Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Träemballage som används vid internationell handel

Hitta på sidan

Om du importerar varor med träemballage till Sverige från länder utanför EU måste emballaget vara tillverkat enligt den internationella standarden för träemballage ISPM 15. Träpallar, stödjevirke och annat träemballage ska vara märkta med ISPM 15-märket som visar att träet är behandlat mot skadegörare. Annars finns risk för att emballaget kan föra med sig och sprida skadegörare som kan hota våra träd och skogar.

Handel med träemballage inom Sverige och EU

Det finns inga krav på att träemballage och stödjevirke ska vara märkt enligt standarden ISPM 15 inom EU eller mellan EU-länderna och Schweiz. Undantaget är träemballage och stödjevirke från Portugal och delar av Spanien samt även vissa delar av Tyskland och Italien.

Träemballage från Portugal och delar av Spanien

Det finns stor risk för spridning av skadegöraren tallvedsnematod till Sverige från länder eller områden där den finns. Träemballage från Portugal, inklusive Madeira, och delar av Spanien kräver ISPM 15-märkning. Inget träemballage av barrvirke får lämna Portugal eller andra avgränsade områden utan att vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. EU-kommissionen har en lista på engelska över avgränsade områden. Listan uppdateras löpande.

Jordbruksverket kontrollerar träemballage som kommer till Sverige. Om vi upptäcker skadegörare eller andra brister, till exempel att det saknas märkning, kan du få ett beslut om att emballaget ska destrueras eller värmebehandlas. Efter destruktion eller värmebehandling ska du skicka ett intyg till Jordbruksverket om att det är gjort inom den tid som anges i beslutet.

Alla kostnader för att ta hand om omärkt träemballage från Portugal eller delar av Spanien betalas av importören.

Träemballage från delar av Tyskland och Italien

Det kan finnas risk att sprida skadegöraren Aromia bungii från länder eller områden där insekten finns. Den sprids troligen genom ved eller vedartade växter från Prunus-släktet. Träemballage som innehåller virke av Prunus och som kommer från områden i Italien och Tyskland där insekten hittats måste behandlas och märkas enligt ISPM 15-standarden.

Import av varor med träemballage till EU

Träemballage och stödjevirke i sändningar som importeras från länder utanför EU ska uppfylla kraven i den internationella standarden för träemballage, ISPM 15. Det innebär att träemballaget ska vara behandlat mot skadegörare och märkt med ISPM 15-märket.

Detta krav gäller vid handel med Storbritannien (England, Skottland och Wales) från och med 1 januari 2021. Däremot gäller kravet inte vid handel med Nordirland.

Vi uppmanar alla som importerar produkter till EU att informera sina leverantörer om vikten av att använda träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden. Detta för att hindra spridning av allvarliga skadegörare som kan angripa våra träd.

Om exportlandet inte har ett eget nationellt system som säkerställer produktion av korrekt behandlat och märkt träemballage kan du i stället skicka dit svenskt träemballage som uppfyller kraven i ISPM 15-standarden eller träemballage från något annat land som har ett liknande system.

Import av enbart träemballage till EU

Vid import av enbart träemballage från länder utanför EU gäller samma regler som vid import av träemballage som transporterar varor. Träemballaget ska alltså uppfylla kraven i ISPM 15-standarden och det behövs inte något sundhetscertifikat.

Kontroll av träemballage i sändningar som importeras till Sverige

Jordbruksverket gör stickprovskontroller av träemballage i sändningar som importeras från länder utanför EU i samband med införtullning på till exempel godsterminaler där gods packas upp eller packas om för vidare transport, eller då sändningen har kommit fram till sin destination. Om vi hittar växtskadegörare eller fel på märkningen stoppar vi sändningen. Du kan bli tvungen att destruera emballaget i sändningen och lasta om varorna till nytt emballage. Det är du som importör som är skyldig att betala för omhändertagande av träemballage som inte uppfyller kraven enligt ISPM 15-standarden.

Om du själv upptäcker att du har fått obehandlat och omärkt träemballage i en sändning från ett land utanför EU så bör du se till att det emballaget destrueras. Det får inte återanvändas i Sverige eller i något annat EU-land.

Särskild kontroll av träemballage i sändningar av vissa produkter från Kina och Vitryssland

EU-länderna har under flera år satsat extra på kontroller av träemballage som följer med vissa sändningar från Kina och de senaste åren även från Vitryssland. Den senaste kontrollsatsningen pågick fram till den 30 juni 2020.

Just nu är det en paus men kontrollsatsningen kommer troligen att återkomma senare under 2020 med eventuellt tillägg av ytterligare länder samt justering av kontrollfrekvensen och vilka varor som omfattas. Vi kommer att uppdatera denna sida när det finns mer information.

Bakgrunden till kontrollsatsningen är att det vid flera tillfällen har uppstått problem med växtskadegörare som har angripit träd inom EU. Växtskadegörarna har i flera fall spridits med träemballage. Samma kontrollsatsning genomförs i alla EU-länder.

 

Export av varor med träemballage till länder utanför EU

Brexit innebär krav på träemballage

Storbritannien kräver från och med 1 januari 2021 att allt träemballage som används i sändningar av alla slags varor, ska vara behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15. Detta krav gäller dock inte träemballage i sändningar från EU till Nordirland. Om inte träemballaget är märkt enligt standarden kan varorna bli stoppade vid Storbritanniens gräns.

Mottagarlandet bestämmer vilka krav som gäller vid export till länder utanför EU

När du exporterar varor till länder utanför EU behöver träemballaget i många fall uppfylla vissa krav. Det är mottagarlandet som bestämmer vilka krav som gäller. Om du inte vet vilka krav som gäller för det mottagarland som du vill handla med kan du kontakta det landets växtskydds­myndighet.

Många länder har valt att följa standarden ISPM 15. Det innebär att många länder kräver att träemballage som förs in i landet ska vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Om inte träemballaget är behandlat och märkt enligt standarden kan varorna bli stoppade vid mottagarlandets gräns.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Senast uppdaterad: 2021-01-08