundhets­certifikatet.

Flytt av maskiner inom Sverige och EU

Vid flytt av fordon, maskiner och förpacknings­material inom Sverige och EU ska de vara fria från karantän­skadegörare. Karantän­skadegörare är växt­skadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla miljö­mässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids. Det är alltså lämpligt att rengöra dem från jord och växtrester. Det krävs inte något särskilt intyg.

Information in English about import of used agricultural or forestry machinery and vehicles

Handel med jord och odlings­substrat

Handel med jord och odlings­substrat inom EU

För handel inom EU finns det inga särskilda regler kring växtskydd när det gäller handel med jord och odlings­substrat. Det är alltså tillåtet både att ta in och att sälja till ett annat EU-land och det behövs inget intyg på att jorden eller odlings­substratet är fritt från skadegörare. Men tänk ändå alltid på att vara uppmärksam på om det pågår ett utbrott någonstans så att du inte riskerar att sprida karantän­skadegörare. Du har själv ansvar att se till att jorden inte innehåller några karantän­skadegörare. Karantän­skadegörare är växt­skadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla miljö­mässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids.

Export av jord och odlings­substrat till länder utanför EU

Om du ska sälja jord och odlings­substrat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vilka regler som gäller i landet som du ska exportera till. Kontakta i första hand importören i mottagar­landet. Om importören inte känner till reglerna, be honom eller henne kontakta sin växtskydds­myndighet eller eventuellt den egna tullen.

Mottagar­landet kan kräva att sändningen ska ha ett så kallat sundhets­certifikat. Det är ett dokument som intygar att sändningen uppfyller mottagar­landets villkor vad gäller växtskydd vid import. Det är Jordbruks­verkets import- och exportkontroll­enhet som kan utfärda sundhets­certifikat för sändningen. Innan vi kan utfärda sundhets­certifikatet inspekterar vi jorden eller odlings­substratet.

Import av jord och odlings­substrat från länder utanför EU

Syftet med reglerna är att hindra att karantän­skadegörare sprids. Karantän­skadegörare är växt­skadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla sociala, miljö­mässiga eller ekonomiska konsekvenser om de sprids.

För import av jord och odlings­substrat gäller det här:

  • Det är förbjudet att ta in jord och andra odlings­substrat, som delvis består av fasta organiska ämnen, från alla länder utanför EU. Enda undantaget är Schweiz och Liechtenstein som du alltså får importera från.
  • Undantag från förbudet är ren torv och ren kokosfiber, som inte tidigare använts för odling av växter eller för jordbruks­ändamål. Det får du ta in från alla länder. Det behövs inte heller ett så kallat sundhets­certifikat som visar att torven eller kokos­fibern är fria från karantän­skadegörare.

Om du tar in växter från ett land utanför EU får det följa med jord och andra odlings­substrat. Växtskydds­myndigheten i export­landet ska genom ett sundhets­certifikat intyga att EU:s krav uppfylls för växterna och jorden.

Du kan ansöka om undantag från import­förbudet för vetenskapligt ändamål och vissa andra syften

Du kan ansöka hos Jordbruks­verket om undantag från förbudet mot att importera jord och odlings­substrat för utbildning, försök och vetenskapliga ändamål. Läs mer om vilka krav som ställs på dig och hur du ansöker via länken nedan.

Jord kan sprida så kallade invasiva främmande arter

En invasiv främmande art är en art som tidigare inte funnits i Sverige och som kommer hit med mänsklig hjälp och kan tränga ut våra inhemska arter. Det kan finnas risk att de sprids vid för­flyttning av jord. Invasiva främmande arter är inte karantän­skadegörare utan det finns andra regler som gäller för dem. Kontakta Naturvårds­verket för information.

Handel med gödsel, jord­förbättrings­medel och närings­ämnen för ekologisk produktion

Gödsel­medel, jord­förbättrings­medel eller närings­ämnen som uppfyller kraven i EU:s förordningar om ekologisk produktion får du märka med texten ”Tillåten att använda i ekologisk produktion”.

Frågor och svar

Vad gäller för handel med slam?

Kontakta Naturvårdsverket för information.

Vad gäller för att man ska kunna sälja komposterat eller fermenterat matavfall som gödning till ekologisk produktion?

För att slutprodukten från komposterat eller fermenterat matavfall ska kunna säljas som gödning till ekologisk produktion ska insamlingssystemet för matavfallet vara godkänt av Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2022:17

Söker efter 2022:19

Söker efter 2006:84

Senast granskad: 2023-07-18

Till toppen