Logotyp Jordbruksverket

Ersättning till andra företag och verksamheter vid utbrott av afrikansk svinpest

Företag och verksamheter som är direkt och primärt drabbade av restriktionerna som vi har infört kan söka ersättning. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som inte är djurägare eller växtodlare.

Det här gäller för att du ska kunna få ersättning

Företag och verksamheter som är direkt och primärt drabbade av restriktionerna som vi har infört kan söka ersättning. Du kan vara direkt drabbad om du

 • äger mark eller andra tillgångar som till exempel fordon och maskiner
 • har en nyttjanderätt som kan jämföras med att äga, till exempel ett arrendeavtal.

Du ska också, på grund av restriktionerna, haft

 • kostnader för sanering
 • produktionsbortfall
 • annan inkomstförlust.

Det innebär att till exempel skogs- och markägare, arrendatorer och innehavare av jakträtter som haft produktionsbortfall och annan inkomstförlust kan söka ersättning. Du som äger fordon, maskiner eller redskap och som har haft kostnader för att sanera dem innan de flyttades ur zonen kan också söka ersättning.

Vi bedömer ansökan om ersättning i varje enskilt fall. Längre ner på sidan kan du se några exempel på verksamheter som vi bedömer skulle kunna få ersättning och vilka som vi bedömer inte kan få ersättning

För att kunna få ersättning ska du göra vad du kan för att minska den ekonomiska skadan.

För att få ersättning ska du skicka in en ansökan. Det är först när du har skickat in din ansökan som vi kan bedöma om du kan få ersättning. Du kan läsa mer om ansökan och vilka dokument som behövs under rubriken Så söker du ersättning.

Exempel på vad du kan få ersättning för

Här är några generella exempel på verksamheter som skulle kunna vara direkt drabbade och som du därmed kan söka ersättning för om du har haft kostnader för sanering, produktionsbortfall och annan inkomstförlust:

 • Du har fått skador på din skog som lett till att den har förlorat i värde som en direkt följd av restriktionerna.
 • Du har förlorat inkomster på grund av att du inte har kunnat använda din mark i din verksamhet, till exempel om du använder marken för upplevelseturism eller jakt.
 • Du äger fordon, maskiner eller redskap, till exempel ett entreprenadföretag, och har haft kostnader för att sanera dem när de flyttades ur zonen.
 • Du har förlorat inkomster på grund av att du inte kan genomföra idrottsevenemang i skog och mark som du äger eller till exempel arrenderar.

Exempel på vad du inte kan få ersättning för

Du kan bara få ersättning om du är direkt drabbad av restriktionerna. Tänk på att du inte är direkt drabbad bara för att efterfrågan på dina varor eller tjänster har minskat som följd av våra restriktioner.

Här är exempel på företag och verksamheter som vi preliminärt bedömer inte kan få ersättning:

 • Skogsentreprenadföretag som utför tjänster i skog och mark i den smittade zonen på uppdrag av markägare kan inte få ersättning för uteblivna jobb i den smittade zonen, till exempel avverkningstjänster.
 • Hotell- och besöksverksamhet som drivs inom markerad tomtgräns och som man kan nå på anlagda vägar, kan inte få ersättning för förlorade bokningar.
 • Svamp- och bärplockningsföretag som genom allemansrätten använder annans mark.
 • Företag inom turistnäringen som genom allemansrätten erbjuder vandringsturer, guidade turer eller liknande, på annans mark.
 • Förädlings- eller beredningsindustrier som inte kan få leveranser av råvaror från den smittade zonen, till exempel sågverk.
 • Idrottsevenemang som bedrivs i skog och mark utan att arrangören äger eller har ett varaktigt nyttjanderättsavtal till marken. (Läs mer om idrottsevenemang som du kan söka ersättning för under rubriken Exempel på vad du kan få ersättning för.)
 • Företag som får inkomstförlust på grund av att ett land utanför EU har infört generella importrestriktioner för svenskt griskött oavsett varifrån i Sverige köttet kommer. De länderna har själva fattat beslut om importrestriktioner.

Så mycket pengar kan du få

Du kan du få ersättning för det här:

 • sanering
 • produktionsbortfall
 • annan inkomstförlust.

Exakt hur mycket pengar du kan få vet vi inte förrän vi har handlagt din ansökan.

Det finns ett maxbelopp

Den här ersättningen räknas som ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse. Ett företag som inte är verksamt inom primär jordbruksproduktion får ta emot maximalt 200 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under 3 beskattningsår. Alla stöd av mindre betydelse som ett företag har fått ska summeras när man räknar ut det maximala beloppet.

När du söker ersättningen ska du meddela oss vilka andra statliga stöd av mindre betydelse du har fått. Om företaget ingår i en koncern gäller det maximala beloppet hela koncernen. Om du får mer än 200 000 euro i statliga stöd av mindre betydelse kan du bli tvungen att betala tillbaka hela beloppet.

På Tillväxtverkets webbplats finns en lista över stöd som ingår i de statliga stöden av mindre betydelse. Tänk på att det även kan finnas stöd som inte finns i listan. Om du har fått ett statligt stöd av mindre betydelse ska du ha fått information om det av den som har betalat ut stödet.

Syftet med EU:s regler om ett maxbelopp på 200 000 euro i dessa statliga stöd är att undvika snedvridning av konkurrensen på EU:s inre marknad.

Så söker du ersättning

Du ska skicka in din ansökan till Jordbruksverket senast 6 månader från den dag som förlusten, produktionsbortfallet eller kostnaden uppstod.

Det är viktigt att du i ansökan motiverar varför du bör få ersättning. Du ska också bifoga handlingar som styrker

 • att du är direkt drabbad (till exempel arrendeavtal, jakträttsavtal, lagfart)
 • kostnader (kvitton och fakturor)
 • produktionsbortfall (underlag som styrker förlusterna samt eventuellt inbesparade kostnader, det vill säga din faktiska förlust)
 • annan inkomstförlust (underlag som styrker förlusterna samt eventuellt inbesparade kostnader, det vill säga din faktiska förlust).

Vi handlägger och bedömer ansökan i varje enskilt fall.

Efter att du har skickat in ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att ansökan har kommit in. Därefter handlägger vi ansökan och bedömer om du kan få ersättning och hur mycket du kan få. Om vi behöver fråga dig något eller saknar något kontaktar vi dig.

Författningar

Söker efter 1999:105