Veterinärcertifikat – intyg som visar vilka djursjukdomar som inte finns i Sverige

Om du ska exportera djur eller animaliska produkter till ett land utanför EU kan det landet kräva ett intyg från Jordbruksverket som visar att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar. Här kan du själv ladda ner eller skriva ut intyget, som vi kallar för veterinär­­certifikat.

For information in English, please see below.

Veterinärcertifikatet listar viktiga sjukdomar som inte finns i Sverige

I veterinärcertifikatet listar vi särskilt viktiga djursjukdomar som inte finns i Sverige. Flera sjukdomar har vi aldrig haft i landet. Sjukdomarna i certifikatet är framförallt anmälningspliktiga sjukdomar som lyder under epizootilagen, men också andra viktiga sjukdomar som vi är fria från och som vi bekämpar vid ett eventuellt utbrott. Om Sverige får ett utbrott av någon av dessa sjukdomar tar vi bort den sjukdomen från veterinärcertifikatet, eftersom Sverige då inte längre är fritt från den sjukdomen. Om vi lyckas bekämpa sjukdomen så inkluderas den igen i certifikatet. Senaste fallet av respektive sjukdom framgår av certifikatet.

Du behöver inte veterinärcertifikatet för utförsel av hö och halm till Norge.

Djursjukdomar som certifikatet omfattar

Sjukdomar hos flera djurslag

 • Mjältbrand
 • Aujeszky’s sjukdom
 • Blåtunga (serotyp 1–24)
 • Mul- och klövsjuka
 • Rabies
 • Rift valley feber
 • Boskapspest
 • Vesikulär stomatit
 • Brucella abortus, Brucella melitensis och Brucella suis

Sjukdomar hos nötkreatur

 • Bovin spongiform encefalopati (BSE)
 • Mycobacterium tuberculosis-komplexet
 • Enzootisk bovin leukos
 • Kontagiös bovin pleuropneumoni
 • Infektiös bovin rinotrakeit
 • Lumpy skin disease

Sjukdomar hos får och getter

 • Klassisk scrapie
 • Peste des petits ruminants (PPR)
 • Får- och getkoppor

Sjukdomar hos grisar

 • Afrikansk svinpest (ASF)
 • Klassisk svinpest (CSF)
 • Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
 • Vesikulär svinsjuka (SVD)
 • Brucella suis

Sjukdomar hos hästar

 • Afrikansk hästpest

Sjukdomar hos fåglar

 • Fågelinfluensa
 • Newcastlesjuka

Sverige har dokumenterat god status avseende paratuberkulos

Förutom de sjukdomar som listas i veterinärcertifikatet, har Sverige bland annat dokumenterat unikt god status när det gäller paratuberkulos hos nötkreatur. Sjukdomen finns sannolikt inte längre i den svenska nötkreaturspopulationen tack vare årtionden av kontroll och övervakning. Senaste fallet påvisades år 2005 hos en tjur som tagits in till Sverige från ett annat land. Även tidigare fall har en liknande bakgrund. Paratuberkulos har aldrig påvisats hos mjölkkor, andra idisslare eller vilda djur i Sverige.

Våren 2021 nådde Sverige det långsiktiga målet att med 95 procents sannolikhet så förekommer paratuberkulos i färre än 5 procent av nötkreatursbesättningar eller inte alls. Målet har uppnåtts efter vidtagna åtgärder och regelbunden övervakning.

Disease Free Certificate for Sweden

This certificate can be printed and used if you are asked to show an official certificate to certify which diseases Sweden is free from, such as rabies. All diseases listed in this certificate are notifiable in Sweden and does not occur at present. All diseases are included in the Swedish Epizootic diseases act (SFS 1999:657) and will be managed and eradicated according to the Act in case of an outbreak. In addition, measures would be taken in accordance with EU legislation as well as the WOAH (World Organization for Animal Health) Terrestrial Animal Health Code.

Diseases listed in the certificate

Multiple species diseases

 • Anthrax
 • Aujeszky’s disease
 • Bluetongue (serotype 1–24)
 • Foot-and-mouth disease (FMD)
 • Rabies
 • Rift valley fever
 • Rinderpest
 • Vesikular stomatitis
 • Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis

Cattle diseases

 • Bovin spongiform encephalopathy (BSE)
 • Mycobacterium tuberculosis complex
 • Enzootic bovine leucosis (EBL)
 • Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
 • Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)
 • Lumpy skin disease
 • Bovine viral diarrhoea (BVD)

Sheep and goat diseases

 • Classical scrapie
 • Peste des petits ruminants (PPR)
 • Sheep pox and goat pox

Pig diseases

 • African swine fever (ASF)
 • Classical swine fever (CSF)
 • Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
 • Swine vesicular disease
 • Brucella suis

Equine diseases

 • African horse sickness (AHS)

Poultry diseases

 • Avian influenza
 • Newcastle disease

Sweden has a documented uniquely good health status regarding paratuberculosis in cattle

In addition to the diseases listed in the disease free veterinary certificate for Sweden, Sweden has e.g. a uniquely good health status regarding paratuberculosis in cattle. The disease is now likely absent in the Swedish cattle population. The favourable situation is the result of decades of control and surveillance. The latest case of paratuberculosis was detected in 2005, in a beef bull originating from another country. Previous cases of paratuberculosis in Sweden have all been linked to such introductions. Paratuberculosis has never been detected in dairy cattle, other ruminant species, or wildlife in Sweden. Based on the measures taken and regular surveillance, the long-term goal to reach 95 % probability of paratuberculosis being absent, or present in less than 5 % of the Swedish cattle herds, was reached in Spring 2021.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-21

Till toppen