Restriktioner vid handel och förflyttningar på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan det bli förbjudet att förflytta och handla med levande djur, produkter från djur, foder och animaliska biprodukter från drabbade områden. Sådana restriktioner införs för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Restriktionerna ska förhindra spridning av djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan restriktioner kring handel med och förflyttningar tas fram. Syftet är att förhindra att sjukdomarna sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

  • levande djur
  • produkter från djur
  • foder
  • animaliska biprodukter.

Export och import är handel med länder utanför EU, ibland kallat tredjeland.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som behöver bekämpas upprättas oftast en restriktionszon kring området där smittan upptäckts. Restriktionszonen delas i sin tur in i en skyddszon, närmast platsen där sjukdomen har brutit ut, och en övervakningszon med en större radie (i vilken skyddszonen ingår).

Ibland kan andra länder utanför EU kräva att all handel med en produkt ska stoppas och i andra fall kan det räcka att produkter från ett visst område spärras från handel. Sverige arbetar aktivt med att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott kontaktas länder utanför EU för att komma överens om hur handeln ska ske under utbrottet. I kontakten beskriver vi vad vi gjort för att begränsa smittan och hur landet har regionaliserats till en eller flera restriktionszoner respektive fria zoner. Syftet med regionalisering är att bekämpa smittan inom en region med restriktioner och att andra regioner är att betraktas som fria. Det är dock upp till mottagarlandet att besluta om de accepterar vår regionalisering eller inte. 

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln för att undvika att sjukdomar kommer in i EU eller sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat oss på Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om. Det kan vara handelspartner och länder som Sverige eller EU har förhandlat med och kommit överens om vilka villkor och intyg som gäller för ett visst djurslag eller produkt.

Om du använder ett annat intyg, ett så kallat övrigt intyg, som inte har förhandlats av svenska myndigheter så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än dem vi känner till. Ett övrigt intyg kan till exempel vara ett annat lands officiella intyg eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad.

Samtliga intyg som behövs vid export ska alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Sverige är fritt från de allvarliga smittsamma djursjukdomarna newcastlesjuka och högpatogen fågelinfluensa. Vi har dock haft sjukdomarna hos fjäderfä under vintersäsongen 2022‑2023. Det kan fortfarande påverka exporten av fjäderfä och fjäderfä­pro­dukter till länder utanför EU.

Vi uppdaterar löpande informationen om vilka restriktioner som gäller vid export till länder utanför EU. Olika länder ställer olika krav och därför är det mycket viktigt att ta reda på vad som gäller.

Om vi har ett pågående utbrott hittar du mer information på våra sidor om aktuellt smittläge för fågelinfluensa och newcastlesjuka. Där hittar du vilka restriktions­områden som upprättats i Sverige och vilka regler som gäller inom dessa områden.

Tidigare utbrott av smittsamma sjukdomar hos fjäderfä i Sverige påverkar exporten till länder utanför EU

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av fågelinfluensa och newcastlesjuka, från länder som har kontaktat oss eller som vi ännu inte fått tydliga besked från.

Notera att listan med länder här nedanför även kan innehålla information om restriktioner från tidigare utbrott. Om ett land meddelar att restriktionerna hävs så tas de bort från listan nedan. Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss. 

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Apkoppor

Export av gnagare eller primater får inte exporteras till Ryska Federationen, inklusive foder med ingredienser som kommer från dessa djur. Undantag: Laboratoriedjur och från den 2 december 2022 även djur som ska till djurparker.

Förbudet gäller från 2 juni 2022.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Ryssland har med anledning av fågelinfluensautbrottet i Löddeköpinge, Kävlinge kommun i Skåne, meddelat att de infört restriktioner för export.

Enligt information kan levande fjäderfä, SPF-ägg och kläckägg exporteras från Sverige till Ryska Federationen från anläggningar eller administrativa områden som är officiellt fria från smittsamma djursjukdomar, inkluderat fågelinfluensa (men ej från Kalmar, Västra Götaland, Östergötland, Halland och Skåne) och för Newcastle sjuka (men ej från Örebro, Östergötland och Blekinge).

För export av dessa finns ett tilläggsintyg som ska användas vid export. Tilläggsintyget gäller endast från anläggningar som är godkända av Ryssland och inte ligger i ett län som är listad i texten ovan, kontakta oss för mer information.

Det kan även finnas restriktioner med anledning av tidigare utbrott av fågelinfluensa i Sverige under 2020-2021. Om du ska exportera fjäderfä eller fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar och kläckägg rekommenderar vi dig att ta kontakt med Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att sändningen kommer accepteras och släppas in i landet.

Förbud i Skåne län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Skåne län.

Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter med undantag av varor som genomgått en behandling som säkerställer att fågelinfluensavirus förstörs (i enlighet med bestämmelserna i WOAH:s kodex för landlevande djur)

Förbudet gäller också för foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk metod), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar.
Även transitering av levande fjäderfä från Skåne län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 29 mars 2023.

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 3 februari 2023.

Importförbud på vissa EU-produkter

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Ukraina

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 19 november 2020.

Sydkorea

Export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial är tillsvidare förbjuden från anläggningar som ligger inom det upp­rättade övervakningsområdet på 10 kilometer runt den drabbade anläggningen i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, Skåne län. Se bifogad karta. Förbudet gäller från och med 21 mars 2023 och tills vi får besked från Sydkorea att förbudet är hävt. Vi uppdaterar den här texten så snart vi får ny information.

Kazakhstan

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län på grund av utbrott av newcastlesjuka. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom Kazakhstans territorium.

Förbudet gäller från och med 8 februari 2023.

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige gäller vissa restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Restriktionerna omfattar levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Villkoren går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Vid tveksamheter, kontakta oss på Jordbruksverket.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

  • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
  • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
  • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
  • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

  • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
  • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

Det är förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka) från länder som vi har fått information ifrån.

Notera att listan med länder här nedanför inte är komplett. Det kan även finnas andra länder som inte accepterar import av produkter på grund av CWD än de som är med här nedan. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med landet innan export att produkterna/djuren är tillåtet att exportera till dit. Om du som exportör fått information om att ett land har infört restriktioner vill vi att du meddelar oss.

Kinesiska Taipei (Separat tullområde: Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu)

Importförbud av sammetshorn (horn med basthud), hjorthorn, hjortpenis (och testiklar) och hjorthornslim från listade länder/zoner (förtecknade av World Organisation for Animal Health) där ibland finns Sverige, Norge och Finland med.

Covid-19 hos djur

Till följd av den rådande pandemin av covid-19 har flera länder stängt sina gränser för persontrafik och infört restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras. Om levande djur inte når sina destinationer kan det få djurskyddsmässiga konsekvenser.

Innan djur eller djurprodukter skickas utomlands är det viktigt att exportören tar reda på om det har införts nya restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som djuret eller sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Några länder har under den senaste tiden krävt att husdjur ska vara fria från covid-19 och nämner dessa krav i särskilda intyg. Vi har hittills avrått officiella veterinärer att intyga frihet från covid-19 eftersom det är svårt att garantera att djuret inte har smittats av viruset vid tidpunkten för avresan. Vi känner inte till några sjukdomsfall i Sverige men husdjur har smittats i andra länder. Vi har inga exportkarantäner i Sverige och en officiell veterinär kan inte intyga enbart baserat på försäkran från djurägaren.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Jordbruksverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. Vi vet ännu inte om de tredjeländer vi exporterar till godtar liknande lättnader som nu får tillämpas inom EU. Några länder har meddelat EU att de tillämpar ändrade regler med anledning av covid-19, som till exempel tillfälliga importrestriktioner men också förenklingar. Däremot har vi inte möjlighet att publicera information om länders undantag eftersom ändringar sker dagligen. Ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller vid export till landet

Senast uppdaterad: 2023-05-19