Restriktioner vid handel och förflyttningar av djur och djurprodukter

Restriktioner vid handel och förflyttningar av djur och djurprodukter kan införas till exempel vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, för att förhindra att dessa sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

 • levande djur
 • produkter från djur
 • foder
 • animaliska biprodukter.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som behöver bekämpas upprättas oftast en restriktionszon kring området där smittan upptäckts, där bland annat handel och förflyttningar av djur och produkter påverkas. Länder utanför EU, så kallade tredjeländer, kan ibland kräva mer långtgående handelsrestriktioner än vad som är reglerat i EU-lagstiftning.

Sverige och Jordbruksverket arbetar aktivt för att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott. Det gör vi bland annat genom att kontakta tredjeländer vid utbrott av smittsam djursjukdom, med information om vad vi gjort för att begränsa smittan och förslag till regionalisering med syfte att kunna fortsätta handel från sjukdomsfria områden av landet. Det är dock upp till mottagarlandet att besluta om de accepterar vår regionalisering eller inte.

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln inom EU för att undvika att sjukdomar sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om.

Om du använder ett icke-förhandlat intyg, som alltså inte har förhandlats mellan mottagarlandet och Sverige eller EU, så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än de Jordbruksverket känner till. Ett icke förhandlat intyg kan till exempel vara ett intyg som myndigheterna i mottagarlandet försett exportören med efter förfrågan eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad och kontrollera att din produkt uppfyller kraven i intygstexten.

De flesta av hälsointygen som behövs vid export ska utfärdas av en officiell veterinär, oavsett om de är myndighetsförhandlade eller icke förhandlade.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid export och mer omkring hälsointyg:

Om landet du vill exportera till inte finns med på listan ”Gällande restriktioner vid export till vissa länder” under aktuell rubrik, så gäller följande:

 • Kontakta en officiell veterinär och ta reda på om hen kan utfärda ett hälsointyg, eller om det är något som hindrar veterinären att utfärda ett hälsointyg med hänsyn till vad som står i intyget till exempel ett sjukdomsutbrott eller annan restriktion.

Om den officiella veterinären inte vet vilka regler som gäller för det berörda landet så gäller följande:

 • Vid användning av ett förhandlat intyg kontaktar den Officiella veterinären Jordbruksverket via mejl, exportfragor@jordbruksverket.se
 • Vid användning av ett icke-förhandlat intyg är det du som exportör som själv bör ta kontakta mottagarlandets myndigheter för att ta reda på om de är villiga att ta emot aktuella produkten från Sverige och vilka intygskrav de ställer på produkten samt om de tillämpar särskilda restriktioner mot Sverige kopplad till sjukdomsutbrott. Ibland kan importören i landet hjälpa till att fråga mottagarlandets myndigheter, alternativt kan Sveriges ambassad i mottagarlandet kontaktas https://www.swedenabroad.se/sv/.
  Kräv i möjligaste mån skriftliga svar från mottagarlandets myndigheter som du kan visa för den officiella veterinären, men även till gränskontrollpersonalen vid mottagarlandets gränskontroll vid eventuella problem.
  Vid sjukdomsutbrott accepterar många länder fortfarande import av vissa värmebehandlade produkter om de upphettats på ett sådant sätt att smittan har avdödats i enlighet med kraven från mottagarlandet. Vi rekommenderar dig som exporterar att ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på värmebehandlade produkter.

Afrikansk svinpest

Sverige har bekräftat sina första fall av afrikansk svinpest, på vildsvin i Fagersta kommun.

Det här innebär att det finns restriktioner vad gäller förflyttning av levande djur, produkter av djur, foder och animaliska biprodukter från den smittade zonen. Restriktionerna gäller både förflyttning inom Sverige, till andra EU-länder och till tredjeland (länder utanför EU). Vissa tredjeländer har själva infört importrestriktioner som kan vara mer omfattande än vad som krävs enligt EU-reglerna, och i vissa fall är det importförbud av de berörda varorna från hela Sverige. Precis som för övriga varor och sjukdomar gäller informationen ovan under "Export till länder utanför EU".

Mer information, inklusive karta över smittad zon:

Vid tveksamheter kring gällande exportrestriktioner kopplade till utbrott kontakta den officiella veterinären på Jordbruksverket via mejl

Det finns även ett generellt förbud mot att flytta frilevande vildsvin inom och från Sverige. Läs mer på sidan om vilda djur och fåglar.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder på grund av afrikansk svinpest

Här nedanför finns exportrelaterad information från länder som har kontaktat Jordbruksverket med anledning av afrikansk svinpest. Notera att listan med länder här nedanför även innehåller information om borttagna restriktioner.

Tänk på att informationen som vi får från länderna nedan främst gäller för förhandlade intyg, så det kan finnas restriktioner som inte Jordbruksverket känner till när det gäller export av produkter som det inte finns förhandlat intyg för. Om du ska exportera på ett icke-förhandlat, så kallat övrigt, intyg måste du alltid kontrollera med veterinärmyndigheten i mottagarlandet först så att de godkänner exporten av försändelsen dit.

Australien

Australien har den 11 September 2023 meddelat att de stoppar importen av produkter från gris, såsom griskött och andra produkter från gris, inklusive biologiskt material, och opreparerade hudar och skinn, från och med den 11 juli 2023. Det innebär att aktuella produkter som exporterats efter den 10 juli inte är tillåtna för import till Australien.

Undantag

Vissa grisprodukter är undantagna från exportrestriktioner om intyget inte ställer krav på ASF-frihet, samt att det finns undantag för vissa produkter som genomgått riskminimerande behandlingar mot ASF som godkänns av Australien. För att hitta undantagen, sök på de australiensiska myndigheternas databas över biosäkerhetskrav.

Azerbajdzjan

Azerbajdzjan har den 4 oktober 2023 meddelat att de fortsatt tillåter import av produkter från gris från ASF-fria områden (alltså utanför den smittade zonen).

Filippinerna

Jordbruksverket fick 5 oktober 2023 information att Filippinerna den 3 oktober fattat beslut om tillfälligt stopp för import av tama grisar och vildsvin samt produkter från dessa (inklusive kött, hudar och sperma) från Sverige. Importförbudet gäller omedelbart och innebär att man omedelbart upphör att utfärda importtillstånd för aktuella produkter. Produkter som lastats, transiterats eller accepterats i hamn före den 3 oktober tillåts för import om varorna slaktats/producerats före den 6 augusti.

Franska Polynesien

Franska Polynesien har den 14 september 2023 meddelat att de stoppar importen av färskt griskött och köttprodukter av gris från och med den 11 augusti 2023.

Japan

Japan har den 7 september meddelat att de stoppar importen av levande grisar och produkter som kommer från gris. Japan tillåter dock import av varor från gris som har producerats och förpackats fram till den 22 april 2023.

Kanada

Kanada meddelade 12 september 2023 att de stoppar all import av griskött som inte är värmebehandlat (inklusive färskt/fryst, saltade, torkade och kallrökta m.fl.) som kommer från djur eller slakterier i den smittade zonen. Import av griskött från ASF-fria områden (utanför den smittade zonen) kan tillåtas om importören har ett djurhälsoimporttillstånd från the Canadian Food Inspection Agency. Djurhälsoimporttillståndet kräver att varje sändning åtföljs av två dokument; dels det förhandlade hälsointyget, och dels ett intyg med tilläggsgarantier.

Kraven gäller från 8 september och på alla icke-värmebehandlade produkter från grisar som slaktades på eller efter 6 september 2023.

Mer information och det nya intyget med tilläggsgarantier finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Kazakstan

Kazakstan har genom WTO-notifiering meddelat att de från den 8 december 2023 stoppat import och transit av de här varorna från Fagersta och Norbergs kommuner:

 • levande grisar
 • grissperma
 • griskött (inklusive från vildsvin)
 • processade produkter som inte är värmebehandlade (minst 70 °C i minst 30 minuter)
 • läder, horn, rått tarmmaterial, borst och jakttroféer från arter mottagliga för svinpest
 • foder och fodertillsatser av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (inklusive fjäderfä och fisk)
 • fodertillsatser till katt och hund som inte är värmebehandlade (minst 70 °C i minst 30 minuter)
 • utrustning som använts för att transportera grisar, produkter eller råmaterial från djur, hållning, slakt eller styckning av grisar.

Undantag finns för säkra varor enligt WOAH:s kod för landlevande djur artikel 15.1.2 Terrestrial Code Online Access - WOAH - World Organisation for Animal Health

Kina

Kina meddelade den 22 september 2023 att import av gris, vildsvin, och produkter från dessa är förbjuden på grund av Afrikansk svinpest.

(Notera att Sverige inte var godkänt för export av gris, vildsvin, och produkter från dessa till Kina även innan detta förbud.)

Mexiko

Mexiko har den 8 september 2023 beslutat att stoppa all import av produkter från gris från hela Sverige.

Nya Kaledonien

Nya Kaledonien meddelade 9 januari 2024 att de stoppar importen av griskött från Sverige, med undantag av produkter som har genomgått särskild behandling enligt ett tilläggsintyg. Sådana undantagna produkter kan exporteras på det nuvarande exportintyget tillsammans med tilläggsintyg. Båda intygen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Nya Zeeland

Den 20 september 2023 bekräftade Nya Zeeland att exporten från Sverige kan fortsätta som vanligt från områden utanför den smittade zonen.

Serbien

Vid intresse av export till Serbien, kontakta

Singapore

Singapore har den 20 september 2023 meddelat att de med omedelbar verkan accepterar import från Sverige av kylt eller fryst färskt kött och köttprodukter av gris för export till Singapore med det uppdaterade hälsointyget LIVS 119. Det uppdaterade intyget finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sydkorea

Sydkorea har den 12 september 2023 meddelat att de stoppar importen av griskött och andra produkter som kommer från gris från den smittade zonen från den 11 september 2023. De bekräftade också att de accepterar import av nämnda produkter från områden utanför den smittade zonen.

Taiwan

Taiwan har den 15 september 2023 meddelat att de stoppar importen av griskött och andra produkter som kommer från gris från Sverige till Taiwan. Förbudet gäller från den 7 september 2023.

Produkter som har lastats och skickats innan 7 september 2023 är tillåtna för import till Taiwan från Sverige, enligt uppgifter publicerade på myndigheten Animal and Plant Health Inspection Agency, Ministry of Agriculture´s webbplats.

Ukraina

Ukraina har den 12 september 2023 meddelat att de stoppar importen av levande grisar och produkter som kommer från gris, inklusive avelsmaterial, med undantag för produkter som genomgått behandling i enlighet med kraven. Uppdatering med ett förtydligande kring vilka varor detta undantag omfattar kommer att publiceras.

Om du som exportör fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar oss på mejl.

Tänk på att vid nya utbrott kan det finnas en viss fördröjning innan den här sidan uppdateras. Kontrollera därför noga under vår information om aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar samt innehåll i intyg.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Sverige bekräftade den 22 maj 2024 ett utbrott av newcastlesjuka hos fjäderfä i Helsingborgs kommun. Ytterligare ett fall av newcastlesjuka bekräftades hos duvor den 28 maj i Hultsfreds kommun.

Sverige är fritt från fågelinfluensa, men tidigare utbrott kan fortfarande påverka exporten.

Precis som för övriga varor och sjukdomar gäller informationen ovan under rubriken "Export till länder utanför EU".

Vid pågående utbrott hittar du mer information på våra sidor om aktuellt smittläge för fågelinfluensa och newcastlesjuka. Där hittar du vilka restriktionsområden som upprättats i Sverige och vilka regler som gäller inom dessa områden.

Historiska utbrott

Historiska utbrott som vi idag är friförklarade för, men som i vissa fall fortfarande påverkar handeln vid export till vissa länder. Tabellerna visar utbrott som skett efter augusti 2022.

Historiska utbrott av fågelinfluensa
Datum bekräftat fallDatum för fristatus enligt WOAH*Datum för lyfta restriktioner enligt EU*LänKommun

2024‑03‑16

2024‑04‑22

2024‑04‑22

Skåne

Svedala

2024-01-17

2024-02-19

2024-02-19

Skåne

Ystad

2024-01-07

2024-02-19

2024-02-11

Skåne

Sjöbo

2023-06-272023‑07‑312023‑07‑31GotlandRegion Gotland
2023-03-212023‑04‑242023-04-24SkåneKävlinge

*Observera att Världsorganisationen för djurhälsas standarder (WOAH, Terrestrial Code 2023, artikel 10.4.6) och EU (2020/687) har olika regler för fågelinfluensa. Därför kan det ibland skilja mellan datumen. Tredje länder kan fortsatt ha handelsrestriktioner trots fristatus.

Historiska utbrott av Newcastlesjuka
Datum bekräftat fallDatum för fristatus enligt WOAH*Datum för lyfta restriktioner enligt EU*LänKommun
2023-01-292023‑05-012023‑03-03BlekingeRonneby
2022-11-032023‑05‑012023-12-06ÖstergötlandLinköping

*Observera att Världsorganisationen för djurhälsas standarder (WOAH, Terrestrial Code 2023, artikel 10.9.3) och EU (2020/687) har olika regler för Newcastlesjuka. Därför kan det skilja mellan datumen. Tredje länder kan fortsatt ha handelsrestriktioner trots fristatus.

Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka

Här finns information om restriktioner från länder som har kontaktat Jordbruksverket eller som vi väntar på officiellt besked från för att få återuppta exporten, men det finns även regler som gäller oavsett land:

 • När det gäller transporter från och till restriktionszoner finns det beskrivet vad som gäller på våra sidor om aktuellt smittläge för respektive sjukdom.
 • Om du ska exportera på ett icke-förhandlat så kallat övrigt intyg måste du alltid kontrollera med veterinärmyndigheten i mottagarlandet först så att de godkänner exporten av försändelsen dit. Mottagarländerna kan tillämpa restriktioner mot svenska produkter med hänvisning av smittläget utan att ta kontakt med Jordbruksverket först.
 • Om ingen annan information finns, så är det information som framgår av förhandlade intygs- eller avtalstexter som gäller.

Du kan prenumerera på sidan för att få veta när restriktionerna ändras eller hävs. Vid nya utbrott kan det finnas en viss fördröjning innan den här sidan uppdateras.

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Kazakstan

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län på grund av utbrott av newcastlesjuka. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom Kazakstans territorium.

Förbudet gäller från och med 8 februari 2023.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Apkoppor

Export av gnagare eller primater får inte exporteras till Ryska Federationen, inklusive foder med ingredienser som kommer från dessa djur. Undantag: Laboratoriedjur och från den 2 december 2022 även djur som ska till djurparker.

Förbudet gäller från 2 juni 2022.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Ryssland har med anledning av fågelinfluensautbrottet i Löddeköpinge, Kävlinge kommun i Skåne, meddelat att de infört restriktioner för export.

Enligt information kan levande fjäderfä, SPF-ägg och kläckägg exporteras från Sverige till Ryska Federationen från anläggningar eller administrativa områden som är officiellt fria från smittsamma djursjukdomar, inkluderat fågelinfluensa (men ej från Kalmar, Västra Götaland, Östergötland, Halland och Skåne) och för Newcastle sjuka (men ej från Örebro, Östergötland och Blekinge).

För export av dessa finns ett tilläggsintyg som ska användas vid export. Tilläggsintyget gäller endast från anläggningar som är godkända av Ryssland och inte ligger i ett län som är listad i texten ovan, kontakta oss för mer information.

Det kan även finnas restriktioner med anledning av tidigare utbrott av fågelinfluensa i Sverige under 2020-2021. Om du ska exportera fjäderfä eller fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar och kläckägg rekommenderar vi dig att ta kontakt med Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att sändningen kommer accepteras och släppas in i landet.

Förbud i Skåne län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Skåne län.

Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter med undantag av varor som genomgått en behandling som säkerställer att fågelinfluensavirus förstörs (i enlighet med bestämmelserna i WOAH:s kodex för landlevande djur)

Förbudet gäller också för foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk metod), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar.
Även transitering av levande fjäderfä från Skåne län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 29 mars 2023.

Förbud i Blekinge län

All export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive dagsgamla kycklingar och kläckägg är förbjuden från Blekinge län. Förbudet gäller alla typer av fjäderfäprodukter som inte har genomgått värmebehandling (minst 70 ºC), foder- och fodertillsatser till fjäderfä (med undantag för fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller som framställts med kemisk och mikrobiologisk syntes), samt utrustning som har använts för att hålla, slakta och stycka fåglar. Även transitering av levande fjäderfä från Blekinge län är förbjuden genom den ryska federationens territorium.

Förbudet gäller från och med 3 februari 2023.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Importförbud på vissa EU-produkter

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Ukraina

All export av levande fjäderfä, fjäderfäprodukter och kläckägg är förbjuden från hela Sverige på grund av utbrott av newcastlesjuka. Det finns undantag för produkter som har bearbetats med en metod som garanterar att viruset är inaktiverat och som uppfyller kraven i ukrainsk lagstiftning. Vi uppdaterar informationen när vi vet mer om vad kraven innebär. Förbudet gäller från och med 27 maj 2024.

Läs också vad som gäller generellt under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Övriga länder

Läs mer om vad som gäller för övriga länder under rubriken Restriktioner vid export till vissa länder på grund av fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Om du som exportör har fått information om att ett land har infört eller tagit bort restriktioner vill vi att du meddelar Jordbruksverket via mejl.

exportfragor@jordbruksverket.se

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige gäller vissa restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Restriktionerna omfattar levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Villkoren går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Precis som för övriga varor och sjukdomar gäller informationen ovan under rubriken Export till länder utanför EU.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

 • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
 • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
 • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
 • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

 • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
 • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

Det är förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder på grund av CWD

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka) från länder som vi har fått information ifrån.

Notera att listan med länder här nedanför inte är komplett. Det kan även finnas andra länder som inte accepterar import av produkter på grund av CWD än de som är med här nedan. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med landet innan export att produkterna/djuren är tillåtet att exportera till dit. Om du som exportör fått information om att ett land har infört restriktioner vill vi att du meddelar oss.

Kinesiska Taipei (Separat tullområde: Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu)

Importförbud av sammetshorn (horn med basthud), hjorthorn, hjortpenis (och testiklar) och hjorthornslim från listade länder/zoner (förtecknade av World Organisation for Animal Health) där ibland finns Sverige, Norge och Finland med.

Storbritannien

Importförbud av levande hjortdjur (HS-kod: 01061900), hjortdjursurin som lockmedel vid jakt (HS-kod: 0511) och färskt kött både från hjortdjur i hägn och vilda hjortdjur (HS‑kod: 020890) från Finland och Sverige.

Undantag för färskt kött efter provtagning enligt villkor i modellhälsointygen GBHC373 och GBHC374.

Covid-19 hos djur

Under pandemin av covid-19 stängde flera länder sina gränser för persontrafik och införde restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras.

Precis som för övriga varor och sjukdomar gäller informationen ovan under rubriken "Export till länder utanför EU".

Senast granskad: 2024-03-19

Till toppen