Märka trä med KD 56°C/30 min-märket

Om du värmetorkar trä och vill kunna intyga detta för dina kunder kan du märka det med KD 56°C/30 min-märket. Du ansöker om tillstånd att få märka med KD 56°C/30 min-märket hos Jordbruksverket.

Värmebehandling dödar växtskadegörare som kan finnas i träet, till exempel insekter och nematoder, och därmed minskar risken för att sprida skadegörare vid export av virke. Genom att uppfylla kraven för märkning med KD 56°C/30 min-märket uppfyller träet också de krav på frihet från växtskadegörare som de flesta länder utanför EU har vid import av trä och andra trävaror. Om du har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket förenklas och effektiviseras exportkontrollen av ditt trä när du ansöker om sundhetscertifikat för export.

Om du ska märka med KD 56°C/30 min-märket ska träet upphettas till minst 56°C under minst 30 minuter i en anläggning för värmetorkning. Medelfuktkvoten får vara högst 20 procent efter behandlingen.

KD står för engelskans kiln drying som betyder värmetorkning. Märket ska också innehålla företagets officiella registreringsnummer hos Jordbruksverket.

KD 56°C/30 min-märket

Märket är en ring med information om behandlingen och att det är Jordbruksverket som har utfärdat tillståndet. Under ringen finns företagets registreringsnummer som består av landskoden för Sverige (SE) och en unik kod för företaget som är länsbokstaven följt av ett, upp till femsiffrigt, nummer som du får av Jordbruksverket för den verksamhetsplats du söker tillstånd för.

KD
56°C/30 min-märket

Så här ser KD 56°C/30 min-märket ut. SE-000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

Så ska du placera märkningen

KD 56°C/30 min-märket ska placeras synligt på täckningen, paketet, paketspecifikationen, följesedeln, fakturan eller direkt på träet. Om märkningen finns på täckningen får du bara använda den till trä som har genomgått en godkänd värme- och torkbehandling. Vi rekommenderar märkning på paketspecifikationen, följesedel eller faktura.

Tillstånd att märka trä med KD 56°C/30 min-märket

För att få märka med KD 56°C/30 min-märket måste företaget ha ett tillstånd för verksamhetsplatsen i ett officiellt system som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka tillstånd för att märka trä som värmetorkats i egen anläggning eller tillstånd att märka trä när träet har värmetorkats i någon annans anläggning.

Det registreringsnummer som du tilldelas får du bara använda på den verksamhetsplats som du sökt tillståndet för. Vill du ha flera verksamhetsplatser måste du söka ett tillstånd för varje verksamhetsplats.

Du måste säkerställa att trä som är värmetorkat och som ska märkas hålls väl åtskilt från obehandlat trä. Du ska dokumentera rutiner för särhållning och dessa ska kunna visas upp vid kontroll.

Fullständig information om krav vid märkning med KD 56°C/30 min-märket finns i Jordbruksverkets föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket som du hittar längs ner på sidan under rubriken Författningar.

Märka trä som värmetorkats i egen anläggning

När du värmetorkar trä ska träet nå en temperatur på minst 56°C under en sammanhängande period av minst 30 minuter i hela träets profil (inkluderat kärnan). Efter genomgången värmetorkning får träet ha en medelfuktkvot på högst 20 %. Temperaturgivare och fuktkvotsmätare ska kalibreras minst en gång var sjätte månad. Du ska spara dokumentation om genomförda behandlingar, kalibreringar samt volym av trä som har värmetorkats och i vilken anläggning den skett i minst 2 år och kunna visa upp dessa vid kontroll.

Om Jordbruksverket bedömer att det finns en risk för att anläggningen inte uppfyller kraven för värmetorkning ska du på begäran visa upp ett besiktningsprotokoll. Besiktningen ska visa att anläggningen har förutsättningar för att uppfylla värmetorkningskraven. Den ska ha utförts av någon med relevant kompetens och besiktningsprotokollet får inte vara äldre än 5 år.

Märka trä när träet har värmetorkats i någon annans anläggning

Om du inte själv behandlar det trä du märker med KD 56°C/30 min-märket måste träet vara behandlat av ett företag som har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket. Du måste kunna spåra tillbaka allt trä du märker med KD 56°C/30 min-märket till den anläggning som behandlade det. Denna dokumentation måste du spara i minst två år och kunna visa upp vid kontroll. Dokumentationen kan exempelvis vara fakturor, följesedlar eller andra dokument som följer med virkespaketen. För att kunna knyta ett specifikt virkespaket till respektive dokumentation krävs att virkespaketet har någon typ av identitet, till exempel ett paketnummer.

Den här informationen ska finnas i dokumentationen som du sparar:

  • virkespaketens identitet, till exempel paketnummer
  • uppgifter om att träet är värmetorkat i enlighet med KD 56°C/30 min
  • säljarens registreringsnummer hos Jordbruksverket

Hur informationen presenteras på fakturor, följesedlar eller andra dokument kan variera. Här är exempel på hur informationen kan presenteras:

Exempel 1

  • paketnummer
  • virket i leveransen är behandlat i enlighet med KD 56°C/30 min
  • säljarens registreringsnummer hos Jordbruksverket

Exempel 2

  • paketnummer
  • KD 56°C/30 min-märket (sätts märket i anslutning till virkespaketets identitet, intygar märket både behandling och registreringsnummer)

Så här ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd i vår e-tjänst Tillstånd att märka trä eller träemballage. Här kan du också läsa om vad det kostar att få tillstånd för din verksamhet, information om hur du fyller i din ansökan och vilka dokument du behöver bifoga.

Det kan ta upp till fem veckor från det att du skickar in en fullständig ansökan till det att du får ditt beslut. I beslutet får du ditt officiella registreringsnummer.

Tillståndets giltighet

Tillståndet för KD-56°C/30 min-märket gäller i 5 år. Du bör därför ansöka om ett nytt tillstånd senast tre månader innan ditt gällande tillstånd upphör.

Ditt tillstånd är knutet till ditt organisationsnummer och till din specifika verksamhetsplats. Du får därför inte överlåta eller låna ut ditt registreringsnummer till någon annan. Du får inte heller använda ditt registreringsnummer på någon annan plats än den verksamhetsplats du har sökt tillståndet för.

Undantag

Det finns dock möjlighet till undantag från denna bestämmelse när det gäller hantering av värmetorkat trä. Till exempel får du använda den uppdragsgivande aktörens märkta emballageplast vid emballering av trä som bearbetats på uppdrag. Men för att detta ska var tillåtet krävs bland annat att den uppdragstagande aktören även har tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket och att ett uppdragsavtal finns dokumenterat.

Du kan ansöka om båda märkningarna samtidigt

När du ansöker om tillstånd för att få märka med KD 56°C/30 min-märket kan du samtidigt ansöka om tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Det blir då enklare för dig att handla med företag som märker trä eller träemballage med ISPM 15-märket. Dessa företag kan bara köpa värmebehandlat trä från ett företag som har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Att ansöka om båda tillstånden samtidigt underlättar handeln med värmetorkat trä för alla aktörer. Det innebär inga merkostnader för ditt företag.

Publicering av din verksamhet på Jordbruksverkets webbplats

I din ansökan väljer du om du vill vara med i listan över företag som har tillstånd att märka trä och träemballage som finns på vår webbplats. Då kan dina framtida kunder se att du har tillstånd att märka.

Svenska företag som har tillstånd att märka trä och träemballage

Förbered dig inför våra årliga kontroller

För att säkerställa att reglerna för märkning med KD 56°C/30 min-märket följs kontrollerar Jordbruksverket verksamheten årligen på samtliga verksamhetsplatser.

Du kan förbereda dig inför besöket genom att ha all nödvändig dokumentation i ordning. Vi kontrollerar bland annat att du har ett system för att hantera och skilja värmetorkat trä från obehandlat trä. Vi kontrollerar även att du har sparat dokumentation från värmetorkningsbehandlingar och kalibreringar av temperatur- och fuktkvotsmätare om du har tillstånd att värmetorka trä.

Köper du in värmetorkat trä till din verksamhet kontrollerar vi att du har sparat dokumentation som intygar att värmetorknings­behandlingen har utförts och att du köpt in det värmetorkade träet av ett företag som har tillstånd att värmetorka trä. Vi kontrollerar också att din märkning uppfyller kraven.

Efter kontrollen får du en rapport med resultatet. Om vi konstaterar avvikelser ska du omgående åtgärda dessa. Om detta inte sker kan det leda till att vi drar tillbaka ditt tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket.

Meddela oss om något ändras eller om du slutar med din verksamhet

Du som har tillstånd ska anmäla till Jordbruksverket om något ändras i din verksamhet.

Om du ändrar företagsnamn, företagsadress, kontaktuppgifter, byter faktureringsadress eller om du ska upphöra med din verksamhet ska du meddela detta.

Gällande anläggningar för värmetorkning ska du meddela oss när du

  • lägger till ny (ange identifierande benämning)
  • tar någon ur bruk.

Ny skiss över verksamhetsplatsen ska också skickas in.

Om du byter organisationsnummer eller ändrar verksamhetsplats ska du skicka in en ny ansökan. Du ska då även anmäla att verksamheten upphör för den gamla verksamhetsplatsen.

Om du inte längre behöver ditt tillstånd för att märka med KD 56°C/30 min-märket ska du anmäla detta till oss. Det gäller till exempel om du säljer ditt företag eller på annat sätt slutar med den verksamhet som tillståndet gäller för.

Om något i din verksamhet ändras eller om du ska sluta med din verksamhet ska du anmäla det i e‑tjänsten.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2023:6

Söker efter 2022:19

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-09-13

Till toppen