Vilda djur och fåglar

Vilda djur och fåglar som lever fritt i naturen är inte Jordbruksverkets ansvar. Vår uppgift är att bevaka och rapportera om allvarliga smittsamma sjukdomar som kan spridas till husdjur, produktionsdjur eller människor. Du kan hjälpa oss genom att vara uppmärksam i din omgivning.

Hjälp oss upptäcka allvarliga sjukdomar

Om du misstänker att ett sjukt eller dött vilt djur är infekterat med någon allvarlig sjukdom, till exempel om du hittar flera djur på samma plats, är det viktigt att du rapporterar fyndet Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Om du har skjutit av vildsvin som du inte misstänker är sjuka och som du inte vill använda som livsmedel ska du inte låta dem ligga kvar i skogen utan höra med din kommun om hur du bäst kan ta bort dem. Det kan vara till exempel att de kan grävas ned eller lämnas via kommunal avfallshantering. Dessa kroppar behöver inte provtas.

Det är viktigt att du inte lämnar kvar några kroppar i skogen eftersom om någon hittar kropparna kan de tro att det kan röra sig om smittade djur som behöver tas om hand för provtagning.

Förbjudet att flytta frilevande vildsvin

Det är förbjudet att flytta frilevande vildsvin

  • inom Sverige
  • från Sverige.

Syftet är att förhindra spridning av afrikansk svinpest. Förbudet finns i all EU-länder och har införts på grund av att utbredningen av sjukdomen har ökat i Europa.

Förbudet gäller inte hägnade vildsvin eller förrymda tamgrisar som är märkta.

Om du hittar döda vilda djur som inte är vildsvin

Råkar du på enstaka döda vilda djur i naturen som inte är vildsvin, kan du normalt låta dem ligga kvar. Det är bara om djuret misstänks vara infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du bör ta reda på hur du ska agera. Om vi tidigt upptäcker sjukdomar på vilda djur kan vi också förhindra att sjukdomarna sprids till våra husdjur, produktionsdjur och människor.

Om det inte finns någon misstanke om någon allvarlig sjukdom finns det ingen skyldighet att samla in döda vilda djur andra än vildsvin, om inte din kommun kräver det. Då kan du låta dem ligga kvar.

Om du ändå vill få bort kropparna kan du göra på något av följande sätt:

  • gräva ner dem på egen mark så att inga andra djur kommer åt dem
  • om det rör sig om mindre djur kan du förpacka dem i dubbla plastpåsar som är väl tillknutna och lägga dem i vanliga soporna för brännbart avfall
  • kontakta din kommun om du bedömer att kropparna bör samlas in men du inte kan göra det själv.

Var noga med hygienen

Använd skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. Tänk på att inte riskera att föra med dig smitta hem till egna djur.

Hantering av smittor

Djur som dött av någon sjukdom kan behöva hanteras på särskilt sätt. Vissa smittsamma sjukdomar kan ställa till stor skada om de drabbar lantbruksdjur. Exempel är svinpest och mul- och klövsjuka. Upptäcks en sådan sjukdom informerar vi allmänheten om vilka åtgärder som krävs.

Misstänkt smitta hos fåglar

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, är naturliga värdar för fågelinfluensavirus. Levande fåglar kan sprida virus både till vilda och tama fåglar via t.ex. avföring, men när fåglarna är döda bidrar de inte längre till smittspridning och kan därför lämnas kvar i naturen.

Om du har fjäderfä eller hobbyfåglar ska du inte delta i hanteringen av döda fåglar eftersom du kan få med virus hem som kan smitta dina egna djur.

Rävskabb och andra parasiter

Det finns inga krav på att kropparna av djur som drabbats av rävskabb eller andra parasiter ska hanteras på särskilt sätt. Det är dock bra om de grävs ner eller lämnas till avfallsförbränning för att undvika risk för spridning till andra djur.

Senast granskad: 2023-09-20

Till toppen