CWD, Chronic Wasting Disease

CWD har hittills konstaterats på ett fåtal äldre älgar i norra Sverige. För att bevaka läget pågår ett övervakningsprogram med provtagning i hela landet.

Om CWD

CWD, även kallad avmagringssjuka, har varit känd hos hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet och man har konstaterat att denna variant är smittsam mellan djuren. Liknande fall upptäcktes för första gången i Europa på vildren i Nordfjella i Norge 2016. Den smittsamma varianten av CWD är mycket svår att bekämpa, men åtgärder kan minska spridning och motverka att förekomsten blir hög. Om sjukdomen får fäste i en population kan det leda till att populationen dör ut.

De senaste åren har CWD upptäckts hos älgar i både Sverige, Norge och Finland. Forskningsresultat tyder på att CWD hos älg inte är en smittsam variant av sjukdomen, utan kan ha uppkommit spontant hos djuren.

Aktuell situation i Sverige

Hittills har fyra fall av CWD hos älg hittats i Sverige. Det rör sig om fyra älgkor mellan 10 och 16 års ålder som har hittats i Norrbotten och Västerbotten.

Restriktioner vid förflyttning och handel

På grund av fallen av CWD i Europa finns de här handelsrestriktionerna:

  • förbud mot att ta in levande hjortdjur från Norge och föra ut eller flytta levande hjortdjur från norra delen av Sverige
  • förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt.

Detaljer kring restriktionerna och information om undantag kan du läsa om
på sidan Restriktioner vid handel och förflyttningar.

Övervakningsprogram

Nationell provtagning av riskdjur

På grund av fynden i Norge beslutade EU att införa ett program för övervakning av CWD hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Målet är att ta prover på minst 6 000 djur per land, fördelade på hägnade hjortdjur, ren och frilevande älg, kronvilt och rådjur. Provtagningen inriktas på så kallade riskdjur, det vill säga självdöda och sjuka djur samt trafikdödade djur. Övervakningen ger oss mer information om spridningen av CWD i Sverige och om de olika sjukdomsvarianterna.

Utökad provtagning i Norrbotten och Västerbotten

Det utförs en intensivare övervakning av CWD i de två områden där vi hittat fall hos älg. Där provtas också friska djur i samband med slakt eller jakt. Villkoren för den utökade provtagningen är beslutade av Jordbruksverket.

Rapportering och provtagning av döda vilda eller hägnade hjortdjur

Om du ser en älg, kronhjort, ett rådjur eller en ren som är sjuk, har självdött eller om du vid slakt av ett sådant djur konstaterar att det behöver kasseras ska du ta kontakt med viltsektionen på SVA.

Du kan också rapportera via webbplatsen.

Det är viktigt att jägare, renägare och innehavare av hjorthägn hjälper till med provtagning av de misstänkt sjuka djuren. Det är SVA som genomför analyserna och på deras webbplats finns information om hur du gör för att skicka in prover.

Du som har ett hägn med kronvilt har ansvar för provtagning i ditt hägn.

Ersättning till provtagare

Du som skickar in prover kan få ersättning. Ersättningen är 300 kronor per prov för alla skedprover på älg, rådjur, ren och kronhjort. Om du är eftersöksjägare kan du skicka in hela huvuden för provtagning och får då 200 kr i ersättning.

Ersättning till slakterier och vilthanteringsanläggningar

Slakterier och vilthanteringsanläggningar som deltar i den utökade provtagningen i Norrbotten och Västerbotten kan få ersättning. Ett särskilt beslut styr villkoren för detta.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Det här gör vi vid ett fall av CWD

När det konstateras ett fall av CWD i Sverige trappas provtagningen upp i det aktuella området. Detta för att kartlägga förekomsten ytterligare och få fram mer information om sjukdomen.

Jordbruksverket gör idag bedömningen att den variant av CWD som finns hos älg i Sverige inte är smittsam. Det medför att vi inte vidtar några bekämpningsåtgärder som följd av fallen. Det är dock mycket viktigt att fortsätta samla information om sjukdomen, eftersom det fortfarande finns mycket som är oklart kring CWD.

Författningar

Söker efter 2016:28

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-07-08