Ovanliga sällskapsdjur

Hitta på sidan

Afrikanska pygméigelkottar, flygpungekorrar och andra ovanliga sällskapsdjur ska skötas enligt reglerna om skötsel, foder och utrymmen. Om du reser eller handlar med djuren finns det särskilda regler att följa.

I Jordbruksverkets föreskrift om djurparksdjur samt i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur hittar du regler för skötsel av olika djur. Länkar till föreskrifterna finns under rubriken Författningar.

Vilka djur får man inte ha som sällskapsdjur?

Det är inte tillåtet att ha apor, rovdjur eller rovfåglar som sällskapsdjur. Du får heller inte ha korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur eller mellan tamhund och vilda hunddjur. Djuren måste vara födda och uppfödda i fångenskap för att få hållas som sällskapsdjur. Du får inte ha djur som fångats i det vilda.

Kontakta din länsstyrelse

Om du vill skaffa ett mer ovanligt sällskapsdjur bör du kontakta din länsstyrelse eftersom en del av dessa arter ska hållas i ett så kallat vilthägn, enligt jaktförordningen.

Skyddade arter

Arter som lever vilt i andra EU-länder får man i många fall inte heller hålla som sällskapsdjur i Sverige.

Är du intresserad av att hålla arter som är hotande gäller hårda regler enligt den så kallade CITES-konventionen, som reglerar handeln med hotade arter.

Krav på utrymme och miljö

Många av de nya sällskapsdjuren är inte domesticerade. Det betyder att de inte är anpassade att vara sällskapsdjur. De kan bli stressade av att leva i en bur. Därför krävs det större utrymmen för de här djuren.

Utrymmeskraven för de arter som inte anses vara traditionella sällskapsdjur följer djurparksbestämmelserna. Detaljerna i kraven på hur miljön ska vara utformad är olika beroende på vilken art det gäller. I Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker kan du se de exakta bestämmelserna. Du kan också läsa mer på vår sida om djurparksdjur.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Om du har verksamhet som inte bedrivs i privat bostad gäller hygienreglerna

Om du har en verksamhet som du inte har i din privata bostad omfattas du av hygienreglerna. Exempel på verksamheter som omfattas av hygienreglerna är zoohandlare, zoohandelsgrossister och annan verksamhet eller uppfödning som inte sker i privat bostad.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Om djuren får en infektion med MRSA och MRSP finns det krav som du måste följa. Kraven finns under respektive bakterie på sidan om Infektioner med resistenta bakterier.

Ta hand om ett dött sällskapsdjur

Kremering

Du kan välja att kremera ditt djur. Det finns godkända kremerings­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinärklinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan. Askan kan du sedan begrava eller sprida.

Nedgrävning

Du får begrava ditt djur på egen mark utan föregående kremering, om du följer kommunens anvisningar. Om du får göra det eller inte kan bero på

 • var din mark ligger och hur stor den är
 • om det är ett stort eller litet djur.

I vissa delar av landet finns det även begravnings­­platser för sällskapsdjur. Hör av dig till din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller.

Tillstånd för verksamheter med ovanliga sällskapsdjur

Du kan behöva söka tillstånd från länsstyrelsen för att få

 • driva en yrkesmässig verksamhet med ovanliga sällskapsdjur
 • hyra ut eller förvara och utfodra andras ovanliga sällskapsdjur i större omfattning (6 förvarings­utrymmen eller fler).

Om du är osäker på om du ska söka tillstånd kan du alltid fråga länsstyrelsen i ditt län.

Sök tillståndet hos länsstyrelsen

Du söker tillståndet hos länsstyrelsen i det län där du har dina djur. Länsstyrelsen har en e‑tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur.

När du söker tillståndet kontrollerar länsstyrelsen

 • att du har tillräckligt med personal samt att du är lämplig och har rätt kompetens för att driva din verksamhet och ta hand om djuren
 • att platsen där djuren ska vistas uppfyller djurskydds­reglerna.

Både fysiska och juridiska personer kan söka tillståndet

Du kan söka tillståndet både som fysisk person (privatperson eller enskild firma) och som juridisk person (exempelvis ett företag, ett kooperativ eller en förening).

Ett tillstånd ges till en person (fysisk eller juridisk). Det kan vara flera personer som behöver tillstånd på samma fastighet eller anläggning, om de driver olika tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller till exempel om flera uthyrare har en gemensam anläggning, men skilda ekonomier.

Om verksamheten byter ägare eller anläggning så behövs det ett nytt tillstånd

Om en verksamhet byter ägare måste den nya ägaren söka ett nytt tillstånd för att få sin lämplighet och kompetens bedömd.

Samma sak gäller om du flyttar verksamheten till en annan anläggning. Du måste då söka ett nytt tillstånd för att få den nya anläggningen godkänd.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd när reglerna kräver att du ska ha det. Den som saknar tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Nya regler för registrering av anläggning

Den 21 april började nya regler gälla för alla som håller djur i kommersiellt syfte.

Reglerna innebär att anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos oss. Du gör registreringen i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Transportera djur

Enstaka djur i bil

Om du transporterar enstaka sällskapsdjur i bil ska du se till att det sker på ett säkert sätt. Djuret ska inte riskera att bli skadat eller lida i samband med transporten. Det betyder till exempel att djuret är säkrat vid inbromsning. Du bör säkra djuret genom att förvara det i en säkrad transportbur.

Du får transportera djur i personbilens bagageutrymme, men bara om det går att se till djuret från bilens personutrymme. Ditt fordon ska vara lämpligt att transportera djur i.

Mer om transporter hittar du i föreskriften 2019:7, under rubriken Författningar längst ner på sidan.

Lämna aldrig djur ensamma i en varm eller kall bil

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för ett djur.

Dräktiga och nyfödda djur

Dräktiga honor får inte transporteras under sista femtedelen av dräktigheten. Moderdjur får transporteras tidigast en vecka efter det att ungarna fötts.

Ett nyfött djur måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera det.

Ungar som diar ska transporteras tillsammans med moderdjuret.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Resa och handla med iller mellan länder

När du ska resa eller handla med illrar mellan länder finns det fler regler än de som står på den här sidan. För illrar gäller nämligen även de regler som gäller för katter.

Det finns ett krav på märkning vid handel och resor som gäller för både illrar och katter, men det är olika chip som är godkända för respektive djurslag. Här kan du läsa om vilka chip som är godkända för illrar.

Kravet gäller när en iller som ska resa till ett annat EU-land och något av detta är aktuellt:

 • illern ska byta ägare
 • illern ska resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare
 • illern ska resa i en grupp på fler än 5 illrar.

Chippet vara godkänt av den behöriga myndigheten i landet som illern kommer ifrån. Om illern märks i Sverige ska det vara ett chip som Jordbruksverket har godkänt.

Illern behöver inte märkas om ifall den redan innan den 21 april 2021 har märkts för att kunna göra en resa tillsammans med sin ägare där syftet inte varit att illern ska säljas.

Chip som är godkända av Jordbruksverket

Chip som är godkända av Jordbruksverket

Tillverkare

ICAR:s produktkod

Nummerserie

Datamars Iberica, S.L.U.

941013

752 0 941 000 0000– 752 0 941 9999 9999

RF Holding (Beheer) BV

967003 och 967004

752 0 967 0000 0000– 752 0 967 9999 9999

Ett godkänt chip uppfyller de krav som finns i EU:s djurhälso­förordning. När vi godkänner chip tar vi inte ställning till chippens prestanda och övriga egenskaper. För frågor om prestanda och egenskaper får du kontakta tillverkaren, din veterinär eller godkänd chipmärkare.

Om illern är märkt med ett chip som inte är godkänt av Jordbruksverket så behöver du antingen märka om illern eller ha med en egen avläsare som kan läsa av chippet.

Ta in djur till Sverige

Djuren som du reser eller handlar med måste vara uppfödda i fångenskap och ha hållits i fångenskap sedan födseln. Du får inte ha vilda infångade djur som sällskapsdjur.

Skyddade arter

Vissa arter omfattas av CITES, den konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter. När du tar in sådana djur till Sverige finns det särskilda regler som du behöver följa. Det gäller både handel inom EU och handel med länder utanför EU.

Arter kan även omfattas av artskyddsförordningen som kompletterar bestämmelserna i CITES-konventionen. Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter.

Du ansvarar för att reglerna följs

Det är du som tar in djur som ansvarar för att reglerna följs. Om du inte följer reglerna kan djuren beslagtas, sättas i karantän eller i värsta fall avlivas vid gränsen. Tänk också på att du i förväg måste ta reda på om djuren får hållas i Sverige utan särskilt tillstånd.

Reglerna kan ändras om till exempel risken för spridning av smittsamma sjukdomar kräver det.

Om djurens art är oklar

Om det finns tveksamhet om djurens art kan tullen be en expert från Jordbruksverket att hjälpa till att bestämma arten. Du som tar in djuren betalar för artkontrollen.

Den 21 april började nya regler gälla för resor och handel med ovanliga djur

Många olika arter kan ingå i begreppet ovanliga djur. De olika arterna har olika krav på sig, till exempel när du vill ta in dem i Sverige. För dig som har ovanliga djur innebär de nya reglerna bland annat att du ska ha koll på reglerna för dina berörda arter.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Införseltillstånd

För vissa djur måste du ha ett införseltillstånd. Du behöver inte införseltillstånd för de här djuren:

 • hov-och klövdjur
 • gnagare
 • reptiler och groddjur
 • bin och humlor.

Om du vill ta in sällskapsdjur av något annat djurslag måste du ha införseltillstånd i varje enskilt fall.

Så här söker du införseltillstånd

 • Du ska söka införseltillstånd senast 30 dagar före införseln.
 • Ansökan kostar 500 kronor. Betala in pengarna på Jordbruksverket bankgiro 5693-2486 innan du skickar in din ansökan. Skriv ditt namn och adress och märk betalningen med enhetsnummer 14005.
 • Skicka en kopia av kvittot på ansökningsavgiften med din ansökan om införseltillstånd.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, smittbekämpningsenheten, 551 82 Jönköping, eller skickar den undertecknad via mejl till

Ryggradslösa djur som inte ska säljas

Du får ta in ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) fritt in till Sverige från EU- och EFTA-länder.

Det gäller om

 • de reser med dig eller ditt ombud
 • de inte ska säljas eller byta ägare i Sverige

Från länder utanför EU/EFTA får du ta in ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) om införseln uppfyller kraven mot spridning av växtskadegörare.

Kontakta Jordbruksverkets växtregelenhet om du är osäker på om det djur du tänker ta in i Sverige kan vara en växtskadegörare, det vill säga orsaka skada på växter eller växtprodukter.

Den 21 april började nya regler gälla för att ta in ryggradslösa djur som hålls för eget sällskap i Sverige

Om du skickar ditt djur med en annan person, innebär de nya reglerna att du som ägare också måste resa inom 5 dagar före eller efter att ditt djur har rest. Om du inte kan resa själv behöver du följa reglerna för djur som ska säljas eller byta ägare.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta in djur i Sverige för att sälja

De här reglerna gäller för djur som

 • ska säljas eller byta ägare
 • transporteras utan att ägaren eller något ombud för ägaren är med
 • är fler än fem.

Du måste vara registrerad som importör

För att du ska få ta in djur som ska säljas eller byta ägare, måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före det första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Handel från EU-länder samt Andorra, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

En officiell veterinär i utförsellandet ska utfärda ett hälsointyg under det sista dygnet innan djuren sänds iväg. Intyget ska visa att djuren har genomgått en klinisk undersökning och att de är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till sin destination.

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande från behörig myndighet, som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Officiella veterinärer finns inte i alla länder. Om landet saknar officiella veterinärer ska du i stället anlita en legitimerad veterinär och sedan få intyget stämplat av den Centrala veterinärmyndigheten i landet. Kontakta myndigheten i god tid och be om skriftlig information om hur detta ska gå till.

Du ska behålla intyget under minst sex månader för att på begäran kunna visa upp det för en officiell veterinär.

Handel från länder utanför EU och EFTA

Om du ska ta in djur från andra länder utanför EU får du bara göra detta via en godkänd EU entrypoint / införselort. I Sverige är det gränskontrollstationerna i Stockholm-Arlanda eller Göteborg-Landvetter.

 • Du måste kontakta en gränskontrollveterinär och anmäla införseln senast en arbetsdag innan djurens ankomst.
 • Vid ankomst ska du anmäla det till tullen och gränskontrollveterinären.
 • Den som säljer djuren ska skicka med en exportförsäkran som intygar att de var kliniskt friska när de lämnade anläggningen. Av exportförsäkran ska det också framgå att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan födseln.
 • Djuren ska också ha med sig ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell veterinär under det sista dygnet före lastningen. Intyget ska visa att djuren har genomgått en klinisk undersökning och att de är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till slutdestinationen.
 • Du måste behålla intyget under minst sex månader för att på begäran kunna visa upp det för en officiell veterinär.
 • Djur från länder utanför EU får endast föras in direkt via införselorterna Stockholm-Arlanda eller Göteborg-Landvetter eller via införselorter i ett annat EU-land.

Ryggradslösa djur som ska säljas i Sverige

Du behöver ett införseltillstånd.

Om de ryggradslösa djuren är reglerade växtskadegörare, det vill säga orsakar skada på växter eller växtprodukter, ska du också söka myndighetstillstånd om införsel från tredje land eller förflyttning inom EU av växter med mera för vetenskapligt ändamål.

Myndighetstillstånd kan bara sökas av företag, akademiska institutioner och liknande. Det kan inte sökas av privatpersoner.

Söker efter 2019:71

Om du importerar levande ryggradslösa djur från land utanför EU ska du dessutom föranmäla detta till gränskontrollveterinären på införselorten senast en dag innan sändningen anländer.

Om de ryggradslösa djuren är uppförda på kommissionens förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse är det förbjudet att byta, sälja, odla, föda upp, transportera, använda samt hålla levande exemplar av dessa arter.

Föra ut djur från Sverige

Nya regler för registrering när djur ska byta ägare i ett annat land

Den 21 april började nya regler gälla för dig som ska föra ut djur från Sverige för att de ska byta ägare, eftersom det då räknas som kommersiellt syfte.

Reglerna innebär att anläggningen som du flyttar djuren från ska vara registrerad hos oss. Du gör registreringen i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Varje land har egna regler för införsel av djur. Kontakta därför veterinärmyndigheten i det land du vill besöka eller landets ambassad för att få veta vad du måste tänka på.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 • Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som mitt djur ska resa till och tagit reda intyg som krävs och vilka krav som ska uppfyllas.
 • Jag har kontaktat en officiell veterinär i Sverige för att få ett pass, nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg till mitt djur.
 • Jag har skrivit ut ett veterinärcertifikat, som visar att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar, från Jordbruksverkets webbplats (bara om mottagarlandet kräver det).
 • Jag har tagit reda på reglerna för att resa med djuret hos mitt resebolag (om jag reser med ett resebolag).
 • Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med mitt djur och sett till att mitt djur uppfyller dem.

Ta ut djur till länder utanför EU

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta kontakt med landet dit djuren ska

Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet och ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa till landet med djuren eller exportera dem till landet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behövs det något särskilt godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Ska djuren vaccineras innan transporten, eller sitta i karantän?

Skaffa ett hälsointyg

För att få resa med eller sälja ett djur till länder utanför EU behöver djuret ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär i Sverige innan resan. Ta kontakt med det aktuella landets veterinärmyndighet eller ambassad i god tid innan resan och ta reda på vilket intyg som ska användas och vilka krav som ställs för att djuret ska få resa till landet. När du har tagit reda på detta ska du ta kontakt med en officiell veterinär.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om djuren ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen. Du hittar reglerna längre upp på den här sidan.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden av djurskydds­­lagstiftningen i Sverige. Upptäcker de att du inte har följt reglerna ska de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken. Om du har brutit mot djurskydds­reglerna, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:15

Söker efter 2019:27

Söker efter 2019:7

Söker efter 2011:49

Söker efter 1996:24

Söker efter 1996:25

Söker efter 1999:134

Söker efter 2019:29

Senast uppdaterad: