Träemballage som används vid internationell handel

Om du importerar varor med träemballage till Sverige från länder utanför EU måste emballaget vara tillverkat enligt den internationella standarden för träemballage ISPM 15. Träpallar, stödjevirke och annat träemballage ska vara märkta med ISPM 15-märket som visar att träet är behandlat mot skadegörare. Annars finns risk för att emballaget kan föra med sig och sprida skadegörare som kan hota våra träd och skogar.

Träemballage som omfattas av ISPM 15-standarden

Begreppet träemballage är brett och omfattar trä och träprodukter som används för att stötta, skydda eller förvara varor. Det kan till exempel vara

 • lådor
 • boxar
 • förpackningsfodral
 • stödjevirke, för att kila fast eller bära upp last
 • lastpallar
 • häckar
 • kabeltrummor
 • spolar/rullar.

Träprodukter som inte omfattas av ISPM 15-standarden

Följande träprodukter behöver inte märkas enligt standarden, eftersom risken att de ska sprida växtskadegörare är liten:

 • träemballage som är helt tillverkat av trä med en tjocklek på 6 mm eller mindre
 • träemballage som är helt tillverkat av processat trä, som till exempel plywood, spånskivor, OSB-skivor (oriented strand board) eller faner som tillverkas genom limning, värme eller tryck, eller en kombination av dessa
 • tunnor för vin och sprit som värmebehandlats vid tillverkningen
 • presentlådor för vin, cigaretter eller andra handelsvaror gjorda av trä som har processats eller tillverkats på sätt som gör att de är fria från skadegörare
 • sågspån, spån och träull
 • träkomponenter som sitter permanent fastsatta i godsvagnar och containrar.

Handel med träemballage inom Sverige och EU

Det finns inga krav på att träemballage och stödjevirke ska vara märkt enligt standarden ISPM 15 inom EU eller mellan EU-länderna och Schweiz. Undantaget är träemballage och stödjevirke från Portugal och delar av Spanien (på grund av tallvedsnematod) samt även vissa andra avgränsade områden inom EU som har utbrott av andra karantänskadegörare.

Träemballage från Portugal och delar av Spanien

Det finns stor risk för spridning av skadegöraren tallvedsnematod till Sverige från länder eller områden där den finns. Träemballage från Portugal, inklusive Madeira, och delar av Spanien kräver ISPM 15-märkning. Inget träemballage av barrvirke får lämna Portugal eller andra avgränsade områden utan att vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. EU-kommissionen har en lista på engelska över avgränsade områden. Listan uppdateras löpande.

Jordbruksverket kontrollerar träemballage som kommer till Sverige. Om vi upptäcker skadegörare eller andra brister, till exempel att det saknas märkning, kan du få ett beslut om att emballaget ska destrueras eller värmebehandlas. Efter destruktion eller värmebehandling ska du skicka ett intyg till Jordbruksverket om att det är gjort inom den tid som anges i beslutet.

Alla kostnader för att ta hand om omärkt träemballage från Portugal eller delar av Spanien betalas av importören.

Träemballage från avgränsade områden för karantänskadegörare

Det kan finnas risk att sprida karantänskadegörare från länder eller områden där det finns utbrott. Aromia bungi kan spridas med träemballage tillverkat av trä från Prunus-släktet. Anoplophora glabripennis kan spridas med träemballage av vissa lövträslag. Träemballage som innehåller sådant virke och som kommer från områden i Frankrike, Italien och Tyskland där någon av dessa insekter hittats måste behandlas och märkas enligt ISPM 15-standarden.

Import av varor med träemballage till EU

Träemballage och stödjevirke i sändningar som importeras från länder utanför EU ska uppfylla kraven i den internationella standarden för träemballage, ISPM 15. Det innebär att träemballaget ska vara behandlat mot skadegörare och märkt med ISPM 15-märket.

Vi uppmanar alla som importerar produkter till EU att informera sina leverantörer om vikten av att använda träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden. Detta för att hindra spridning av allvarliga skadegörare som kan angripa våra träd.

Om exportlandet inte har ett eget nationellt system som säkerställer produktion av korrekt behandlat och märkt träemballage kan du i stället skicka dit svenskt träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden eller träemballage från något annat land som har ett liknande system.

Import av enbart träemballage till EU

Vid import av enbart träemballage från länder utanför EU gäller samma regler som vid import av träemballage som transporterar varor. Träemballaget ska alltså uppfylla kraven i ISPM 15-standarden och det behövs inte något sundhetscertifikat.

Kontroll av träemballage i sändningar som importeras till Sverige

Jordbruksverket gör stickprovskontroller av träemballage i sändningar som importeras från länder utanför EU på till exempel godsterminaler där gods packas upp eller packas om för vidare transport, eller då sändningen har kommit fram till sin destination.

Om vi hittar fel på märkningen, för mycket bark eller tecken på att behandlingen inte varit korrekt så stoppar vi sändningen. Du kan bli tvungen att destruera emballaget i sändningen och lasta om varorna till nytt emballage. Det är du som importör som är skyldig att betala för omhändertagande av träemballage som inte uppfyller kraven enligt ISPM 15-standarden.

Om du själv upptäcker att du har fått obehandlat och omärkt träemballage i en sändning från ett land utanför EU så bör du se till att det emballaget destrueras. Det får inte återanvändas i Sverige eller i något annat EU-land.

Särskild kontroll av träemballage i sändningar av vissa produkter från Kina, Belarus och Indien

EU har beslutat om en kontrollsatsning för träemballage som följer med vissa sändningar från Kina, Belarus och Indien. Samma kontrollsatsning genomförs i alla EU-länder. För tillfället är det ett uppehåll i kontrollerna i Sverige. Satsningen kommer att fortsätta, men det är ännu inte bestämt när. Fram till dess finns inget krav på anmälan av träemballage från Kina, Belarus och Indien.

Lista med varukoder (KN-nummer) som ingår i kontrollsatsningen för träemballage

Varukoder (KN-nummer) som ingår i kontrollsatsningen för träemballage

Beskrivning av varan

Varukod

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2514

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4401

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade för ett eller flera slag av transportmedel)

4415

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

6801

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801 ; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)

6802

Skiffer, bearbetad och varor av skiffer eller agglomererad skiffer (exkl. skiffergranulat, -flisor och -pulver, mosaikkuber o.d., grifflar och skrivtavlor av skiffer färdiga för användning)

6803

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag (exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta produkter, plattor avsedda som tallriksunderlägg, prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar)

6907

Plåt och band av aluminium

7606


Kontrollrutin för träemballage från Kina, Belarus och Indien

Anmäl sändningen i Traces NT

När du importerar varor med de specificerade KN-numren, och sändningen innehåller träemballage, ska du anmäla importen i e-tjänsten Traces NT. Du ska anmäla sändningen senast klockan 13 (klockan 10 i Stockholm Norvik) vardagen innan den finns tillgänglig för kontroll.

Om du anmäler sändningen några dagar innan den finns tillgänglig för kontroll kan du få reda på om den är uttagen till kontroll eller inte i god tid. Om den inte är uttagen till kontroll finns möjlighet att styra om sändningen från den gränskontrollstation som har angivits i anmälan till valfri införselort.

Urval av vilka sändningar som ska kontrolleras

Varje vardag efter klockan 13 väljer Jordbruksverket ut vilka sändningar som ska kontrolleras. Vi kontrollerar minst 15 procent av alla sändningar. Om en sändning tas ut för kontroll markerar vi det i rutan 1.3 i sändningens CHED-PP i Traces NT genom att ange ”Fysisk kontroll”.

Om sändningen inte blir utvald för kontroll godkänner vi sändningen i Traces NT och statusen på CHED-PP blir ”Validerat”. Det betyder att sändningen är klar att tullas in. Den behöver då inte passera en gränskontrollstation för kontroll.

Kontrollen

Om sändningen är uttagen till kontroll måste den föras in via en gränskontrollstation för träemballage. Om sändningen inte är uttagen till kontroll kan den föras in utan att passera en gränskontrollstation.

Kontrollen ska göras vid en gränskontrollstation. Du kan också få tillstånd av Jordbruksverket att flytta sändningen vidare från gränskontrollstationen till ett godkänt kontrollställe på ett tullager för fysisk kontroll där istället. Sändningen måste dock föras in via en gränskontrollstation även om den fysiska kontrollen utförs på ett godkänt kontrollställe. Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om vad som gäller vid förflyttning från en gränskontrollstation till kontrollställe.

Vid kontrollen undersöker vi om träemballaget är märkt enligt den internationella standarden ISPM 15 och om det innehåller växtskadegörare. För att vi ska kunna kontrollera detta behöver hela eller delar av sändningen lastas ur.

Resultatet av kontrollen kan du se i Traces NT.

Vid godkänd kontroll: Om sändningens CHED-PP har fått statusen ”Validerat” är sändningen godkänd och klar att tullas in.

Vid underkänd kontroll: Om sändningens CHED-PP har fått statusen ”Har avvisats” är sändningen underkänd. Om vi underkänner sändningen vid kontrollen kommer vi att informera dig om vad du behöver göra.

Uppgifter i tulldeklarationen

När du importerar varor med de specificerade KN-numren måste du ta ställning till om sändningen innehåller träemballage eller inte. Du ska ange detta i tulldeklarationen.

Uppge sändningens referensnummer som står i ruta I.2 i sändningens CHED-PP i TRACES NT i tulldeklarationen, till exempel CHEDPP.SE.2022.00000123. Tullverket kan då gå in i Traces NT och verifiera att kontrollen är godkänd.

Avgifter och andra kostnader

För närvarande tas inga växtskyddsavgifter ut för de specificerade KN-numren med träemballage.

I samband med kontroll kan kostnader för till exempel dragning- och urlastning av fordon komma till. Det är du som importör som står för dessa eventuella kostnader.

Om en sändning inte finns tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan ansvarar du som importör för att informera Jordbruksverket skriftligen om det senast klockan 8 på den angivna kontrolldagen. Om du inte gör det kan du få betala en avgift.

Frågor om kontrollen

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om hur kontrollen går till.

Export av varor med träemballage till länder utanför EU

När du exporterar varor till länder utanför EU behöver träemballaget i många fall uppfylla vissa krav. Det är mottagarlandet som bestämmer vilka krav som gäller. Om du inte vet vilka krav som gäller för det mottagarland som du vill handla med kan du kontakta det landets växtskydds­myndighet.

Många länder har valt att följa standarden ISPM 15. Det innebär att många länder kräver att träemballage som förs in i landet ska vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Om inte träemballaget är behandlat och märkt enligt standarden kan varorna bli stoppade vid mottagarlandets gräns.

Svenska företag som har tillstånd att märka trä och träemballage

Frågor och svar

Vilka områden i EU räknas inte till EU när det gäller växtskyddsreglerna?

Kanarieöarna, Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin räknas på samma sätt som länder utanför EU när det gäller växtskyddsreglerna. Om du ska ta växter eller växtprodukter från något av dessa områden behöver du alltså följa reglerna från länder utanför EU.

Från vilka länder utanför EU gäller samma växtskyddsregler som från ett EU-land?

Schweiz och Lichtenstein har särskilda avtal med EU som innebär att de följer samma växtskyddsregler som EU.

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur räknas Norge när det gäller växtskyddsreglerna?

Norge räknas som andra länder utanför EU eftersom växtskyddsområdet inte ingår i EES-avtalet.

Hur räknas Storbritannien när det gäller växtskyddsreglerna?

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur påverkar Storbritanniens utträde ur EU kraven för träemballage?

Storbritannien kräver från och med 1 januari 2021 att allt träemballage som används i sändningar av alla slags varor, ska vara behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15. Detta krav gäller dock inte träemballage i sändningar från EU till Nordirland. Om inte träemballaget är märkt enligt standarden kan varorna bli stoppade vid Storbritanniens gräns.

Vi hänvisar frågor om import av trä, träprodukter och bark till Storbritannien till de brittiska myndigheterna.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Senast granskad: 2024-03-04

Till toppen