Restriktioner vid handel och förflyttningar på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan det bli förbjudet att förflytta och handla med levande djur, produkter från djur, foder och animaliska biprodukter från drabbade områden. Sådana restriktioner införs för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Restriktionerna ska förhindra spridning av djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan restriktioner kring handel med och förflyttningar tas fram. Syftet är att förhindra att sjukdomarna sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

 • levande djur
 • produkter från djur
 • foder
 • animaliska biprodukter.

Export och import är handel med länder utanför EU, ibland kallat tredjeland.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som behöver bekämpas upprättas oftast en restriktionszon kring området där smittan upptäckts. Restriktionszonen delas i sin tur in i en skyddszon, närmast platsen där sjukdomen har brutit ut, och en övervakningszon med en större radie (i vilken skyddszonen ingår).

Ibland kan andra länder utanför EU kräva att all handel med en produkt ska stoppas och i andra fall kan det räcka att produkter från ett visst område spärras från handel. Sverige arbetar aktivt med att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott kontaktas länder utanför EU för att komma överens om hur handeln ska ske under utbrottet. I kontakten beskriver vi vad vi gjort för att begränsa smittan och hur landet har regionaliserats till en eller flera restriktionszoner respektive fria zoner. Syftet med regionalisering är att bekämpa smittan inom en region med restriktioner och att andra regioner är att betraktas som fria. Det är dock upp till mottagarlandet att besluta om de accepterar vår regionalisering eller inte. 

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln för att undvika att sjukdomar kommer in i EU eller sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat oss på Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om. Det kan vara handelspartner och länder som Sverige eller EU har förhandlat med och kommit överens om vilka villkor och intyg som gäller för ett visst djurslag eller produkt.

Om du använder ett annat intyg, ett så kallat övrigt intyg, som inte har förhandlats av svenska myndigheter så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än dem vi känner till. Ett övrigt intyg kan till exempel vara ett annat lands officiella intyg eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad.

Samtliga intyg som behövs vid export ska alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Vi uppdaterar informationen löpande om vilka restriktioner som gäller vid export till länder utanför EU. Olika länder ställer olika krav och därför är det mycket viktigt att ta reda på vad som gäller.

Om vi har ett pågående utbrott hittar du mer information på vår sida om aktuellt smittläge för fågelinfluensa och newcastlesjuka. Där hittar du vilka restriktionsområden som upprättats i Sverige och vilka regler som gäller inom dessa områden. Just nu har vi inga pågående utbrott i Sverige men vi har nyligen haft sjukdomar hos fjäderfä som påverkar exporten till länder utanför EU en tid framöver.

Utbrott av smittsamma sjukdomar hos fjäderfä i Sverige påverkar exporten till länder utanför EU

Sverige är sedan den 28 januari 2022 friförklarat från fågelinfluensa enligt Världsorganisationen för djurhälsas, WOAH:s (före detta OIE), regler för säker internationell handel.

Med anledning av tidigare utbrott i Sverige påverkas exporten till länder utanför EU. Flera länder utanför EU har kvar handelsrestriktioner med anledning av utbrott av fågelinfluensa som skedde under 2021 i Sverige. Restriktionerna innebär att vissa tredjeländer har förbjudit handel med fjäderfä och fjäderfäprodukter med Sverige. Det går därmed inte att exportera till länder som meddelat restriktioner förrän förbudet hävts.

De länder som har kontaktat Sverige och meddelat särskilda restriktioner finns listade nedan.

Olika länder ställer olika krav och därför är det viktigt att läsa villkoren i respektive lands intyg noga. Efter ett utbrott så accepterar vissa länder levande fjäderfä och produkter från andra områden än restriktionszonen på 10 kilometer, medan andra förbjuder all import från hela Sverige.

Vilka restriktioner som fortfarande gäller kan du läsa om lite längre ned på sidan.

Om det är oklart om ett tredjeland accepterar levande fjäderfä eller produkter från Sverige så gäller följande:

 • Kontakta en officiell veterinär och ta reda på om hen kan utfärda ett hälsointyg även om det har skett utbrott av fågelinfluensa och/ eller newcastlesjuka i Sverige.
 • Om den officiella veterinären inte vet vilka regler som gäller för det berörda landet så måste exportören själv ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på om export är möjlig innan hälsointyget för export utfärdas. Ibland kan importören i landet hjälpa till att fråga mottagarlandets myndigheter alternativt kan ambassaden kontaktas.
 • Många länder accepterar fortfarande import av värmebehandlade produkter om de upphettats på sådant sätt att viruset har avdödats enligt gällande regler. Exportören rekommenderas att ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Vi arbetar intensivt med att kommunicera med länder utanför EU både under och efter utbrott i Sverige för att främja svensk export. Vill du ha vår hjälp med att ta kontakt med ett lands myndigheter eller har andra frågor kan du höra av dig till oss.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av fågelinfluensa och newcastlesjuka, från länder som har kontaktat oss eller som vi ännu inte fått tydliga besked från.

Notera att listan med länder här nedanför även kan innehålla information om restriktioner från tidigare utbrott. Om ett land meddelar att restriktionerna hävs så tas de bort från listan nedan. Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss. 

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Apkoppor

Export av gnagare eller primater får inte exporteras till Ryska Federationen, inklusive foder med ingredienser som kommer från dessa djur. Undantag: Laboratoriedjur och från den 2 december 2022 även djur som ska till djurparker.

Förbudet gäller från 2 juni 2022.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Det är osäkert om exportrestriktionerna med anledning av utbrott av fågelinfluensa i Sverige under 2020-2021 kvarstår. Vi rekommenderar att exportören kontaktar Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven. Vi har tidigare fått information om att daggamla kycklingar och kläckägg får exporteras från anläggningar som godkänts av Ryssland med ett tilläggsintyg. Kontakta oss för mer information.

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län. Förbudet gäller från och med 29 januari 2023.

Importförbud på vissa EU-produkter

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Sydkorea

För närvarande är all export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive ägg och avelsmaterial förbjuden från ett område på 10 kilometer i Tidaholms kommun.

Förbudet gäller från och med 26 januari 2023.

Ukraina

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 19 november 2020.

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige gäller vissa restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Restriktionerna omfattar levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Villkoren går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Vid tveksamheter, kontakta oss på Jordbruksverket.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

 • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
 • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
 • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
 • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

 • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
 • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

Det är förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Restriktioner och isolering för mink i Sverige

Från och med den 1 januari 2022 gäller ett beslut om restriktioner för minkhållning under 2022.

Beslutet innebär att uppförökning av minkar genom parning endast är tillåten för minkar som hålls i Sverige när detta beslut börjar gälla, den 1 januari 2022. Det är inte tillåtet med utökning av antalet minkar på annat sätt än genom parning.

Beslutet innebär också isolering för samtliga anläggningar med mink och ett förbud mot att förflytta levande mink utan tillstånd från Jordbruksverket. I de isolerade anläggningarna gäller förbud och restriktioner i enlighet med beslutet.

Covid-19 hos djur

Till följd av den rådande pandemin av covid-19 har flera länder stängt sina gränser för persontrafik och infört restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras. Om levande djur inte når sina destinationer kan det få djurskyddsmässiga konsekvenser.

Innan djur eller djurprodukter skickas utomlands är det viktigt att exportören tar reda på om det har införts nya restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som djuret eller sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Några länder har under den senaste tiden krävt att husdjur ska vara fria från covid-19 och nämner dessa krav i särskilda intyg. Vi har hittills avrått officiella veterinärer att intyga frihet från covid-19 eftersom det är svårt att garantera att djuret inte har smittats av viruset vid tidpunkten för avresan. Vi känner inte till några sjukdomsfall i Sverige men husdjur har smittats i andra länder. Vi har inga exportkarantäner i Sverige och en officiell veterinär kan inte intyga enbart baserat på försäkran från djurägaren.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Jordbruksverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. Vi vet ännu inte om de tredjeländer vi exporterar till godtar liknande lättnader som nu får tillämpas inom EU. Några länder har meddelat EU att de tillämpar ändrade regler med anledning av covid-19, som till exempel tillfälliga importrestriktioner men också förenklingar. Däremot har vi inte möjlighet att publicera information om länders undantag eftersom ändringar sker dagligen. Ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller vid export till landet

Senast uppdaterad: 2023-02-03