Märka träemballage och trä med ISPM 15-märket

Om du tillverkar eller reparerar träemballage som ska användas i handel med länder utanför EU ska du märka det med ISPM 15-märket. ISPM 15 är en internationell standard som innebär att märkt träemballage är behandlat mot växtskadegörare. Det minskar risken för att skadegörare som kan angripa träd och skogar sprids med träemballage genom världshandeln. Inom EU kan märkningen också användas på trä som senare ska användas för att tillverka ISPM 15-märkt träemballage. Du ansöker om tillstånd för att få märka med ISPM 15-märket hos Jordbruksverket.

ISPM 15 står för International Standard for Phytosanitary Measures No. 15. I stort sett alla länder kräver att träemballage inklusive stödjevirke som följer med gods vid import ska följa ISPM 15-standarden. Även EU kräver detta när träemballage kommer från länder utanför EU.

Vid handel inom EU eller mellan EU-länderna och Schweiz finns det inga generella krav på att träemballage och stödjevirke ska vara märkt enligt standarden ISPM 15. Undantaget är träemballage och stödjevirke från Portugal och delar av Spanien och även vissa delar av Tyskland och Italien. Detta beror på att det är utbrott av så kallade karantän­skadegörare som angriper trä i dessa länder.

Kraven i ISPM 15-standarden innebär att träemballage ska vara tillverkat av barkat trä som är behandlat för att minska risken att växtskadegörare kan följa med träet. I Sverige behandlas träet vanligtvis genom värme­behandling i torkanläggning. Även andra behandlingsmetoder är tillåtna enligt standarden.

Ett mottagarland kan ha fler krav än vad som ingår i ISPM 15-standarden. Gå in på webbplatsen för det aktuella landets växtskyddsmyndighet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Träemballage som omfattas av ISPM 15-standarden

Begreppet träemballage är brett och omfattar trä och träprodukter som används för att stötta, skydda eller förvara varor. Det kan till exempel vara

 • lådor
 • boxar
 • förpackningsfodral
 • stödjevirke, för att kila fast eller bära upp last
 • lastpallar
 • häckar
 • kabeltrummor
 • spolar/rullar.

Träprodukter som inte omfattas av ISPM 15-standarden

Följande träprodukter behöver inte märkas enligt standarden, eftersom risken att de ska sprida växtskadegörare är liten:

 • träemballage som är helt tillverkat av trä med en tjocklek på 6 mm eller mindre
 • träemballage som är helt tillverkat av processat trä, som till exempel plywood, spånskivor, OSB-skivor (oriented strand board) eller faner som tillverkas genom limning, värme eller tryck, eller en kombination av dessa
 • tunnor för vin och sprit som värmebehandlats vid tillverkningen
 • presentlådor för vin, cigaretter eller andra handelsvaror gjorda av trä som har processats eller tillverkats på sätt som gör att de är fria från skadegörare
 • sågspån, spån och träull
 • träkomponenter som sitter permanent fastsatta i godsvagnar och containrar.

ISPM 15-märket

Märket ska ha en ram i form av en rektangel eller en kvadrat och innehålla en lodrät linje som avgränsar två fält.

Exempel 1 på ISPM 15-märkning.

Så här kan ISPM 15-märket se ut.

Det vänstra fältet ska innehålla IPPC-logotypen som föreställer en stapel med brädor (logotypen liknar också ett stiliserat ax). IPPC är en förkortning för den internationella växtskydds­konventionen (International Plant Protection Convention).

Det högra fältet ska innehålla företagets registreringsnummer (XX-000) och en kod för den behandling som har utförts (YY). Företagets registreringsnummer består av landskoden (som i Sverige är SE) följt av en unik kod för företaget. I Sverige är det länsbokstaven följt av ett, upp till femsiffrigt, nummer som du får av Jordbruksverket för den verksamhet­s­plats du söker tillstånd för.

Koden för värmebehandling i värmekammare eller torkanläggning är HT. Koden för dielektrisk värmebehandling (behandling med mikrovågor) är DH. Gasning med metylbromid har koden MB och gasning med sulfurylfluorid har koden SF. Metoderna finns beskrivna i bilaga 1 till ISPM 15-standarden. I äldre märken kan även tilläggskoderna KD (värmetorkat) och DB (barkat) förekomma.

Registreringsnumret och koden för behandling får skrivas på en, två eller tre rader. Om registreringsnumret och koden för behandling skrivs på samma rad så ska de skiljas åt med ett bindestreck.

Den yttre ramen får ha rundade hörn. Mindre luckor får finnas i ramen, i den lodräta linjen och i de andra komponenterna i märket.

Om det behövs på grund av formen på den del av träemballaget som ska märkas får IPPC-logotypen placeras horisontellt. Märkets storlek och typsnitt får variera.

 Exempel på tillåtna varianter av ISPM 15-märket

Exempel 1 på ISPM 15-märkning.
Exempel 2 på ISPM 15-märkning.
Exempel 3 på ISPM 15-märkning.
Exempel 4 på ISPM 15-märkning.
Exempel 5 på ISPM 15-märkning.
Exempel 6 på ISPM 15-märkning.

Så ska du placera märkningen på träemballage

ISPM 15-märkningen ska vara läsbar, hållbar och inte överförbar. Märket ska placeras så att det är väl synligt när träemballaget används, helst på minst två motsatta sidor av emballaget. Det får inte vara skrivet för hand. Märket ska vara i en tydlig färg, men får inte vara i färgerna rött eller orange då dessa färger används för märkning av farligt gods.

Stödjevirke som används för att kila fast eller bära upp last ska ha minst ett märke på varje träbit. Det gäller även när du spikar fast varor med lösa bitar av trä på ett märkt träemballage eller när du gör stöd som används inne i containrar. Om du använder längsmärkt virke måste du se till att ett helt märke finns på varje träbit som du sågar till.

Så ska du märka trä

För handel inom EU med trä som ska användas till ISPM 15-märkt träemballage gäller att träet ska ha genomgått någon av de godkända behandlingar som anges i bilaga 1 till ISPM 15-standarden och att företaget som har behandlat har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Denna information ska finnas i någon typ av medföljande dokumentation. För ytterligare information se vidare längre ner på sidan under rubriken Märka träemballage eller trä när träet har behandlats i någon annans anläggning.

Godkända behandlingsmetoder enligt ISPM 15-standarden

Grundläggande för systemet för märkning är att träet i träemballaget ska vara behandlat. Genom att behandla trä och träemballage dödas växtskadegörare som kan finnas i träet, till exempel insekter och nematoder. I och med detta minskar risken för att träemballage som används vid internationell handel för med sig och sprider skadegörare som kan angripa träd och skogar. I Sverige är värmebehandling i torkanläggning den vanligaste behandlingsmetoden, så kallad värmetorkning. Sverige har ett eget nationellt system för värmetorkat trä där träet märks med KD 56°C/30 min-märket.

Även värmebehandling i värmekammare förekommer. För båda värmebehandlingsmetoderna anges koden HT i ISPM 15-stämpeln. 

Standarden tillåter även värmebehandling genom så kallad dielektrisk värmebehandling (behandling med mikrovågor) som anges med koden DH. Två gasningsmetoder finns också dels med metylbromid, som anges med koden MB, och sulfurylfluorid, som anges med koden SF. Gasning med metylbromid är inte tillåten inom EU. Metylbromid är mycket giftigt och skadar även ozonlagret. Dielektrisk värmebehandling eller gasning med sulfurylfluorid används inte i Sverige i dagsläget.

Du kan behandla både nytt och begagnat trä samt hela träemballage.

Träet ska vara barkat

Det trä som används i träemballage ska vara barkat. Det får dock finnas kvar barkbitar som har en bredd som är mindre än 3 centimeter. De får då vara hur långa som helst. Det får också finnas kvar barkbitar som är bredare än 3 centimeter om de har en yta som är mindre än 50 cm². Det är ungefär så stort som ett kreditkort.

Reparerat eller återuppbyggt träemballage

Om du reparerar träemballage som är ISPM 15-märkt sedan tidigare får du maximalt byta ut en tredjedel av träemballaget för att det ska räknas som reparation. Varje utbytesdel ska märkas med ISPM 15-märket och träet i varje utbytesdel ska vara spårbart på samma sätt som allt trä i nytillverkat träemballage. Detta innebär till exempel att delar från begagnade ISPM 15 emballage inte är tillåtet att använda vid reparation.

Byter du ut mer en tredjedel av träemballaget anses det vara återuppbyggnad av träemballage. Vid återuppbyggnad ska hela träemballaget värmebehandlas på nytt, alla tidigare ISPM 15-märken ska tas bort och träemballaget ska märkas på nytt med din märkning.

Endast den som har tillstånd att märka med ISPM 15-märket får reparera redan ISPM 15-märkt träemballage.

Tillstånd att märka med ISPM 15-märket

För att få märka med ISPM 15-märket måste företaget vara registrerat och ha ett tillstånd för verksamhetsplatsen i ett officiellt system som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka tillstånd för att märka trä eller träemballage som behandlats i egen anläggning eller tillstånd att märka trä eller träemballage när träet behandlats i någon annans anläggning. Båda tillstånden ger dig också möjlighet att få märka reparerat träemballage.

Det registreringsnummer som du tilldelas får du bara använda på den verksamhetsplats som du sökt tillståndet för. Vill du ha flera verksamhetsplatser måste du söka ett tillstånd för varje verksamhetsplats.

Märka träemballage eller trä som behandlats i egen anläggning

Behandlar du själv är det krav på att du ska ha nödvändiga kunskaper för att utföra någon av de inom EU godkända behandlingarna i bilaga 1 till ISPM 15-standarden. I Sverige är behandling med värme den vanligaste behandlingsmetoden och kräver en temperatur på minst 56°C under en sammanhängande period på minst 30 minuter i hela träets profil (inkluderat kärnan). Värmetorkning enligt den svenska märkningen KD 56°C/30 minuter uppfyller kraven för värmebehandling enligt ISPM 15 standarden.

I bilagan till standarden kan du läsa mer om de olika behandlingarna som är tillåtna och vilka krav som gäller för dem. Anläggning och utrustning måste vara lämplig för den aktuella behandlingen. Temperaturgivare i anläggningen ska kalibreras minst en gång var sjätte månad. Du ska spara dokumentation om genomförda behandlingar och kalibreringar i minst två år och kunna visa upp dessa vid kontroll

Märka träemballage eller trä när träet behandlats i någon annans anläggning

Om du inte själv behandlar det trä du använder i din verksamhet och märker med ISPM 15-märket måste träet vara behandlat med någon av de metoder som finns i bilaga 1 till ISPM 15-standarden och behandlingen måste ha utförts av ett företag som har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Trä märkt med den nationella KD 56°C/30 minuter-märkningen kan användas, men det krävs att företaget som behandlade också har tillstånd att märka med ISPM 15-märket.

Om träet har behandlats inom EU måste träet vara behandlat med någon av de metoder som finns i bilaga 1 till ISPM 15-standarden och behandlingen måste ha utförts av ett företag som har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Har träet behandlats utanför EU gäller samma regler för behandlingsmetoderna och anläggningen, där behandlingen har utförts, måste vara godkänd av det landets växtskyddsmyndighet.

Du måste kunna spåra tillbaka allt trä du märker med ISPM 15-märket till den anläggning som behandlade det. Denna dokumentation måste du spara i minst två år och kunna visa upp vid kontroll. Dokumentationen kan exempelvis vara fakturor, följesedlar eller andra dokument som följer med virkespaketen. För att kunna knyta ett specifikt virkespaket till respektive dokumentation krävs att virkespaketet har någon typ av identitet, till exempel ett paketnummer.

Den här informationen ska finnas i dokumentationen som du sparar:

 • virkespaketens identitet, till exempel paketnummer
 • den behandling som träet genomgått, alltså någon av de metoder som är godkända enligt bilaga 1 till ISPM 15-standarden
 • säljarens registreringsnummer hos Jordbruksverket

Hur informationen presenteras på fakturor, följesedlar eller andra dokument kan variera. Här är exempel på hur informationen kan presenteras:

Exempel 1

 • paketnummer
 • virket i leveransen är behandlat i 56ºC i 30 minuter i enlighet med ISPM 15-standarden
 • säljarens registreringsnummer hos Jordbruksverket

Exempel 2

 • paketnummer
 • detta virke är behandlat i enlighet med KD 56ºC i 30 minuter
 • säljarens registreringsnummer hos Jordbruksverket

Exempel 3

 • paketnummer
 • ISPM 15-märket (sätts märket i anslutning till virkespaketets identitet, intygar märket både behandling och registreringsnummer)

Så här ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillståndet i vår e-tjänst Tillstånd att märka trä eller träemballage. Här kan du också läsa om vad det kostar att få tillstånd för din verksamhet, information om hur du fyller i din ansökan och vilka dokument du behöver bifoga.

Det kan ta upp till fem veckor från det att du skickar in en fullständig ansökan till det att du får ditt beslut. I beslutet får du ditt officiella registreringsnummer.

Tillståndets giltighet

Tillståndet för märkning med ISPM 15-märket är inte tidsbegränsat. Tillståndet är knutet till ditt organisationsnummer och till din specifika verksamhetsplats. Du får därför inte överlåta eller låna ut ditt registreringsnummer till någon annan. Du får inte heller använda ditt registreringsnummer på någon annan plats än den verksamhetsplats du sökt tillstånd för.

Publicering av din verksamhet på Jordbruksverkets webbplats

I din ansökan väljer du om du vill vara med i listan över företag som har tillstånd att märka trä och träemballage som finns på vår webbplats. Då kan dina framtida kunder se att du har tillstånd att märka.

Stämpel

När du har fått ditt tillstånd med ditt registreringsnummer får du vända dig till en stämpeltillverkare för att beställa din stämpel. Observera skillnaden mellan siffran 0 och bokstaven O för dig som har din verksamhetsplats i Västra Götalands län med länsbokstaven O.

Svenska företag som har tillstånd att märka trä och träemballage

Förbered dig inför våra årliga kontroller

För att säkerställa att reglerna för märkning med ISPM 15-märket följs kontrollerar Jordbruksverket verksamheten årligen på samtliga verksamhetsplatser.

Du kan förbereda dig inför kontrollen genom att ha all nödvändig dokumentation i ordning. Vi kontrollerar bland annat att du har ett system för att hantera och hålla isär behandlat trä från obehandlat trä. Vi kontrollerar även att du har sparat dokumentation från behandlingar och kalibreringar av temperaturgivare om du har tillstånd att behandla trä. Köper du in behandlat trä till din verksamhet kontrollerar vi att du har sparat dokumentation så att det går att spåra träet bakåt i kedjan till den som behandlade det. Vi kontrollerar också att din märkning uppfyller kraven.

Efter kontrollen får du en rapport med resultatet. Om vi konstaterar avvikelser ska du omgående åtgärda dessa. Om detta inte sker kan det leda till att vi drar tillbaka ditt tillstånd att märka med ISPM 15-märket.

Meddela oss om något ändras eller om du slutar med verksamheten

Du som har tillstånd ska anmäla till Jordbruksverket om något ändras i din verksamhet.

Om du ändrar företagsnamn, företagsadress eller kontaktuppgifter ska du meddela detta inom 30 dagar.

Övriga ändringar som byte av faktureringsadress, ändringar av behandlingsanläggningar eller om du ska upphöra med din verksamhet ska du meddela senast 30 april.

Gällande behandlingsanläggningar ska du meddela oss när du

 • lägger till ny (ange identifierande benämning)
 • tar någon ur bruk.

Ny skiss över verksamhetsplatsen ska också skickas in.

Om du byter organisationsnummer eller ändrar verksamhetsplats ska du skicka in en ny ansökan. Du ska då även anmäla att verksamheten upphör för den gamla verksamhetsplatsen.

Om du inte längre behöver ditt tillstånd att märka med ISPM 15-märket ska du anmäla detta till oss. Det gäller till exempel om du säljer ditt företag eller på annat sätt slutar med den verksamhet som tillståndet gäller för.

Om något i din verksamhet ändras eller om du ska sluta med din verksamhet ska du anmäla det i e-tjänsten.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2022:17

Söker efter 2023:6

Söker efter 2022:19

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-09-13

Till toppen