Utfodra vilda djur

När du utfodrar vilda djur är det viktigt att fodret är säkert för djuren. För att undvika smittspridning finns det även särskilda regler för utfodring med animaliska produkter.

Regler för utfodring av vilda djur

När du utfodrar vilda djur ska du följa reglerna för foderhantering. Det finns även särskilda regler för vilka animaliska produkter du får använda när du utfodrar vilda djur. I vissa fall behöver du anmäla din verksamhet till länsstyrelsen. Det kan även krävas tillstånd från Jordbruksverket.

Det är också viktigt att tänka på att andra myndigheter, som till exempel kommun och länsstyrelse, kan ha synpunkter på verksamheten. Det kan finnas lagstiftning som gör att du trots allt inte får utfodra vilda djur på den plats eller på det sätt som du tänkt dig.

Om syftet med utfodringen är att locka till sig djur i samband med jakt eller fiske ska du istället läsa på vår sida om hur du hanterar produkter från djur i samband med jakt.

Fodret ska vara säkert för djuren

När du utfodrar vilda djur ska du se till att risken för biologisk, kemisk eller fysisk förorening av fodret är så låg som möjligt. Du ska byta ut fodret ut ofta och det får inte bli mögligt.

Det är olämpligt att lägga fodret direkt på marken. Om du lägger foder direkt på marken ska det vara i så pass små mängder att det äts upp inom rimlig tid. Du ska ta hand om rester av förorenat och mögligt foder.

Utfodra med vegetabiliskt foder

Du får utfodra vilda djur med vegetabiliskt foder utan att anmäla utfodring till länsstyrelsen om det handlar om mindre mängder foder och det sköts under ordnade former.

Detta är exempel på utfodring av vilda djur som du inte behöver anmäla till länsstyrelsen :

  • höhäckar
  • saltstenar
  • utfodring via viltåker
  • utfodring i den egna trädgården, som till exempel frön till vilda fåglar eller äpplen till rådjur och harar.

Om du däremot kör ut ett helt lass med till exempel rovor eller betor i skogen räknas det som större mängd foder och du måste anmäla verksamheten till länsstyrelsen . Det finns ingen definierad gräns för mindre och större mängd, därför bedömer vi detta från fall till fall. Om du redan är registrerad som foderföretagare behöver du inte anmäla dig igen.

Utfodra vilda djur med biprodukter från slakt

Du får utfodra vilda djur med vissa animaliska biprodukter från slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar om du har registrerat din verksamhet hos Jordbruksverket. Syftet med utfodringen ska vara att djuren behöver fodret för sin överlevnad eller att det behövs i samband med jakt eller fiske.

Om du ska utfodra vilda djur med sådant foder ska du

  • anmäla det till Jordbruksverket
  • bara använda biprodukter i kategori 3, tabell 3 och raderna a) och b) och som kommer från slakt av friska djur vid godkända slakterier
  • använda produkterna tidigast två veckor efter att djuret slaktats
  • städa platsen för utfodring efter dig.

Anledningen till att du måste vänta minst två veckor är att alla typer av varor som lämnat slakteriet måste kunna återkallas om någon allvarlig sjukdom, till exempel mul- och klövsjuka eller svinpest, spåras till djur som passerat slakteriet. Produkter som läggs ut direkt i naturen kan snabbt ställa till skada om de är smittade och de kan vara omöjliga att återkalla.

Du anmäler utfodringen till Jordbruksverket i vår e-tjänst.

Den som lämnar ut produkterna till dig ska intyga vad det är för produkter och att de är avsedda som foder. Det görs på ett så kallat handelsdokument. Du ska få originalet av handelsdokumentet när du hämtar produkterna. Dokumentet ska du spara i minst två år.

Tillstånd krävs för andra typer av animaliska biprodukter och andra syften

Om du vill utfodra med annat syfte eller med andra animaliska biprodukter än från de produkter som finns i tabell 3 kolumn a) eller b) i kategori 3, eller på ett sätt som inte följer de krav som är punktade ovan, måste du ha ett tillstånd från Jordbruksverket.

Utfodra rovfåglar i fångenskap

För att få ge animaliska biprodukter som foder till rovfåglar som hålls i fångenskap måste du ha tillstånd från Jordbruksverket. I beslutet om tillstånd framgår det vilka slags biprodukter du får använda.

Ett tillstånd kostar 500 kronor och gäller i 3 år. Du ansöker om tillstånd i vår e-tjänst.

Utfodring av vilda rovdjur med hela eller delar från vilda djur

Du får använda hela djurkroppar eller delar av djurkroppar från vilda landlevande djur till utfodring av rovdjur inklusive rovfåglar, till exempel från jakt eller olycka, utan att anmäla detta till Jordbruksverket. Men du får bara använda det inom den kommun där djuret dött och i angränsande kommuner. Du får heller inte misstänka att djuret bär på en smitta som kan föras vidare till människor eller djur eller att det på annat sätt kan vara skadligt som foder som att det vid en olycka till exempel har förorenats av bränsle eller glassplitter.

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2006:84

Senast granskad: 2024-02-29

Till toppen