Handel med trä och träprodukter

Handel med trä innebär stor risk för att nya skadegörare som kan angripa våra skogar sprids. Vi behöver också skydda andra länder från våra skadegörare vid export. Därför finns det regler om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som du behöver känna till när du handlar med andra länder. Det finns också träslag som är utrotningshotade och skyddas av regler för handel samt regler som handlar om att hindra olaglig avverkning.

Import av trä och träprodukter från ett land utanför EU

När du importerar trä och träprodukter finns risk att det följer med karantänskadegörare som kan sprida sig till våra träd i skogar och andra miljöer. Det är insekter, nematoder och andra skadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få oacceptabla sociala, miljömässiga eller ekonomiska konsekvenser om de sprids. För Sverige gäller EU:s importregler.

Sundhetscertifikat intygar att träet är fritt från karantänskadegörare

Karantänskadegörare finns i vissa länder och de angriper olika träslag. Därför är reglerna olika beroende på träslag och ursprung. Om du ska importera trä och träprodukter där det finns risk att karantänskadegörare följer med behöver sändningen ha ett så kallat sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet intygar att produkterna uppfyller importlandets krav på frihet från växtskadegörare.

Det är framför allt virke som är relativt obearbetat samt flis, träavfall och brännved som kräver sundhetscertifikat. Reglerna varierar beroende på varifrån träet kommer. Virke av barrträ behöver nästan alltid sundhetscertifikat. Reglerna för lövträ gäller bara vissa träslag från vissa ursprungsländer.

Förbjudet att importera bark från vissa delar av världen

Bark av en del träslag innebär så stor risk att import är helt förbjuden från vissa delar av världen.

Särskilda villkor om behandling

I vissa fall får du bara importera om träet har behandlats på ett särskilt sätt som dödar eventuella karantänskadegörare. Ofta finns olika alternativ för behandling. Ibland tillåts alternativet att träet kommer från områden som är fria från skadegöraren (pest free areas) om exportlandet kan garantera det.

Om det finns särskilda villkor så ska det finnas en så kallad tilläggsdeklaration på sundhetscertifikatet. Växtskyddsmyndigheten i exportlandet ansvarar för att fylla i den. Ett råd till dig som importör är att du kontrollerar att det verkligen finns en tilläggsdeklaration för att undvika problem vid importkontrollen i EU.

Det här gäller för stödjevirke som följer med vid import av trä

Vid import av trä kan det följa med så kallat stödjevirke som används för att kila fast eller bära upp lasten. Om stödjevirket är av samma typ och kvalitet som lasten så kan det omfattas av sundhetscertifikatet som gäller för träet i lasten, eller vara utan sundhetscertifikat om det inte krävs ett sundhetscertifikat för träet i lasten. Om stödjevirket däremot är av en annan typ eller kvalitet än träet i lasten så omfattas det i stället av reglerna för träemballage.

Regler för att motverka olaglig avverkning

Om du importerar virke eller trävaror till EU måste du följa reglerna i EU:s timmerförordning.

Från och med den 30 december 2024 ersätts timmerförordningen med förordningen för avskogningsfria produkter.

FLEGT-licens vid import av timmer från EU:s partnerländer

För att komma till rätta med problemet med olaglig skogsavverkning har EU tecknat frivilliga partnerskapsavtal (VPA) med ett antal länder utanför EU som exporterar timmer och träprodukter till EU.

I dag gäller licenssystemet bara för import av timmer och träprodukter från Indonesien. På sikt kommer det att krävas FLEGT-licenser från samtliga länder som EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal med.

Export av trä och träprodukter till länder utanför EU

Exporterar du till länder utanför EU kan det krävas sundhetscertifikat

Om du ska exportera till ett land utanför EU behöver du ta reda på mottagarlandets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhetscertifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Det är mottagarlandets växtskyddsmyndighet som kan informera om vilka importkrav som gäller.

Om du har tillstånd från Jordbruksverket att märka med KD 56°C/30 min-märket underlättar detta när du ansöker om sundhetscertifikat för export av sågade trävaror.

Några träslag behöver växtpass för att få flyttas inom EU

Inom EU är det i stort sett fri rörlighet för trä, bark och andra träprodukter. Men i några fall finns det krav på växtpass som intygar att produkten är fri från allvarliga skadegörare:

  • Trä som helt eller delvis kommer från valnötssläkte (Juglans), platansläktet (Platanus) och vingnötssläkte (Pterocarya) ska ha växtpass inom hela EU.
  • Vissa träslag från områden där långhorningarna Anoploplora glabripennis och Aromia bungii finns ska ha växtpass vid förflyttning inom EU.
  • Sverige är så kallad skyddad zon för kastanjekräfta och därför ska trä av Castanea, med undantag av barkfritt trä, ha växtpass om det ska tas till Sverige och andra skyddade zoner inom EU.
  • Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) är en allvarlig skadegörare på barrträd. Den finns i Portugal och delar av Spanien. Därför ska trä och bark från Portugal och vissa delar av Spanien ha växtpass.

Sälja trä som ska användas vid tillverkning av träemballage

Sälja inom EU

Om du säljer trä som är behandlat och avsett för tillverkning av träemballage enligt ISPM 15-standarden inom EU så behöver du intyga att behandlingen uppfyller standardens krav och att ditt företag har tillstånd att märka med ISPM 15. Köparen som ska tillverka ISPM 15-märkt emballage måste nämligen kunna spåra tillbaka träet till det företag som behandlade det. Dessa regler är nu gemensamma för hela EU.

På följesedeln, fakturan eller annat dokument som följer med virkespaketet ska följande information finnas med:

  • virkespaketens identitet, till exempel paketnummer
  • den behandling som träet genomgått, alltså någon av de metoder som är godkända enligt bilaga 1 till ISPM 15-standarden
  • ditt registreringsnummer hos Jordbruksverket, som visar att verksamhetsplatsen ingår i vårt nationella system och kan spåras.

Sälja till länder utanför EU

Om du säljer trä som är behandlat och avsett för tillverkning av träemballage enligt ISPM 15-standarden till ett land utanför EU behöver du intyga att behandlingen uppfyller standardens krav. Köparen kan begära att du skickar med det underlag som lagstiftningen i mottagarlandet kräver.

Utrotningshotade träslag

Förutom växtskyddsbestämmelser finns regler om artskydd, så kallade CITES-regler, som gäller för vissa träslag.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2023:6

Senast granskad: 2024-03-27

Till toppen