Import och export av ekologiska produkter

Här kan du läsa om vad du behöver göra om du vill importera eller exportera ekologiska jordbruksprodukter som inte är livsmedel.

Fyra system för import från länder utanför EU

Om du ska importera ekologiska jordbruksprodukter som inte är livsmedel som till exempel utsäde, annat växtförökningsmaterial eller foder från länder utanför EU gäller olika regler beroende på vilket land du vill importera från och vilken produkt det är. Du behöver förbereda importen. För vissa produkter från vissa länder är det utökade importkontroller.

Det finns fyra system för import av ekologiska produkter till EU:

 • import från länder där erkända kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerar produkter mot samma regler som finns i EU.
 • import från länder där reglerna för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler
 • import från länder där kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerar produkten på motsvarande sätt som inom EU
 • likvärdighet inom ramen för ett handelsavtal

Om du vill importera ekologiska produkter från andra länder än de som täcks av de olika systemen ovan går det inte att sälja dem som ekologiska i EU.

Länder där produkter kontrolleras av erkända kontrollorgan efter samma regler som i EU

Det är kommissionen som i en så kallad genomförandeakt erkänner de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som i länder utanför EU utför kontroll av aktörer med ekologisk produktion. De regler som företagen i länder utanför EU ska följa är samma som de regler som gäller inom EU. Även reglerna för kontroll är desamma som i EU. Import enligt detta system markeras med ”Artikel 46” i ruta 2 på kontrollintyget.

Länder där reglerna för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler

EU-kommissionen har utifrån tidigare regelverk om ekologisk produktion bedömt att vissa länders regler och kontroller för ekologisk produktion är likvärdiga med EU:s regler och kontroller. För att undvika handelsstörningar kommer denna bedömning att gälla även under en övergångsperiod till och med den 31 december 2026 för dessa länder: Argentina, Australien, Kanada, Costa Rica, Israel, Indien, Japan, Republiken Korea, Nya Zeeland, Tunisien och USA.

Import enligt detta system markeras med ”Artikel 48” i ruta 2 på kontrollintyget.

Tänk på att länderna kan vara listade för olika kategorier av produkter. Information om produktkategorier finns i bilaga I i EU:s förordning 2021/2325 som du hittar under rubriken Författningar längre ner på sidan.

Länder där produkter kontrolleras av erkända kontrollorgan på motsvarande sätt som i EU

Det här systemet gör att företag i vissa länder kan exportera ekologiska produkter till EU även om länderna inte har egna regler för ekologisk produktion. Det kan de göra om de är kontrollerade och certifierade av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som EU-kommissionen erkände som likvärdigt med EU:s regler före årsskiftet 2021–2022. De erkända kontrollorganen kan utföra kontroll mot likvärdiga regler fram till den 31 december 2024. Därefter upphör detta system att gälla.

De erkända kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna är listade i bilaga II i EU:s förordning 2021/2325 som du hittar under rubriken Författningar längre ner på sidan.

Import enligt detta system markeras med ”Artikel 57” i ruta 2 på kontrollintyget.

Observera att alla listade kontrollorgan och kontrollmyndigheter inte är godkända för alla kategorier av produkter. Läs därför noga vad som gäller för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som har kontrollerat och certifierat de produkter som du vill importera.

Likvärdighet inom ramen för ett handelsavtal

De länder som kan komma ifråga för detta system är de som har regler för ekologisk produktion med samma mål och principer som gäller inom EU. Reglerna ska överensstämma med vad som gäller i EU.

De länder utanför EU som EU har ett handelsavtal med är Chile, Schweiz och Storbritannien och Nordirland. Det finns ingen förordning som pekar ut de länder som EU har handelsavtal med, utan den mest uppdaterade informationen får man söka på EU-kommissionens webbplats.

Import enligt detta system markeras med ”Artikel 47” i ruta 2 på kontrollintyget.

Du behöver förbereda importen

Innan du importerar ekologiska produkter behöver du förbereda importen.

Du ska vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan

För att importera ekologiska produkter som inte är livsmedel måste du vara ansluten till ett kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontroll av ekologisk import till. Du kan välja mellan

Registrera dig i TRACES.NT

Du ska också registrera dig i TRACES.NT där all import av ekologiska produkter från länder utanför EU hanteras. Det är viktigt att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda, annars blir du inte godkänd som användare.

Skaffa kontrollintyg

Du behöver ett kontrollintyg för de produkter du ska importera. Kontrollintyget ska utfärdas innan sändningen går iväg från exportlandet. Kontrollintyget upprättas i TRACES.NT av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i exportlandet efter att du som importör eller exportören i landet har bett dem göra det. Exportörens kontrollorgan ska också förse intyget med en elektronisk stämpel.

Intyget visar att de produkter du ska importera har producerats och kontrollerats på ett sätt som är i överensstämmelse eller likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU.

Tidigare var huvudregeln att kontrollintygen ska skrivas ut och i original följa med sändningen. Det är till den 30 juni 2022 tillåtet att utfärda kontrollintyg på papper, men du ska då ha fyllt i det i TRACES NT och sedan skrivit ut det.

Föranmäl sändningen

För att Jordbruksverket ska kunna kontrollera dokumenten och eventuellt ta prov på produkterna när de kommit till Sverige behöver du som importör föranmäla sändningen som du väntar på. Du kan också överlåta ansvaret för föranmälan till en annan part som ansvarar för sändningen. Anmälan ska göras till gränskontrollstationen, eller till den plats du kan ange i TRACES NT och som dina varor ska till. Du anmäler genom att fylla i ruta 20 Sändningens ankomst i kontrollintyget.

Gör din föranmälan minst en arbetsdag innan det är tänkt att varorna ska komma till Sverige.

Utöver att föranmäla sändningen i TRACES NT och till den gränskontrollstation eller annan plats för införsel som dina varor ska komma till ber vi dig skicka en e-post till oss också.

I e-posten ska du ange uppgifter om intygsnummer (COI-nummer), ankomstdatum och gränskontrollstation eller annan plats du tar in dina varor till. Styrkande dokument som krävs vid kontrollen ska finnas bifogade till COI-intyget i TRACES NT.

Gränskontrollstationer

Du hittar kontaktuppgifter till gränskontrollstationerna på sidan Gränskontroller av djur och djurprodukter m.m.

Övriga platser för införsel

Övriga platser som kan vara kontrollställen eller platser för övergång till fri omsättning och som framgår i TRACES NT:

 • Göteborgs hamn
 • Helsingborgs hamn
 • Lidköping
 • Norrköping
 • Arlanda
 • Västerås
 • Åhus

Du kontaktar samtliga platser via e-post:

När produkterna kommit till Sverige

När produkterna kommit till Sverige ska du som importör eller speditören meddela den aktuella gränskontrollstationen att produkterna kommit fram. Om varorna kom tillsammans med ett kontrollintyg på papper ska det underskrivna och stämplade kontrollintyget skickas till gränskontrollstationen tillsammans med fraktsedel och eventuellt övriga dokument. I normala fall ska dock allt skötas elektroniskt.

Innan produkterna kan klareras kontrollerar Jordbruksverket sändningen. Det innebär minst en dokumentkontroll av de dokument som följer med sändningen. För vissa sändningar gör vi även en identitetskontroll och en fysisk kontroll med provtagning. Jordbruksverket godkänner eller avvisar sändningen som ekologisk i TRACES.NT och på det fysiska kontrollintyget, om ett sådant följer med produkterna.

Produkterna kommer till den förste mottagaren i Sverige som ska verifiera sändningens ankomst i TRACES.NT. Om det finns ett kontrollintyg på papper ska den förste mottagaren signera och eventuellt stämpla det fysiska kontrollintyget.

Om produkterna kommer in i EU via ett annat EU-land är det detta lands myndigheter som gör importkontrollen på motsvarande sätt.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om du ska förpacka, förpacka om eller märka varorna som ekologiska ska sändningen först verifieras av Jordbruksverkets gränskontroll.

Om sändningen ska delas upp i flera partier ska den förste mottagaren markera det genom att kryssa i "Ska släppas i partier (bas för extrakt)" i ruta 24. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer kommer att få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet. Utdragen skapas av importören och verifieras sedan av Jordbruksverket i TRACES.NT och detta dokument skickas till första mottagaren.

Avgifter

Jordbruksverket tar ut en avgift för importkontroll av ekologiska produkter.

Avgift för importkontroll av ekologiska produkter

Avgiften för importkontroll av ekologiska produkter består av tre olika delar:

 • Du betalar en fast avgift som är 850 kronor per kontrollintyg.
 • Det finns också kostnaden för dokumentkontrollen. Den består bland annat av en timavgift som varierar beroende på hur lång tid kontrollen tar och om kontrollen sker på vanlig kontorstid eller på kvällar och helger.
 • Kontroll som omfattar provtagning kostar 950 kronor per påbörjad timme samt en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle.
 • Om vi behöver ta prover i sändningen kommer vi även att debitera dig för analyskostnaderna.

Avgift för uppföljning av avvikelser och merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Utökad importkontroll av vissa produkter

Mellan den 1 juli och 31 december 2022 har alla EU-länder en utökad importkontroll på vissa ekologiska produkter från några utpekade länder. Den utökade kontrollen beror på upprepade fynd av otillåtna medel i den typen av produkter som kommer från dessa länder. Importkontrollen gäller även om varorna har flyttats via andra länder utan att förtullas till en exportör i ett annat tredjeland än det land där grödan odlats.

Utökad importkontroll - länder och produkter

Länder

Produkter

Kina

jordnötter och pumpakärnor

Indien

ingefära, guargummi, sesamfrön, gurkmeja

Kazakhstan

linfrön

Paraguay

chiafrö

Peru

kakaobönor

Turkiet

jordgubbar, durumvete

Även om sojabönor inte längre är föremål för utökad importkontroll kan Jordbruksverket ändå välja ut sändningar av sojabönor för provtagning och ID-kontroll utifrån vår egen riskvärdering.

Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU

Om du vill exportera ekologiska produkter till länder utanför EU behöver du kontakta det aktuella landets myndigheter för att ta reda på vad som gäller.

Om du ska exportera ekologiska produkter ska du inte använda e-tjänsten TRACES NT.

Kontakta oss om du har frågor

Frågor om kontroll av importerade ekologiska produkter:

Frågor om syftet med importreglerna eller andra övergripande frågor:

Om du har specifika frågor om en sändning som har kommit fram eller är på väg till en gränskontrollstation ska du vända dig direkt till den gränskontrollstationen som du har föranmält sändningen till. Se kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Söker efter 2021:47

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2022-04-19