Import och export av ekologiska produkter

Här kan du läsa om vad du behöver göra om du vill importera eller exportera ekologiska jordbruksprodukter som inte är livsmedel.

Inom EU finns gemensamma regler för ekologisk produktion och hur produkterna får märkas. Därför får produkter som säljs som ekologiska i andra EU-länder också säljas som ekologiska i Sverige. På samma sätt får svenska ekologiska produkter säljas som ekologiska i alla andra EU‑länder. Norge, Island och Liechtenstein har speciella handelsavtal med EU. Därför gäller samma regler för handel med ekologiska produkter med dessa länder som mellan EU-länderna.

Tänk på att övriga importregler för växter och växtprodukter också gäller för ekologiska produkter.

Två system för import från länder utanför EU

Om du ska importera ekologiska jordbruksprodukter som inte är livsmedel som till exempel utsäde, annat växtförökningsmaterial eller foder från länder utanför EU gäller olika regler beroende på vilket land du vill importera från och vilken produkt det är. Du behöver förbereda importen. Från vissa länder är det utökade importkontroller.

Det finns två system för import av ekologiska produkter till EU:

  • import från länder där reglerna för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler
  • import från länder där kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerar produkten på motsvarande sätt som inom EU.

Om du vill importera ekologiska produkter från övriga länder går det inte att sälja dem som ekologiska i EU.

Länder där reglerna för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler

EU-kommissionen har bedömt att vissa länders regler och kontroller för ekologisk produktion är likvärdiga med EU:s regler och kontroller. För närvarande gäller det dessa länder: Argentina, Australien, Chile, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Tunisien, USA.

Tänk på att länderna kan vara listade för olika kategorier av produkter. De kan även vara listade för en begränsad tid. Information om produktkategorier och eventuella tidsbegränsningar finns i bilaga III i EU:s förordning om import av ekologiska produkter som du hittar under rubriken Författningar längre ner på sidan.

Länder där produkter kan kontrolleras på motsvarande sätt som i EU

Det här systemet gör att företag i vissa länder kan exportera ekologiska produkter till EU även om länderna inte har egna regler för ekologisk produktion. Det kan de göra om de är kontrollerade och certifierade av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som EU-kommissionen har erkänt. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är i så fall listat i bilaga IV i EU:s förordning om import av ekologiska produkter som du hittar under rubriken Författningar längre ner på sidan. För att se de senaste ändringarna behöver du även titta i ändringsförordningen som också finns under Författningarna.

Observera att alla listade kontrollorgan och kontrollmyndigheter inte är godkända för alla kategorier av produkter. Läs därför noga vad som gäller för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som kontrollerat och certifierat de produkter som du vill importera.

Du behöver förbereda importen

Innan du importerar ekologiska produkter behöver du förbereda importen.

Du ska vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan

För att importera ekologiska produkter måste du vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontroll av ekologisk import till. Du kan välja mellan

Registrera dig i TRACES.NT

Du ska också registrera dig i TRACES.NT där all import av ekologiska produkter från länder utanför EU hanteras. Det är viktigt att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda, annars blir du inte godkänd som användare.

Skaffa kontrollintyg

Du behöver ett kontrollintyg för de produkter du ska importera. Kontrollintyget ska utfärdas innan sändningen går iväg från exportlandet. Kontrollintyget upprättas i TRACES.NT av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i exportlandet efter att du som importör eller exportören i landet har bett dem göra det.

Intyget visar att de produkter du ska importera har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU.

Produkterna lämnar exportlandet tillsammans med det utskrivna kontrollintyget. Samma kontrollintyg finns också registrerat i TRACES.NT, med ett identiskt kontrollintygsnummer (COI-nummer).

Undantag för kontroller vid import av ekologiska produkter med anledning av corona/covid-19

EU-kommissionen har beslutat om ändrade rutiner för kontroll vid import av ekologiska produkter på grund av corona/covid-19. Undantaget har förlängts och gäller fram till och med den 1 februari 2021 och tillämpas retroaktivt från den 1 mars 2020.

Tillfälligt undantag från krav på pappersoriginal av kontrollintyg

Det tillfälliga undantaget gör det möjligt att under perioden frångå det krav som normalt finns på pappersoriginal av kontrollintyg (COI) vid importerade sändningar. Istället ska intyg utfärdas av kontrollorganen genom validering i ruta 18 i TRACES.NT. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten (Jordbruksverkets gränskontroll) skriver på intyget genom att validera i ruta 20 i TRACES.NT. Intyget fylls i av första mottagaren i TRACES.NT.

Detta innebär att inga pappersoriginal behöver följa med de importerade varorna. Även Jordbruksverkets gränskontroll kommer med anledning av förordningen att gå över till helt elektronisk hantering av importkontrollen av ekologiska varor.

Gör anmälan via mejl till någon av Jordbruksverkets gränskontrollstationer

Anmälan om ekologiska sändningar sker via mejl till någon av Jordbruksverkets gränskontrollstationer beroende på var sändningen ska tas in. I mejlet ska det finnas information om intygsnummer (COI-nummer), ankomstdatum och införselställe. Styrkande dokument som krävs vid kontrollen ska finnas bifogade till COI-intyget i Traces NT.

Du hittar mejladresserna till Jordbruksverkets gränskontrollstationer under rubriken Föranmäl sändningen.

Föranmäl sändningen

För att Jordbruksverket ska kunna kontrollera dokumenten och eventuellt ta prov på produkterna när de kommit till Sverige behöver du föranmäla sändningen som du väntar på minst en arbetsdag innan det är tänkt att de ska komma till Sverige. Anmäl sändningen till någon av nedanstående gränskontrollstationer:

Stockholm-Arlanda (flygplats) SE ARN 4

Göteborg (hamn) SE GOT 1

Helsingborg (hamn) SE HEL 1

När produkterna kommit till Sverige

När produkterna kommit till Sverige ska du som importör eller speditören meddela den aktuella gränskontrollstationen att produkterna kommit fram. Det underskrivna och stämplade kontrollintyget som har utfärdats i exportlandet ska skickas i pappersform till gränskontrollstationen tillsammans med fraktsedel och eventuellt övriga dokument.

Innan produkterna kan klareras kontrollerar Jordbruksverket sändningen. Det innebär minst en dokumentkontroll av de dokument som följer med sändningen. För vissa sändningar gör vi även en identitetskontroll och en fysisk kontroll med provtagning. Jordbruksverket godkänner eller avvisar sändningen som ekologisk i TRACES.NT och på det fysiska kontrollintyg som följer med produkterna.

Produkterna kommer till den förste mottagaren i Sverige som ska verifiera i TRACES.NT, samt signera och eventuellt stämpla det fysiska kontrollintyget.

Om produkterna kommer in i EU via ett annat EU-land är det detta lands myndigheter som gör importkontrollen på motsvarande sätt.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om du ska förpacka, förpacka om eller märka varorna som ekologiska ska sändningen först verifieras av Jordbruksverkets gränskontroll.

Om sändningen ska delas upp i flera partier ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i landet utanför EU, eller gränskontrollstationen i Sverige, markera det genom att kryssa i "Ska släppas i partier (bas för extrakt)" i rutan "Syfte" i kontrollintyget under fält 11. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer kommer att få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet. Utdragen skapas av importören och verifieras sedan av Jordbruksverket i TRACES.NT och detta dokument skickas till första mottagaren.

Om varorna först går till en annan aktör (som kallas förste mottagare) ska denna se till att handlingarna skickas till dig. Den förste mottagaren ska i så fall först göra en mottagningskontroll och då fylla i det fält där det står "förste mottagare”.

Utökad importkontroll av produkter från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien, Turkiet och Kina

EU har en utökad importkontroll när det gäller ekologiska produkter från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien, Turkiet och Kina. Det är huvudsakligen spannmål och proteinråvaror för foderändamål som är föremål för den utökade kontrollen. Den utökade kontrollen beror på upprepade fynd av otillåtna medel i spannmål och andra produkter från dessa länder. Importkontrollen gäller även om varorna har flyttats via andra länder utan att förtullas till en exportör i ett annat tredjeland än Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien, Turkiet eller Kina. Till exempel spannmål som har odlats i Kina och som säljs av en exportör i Indien omfattas av den utökade importkontrollen.

Du som importerar ekologiska produkter från dessa länder ska informera Jordbruksverket om varje varuparti som ska importeras. Det ska du göra i tillräckligt god tid för att underlätta den förstärkta importkontrollen och den provtagning av sändningarna som behöver genomföras.

I samband med den förstärkta importkontrollen granskas alla dokument bakåt i ledet. Du bör därför i god tid se till att ha kopior på alla certifikat för odlare med flera som har hanterat produkterna innan de kom till dig. Provtagning görs för att säkerställa att produkterna är fria från otillåtna medel.

Du får flytta de importerade produkterna till din anläggning i samband med dokumentkontrollen av sändningen. Du får däremot inte saluföra varorna som ekologiska förrän Jordbruksverket har genomfört den förstärkta importkontrollen och provtagningen och sändningen är godkänd i TRACES.NT.

Du kan läsa mer om de utökade importkontrollerna i EU-kommissionens vägledningar.

Avgifter

Jordbruksverket tar ut en avgift för importkontroll av ekologiska produkter.

Avgift för importkontroll av ekologiska produkter

Avgiften för importkontroll av ekologiska produkter består av tre olika delar:

  • Du betalar en fast avgift som är 850 kronor per kontrollintyg.
  • Det finns också kostnaden för dokumentkontrollen. Den består bland annat av en timavgift som varierar beroende på hur lång tid kontrollen tar och om kontrollen sker på vanlig kontorstid eller på kvällar och helger.
  • Kontroll som omfattar provtagning kostar 950 kronor per påbörjad timme samt en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle.
  • Om vi behöver ta prover i sändningen kommer vi även att debitera dig för analyskostnaderna.

Avgift för uppföljning av avvikelser och merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU

Om du vill exportera ekologiska produkter till länder utanför EU bör behöver du kontakta det aktuella landets myndigheter för att ta reda på vad som gäller.

Om du ska exportera ekologiska produkter ska du inte använda e-tjänsten TRACES NT.

Kontakta oss om du har frågor

Frågor om kontroll av importerade ekologiska produkter:

Frågor om syftet med importreglerna eller andra övergripande frågor:

Om du har specifika frågor om en sändning som har kommit fram eller är på väg till en gränskontrollstation ska du vända dig direkt till den gränskontrollstationen som du har föranmält sändningen till. Se kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Söker efter 2019:75

Söker efter 2019:75

Senast uppdaterad: 2021-12-28