Logotyp Jordbruksverket

Restriktioner vid handel och förflyttningar på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan det bli förbjudet att förflytta och handla med levande djur, produkter från djur, foder och animaliska biprodukter från drabbade områden. Sådana restriktioner införs för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Restriktionerna ska förhindra spridning av djursjukdomar

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar kan restriktioner kring handel med och förflyttningar tas fram. Syftet är att förhindra att sjukdomarna sprids.

Restriktionerna som du kan läsa om på denna sida gäller vid handel med eller förflyttning av:

 • levande djur
 • produkter från djur
 • foder
 • animaliska biprodukter.

Export och import är handel med länder utanför EU, ibland kallat tredjeland.

När ett land drabbas av ett utbrott av en smittsam djursjukdom som är anmälningspliktig upprättas en restriktionszon kring området där smittan upptäckts. Restriktionszonen delas i sin tur in i en skyddszon, närmast platsen där sjukdomen har brutit ut, och en övervakningszon med en större radie (i vilken skyddszonen ingår).

Ibland kan andra länder utanför EU kräva att all handel med en produkt ska stoppas och i andra fall kan det räcka att produkter från ett visst område spärras från handel. Sverige arbetar aktivt med att handeln med andra länder ska påverkas så lite som möjligt vid ett sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott kontaktas länder utanför EU för att komma överens om hur handeln ska ske under utbrottet. I kontakten beskriver vi vad vi gjort för att begränsa smittan och hur landet har regionaliserats till en eller flera restriktionszoner respektive fria zoner. Syftet med regionalisering är att bekämpa smittan inom en region med restriktioner och att andra regioner är att betraktas som fria.

EU kan också besluta om skyddsåtgärder som begränsar handeln för att undvika att sjukdomar kommer in i EU eller sprids mellan medlemsländerna.

Export till länder utanför EU

På denna sida finns information om de exportrestriktioner som andra länder officiellt har meddelat oss på Jordbruksverket eller Livsmedelsverket om. Det kan vara handelspartners och länder som Sverige eller EU har förhandlat med och kommit överens om vilka villkor och intyg som gäller för ett visst djurslag eller produkt.

Om du använder ett annat intyg, ett så kallat övrigt intyg, som inte har förhandlats av svenska myndigheter så kan det betyda att landet du vill exportera till ställer andra krav och har fler restriktioner än dem vi känner till. Ett övrigt intyg kan till exempel vara ett annat lands officiella intyg eller ett intyg som du som exportör tagit fram och som godkänts av den utländska myndigheten. Läs därför noggrant hur texten i exportintyget är formulerad.

Samtliga intyg som behövs vid export ska alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Corona/Covid-19

Till följd av den rådande pandemin av Covid-19 har flera länder stängt sina gränser för persontrafik och infört restriktioner inom olika områden. Vi vill uppmärksamma exportörer och djurägare att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras. Om levande djur inte når sina destinationer kan det få djurskyddsmässiga konsekvenser.

Innan djur eller djurprodukter skickas utomlands är det viktigt att exportören tar reda på om det har införts nya restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som djuret eller sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Några länder har under den senaste tiden krävt att husdjur ska vara fria från Covid-19 och nämner dessa krav i särskilda intyg. Vi har hittills avrått officiella veterinärer att intyga frihet från Covid-19 eftersom det är svårt att garantera att djuret inte har smittats av viruset vid tidpunkten för avresan. Vi känner inte till några sjukdomsfall i Sverige men husdjur har smittats i andra länder. Vi har inga exportkarantäner i Sverige och en officiell veterinär kan inte intyga enbart baserat på försäkran från djurägaren.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Jordbruksverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. Vi vet ännu inte om de tredjeländer vi exporterar till godtar liknande lättnader som nu får tillämpas inom EU. Några länder har meddelat EU att de tillämpar ändrade regler med anledning av covid-19, som till exempel tillfälliga importrestriktioner men också förenklingar. Däremot har vi inte möjlighet att publicera information om länders undantag eftersom ändringar sker dagligen. Ta kontakt med mottagarlandet för att ta reda på vilka regler som gäller vid export till landet.

Fågelinfluensa

Vi uppdaterar informationen löpande om vilka restriktioner som gäller den närmaste tiden och därför är det viktigt att du alltid läser här innan du utfärdar ett intyg.

Utbrott av fågelinfluensa i Sverige påverkar exporten till länder utanför EU

Med anledning av tidigare utbrott av fågelinfluensa i Sverige har exporten till länder utanför EU påverkats. Mellan november 2020 och april 2021 har det pågått flera utbrott på olika platser i Sverige. Sedan den 31 maj 2021 är Sverige återigen friförklarat från fågelinfluensa enligt internationella riktlinjer men vissa länder har fortfarande kvar restriktioner. Ett intensivt arbete pågår nu att kontakta tredjeländer för att lyfta dessa restriktioner. Önskar ni Jordbruksverkets hjälp att ta kontakt med ett tredjelands myndigheter eller har andra frågor kan ni höra av er till oss.

Restriktioner vid export till vissa länder

Nedan finns information om gällande restriktioner med anledning av fågelinfluensa, från länder som har kontaktat oss eller som vi ännu inte fått tydliga besked från. Notera att listan även kan innehålla information om restriktioner från tidigare utbrott. Om ett land meddelar att restriktionerna hävs så tas de bort från listan nedan.

Eftersom vi nyligen haft utbrott av fågelinfluensa i Sverige är det viktigt att du som exportör tar kontakt med mottagarlandet i god tid innan exporten sker för att vara säker på att inga handelsrestriktioner finns kvar för svenska djur eller produkter.

Filippinerna

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive daggamla kycklingar, ägg och avelsmaterial från hela Sverige.

Förbudet gäller från och med 23 mars 2021.

Förenade Arabemiraten

Export är förbjuden från HELA Sverige för

 • bordsägg (table eggs/ fresh shell eggs).

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Japan

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 23 oktober 2020.

Malaysia

Export är förbjuden av levande fjäderfä från HELA Sverige.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ryssland

Om du tänker exportera till Ryssland ska du först kontakta Jordbruksverket via mejl:

Export är förbjuden från Kalmar, Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län för levande fjäderfä och fjäderfäprodukter:

 • levande fjäderfä och kläckägg
 • kött av fjäderfä
 • fjäderfäprodukter
 • begagnad utrustning för hållning av fjäderfä
 • begagnad slakteriutrustning.

Även transittransporter av levande fjäderfä från Kalmar, Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län på ryskt territorium är förbjudna.

Undantag: Värmebehandlat kött och produkter. För export av vissa kategorier av foder (till exempel foder som innehåller kyckling) behövs ytterligare dokumentation om tillverkningsprocessen. Vi rekommenderar att exportören kontaktar Rysslands veterinärmyndighet eller importören i god tid innan sändningen ska skickas för att kontrollera kraven och för att ta reda på om extra information om tillverkningen behöver lämnas. Om problem med export av foder uppstår, vänligen kontakta Jordbruksverket.

Export av färdiga köttprodukter av fjäderfä samt olika former av bearbetade produkter av fjäderfä är endast tillåten om varorna har
genomgått en behandling för att säkerställa inaktivering av fågelinfluensavirus enligt Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) Terrestrial Animal Health Code (2017), artikel 10.4.21, 10.4.22, 10.4.23, 10.4.24, 10.4.25 och 10.4.26

Vissa produkter omfattas av Rysslands embargo och nämns i en särskild lista. Vilka varor som har importförbud i Ryssland kan identifieras genom att ta reda på varans KN-nummer (CN Codes) som är en 8-siffrig varukod som används för tulländamål. Mer informationen om vilka varor som omfattas finns på EU-kommissions webbplats.

Förbudet gäller från 26 november 2020.

Sydkorea

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter samt steriliserade produkter.

Förbudet gäller från 16 november 2020.

Ukraina

Export är förbjuden av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från HELA Sverige.

Undantag: värmebehandlat fjäderfäkött och produkter.

Förbudet gäller från 19 november 2020.

CWD på hjortdjur (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka)

På grund av fallen av CWD i Norge och Sverige fattade EU 2016 ett skyddsbeslut om restriktioner för förflyttning av hjortdjur. Förbudet har nu förlängts och gäller till den 31 december 2022. Beslutet omfattar inte produkter från djur, utan bara levande djur, samt lockmedel för jakt som innehåller hjortdjursurin.

Beslutet går i korthet ut på att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. Det är också förbjudet både att flytta levande hjortdjur från de områden som nämns nedan till andra delar av Sverige och att föra ut dem ur Sverige.

Områden i Sverige som berörs av förbudet är, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Situationen kan i vissa fall påverka export till länder utanför EU beroende på hur texten i exportintygen är formulerade. Vid tveksamheter, kontakta oss på Jordbruksverket.

Undantag från förbudet

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:

 • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
 • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
 • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
 • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:

 • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
 • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd.

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

I samband med förlängningen av förbudet att förflytta hjortar, är det från och med den 1 januari 2018 också förbjudet att importera hjortdjursurin från tredje land för att använda som lockmedel vid jakt.

Det är även förbjudet att importera hjortdjursurin från Norge och att tillverka, sälja och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt från hjortdjur, när hjortdjuren kommer ifrån de områden i norra Sverige som vi nämner här ovan.

Söker efter 2016:28

Newcastlesjuka/ Aviärt Paramyxovirus

Sverige är sedan den 27 januari 2019 fri från Newcastlesjuka i enlighet med Världsorganisationen för djurhälsas (OIEs) regler för säker internationell handel. Vissa länder utanför EU har dock ännu inte hävt de exportrestriktioner som de infört efter tidigare utbrott av Newcastlesjuka, som därmed måste följas.

Nya Kaledonien

Export av fågelkött och fjäderfäprodukter måste värmebehandlas enligt OIE:s rekommendationer för att inaktivera ND-virus innan export (kontakta Jordbruksverket för mer information om export är aktuell).

Restriktioner och isolering för mink i Sverige

Jordbruksverket beslutade den 15 januari 2021 om att uppdatera och förlänga beslutet från den 20 november 2020 om förbud att förflytta levande mink utan tillstånd från Jordbruksverket och om isolering och restriktioner för samtliga anläggningar med mink.