Restriktioner vid handel och förflyttningar på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan det bli förbjudet att förflytta och handla med levande djur, produkter från djur, foder och animaliska biprodukter från drabbade områden. Sådana restriktioner införs för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Restriktionerna ska förhindra spridning av djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan restriktioner kring handel med och förflyttningar tas fram. Syftet är att förhindra att sjukdomarna sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

 • levande djur
 • produkter från djur
 • foder
 • animaliska biprodukter.

Export och import är handel med länder utanför EU, ibland kallat tredjeland.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som behöver bekämpas upprättas oftast en restriktionszon kring området där smittan upptäckts. Restriktionszonen delas i sin tur in i en skyddszon, närmast platsen där sjukdomen har brutit ut, och en övervakningszon med en större radie (i vilken skyddszonen ingår).

Ibland kan andra länder utanför EU kräva att all handel med en produkt ska stoppas och i andra fall kan det räcka att produkter från ett visst område spärras från handel. Sverige arbetar aktivt med att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott kontaktas länder utanför EU för att komma överens om hur handeln ska ske under utbrottet. I kontakten beskriver vi vad vi gjort för att begränsa smittan och hur landet har regionaliserats till en eller flera restriktionszoner respektive fria zoner. Syftet med regionalisering är att bekämpa smittan inom en region med restriktioner och att andra regioner är att betraktas som fria.

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln för att undvika att sjukdomar kommer in i EU eller sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat oss på Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om. Det kan vara handelspartners och länder som Sverige eller EU har förhandlat med och kommit överens om vilka villkor och intyg som gäller för ett visst djurslag eller produkt.

Om du använder ett annat intyg, ett så kallat övrigt intyg, som inte har förhandlats av svenska myndigheter så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än dem vi känner till. Ett övrigt intyg kan till exempel vara ett annat lands officiella intyg eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad.

Samtliga intyg som behövs vid export ska alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Corona/Covid-19

Till följd av den rådande pandemin av covid-19 har flera länder stängt sina gränser för persontrafik och infört restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras. Om levande djur inte når sina destinationer kan det få djurskyddsmässiga konsekvenser.

Innan djur eller djurprodukter skickas utomlands är det viktigt att exportören tar reda på om det har införts nya restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som djuret eller sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Några länder har under den senaste tiden krävt att husdjur ska vara fria från covid-19 och nämner dessa krav i särskilda intyg. Vi har hittills avrått officiella veterinärer att intyga frihet från covid-19 eftersom det är svårt att garantera att djuret inte har smittats av viruset vid tidpunkten för avresan. Vi känner inte till några sjukdomsfall i Sverige men husdjur har smittats i andra länder. Vi har inga exportkarantäner i Sverige och en officiell veterinär kan inte intyga enbart baserat på försäkran från djurägaren.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Jordbruksverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. Vi vet ännu inte om de tredjeländer vi exporterar till godtar liknande lättnader som nu får tillämpas inom EU. Några länder har meddelat EU att de tillämpar ändrade regler med anledning av covid-19, som till exempel tillfälliga importrestriktioner men också förenklingar. Däremot har vi inte möjlighet att publicera information om länders undantag eftersom ändringar sker dagligen. Ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller vid export till landet.

Fågelinfluensa och newcastlesjuka

Vi uppdaterar informationen löpande om vilka restriktioner som gäller vid export till länder utanför EU. Olika länder ställer olika krav och därför är det mycket viktigt att ta reda på vad som gäller.

För export till länder utanför EU gäller fortfarande tidigare upprättat restriktionsområde med anledning av newcastlesjuka. All export från anläggningar inom restriktionsområdet är stoppat tills Sverige anses fritt från newcastlesjuka igen enligt Världsorganisationen för djurhälsas (OIEs) regler för säker internationell handel. Ett land kan anses fritt från newcastlesjuka tidigast 90 dagar efter slutförd desinfektion.

Utbrott av smittsamma sjukdomar hos fjäderfä i Sverige påverkar exporten till länder utanför EU

Med anledning av utbrott av fågelinfluensa och newcastlesjuka i Sverige har exporten till länder utanför EU påverkats.

Några länder har kvar handelsrestriktioner från tidigare utbrott och flera har dessutom infört nya restriktioner med anledning av utbrott av fågelinfluensa och newcastlesjuka i Sverige. Flera länder utanför EU har för tillfället förbjudit all handel av fjäderfä och fjäderfäprodukter med Sverige.

Sverige har kontaktat ett flertal länder men alla har inte svarat. Vilka restriktioner som gäller i de länder som har svarat kan du läsa om lite längre ner på sidan.

Om ett land inte har meddelat oss om de accepterar levande fjäderfä eller produkter från Sverige så gäller följande:

 • Kontakta en officiell veterinär och ta reda på om hen kan utfärda ett hälsointyg även om det har skett utbrott av fågelinfluensa och newcastlesjuka i Sverige.
 • Om den officiella veterinären inte vet vilka regler som gäller vid ett utbrott så måste exportören själv ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på om export är möjlig innan hälsointyget för export utfärdas. Ibland kan importören i landet hjälpa till att fråga mottagarlandets myndigheter alternativt kan ambassaden kontaktas.
 • Många länder accepterar fortfarande import av värmebehandlade produkter om de upphettats på sådant sätt att viruset har avdödats enligt gällande regler. Exportören rekommenderas att ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Vi arbetar intensivt med att kommunicera med länder utanför EU både under och efter utbrott i Sverige för att främja svensk export. Vill du ha vår hjälp med att ta kontakt med ett lands myndigheter eller har andra frågor kan du höra av dig till oss.

Gällande restriktioner vid export till vissa länder

Här nedanför finns information om gällande restriktioner med anledning av fågelinfluensa och newcastlesjuka, från länder som har kontaktat oss eller som vi ännu inte fått tydliga besked från.

För en gård som drabbats av en smittsam sjukdom gäller särskilda regler vid internationell handel och export är stoppad under en längre tid. Kontakta oss om det finns intresse att exportera från en tidigare drabbad gård för att veta mer om vad som gäller.

Notera att listan med länder här nedanför även kan innehålla information om restriktioner från tidigare utbrott. Om ett land meddelar att restriktionerna hävs så tas de bort från listan nedan.

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Hong Kong

Hong Kong regionaliserar enligt EU:s regler vilket betyder att all export från anläggningar inom restriktionsområden för newcastlesjuka är stoppad så länge restriktionsområdena finns kvar. En anläggning som drabbats av newcastlesjuka får inte exportera under minst 3 månader enligt internationella regler och så länge den här information finns kvar.

Export av fjäderfäkött och andra produkter från fjäderfä är från och med 20 december 2021 förbjuden från följande kommuner:

 • Simrishamn
 • Tomelilla

Export av fjäderfäkött och andra produkter från fjäderfä är från och med 13 december 2021 förbjuden från följande kommuner:

 • Skurup
 • Trelleborg
 • Ystad
 • Svedala

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Nya Kaledonien

Export av fågelkött och fjäderfäprodukter måste värmebehandlas enligt OIE:s rekommendationer för att inaktivera ND-virus innan export (kontakta Jordbruksverket för mer information om export är aktuell).

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Export är förbjuden från Örebro, Kalmar, Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län för levande fjäderfä och fjäderfäprodukter:

 • levande fjäderfä och kläckägg
 • kött av fjäderfä
 • fjäderfäprodukter
 • begagnad utrustning för hållning av fjäderfä
 • begagnad slakteriutrustning.

Även transittransporter av levande fjäderfä från Örebro, Kalmar, Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län på ryskt territorium är förbjudna.

Undantag: Värmebehandlat kött och produkter. För export av vissa kategorier av foder (till exempel foder som innehåller kyckling) behövs ytterligare dokumentation om tillverkningsprocessen. Vi rekommenderar att exportören kontaktar Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven och för att ta reda på om extra information om tillverkningen behöver lämnas. Om problem med export av foder uppstår, vänligen kontakta Jordbruksverket.

Export av färdiga köttprodukter av fjäderfä samt olika former av bearbetade produkter av fjäderfä är endast tillåten om varorna har
genomgått en behandling för att säkerställa inaktivering av fågelinfluensavirus enligt Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) Terrestrial Animal Health Code (2017), artikel 10.4.21, 10.4.22, 10.4.23, 10.4.24, 10.4.25 och 10.4.26

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Förbudet gäller från 26 november 2020.

Sydkorea

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter samt steriliserade produkter.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ukraina

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 19 november 2020.

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige fattade EU 2016 ett skyddsbeslut om restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Förbudet har nu förlängts och gäller till den 31 december 2022. Beslutet omfattar inte produkter från djur, utan bara levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Beslutet går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Vid tveksamheter, kontakta oss på Jordbruksverket.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

 • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
 • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
 • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
 • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

 • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
 • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

I samband med förlängningen av förbudet att förflytta hjortar, är det från och med den 1 januari 2018 också förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Söker efter 2016:28

Restriktioner och isolering för mink i Sverige

Jordbruksverket beslutade den 15 januari 2021 om att uppdatera och förlänga beslutet från den 20 november 2020 om förbud att förflytta levande mink utan tillstånd från Jordbruksverket och om isolering och restriktioner för samtliga anläggningar med mink.

Du kanske också är intresserad av det här


Senast uppdaterad: 2021-12-21