Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Newcastlesjuka

Hitta på sidan

Newcastlesjuka förekommer i de flesta länder, men i Sverige har vi inte haft något utbrott bland tama fjäderfän sedan 2018. Genom att vi övervakar läget bland vilda och tama fåglar samt att djurhållare arbetar förebyggande minskar vi risken för att newcastlesjuka ska drabba tama fjäderfän.

Smittläget för newcastlesjuka

Det senaste utbrottet av newcastlesjuka i Sverige var 2018 i en besättning med värphöns i Västra Götaland.

Duvpest, som är en virussjukdom som kan orsaka newcastlesjuka om det kommer in i besättningar med tama fjäderfän, har senast konstaterats hos vilda ringduvor i Lidköping i oktober 2020.

Om newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor. Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos tamhöns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter.

Restriktioner i samband med jakt

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.

Restriktioner i samband med jakt införs när vi konstaterar ett fall av newcastlesjuka och då inom ett begränsat område kring platsen där fallet upptäcktes. Då gäller förbudet mot jakt inom skydds- och övervakningsområden.

Förbud mot jakt inom skydds- och övervakningsområden

All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen där smittan upptäcktes, det vill säga inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden. Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids.

Anledningen är att när du jagar kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns.

Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU.

Restriktioner vid förflyttning och handel

Vid ett utbrott kan det finnas restriktioner både vid förflyttningar inom Sverige och EU och vid handel med länder utanför EU.

Viktiga förebyggande åtgärder för djurhållare

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar. Det handlar om biosäkerhet, det vill säga allt från var och hur stallarna är byggda till hur de dagliga skötselrutinerna ser ut.

Övervakning av sjukdomsläget

Vi övervakar läget kring sjukdomen genom att ta prover på avelsflockar inom hönshälsoprogrammet. Vi tar även prover vid misstänkta fall och för uteslutande av diagnos.

Övervakningen ingår i den nationella övervakningsplanen.

Rapportering och provtagning av döda djur

Vi och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) följer sjukdomsläget hos vilda djur och är tacksamma för att jägare och andra som rör sig mycket ute i naturen rapporterar in fynd av sjuka eller döda fåglar.

Det är SVA som genomför analyserna.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av newcastlesjuka händer bland annat följande:

  • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
  • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
  • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
  • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
    Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
  • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Tillsammans med andra myndigheter har vi gjort förberedelser för att snabbt kunna bekämpa ett eventuellt utbrott av newcastlesjuka i en svensk fjäderfäbesättning. Beredskapen innefattar direkta åtgärder i drabbade besättningar, smittspårning, olika typer av beslut för att hindra att sjukdomen sprids samt information till djurägare, allmänhet och media.

Vi och andra myndigheter och aktörer agerar efter gällande beredskapsplan för epizootier. Den nationella beredskapsplanen utgör grunden för respektive aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Författningar

Söker efter 2004:58

Söker efter 1999:102

Söker efter 2002:98

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online