Logotyp Jordbruksverket

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor. Just nu har vi ett utbrott av newcastlesjuka hos duvor i Västra Götaland.

Genom att vi övervakar läget bland vilda fåglar och tamfåglar samt att djurhållare arbetar förebyggande minskar vi risken för att newcastlesjuka ska drabba tama fjäderfän. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det alltid viktigt att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks.

Smittläget för newcastlesjuka

Aktuella utbrott av newcastlesjuka på tamfåglar
Datum konstaterat fallKarta med restriktionszonerLänKommunTyp av produktion

2024-07-06

Karta Pdf, 6 MB.

Västra Götaland

Mölndal

Duvor*

2024-05-28

Upphört 2024-07-01

Kalmar

Hultsfred

Duvor*

2024-05-22

Upphört 2024‑06‑29

Skåne

Helsingborg

Värphöns

*som inte klassas som fjäderfä

Förklaring till kartorna: En restriktionszon består av en skyddszon på 3 kilometers radie runt den drabbade anläggningen (innanför den röda cirkeln) och en övervakningszon på 10 kilo­meter runt den drabbade anläggningen (innanför den blå cirkeln). Om det bara finns en över­vakningszon det vill säga en blå cirkel, har skyddszonen upphört.

Restriktioner på den smittade gården

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.

Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningszon för att minska smittspridningen

I områden där det finns smitta på tama fjäderfän upprättar vi en restriktionszon. En restriktionszon är indelad i två delar:

 • ett område som ligger inom 3 kilometer från den drabbade anläggningen (skyddszon)
 • ett område som ligger inom 10 kilometer från den drabbade anläggningen (övervakningszon).

I restriktionszonerna gäller bland annat följande:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
 • Du behöver tillstånd från Jordbruksverket för provtagning av fjäderfä och fåglar i fångenskap för andra sjukdomar än newcastlesjuka. Du ansöker om tillstånd via vår e-tjänst.

Transporter till och från restriktionszoner

Det finns regler för transporter till och från en restriktionszon. Vissa transporter är förbjudna, vissa är tillåtna men du behöver söka tillstånd från Jordbruksverket.

Transporter som är förbjudna

Det är förbjudet att göra vissa transporter av fåglar, ägg och produkter som har hållits i restriktionszonen. Förbudet gäller transporter av:

 • fjäderfän och fåglar i fångenskap till och från anläggningar som finns i en restriktionszon
 • kläckägg från anläggningar som finns i en restriktionszon
 • ägg för användning som livsmedel från anläggningar som finns i en restriktionszon
 • färskt kött från fjäderfän, fåglar i fångenskap och fjädervilt från slakterier eller vilthanteringsanläggningar som finns i restriktionszonen
 • slaktbiprodukter från fjäderfän, fåglar i fångenskap och fjädervilt från slakterier eller vilthanteringsanläggningar som finns i restriktionszonen
 • köttprodukter som framställts av färskt kött från fjäderfän, fåglar i fångenskap och fjädervilt från anläggningar som finns i restriktionszonen.

Dessutom är det förbjudet att transportera följande animaliska biprodukter från fjäderfän, fåglar i fångenskap och fjädervilt från anläggningar som finns i restriktionszonen:

 • naturgödsel, inklusive strö och använt strö
 • hudar, skinn och fjädrar
 • andra animaliska biprodukter utom döda fåglar, som bara får flyttas till en anläggning för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter

Transporter som är tillåtna

Det är tillåtet att transportera vissa produkter till, från och inom restriktionszonen under vissa förutsättningar. Det är att produkterna under produktion, lagring och transport har hållits klart åtskilda från produkter som inte får transporteras från restriktionszonen. Vilka produkter som inte får transporteras från restriktionszonen kan du läsa om i stycket ovanför.

Det är tillåtet att transportera de här produkterna:

 • Produkter som framställts i skyddszonen och som kommer från fjäderfän och fåglar i fångenskap som har hållits utanför skyddszonen. Det gäller även produkter från fjäderfän och fåglar i fångenskap som hållits utanför skyddszonen och sedan slaktats i skyddszonen.
 • Framställda produkter, det vill säga animaliska biprodukter som har bearbetats eller behandlats till en framställd produkt. Exempel på framställda produkter är sällskapsdjursfoder, rötrest (biogödsel) och fetter för tekniskt bruk.
 • Produkter som har framställts 21 dagar innan misstanken om sjukdomen anmäldes till Jordbruksverket.

Det är också tillåtet att transportera produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant värmebehandling för sjukdomen:

 • Värmebehandling i en hermetiskt sluten behållare. För att uppnå ett F0-värde på minst 3. F0 är den beräknade avdödande effekten på bakteriesporer. Ett F0-värde på 3 innebär att den kallaste punkten i produkten har upphettats tillräckligt för att uppnå samma avdödande effekt som vid 121 °C i 3 minuter med snabb upphettning och avkylning.
 • Värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur på 70° C.
 • Värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur på 65,0° C i minst 42 sekunder.
 • Värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur på 60° C i minst 507 sekunder.

Transporter som kan utföras med tillstånd

Trots det generella transportförbudet kan du i vissa fall få tillstånd för vissa typer av transporter. Vilka transporter du kan få tillstånd för beror på om transporten ska gå in eller ut ur en skyddszon eller övervakningszon. För att du ska kunna få tillstånd att transportera behöver du också uppfylla vissa grundläggande villkor.

Transporter från en skyddszon som du kan få tillstånd för

Du kan få tillstånd för transporter från en anläggning eller plats i en skyddszon av

 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till ett slakteri som ligger så nära ursprungsanläggningen som möjligt i skyddszonen
 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till ett slakteri som ligger i övervakningszonen, när det inte är möjligt att slakta djuren i skyddszonen
 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till ett slakteri som ligger så nära övervakningszonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktions­zonen
 • daggamla kycklingar som ska till en anläggning i Sverige. Om det är möjligt ska du välja en anläggning som ligger utanför rest­riktionszonen
 • värpfärdiga hönor som ska till en anläggning i Sverige. Om det är möjligt ska du välja en anläggning som ligger i restriktions­zonen
 • kläckägg som ska till ett kläckeri eller en anläggning för inomhuskläckning i Sverige
 • färskt fjäderfäkött från djur som hållits i skyddszonen och som ska till en plats i Sverige
 • ägg som är avsedda som livsmedel som ska till en förpackningscentral i Sverige eller till en anläggning för framställning av äggproduk­ter i Sverige
 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till en anläggning i Sverige eller i ett annat EU-land som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska produkter
 • produkter som ska till en anläggning i Sverige eller i ett annat EU-land som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro­dukter.

Transporter till en skyddszon som du kan få tillstånd för

Du kan få tillstånd för transporter till en skyddszon av

 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som kommer från en anläggning i Sverige som ligger utanför skyddszonen eller från en anläggning i ett annat EU-land, och ska till ett slakteri i skyddszonen
 • kläckägg som kommer från en anläggning i Sverige och ska till ett kläckeri i skyddszonen.

Transporter från en övervakningszon som du kan få tillstånd för

Du kan få tillstånd för transport från en anläggning eller plats i en övervakningszon av

 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till ett slakteri som ligger så nära ursprungsanläggningen som möjligt i restriktionszonen
 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till ett slakteri som ligger utanför restriktionszonen men så nära zonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonen
 • daggamla kycklingar som ska till en anläggning i Sverige. Om det är möjligt ska du välja en anläggning som ligger utanför rest­riktionszonen
 • värpfärdiga hönor som ska till en anläggning i Sverige. Om det är möjligt ska du välja en anläggning som ligger i restriktions­zonen
 • kläckägg som ska till ett kläckeri eller en anläggning för inomhuskläckning i Sverige
 • färskt fjäderfäkött från djur som hållits i övervakningszonen som ska till en plats i Sverige
 • ägg som är avsedda som livsmedel som ska till en förpackningscentral i Sverige eller till en anläggning för framställning av äggproduk­ter i Sverige
 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som ska till en anläggning i Sverige eller i ett annat EU-land, vilken har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska produkter
 • produkter som ska till en anläggning i Sverige eller i ett annat EU-land, vilken har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro­dukter.

Transporter till en övervakningszon som du kan få tillstånd för

Du kan få tillstånd för transport till en övervakningszon av

 • fjäderfän och fåglar i fångenskap som kommer från en anläggning utanför övervakningszonen och som ska till ett slakteri i övervakningszonen
 • kläckägg som kommer från en anläggning i Sverige och som ska till ett kläckeri eller till en anläggning för inom­huskläckning i övervakningszonen.

Villkor för att få transporttillstånd

För att Jordbruksverket ska kunna ge tillstånd till en transport måste de här grundläggande villkoren vara uppfyllda:

 • Transporten sker direkt utan stopp längs vägen, via huvudleder och på avstånd från gårdar med mottagliga djur. Om transporten ska gå till, från eller inom en skyddszon måste rutten dessutom förhandsgodkännas av Jordbruksverket. Den mottagande anläggningen ska ha accepterat att ta emot transporten och ska vara godkänd av Jordbruksverket som mottagare av transporten. Jordbruksverket gör en bedömning av rutten och mottagande anläggning under behandlingen av ansökan om tillstånd.
 • Jordbruksverket har bedömt att transporten inte innebär en risk för spridning av sjukdomen.
 • Djur som ska transporteras ska först undersökas av en veterinär som Jordbruksverket utser.
 • Produkter som ska transporteras ska hållas åtskilda från sådana produkter som inte får lämna restriktionszonen. Det gäller såväl under produktionsprocessen och lagringen som under transporten.
 • Transportören ansvarar för att utföra nödvändiga åtgärder för att minska risken för att smittan sprids vid lastningen, under transporten och vid avlastningen.

Dessutom tillkommer oftast vissa krav på hur transporten utförs och hur djuren eller produkterna ska hanteras vid ankomsten till anläggningen eller slakteriet. Exempelvis kan det vara krav på plombering av transporten, särskild övervakning vid slakt eller märkning av produkter. Vilka krav som gäller står i tillståndet eller i instruktioner till veterinären eller slakteriet.

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om att få transportera till, från eller inom en restriktionszon i vår e-tjänst senast 3 arbetsdagar före den planerade transporten.

Om du behöver transportera under de första 3 dagarna efter att vi har lagt en restriktionszon så går det bra att du istället ansöker så snart som möjligt.

När du ska flytta djur eller produkter till ett land utanför EU

Det finns särskilda krav för att flytta djur eller produkter av djur till ett land utanför EU.

Restriktioner vid förflyttning och handel

Vid ett utbrott kan det finnas restriktioner både vid förflyttningar inom Sverige och EU och vid handel med länder utanför EU.

Om newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor. Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos tamhöns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter.

Symtom på newcastlesjuka

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré.

I Sverige är de mest vanliga symtomen att produktionen av ägg minskar och att det blir förändringar i skalen.

Så här sprids viruset

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd. Under hösten 2021 har duvpest konstaterats hos vilda duvor i Gotlands län och Värmlands län.

Viktiga förebyggande åtgärder för dig som har djur

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar. Det handlar om biosäkerhet, det vill säga allt från var och hur stallarna är byggda till hur de dagliga skötselrutinerna ser ut.

Övervakning av sjukdomsläget

Vi övervakar läget kring sjukdomen genom att ta prover på avelsflockar inom hönshälsoprogrammet. Vi tar även prover vid misstänkta fall och för uteslutande av diagnos.

Övervakningen ingår i den nationella övervakningsplanen.

Rapportering och provtagning av döda djur

Vi och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) följer sjukdomsläget hos vilda djur och är tacksamma för att jägare och andra som rör sig mycket ute i naturen rapporterar in fynd av sjuka eller döda fåglar.

Det är SVA som genomför analyserna.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av newcastlesjuka händer bland annat följande:

 • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
 • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
 • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
 • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
  Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
 • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Tillsammans med andra myndigheter har vi gjort förberedelser för att snabbt kunna bekämpa ett eventuellt utbrott av newcastlesjuka i en svensk fjäderfäbesättning. Beredskapen innefattar direkta åtgärder i drabbade besättningar, smittspårning, olika typer av beslut för att hindra att sjukdomen sprids samt information till djurägare, allmänhet och media.

Vi och andra myndigheter och aktörer agerar efter gällande beredskapsplan för epizootier. Den nationella beredskapsplanen utgör grunden för respektive aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2023:15