Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Träemballage som används vid internationell handel

Om du importerar varor med träemballage till Sverige från länder utanför EU måste emballaget vara tillverkat enligt den internationella standarden för träemballage ISPM 15. Träpallar, stödjevirke och annat träemballage ska vara märkta med ISPM 15-märket som visar att träet är behandlat mot skadegörare. Annars finns risk för att emballaget kan föra med sig och sprida skadegörare som kan hota våra träd och skogar.

Handel med träemballage inom Sverige och EU

Det finns inga krav på att träemballage och stödjevirke ska vara märkt enligt standarden ISPM 15 inom EU eller mellan EU-länderna och Schweiz. Undantaget är träemballage och stödjevirke från Portugal och delar av Spanien samt även vissa delar av Tyskland och Italien.

Träemballage från Portugal och delar av Spanien

Det finns stor risk för spridning av skadegöraren tallvedsnematod till Sverige från länder eller områden där den finns. Träemballage från Portugal, inklusive Madeira, och delar av Spanien kräver ISPM 15-märkning. Inget träemballage av barrvirke får lämna Portugal eller andra avgränsade områden utan att vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. EU-kommissionen har en lista på engelska över avgränsade områden. Listan uppdateras löpande.

Jordbruksverket kontrollerar träemballage som kommer till Sverige. Om vi upptäcker skadegörare eller andra brister, till exempel att det saknas märkning, kan du få ett beslut om att emballaget ska destrueras eller värmebehandlas. Efter destruktion eller värmebehandling ska du skicka ett intyg till Jordbruksverket om att det är gjort inom den tid som anges i beslutet.

Alla kostnader för att ta hand om omärkt träemballage från Portugal eller delar av Spanien betalas av importören.

Träemballage från delar av Tyskland och Italien

Det kan finnas risk att sprida skadegöraren Aromia bungii från länder eller områden där insekten finns. Den sprids troligen genom ved eller vedartade växter från Prunus-släktet. Träemballage som innehåller virke av Prunus och som kommer från områden i Italien och Tyskland där insekten hittats måste behandlas och märkas enligt ISPM 15-standarden.

Import av varor med träemballage till EU

Träemballage och stödjevirke i sändningar som importeras från länder utanför EU ska uppfylla kraven i den internationella standarden för träemballage, ISPM 15. Det innebär att träemballaget ska vara behandlat mot skadegörare och märkt med ISPM 15-märket.

Vi uppmanar alla som importerar produkter till EU att informera sina leverantörer om vikten av att använda träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden. Detta för att hindra spridning av allvarliga skadegörare som kan angripa våra träd.

Om exportlandet inte har ett eget nationellt system som säkerställer produktion av korrekt behandlat och märkt träemballage kan du i stället skicka dit svenskt träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden eller träemballage från något annat land som har ett liknande system.

Import av enbart träemballage till EU

Vid import av enbart träemballage från länder utanför EU gäller samma regler som vid import av träemballage som transporterar varor. Träemballaget ska alltså uppfylla kraven i ISPM 15-standarden och det behövs inte något sundhetscertifikat.

Kontroll av träemballage i sändningar som importeras till Sverige

Jordbruksverket gör stickprovskontroller av träemballage i sändningar som importeras från länder utanför EU i samband med införtullning på till exempel godsterminaler där gods packas upp eller packas om för vidare transport, eller då sändningen har kommit fram till sin destination. Om vi hittar växtskadegörare eller fel på märkningen stoppar vi sändningen. Du kan bli tvungen att destruera emballaget i sändningen och lasta om varorna till nytt emballage. Det är du som importör som är skyldig att betala för omhändertagande av träemballage som inte uppfyller kraven enligt ISPM 15-standarden.

Om du själv upptäcker att du har fått obehandlat och omärkt träemballage i en sändning från ett land utanför EU så bör du se till att det emballaget destrueras. Det får inte återanvändas i Sverige eller i något annat EU-land.

Särskild kontroll av träemballage i sändningar av vissa produkter från Kina och Vitryssland

EU-kommissionen har tagit ett beslut (2018/1137) om en kontrollsatsning för träemballage som följer med vissa sändningar från Kina och Vitryssland. Den gäller sändningar med varor som specificeras med tullens varukoder, så kallade KN-nummer. Kontrollsatsningen pågår fram till den 30 juni 2020.

Bakgrunden till kontrollsatsningen är att det vid flera tillfällen har uppstått problem med växtskadegörare som har angripit träd inom EU. Växtskadegörarna har i flera fall spridits med träemballage. Samma kontrollsatsning genomförs i alla EU-länder. Kontrollfrekvensen ska vara minst 1 procent.

Jordbruksverket kontrollerar bara sändningar som har något av de specificerade KN-numren och innehåller träemballage. Sändningar som inte innehåller något träemballage kontrolleras inte. Däremot behöver vissa uppgifter anges i tulldeklarationen, enligt kontrollrutinen för träemballage.

Vi strävar efter att minimera kontrollsatsningens påverkan på handelsflödena. Därför räcker det med att importören fyller i tulldeklarationen med information om det finns träemballage i sändningen eller inte. Om vi vill göra en fysisk kontroll av sändningen kommer vi att kontakta dig via e-post. Du behöver alltså inte lämna in någon förhandsanmälan till Jordbruksverket om importen om vi inte kontaktar dig.

Kontrollrutin för träemballage från Kina och Vitryssland

1. Urval av vilka kontroller som ska göras

I de fall vi ska göra en fysisk kontroll kommer du som importerar de aktuella KN-numren bli kontaktad av Jordbruksverket via e-post med uppmaning att anmäla aktuella importer under angiven period. I mejlet finns en anmälningsblankett som du ska fylla i och bifoga i mejl till Jordbruksverket. Jordbruksverket svarar på mejlet och meddelar om det blir kontroll eller inte.

Det är viktigt att du som importör gör anmälan till Jordbruksverket så snabbt som möjligt för att minimera risken för förseningar. För sändningar som kontrolleras på någon av Jordbruksverkets importkontrollplatser, som finns i Stockholm, Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg och Malmö, ska anmälan ha kommit in senast klockan 10 vardagen innan sändningen finns tillgänglig för kontroll. Om du har önskemål om kontroll på annan plats behöver din anmälan komma in till Jordbruksverket senast fem dagar innan sändningen finns tillgänglig för kontroll.

Om din sändning har blivit utvald för kontroll ska du ange åtgärdsindikator 12 (call-me kod) i tulldeklarationen och skriva i fält 44 att sändningen ska kontrolleras av Jordbruksverket.

2. Kontrollen

Kontrollen görs lämpligen vid Jordbruksverkets importkontrollplatser. Den kan även göras på tullager efter överenskommelse med Jordbruksverket. Kontrollen måste genomföras före övergång till fri omsättning, det vill säga på ett tillfälligt lager eller tullager. Vi skickar resultatet av kontrollen i form av ett beslut per e-post med kopia till Tullverket.

Vid kontrollen undersöker vi om träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15 och att träemballaget inte är angripet av växtskadegörare.

Du behöver se till att de delar av sändningen som vi vill kontrollera lastas ur. Du är skyldig att se till att det finns maskinförare och truck eller annan lastningsutrustning på plats om det behövs.

Vid godkänd kontroll: I beslutet från Jordbruksverket finns ett sändningsnummer som du som importör anger i tulldeklarationens fält 44. Skriv i fritextfältet att sändningen är kontrollerad av Jordbruksverket och godkänd. Ange även sändningsnumret för att sändningen ska klareras.

Vid underkänd kontroll: Om sändningen underkänns vid kontrollen kommer vi att ge dig instruktioner för vilka åtgärder du ska vidta.

3. Anmälan till Tullverket

För samtliga importer med de specificerade KN-numren från Kina och Vitryssland gäller att importören ska ta ställning till om sändningen innehåller träemballage eller inte. Du ska ange om det är träemballage eller inte i särskilda upplysningar, fält 44, av tulldeklarationen. Ange dokumentkod 9040 ”Sändning med träemballage” eller dokumentkod 9041 ”Sändning utan träemballage” i tulldeklarationen.

4. Växtskyddsavgift

För varje import av specificerade KN-nummer med träemballage ska du betala en växtskyddsavgift på 160 kr per tull-id. Avgiften tas ut genom tullräkningen.

Bokade kontroller som inte avbokas

Om en sändning inte finns tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan ansvarar importören för att snarast informera Jordbruksverket skriftligen om det, för att kunna omboka kontrollen. Kommer informationen in efter klockan 8 angiven kontrolldag debiteras importören 800 kronor.

Export av varor med träemballage till länder utanför EU

När du exporterar varor till länder utanför EU behöver träemballaget i många fall uppfylla vissa krav. Det är mottagarlandet som bestämmer vilka krav som gäller. Om du inte vet vilka krav som gäller för det mottagarland som du vill handla med kan du kontakta det landets växtskydds­myndighet.

Många länder har valt att följa standarden ISPM 15. Det innebär att många länder kräver att träemballage som förs in i landet ska vara märkt enligt standarden ISPM15. Om inte träemballaget är märkt enligt standarden kan varorna bli stoppade vid mottagarlandets gräns.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Senast uppdaterad: 2020-05-08