Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor. Just nu finns det inga konstaterade fall i Sverige.

Genom att vi övervakar läget bland vilda och tamfåglar samt att djurhållare arbetar förebyggande minskar vi risken för att newcastlesjuka ska drabba tama fjäderfän. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det alltid viktigt att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks.

Kontakta veterinär om du misstänker newcastlesjuka

Du ska alltid kontakta en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma eftersom newcastlesjuka är en mycket smittsam fjäderfäsjukdom. För att kunna stoppa sjukdomen är den anmälningspliktig.

Tidigare utbrott av newcastlesjuka

I tabellen ser du tidigare utbrott ett år tillbaka i tid.

Tidigare utbrott av newcastlesjuka

Datum
konstaterat fall

Datum när restriktions­zonen
har upphört

Län

2023-01-29

2023-03-04

Blekinge

2022-11-03

2023-12-06

Östergötland

Transporter från en skyddszon som du kan få tillstånd för

Om newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor. Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos tamhöns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter.

Symtom på newcastlesjuka

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré.

I Sverige är de mest vanliga symtomen att produktionen av ägg minskar och att det blir förändringar i skalen.

Så här sprids viruset

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd. Under hösten 2021 har duvpest konstaterats hos vilda duvor i Gotlands län och Värmlands län.

Restriktioner vid förflyttning och handel

Vid ett utbrott kan det finnas restriktioner både vid förflyttningar inom Sverige och EU och vid handel med länder utanför EU.

Viktiga förebyggande åtgärder för dig som har djur

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar. Det handlar om biosäkerhet, det vill säga allt från var och hur stallarna är byggda till hur de dagliga skötselrutinerna ser ut.

Övervakning av sjukdomsläget

Vi övervakar läget kring sjukdomen genom att ta prover på avelsflockar inom hönshälsoprogrammet. Vi tar även prover vid misstänkta fall och för uteslutande av diagnos.

Övervakningen ingår i den nationella övervakningsplanen.

Rapportering och provtagning av döda djur

Vi och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) följer sjukdomsläget hos vilda djur och är tacksamma för att jägare och andra som rör sig mycket ute i naturen rapporterar in fynd av sjuka eller döda fåglar.

Det är SVA som genomför analyserna.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av newcastlesjuka händer bland annat följande:

 • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
 • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
 • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
 • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
  Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
 • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Tillsammans med andra myndigheter har vi gjort förberedelser för att snabbt kunna bekämpa ett eventuellt utbrott av newcastlesjuka i en svensk fjäderfäbesättning. Beredskapen innefattar direkta åtgärder i drabbade besättningar, smittspårning, olika typer av beslut för att hindra att sjukdomen sprids samt information till djurägare, allmänhet och media.

Vi och andra myndigheter och aktörer agerar efter gällande beredskapsplan för epizootier. Den nationella beredskapsplanen utgör grunden för respektive aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Författningar och beslut

Söker efter 2021:48

Söker efter 2023:15

Senast granskad: 2023-01-30

Till toppen