Märka trä med KD 56°C/30 min-märket

Om du värmetorkar trä och vill kunna intyga detta för dina kunder kan du märka det med KD 56°C/30 min-märket. Du ansöker om tillstånd att få märka med KD 56°C/30 min-märket hos Jordbruksverket.

Värmebehandling dödar växtskadegörare som kan finnas i träet, till exempel insekter och nematoder, och därmed minskar risken för att sprida skadegörare vid export av virke. Genom att uppfylla kraven för märkning med KD 56°C/30 min-märket uppfyller träet också de krav på frihet från växtskadegörare som de flesta länder utanför EU har vid import av trä och andra trävaror. Om du har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket förenklas och effektiviseras exportkontrollen av ditt trä när du ansöker om sundhetscertifikat för export.

Om du ska märka med KD 56°C/30 min-märket ska träet upphettas till minst 56°C under minst 30 minuter i en anläggning för värmetorkning. Medelfuktkvoten får vara högst 20 procent efter behandlingen.

KD står för engelskans kiln drying som betyder värmetorkning. Märket ska också innehålla företagets officiella registreringsnummer hos Jordbruksverket.

KD 56°C/30 min-märket

Märket är en ring med information om behandlingen och att det är Jordbruksverket som har utfärdat tillståndet. Under ringen finns företagets registreringsnummer som består av landskoden för Sverige (SE) och en unik kod för företaget som är länsbokstaven följt av ett, upp till femsiffrigt, nummer som du får av Jordbruksverket för den verksamhetsplats du söker tillstånd för.

KD
56°C/30 min-märket

Så här ser KD 56°C/30 min-märket ut.

Så ska du placera märkningen

KD 56°C/30 min-märket ska placeras synligt på täckningen, paketet, paketspecifikationen, följesedeln, fakturan eller direkt på träet. Om märkningen finns på täckningen får du bara använda plasten till trä som har genomgått en godkänd värme- och torkbehandling. Vi rekommenderar därför märkning på paketspecifikationen, följesedel eller faktura.

Tillstånd att märka trä med KD 56°C/30 min-märket

För att få märka med KD 56°C/30 min-märket måste företaget vara registrerat och ha ett tillstånd för verksamhetsplatsen genom ett officiellt system som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka tillstånd för att märka trä som värmetorkats i egen anläggning eller tillstånd att märka trä när träet har värmetorkats i någon annans anläggning.

Det registreringsnummer som företaget har får bara användas på din verksamhetsplats. Ditt tillstånd gäller för den verksamhetsplats som framgår av ditt beslut.

Företaget ska dokumentera de rutiner som säkerställer detta och kunna visa upp rutinerna vid kontroll.
Fullständig information om krav vid märkning med KD 56°C/30 min-märket finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2020:25) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket som du hittar längs ner på sidan under rubriken Författningar.

Märka trä som värmetorkats i egen anläggning

När du värmetorkar trä finns det krav på kalibrering av temperaturgivare och fuktkvotsmätare minst en gång var sjätte månad. Du ska spara dokumentation som visar att kalibrering av temperaturgivare och fuktkvotsmätare är genomförd samt volym av trä som har värmetorkats och i vilken anläggning den skett. Du ska spara dokumentation av värmetorkningsschema och värmetorkningsprotokoll för det trä som värmetorkats. Du ska spara denna dokumentation i minst 2 år och kunna visa upp den vid kontroll.

Märka trä när träet har värmetorkats i någon annans anläggning

För företag som inte värmetorkar själva utan köper in redan värmetorkat trä och märker med KD 56°C/30 min-märket finns krav på dokumentation. Företaget ska säkerställa att faktura eller följesedel intygar att värmetorkning har utförts, att registreringsnummer för aktören som värmetorkat träet finns med och att det är möjligt att identifiera vilket trä som är värmetorkat.

Så här söker du tillstånd

Du söker tillståndet i e-tjänsten Tillstånd att märka trä eller träemballage. Här kan du också läsa om vad det kostar att få tillstånd för din verksamhet, information om hur du fyller i din ansökan och vilka dokument du behöver bifoga.

Det kan ta upp till fem veckor från det att du skickar in en fullständig ansökan till det att du får ditt beslut. I beslutet får du ditt officiella registreringsnummer.

Ditt tillstånd gäller i 5 år och om du därefter vill fortsätta med din verksamhet måste du ansöka på nytt om tillstånd. Ditt tillstånd är knutet till ditt organisationsnummer och till din specifika verksamhetsplats. Du får därför inte överlåta eller låna ut din märkning till någon annan. Du får inte heller använda din märkning på någon annan plats än den verksamhetsplats du har sökt tillståndet för.

Det finns dock möjlighet till undantag från denna bestämmelse om vissa villkor är uppfyllda. Detta gäller för aktörer som hanterar värmetorkat trä på uppdrag av en annan aktör. Till exempel får du använda den uppdragsgivande aktörens märkta emballageplast vid emballering av trä som bearbetats på uppdrag.

Du kan ansöka om båda märkningarna samtidigt

När du ansöker om tillstånd för att få märka med KD 56°C/30 min-märket kan du samtidigt ansöka om tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Det blir då enklare för dig att handla med företag som märker trä eller träemballage med ISPM 15-märket. Dessa företag kan bara köpa värmebehandlat trä från ett företag som har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Att ansöka om båda tillstånden samtidigt underlättar handeln med värmetorkat trä för alla aktörer. Det innebär inga merkostnader för ditt företag.

Publicering av din verksamhet på Jordbruksverkets webbplats

I din ansökan väljer du om du vill vara med i listan på vår webbplats över företag som har tillstånd att märka trä och träemballage. Då kan dina framtida kunder se att du har ett tillstånd.

Svenska företag som har tillstånd att märka trä och träemballage

Förbered dig inför våra årliga kontroller

Jordbruksverket kontrollerar alla företags verksamhetsplatser varje år. Du kan förbereda dig inför besöket genom att ha all nödvändig dokumentation i ordning.

Vi kontrollerar bland annat att du har ett system för att hantera och skilja värmetorkat trä från obehandlat trä. Vi kontrollerar även att du har sparat dokumentation från värmetorknings­behandlingar och kalibreringar av temperatur- och fuktkvotsmätare om du har tillstånd att värmetorka trä.

Köper du in värmetorkat trä till din verksamhet kontrollerar vi att du har sparat dokumentation som intygar att värmetorknings­behandlingen har utförts och att du köpt in det värmetorkade träet av ett företag som har tillstånd att värmetorka trä. Vi kontrollerar också att din märkning uppfyller kraven. Efter kontrollen får du en rapport där det står hur kontrollen gick och om det är något du behöver åtgärda.

Meddela oss om något ändras eller om du slutar med din verksamhet

Du som har tillstånd ska anmäla till Jordbruksverket om något ändras i din verksamhet. Det kan till exempel vara ändrat företagsnamn eller ändrade kontaktuppgifter.

Om du byter organisationsnummer eller ändrar verksamhetsplats ska du skicka in en ny ansökan. Du ska då även anmäla att verksamheten upphör för den gamla verksamhetsplatsen.

Om du inte längre behöver ditt tillstånd för att märka med KD 56°C/30 min-märket ska du anmäla detta till oss. Det gäller till exempel om du säljer ditt företag eller på annat sätt slutar med den verksamhet som tillståndet gäller för.

Registreringsnumret blir ogiltigt om du slutar med verksamheten

Om du lägger ner eller säljer din verksamhet är det registreringsnummer du fått från Jordbruksverket ogiltigt och får inte längre användas vid märkning.

Om något i din verksamhet ändras eller om du ska sluta med din verksamhet ska du anmäla det i e‑tjänsten.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2020:25

Söker efter 2009:13

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-09-20