Restriktioner vid handel och förflyttningar på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan det bli förbjudet att förflytta och handla med levande djur, produkter från djur, foder och animaliska biprodukter från drabbade områden. Sådana restriktioner införs för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Du kan prenumerera på sidan. Du får då information om när vi lägger till eller tar bort länder som meddelat handels­restriktioner, eller om något land ändrar sina handels­restriktioner.

Restriktionerna ska förhindra spridning av djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan restriktioner kring handel med och förflyttningar tas fram. Syftet är att förhindra att sjukdomarna sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

 • levande djur
 • produkter från djur
 • foder
 • animaliska biprodukter.

Export och import är handel med länder utanför EU, ibland kallat tredjeland.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som behöver bekämpas upprättas oftast en restriktionszon kring området där smittan upptäckts. Restriktionszonen delas i sin tur in i en skyddszon, närmast platsen där sjukdomen har brutit ut, och en övervakningszon med en större radie (i vilken skyddszonen ingår).

Ibland kan andra länder utanför EU kräva att all handel med en produkt ska stoppas och i andra fall kan det räcka att produkter från ett visst område spärras från handel. Sverige arbetar aktivt med att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott kontaktas länder utanför EU för att komma överens om hur handeln ska ske under utbrottet. I kontakten beskriver vi vad vi gjort för att begränsa smittan och hur landet har regionaliserats till en eller flera restriktionszoner respektive fria zoner. Syftet med regionalisering är att bekämpa smittan inom en region med restriktioner och att andra regioner är att betraktas som fria. Det är dock upp till mottagarlandet att besluta om de accepterar vår regionalisering eller inte. 

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln för att undvika att sjukdomar kommer in i EU eller sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat oss på Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om. Det kan vara handelspartner och länder som Sverige eller EU har förhandlat med och kommit överens om vilka villkor och intyg som gäller för ett visst djurslag eller produkt.

Om du använder ett annat intyg, ett så kallat övrigt intyg, som inte har förhandlats av svenska myndigheter så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än dem vi känner till. Ett övrigt intyg kan till exempel vara ett annat lands officiella intyg eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad.

Samtliga intyg som behövs vid export ska alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid export:

Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss på mejl.

Afrikansk svinpest

Sverige har bekräftat sina första fall av afrikansk svinpest, på vildsvin i Fagersta kommun.

Det här innebär att det finns restriktioner vad gäller förflyttning inom Sverige, utförsel till andra EU-länder och export till tredjeland (länder utanför EU).

Mer information, inklusive karta över smittad zon:

Beslut om åtgärder och restriktioner inom smittad zon:

Jordbruksverket har skickat brev till tredjeländer med information om utbrottet och förfrågan om möjlighet att exportera från icke drabbade områden (regionalisering). Vi kommer efterhand nedan lista de länder som har meddelat Jordbruksverket hur de ställer sig till export från Sverige av aktuella produkter.

Då det är första gången vi har fått afrikansk svinpest i landet är det svårt att veta hur andra länder utanför EU kommer att reagera och agera på den informationen, och vi rekommenderar att du som exportör kontrollerar med importör och veterinärmyndigheten i mottagarlandet om de godkänner exporten av försändelsen dit. Det gäller i nuläget både vid förhandlade och icke‑förhandlade så kallade övriga intyg. Det kan finnas restriktioner som Jordbruksverket inte känner till. Det är mycket viktigt att officiell veterinär som skriver på exportintyg noga läser intygstexten så att export inte går iväg till länder där intygstexten klart förhindrar detta. Om du som officiell veterinär har kontaktats för att utfärda intyg för utförsel och export till andra länder av ovanstående produkter och du är osäker på om intyget kan utfärdas, kontakta ansvarig myndighet enligt nedan.

För levande djur, jordbruksvaror (inkl. vegetabiliskt foder), animaliska biprodukter (t.ex. foder, sperma m.m.) ska du kontakta Jordbruksverket:

För livsmedel ska du kontakta Livsmedelsverket:

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns exportrelaterad information från länder som har kontaktat Jordbruksverket med anledning av afrikansk svinpest. Notera att listan med länder här nedanför även innehåller information vi fått om borttagna restriktioner.

Tänk på att informationen som vi får från länderna nedan främst gäller för förhandlade intyg, så det kan finnas restriktioner som inte Jordbruksverket känner till när det gäller export av produkter som det inte finns förhandlat intyg för. Om du ska exportera på ett icke-förhandlat, så kallat övrigt, intyg måste du alltid kontrollera med veterinärmyndigheten i mottagarlandet först så att de godkänner exporten av försändelsen dit.

Australien

Australien har den 11 September 2023 meddelat att de stoppar importen av produkter från gris, såsom griskött och andra produkter från gris, inklusive biologiskt material, och opreparerade hudar och skinn, från och med den 11 juli 2023. Det innebär att aktuella produkter som exporterats efter den 10 juli inte är tillåtna för import till Australien.

Undantag

Vissa grisprodukter är undantagna från exportrestriktioner om intyget inte ställer krav på ASF-frihet, samt att det finns undantag för vissa produkter som genomgått riskminimerande behandlingar mot ASF som godkänns av Australien. För att hitta undantagen, sök på de australiensiska myndigheternas databas över biosäkerhetskrav.

Azerbajdzjan

Azerbajdzjan har den 4 oktober 2023 meddelat att de fortsatt tillåter import av produkter från gris från ASF-fria områden (alltså utanför den smittade zonen).

Filippinerna

Jordbruksverket fick 5 oktober 2023 information att Filippinerna den 3 oktober fattat beslut om tillfälligt stopp för import av tama grisar och vildsvin samt produkter från dessa (inklusive kött, hudar och sperma) från Sverige. Importförbudet gäller omedelbart och innebär att man omedelbart upphör att utfärda importtillstånd för aktuella produkter. Produkter som lastats, transiterats eller accepterats i hamn före den 3 oktober tillåts för import om varorna slaktats/producerats före den 6 augusti.

Franska Polynesien

Franska Polynesien har den 14 september 2023 meddelat att de stoppar importen av färskt griskött och köttprodukter av gris från och med den 11 augusti 2023.

Japan

Japan har den 7 september meddelat att de stoppar importen av levande grisar och produkter som kommer från gris. Japan tillåter dock import av varor från gris som har producerats och förpackats fram till den 22 april 2023.

Kanada

Kanada meddelade 12 september 2023 att de stoppar all import av griskött som inte är värmebehandlat (inklusive färskt/fryst, saltade, torkade och kallrökta m.fl.) som kommer från djur eller slakterier i den infekterade zonen. Import av griskött från ASF-fria områden (utanför den infekterade zonen) kan tillåtas om importören har ett djurhälsoimporttillstånd från the Canadian Food Inspection Agency. Djurhälsoimporttillståndet kräver att varje sändning åtföljs av två dokument; dels det förhandlade hälsointyget, och dels ett intyg med tilläggsgarantier.

Kraven gäller från 8 september och på alla icke-värmebehandlade produkter från grisar som slaktades på eller efter 6 september 2023.

Mer information och det nya intyget med tilläggsgarantier finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Kina

Kina meddelade den 22 september 2023 att import av gris, vildsvin, och produkter från dessa är förbjuden på grund av Afrikansk svinpest.

(Notera att Sverige inte var godkänt för export av gris, vildsvin, och produkter från dessa till Kina även innan detta förbud.)

Nya Zeeland

Den 20 september 2023 bekräftade Nya Zeeland att exporten från Sverige kan fortsätta som vanligt från områden utanför den smittade zonen.

Singapore

Singapore har den 20 september 2023 meddelat att de med omedelbar verkan accepterar import från Sverige av kylt eller fryst färskt kött och köttprodukter av gris för export till Singapore med det uppdaterade hälsointyget LIVS 119. Det uppdaterade intyget finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sydkorea

Sydkorea har den 12 september 2023 meddelat att de stoppar importen av griskött och andra produkter som kommer från gris från den smittade zonen från den 11 september 2023. De bekräftade också att de accepterar import av nämnda produkter från områden utanför den smittade zonen.

Taiwan

Taiwan har den 15 september meddelat att de stoppar importen av griskött och andra produkter som kommer från gris från Sverige till Taiwan. Förbudet gäller från den 7 september 2023.

Produkter som har lastats och skickats innan 7 september är tillåtna för import till Taiwan från Sverige, enligt uppgifter publicerade på myndigheten Animal and Plant Health Inspection Agency, Ministry of Agriculture´s webbplats.

Ukraina

Ukraina har den 12 september 2023 meddelat att de stoppar importen av levande grisar och produkter som kommer från gris, inklusive avelsmaterial, med undantag för produkter som genomgått behandling i enlighet med kraven. Uppdatering med ett förtydligande kring vilka varor detta undantag omfattar kommer att publiceras.

Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss på mejl.

Tänk på att vid nya utbrott kan det finnas en viss fördröjning innan den här sidan uppdateras. Kontrollera därför noga under vår information om aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar samt innehåll i intyg.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Sverige är fritt från den allvarliga smittsamma djursjukdomen fågelinfluensa, men hade ett utbrott i juni 2023, vilket fortfarande påverkar export till vissa länder.

Sverige är fritt från den allvarliga smittsamma djursjukdomen newcastlesjuka, men hade utbrott under vintersäsongen 2022-2023, vilket också fortfarande kan påverka exporten.

Vi uppdaterar löpande informationen om vilka restriktioner som gäller vid export till länder utanför EU. Olika länder ställer olika krav och därför är det mycket viktigt att ta reda på vad som gäller.

Om vi har ett pågående utbrott hittar du mer information på våra sidor om aktuellt smittläge för fågelinfluensa och newcastlesjuka. Där hittar du vilka restriktionsområden som upprättats i Sverige och vilka regler som gäller inom dessa områden.

Utbrott av smittsamma sjukdomar hos fjäderfä i Sverige påverkar exporten till länder utanför EU

Med anledning av utbrott i Sverige påverkas exporten till länder utanför EU. Flera länder utanför EU har kvar handelsrestriktioner med anledning av utbrott av fågelinfluensa som skedde under 2021 i Sverige och nya restriktioner har införts. Restriktionerna innebär att vissa tredjeländer har förbjudit handel med fjäderfä och fjäderfäprodukter med Sverige. Det går därmed inte att exportera till länder som meddelat restriktioner förrän förbudet hävts.

De länder som har kontaktat Sverige och meddelat särskilda restriktioner finns listade nedan.

Olika länder ställer olika krav och därför är det viktigt att läsa villkoren i respektive lands intyg noga. Efter ett utbrott så accepterar vissa länder levande fjäderfä och produkter från andra områden än restriktionszonen på 10 kilometer, medan andra förbjuder all import från hela Sverige.

Vilka restriktioner som fortfarande gäller kan du läsa om lite längre ned på sidan.

Om det är oklart om ett tredjeland accepterar levande fjäderfä eller produkter från Sverige så gäller följande:

 • Kontakta en officiell veterinär och ta reda på om hen kan utfärda ett hälsointyg även om det har skett utbrott av fågelinfluensa och/eller newcastlesjuka i Sverige.
 • Om den officiella veterinären inte vet vilka regler som gäller för det berörda landet så måste exportören själv ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på om export är möjlig innan hälsointyget för export utfärdas. Ibland kan importören i landet hjälpa till att fråga mottagarlandets myndigheter, alternativt kan ambassaden kontaktas.
 • Många länder accepterar fortfarande import av värmebehandlade produkter om de upphettats på sådant sätt att viruset har avdödats enligt gällande regler. Exportören rekommenderas att ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Vi arbetar intensivt med att kommunicera med länder utanför EU både under och efter utbrott i Sverige för att främja svensk export. Vill du ha vår hjälp med att ta kontakt med ett lands myndigheter eller har andra frågor kan du höra av dig till oss.

Aktuella utbrott som påverkar exporten till länder utanför EU

Gotland juni 2023

I juni 2023 drabbades en gård i Gotlands Tofta, Gotlands län av fågelinfluensa och utbrottet har påverkan på exporten.

Om du planerar att exportera till ett land utanför EU ska du först ta reda på om mottagarlandet accepterar handel med Sverige. Tänk då på att du endast får exportera produkter och djur från anläggningar utanför restriktionsområdet. Du hittar restriktionsområdet på kartan som finns på sidan om aktuellt smittläge för fågelinfluensa. Kontakta din officiella veterinär eller oss om du har frågor.

Skåne mars 2023

I mars 2023 drabbades en gård i Löddeköpinge, Skåne län av fågelinfluensa och utbrottet har påverkan på exporten.

Om du planerar att exportera till ett land utanför EU ska du först ta reda på om mottagarlandet accepterar handel med Sverige. Tänk då på att du endast får exportera produkter och djur från anläggningar utanför restriktionsområdet. Du hittar restriktionsområdet på kartan som finns på sidan om aktuellt smittläge för fågelinfluensa. Kontakta din officiella veterinär eller oss om du har frågor.

Blekinge januari 2023

I januari 2023 drabbades en gård i Ronneby, Blekinge län av newcastlesjuka och utbrottet har påverkan på exporten i minst några månader till.

Om du planerar att exportera till ett land utanför EU ska du först ta reda på om mottagarlandet accepterar handel med Sverige. Om mottagarlandet accepterar regionalisering är all export från fjäderfäanläggningar som ligger inom 10 kilometer från den drabbade gården förbjuden fram till tidigast i början på maj 2023. Endast export från anläggningar utanför restriktionsområdet är godkänd. Du hittar restriktionsområdet på kartan. Kontakta din officiella veterinär eller oss om du har frågor.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av fågelinfluensa och newcastlesjuka, från länder som har kontaktat Jordbruksverket eller som vi ännu inte fått officiellt besked från (till exempel om det framgår av förhandlade intygs- eller avtalstext att det finns restriktioner). Notera att listan med länder här nedanför även innehåller information vi fått om borttagna restriktioner.

Tänk på att om du ska exportera på ett icke-förhandlat så kallat övrigt intyg måste du alltid kontrollera med veterinärmyndigheten i mottagarlandet först så att de godkänner exporten av försändelsen dit. Det kan finnas restriktioner som Jordbruksverket inte känner till.

Du kan läsa mer om vad som är bra att tänka på vid export.

Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss på mejl.

Tänk på att vid nya utbrott kan det finnas en viss fördröjning innan den här sidan uppdateras. Kontrollera därför noga under vår information om aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar samt innehåll i intyg.

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Hong Kong

Hongkong meddelade 9 augusti 2023 att de tagit bort restriktionerna som infördes vid tidigare utbrott.

Kazakhstan

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län på grund av utbrott av newcastlesjuka. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom Kazakhstans territorium.

Förbudet gäller från och med 8 februari 2023.

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Apkoppor

Export av gnagare eller primater får inte exporteras till Ryska Federationen, inklusive foder med ingredienser som kommer från dessa djur. Undantag: Laboratoriedjur och från den 2 december 2022 även djur som ska till djurparker.

Förbudet gäller från 2 juni 2022.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Ryssland har med anledning av fågelinfluensautbrottet i Löddeköpinge, Kävlinge kommun i Skåne, meddelat att de infört restriktioner för export.

Enligt information kan levande fjäderfä, SPF-ägg och kläckägg exporteras från Sverige till Ryska Federationen från anläggningar eller administrativa områden som är officiellt fria från smittsamma djursjukdomar, inkluderat fågelinfluensa (men ej från Kalmar, Västra Götaland, Östergötland, Halland och Skåne) och för Newcastle sjuka (men ej från Örebro, Östergötland och Blekinge).

För export av dessa finns ett tilläggsintyg som ska användas vid export. Tilläggsintyget gäller endast från anläggningar som är godkända av Ryssland och inte ligger i ett län som är listad i texten ovan, kontakta oss för mer information.

Det kan även finnas restriktioner med anledning av tidigare utbrott av fågelinfluensa i Sverige under 2020-2021. Om du ska exportera fjäderfä eller fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar och kläckägg rekommenderar vi dig att ta kontakt med Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att sändningen kommer accepteras och släppas in i landet.

Förbud i Skåne län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Skåne län.

Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter med undantag av varor som genomgått en behandling som säkerställer att fågelinfluensavirus förstörs (i enlighet med bestämmelserna i WOAH:s kodex för landlevande djur)

Förbudet gäller också för foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk metod), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar.
Även transitering av levande fjäderfä från Skåne län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 29 mars 2023.

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 3 februari 2023.

Importförbud på vissa EU-produkter

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Singapore

Singapore meddelade 7 augusti 2023 att de tagit bort restriktionerna som infördes vid tidigare utbrott.

Sydkorea

Export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial är tillsvidare förbjuden från anläggningar som ligger inom det upp­rättade övervakningsområdet på 10 kilometer runt den drabbade anläggningen i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, Skåne län. Se bifogad karta. Förbudet gäller från och med 21 mars 2023 och tills vi får besked från Sydkorea att förbudet är hävt. Vi uppdaterar den här texten så snart vi får ny information.

Ukraina

Ukraina meddelar i ett brev till Jordbruksverket den 29 augusti 2023 att de har tagit bort restriktionerna för kläckägg, fjäderfä och produkter av fjäderfä från och med den 25 augusti 2023.

Övriga länder

Läs mer om vad som gäller för övriga länder under rubriken Utbrott av sjukdomar hos fjäderfä i Sverige som påverkar exporten.

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige gäller vissa restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Restriktionerna omfattar levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Villkoren går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Vid tveksamheter, kontakta oss på Jordbruksverket.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

 • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
 • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
 • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
 • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

 • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
 • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

Det är förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder på grund av CWD

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka) från länder som vi har fått information ifrån.

Notera att listan med länder här nedanför inte är komplett. Det kan även finnas andra länder som inte accepterar import av produkter på grund av CWD än de som är med här nedan. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med landet innan export att produkterna/djuren är tillåtet att exportera till dit. Om du som exportör fått information om att ett land har infört restriktioner vill vi att du meddelar oss.

Kinesiska Taipei (Separat tullområde: Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu)

Importförbud av sammetshorn (horn med basthud), hjorthorn, hjortpenis (och testiklar) och hjorthornslim från listade länder/zoner (förtecknade av World Organisation for Animal Health) där ibland finns Sverige, Norge och Finland med.

Storbritannien

Importförbud av levande hjortdjur (HS-kod: 01061900), hjortdjursurin som lockmedel vid jakt (HS-kod: 0511) och färskt kött både från hjortdjur i hägn och vilda hjortdjur (HS‑kod: 020890) från Finland och Sverige.

Undantag för färskt kött efter provtagning enligt villkor i modellhälsointygen GBHC373 och GBHC374.

Covid-19 hos djur

Till följd av den rådande pandemin av covid-19 har flera länder stängt sina gränser för persontrafik och infört restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras. Om levande djur inte når sina destinationer kan det få djurskyddsmässiga konsekvenser.

Innan djur eller djurprodukter skickas utomlands är det viktigt att exportören tar reda på om det har införts nya restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som djuret eller sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Några länder har under den senaste tiden krävt att husdjur ska vara fria från covid-19 och nämner dessa krav i särskilda intyg. Vi har hittills avrått officiella veterinärer att intyga frihet från covid-19 eftersom det är svårt att garantera att djuret inte har smittats av viruset vid tidpunkten för avresan. Vi känner inte till några sjukdomsfall i Sverige men husdjur har smittats i andra länder. Vi har inga exportkarantäner i Sverige och en officiell veterinär kan inte intyga enbart baserat på försäkran från djurägaren.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Jordbruksverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. Vi vet ännu inte om de tredjeländer vi exporterar till godtar liknande lättnader som nu får tillämpas inom EU. Några länder har meddelat EU att de tillämpar ändrade regler med anledning av covid-19, som till exempel tillfälliga importrestriktioner men också förenklingar. Däremot har vi inte möjlighet att publicera information om länders undantag eftersom ändringar sker dagligen. Ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller vid export till landet.

Senast granskad: 2023-10-06