Logotyp Jordbruksverket

Registrering, godkännande och tillstånd för verksamhet med vattenlevande djur

Du som har vattenlevande djur ska registrera anläggningen där du håller djuren och i vissa fall även ha ett godkännande. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Du som redan är registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister behöver inte registrera din anläggning eller ansöka om godkännande på nytt.

Vad är en vattenbruksanläggning?

Som vattenbruks­anläggning räknas alla anläggningar som håller vattenlevande djur. Det kan till exempel vara anläggningar som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Det kan också vara djurparker eller djuraffärer som håller akvariefiskar.

Många fler anläggningar omfattas av begreppet och reglerna om registrering och godkännande nu, jämfört med tidigare.

Sällskapsdjur/prydnadsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte omfattas inte av dessa bestämmelser.

Registrering av vattenbruks­anläggningar

Du som driver en vattenbruks­anläggning ska registrera din anläggning hos oss. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Om din anläggning behöver ett godkännande kommer den att registreras i samband med att vi beslutar om godkännande. Du som behöver godkännande ska inte skicka in en separat ansökan om registrering.

Du som redan är registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister

Var du registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister redan innan den 21 april 2021 behöver du inte göra registreringen på nytt. Observera att även du som redan är registrerad behöver följa de nya regler om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan som började gälla den 21 april 2021.

Du som inte sedan tidigare är registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister

Vissa typer av vattenbruks­anläggningar är undantagna från kravet på registrering.

Du ska göra registreringen senast 15 dagar innan du planerar att starta din verksamhet.

Exempel på anläggningstyper som behöver registreras, där detta inte tidigare krävts är vissa zoobutiker, djurparker och försöksdjursanläggningar.

Vissa anläggningar är undantagna från kravet

De anläggningar som är undantagna från kravet på registrering är slutna anläggningar av följande typer:

 • anläggningar där vattenlevande djur hålls för uppvisning i akvarier eller dammar, till exempel i hotell, restauranger eller väntrum
 • restauranger där vattenlevande djur hålls för uppvisning i akvarier eller dammar i väntan på konsumtion
 • anläggningar med så kallad doktorsfisk (hälso- och sjukvård) och liknande användning
 • zoobutiker, eller andra återförsäljare, där vattenlevande djur för prydnadsändamål som kommer direkt från en godkänd anläggning hålls i väntan på att säljas direkt till slutkund
 • fritidsanläggningar utomhus, t.ex. offentliga parker, där vattenlevande djur hålls i dammar för prydnads- eller vattenkvalitetsändamål och där djuren kommer direkt från en godkänd anläggning
 • privata hem där vattenlevande djur hålls utomhus i dammar eller i tankar i väntan på konsumtion inom det egna hushållet och där djuren kommer direkt från en godkänd anläggning.

Anläggningar som varken släpper ut vatten direkt i naturliga vatten, flyttar vattenbruksdjur till andra vattenbruksanläggningar eller sätter ut dem i naturen hanteras i detta sammanhang på samma sätt som en sluten anläggning.

Även vattenbruksanläggningar som består av nätburar eller andra strukturer där tidigare vilda vattenlevande djur tillfälligt hålls i naturligt vatten, är undantagna från registreringskravet. Det gäller när de hålls i samma epidemiologiska enhet som de har fångats i, medan de väntar på skörd för livsmedel.

Kravet på registrering av en sluten anläggning som håller vattenlevande djur för prydnadsändamål gäller inte dig som inte har några arter som är mottagliga eller smittbärande för förtecknade sjukdomar i EU:s djurhälsoförordning.

De arter av prydnadsdjur som du behöver registrering och godkännande för eftersom de är så kallade förtecknade arter, är bland annat guldfisk, koikarp och vissa räkor. Från och med den den 5 juli 2022 är även sebrafisk en förtecknad art.

Vad är en godkänd anläggning?

Med godkända anläggningar avses anläggningar som är godkända enligt artikel 176-177 i EU:s djurhälsoförordning (AHL). De kan vara godkända av Jordbruksverket eller om de är i annat EU-land av deras motsvarande myndighet.

Vad är en förtecknad art?

Förtecknade arter är de arter eller grupper arter av djur som är mottagliga eller smittbärande för vissa sjukdomar som finns angivna i EU:s djurhälso­förordning (AHL). För att veta om de arter du har är förtecknade ska du titta i tabellen i bilagan till EU:s förordning 2018/1882, som från och med 5 juli 2022 ändrats genom EU-förordning 2022/925.

Arterna finns i kolumn 3 och 4 i tabellen.

Arterna av vattenlevande djur finns i slutet av tabellen. Du kan även använda sökfunktionen (tryck Ctrl+F) och skriva namnet på en art för att se om den finns i tabellen.

Registrering för zoobutiker

Tabell över när registrering krävs eller inte krävs

Anläggningstyp

Typ av arter

Inleverans från

Krav på registrering

Prydnadsdjur i zoobutik
(vidareförsäljning endast till slutkund)Förtecknade arter

Från icke godkända anläggningar

Registrering krävs

Förtecknade arter

Från godkända anläggningar

Registrering krävs ej

Icke förtecknade arter


Registrering krävs ej

Godkännande av vattenbruks­anläggningar

Vissa verksamheter behöver godkännas av Jordbruksverket. Om godkännande krävs eller inte beror på hur stor risken är för spridning av smitta.

Du som redan är registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister

Var du registrerad i det centrala vattenbruksregistret redan innan den 21 april 2021 behöver du inte ansöka om godkännande. Observera att även du som redan är godkänd behöver följa de nya regler om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan som började gälla den 21 april 2021.

Du som inte före den 21 april 2021 var registrerad i Jordbruksverkets vattenbruksregister

Du som har en verksamhet som inte före den 21 april 2021 var registrerad i Jordbruksverkets vattenbruks­register kan nu behöva ansöka om godkännande.

Du måste alltid ha ett godkännande när du driver en vattenbruks­anläggning som förflyttar vattenbruksdjur mellan länder inom EU eller utanför EU. Det gäller dock inte vid uppfödning av blötdjur avsedda för direktanvändning som livsmedel om du tar in prydnadsdjur som du endast levererar direkt till slutkunder, eller om du endast håller icke förtecknade arter av prydnadsdjur.

Andra verksamheter där godkännande krävs:

Vattenbruks­anläggningar som kräver godkännande

Typ av anläggning

Förklaring­/exempel

Undergrupp som är undantagen från kravet på godkännande

Anläggning där djur hålls i syfte att flyttas därifrån levande eller som livsmedel

Exempelvis matfiskodling, sättfiskodling, kompensations­odling samt odling av blötdjur eller kräftdjur. Prydnads­djur ingår inte.

Anläggningar där vattenbruks­djur enbart hålls tillfälligt för utsättning i naturen i Sverige (ej syfte uppförökning/tillväxt).


Extensiva dammar (endast naturlig födokälla) där vattenbruks­djur hålls för att direkt användas som livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Detta kan till exempel vara put and take-­dammar, det vill säga dammar som används i sportfiske­syfte.

Sluten anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls och där mönstren för förflyttning utgör en betydande risk för att djuren ska bli sjuka (främst flytt mellan olika länder)

Anläggning där utgående vatten genomgår en behandling som kan inaktivera smitta som orsakar förtecknade sjukdomar eller nya sjukdomar innan det släpps ut i öppet vatten. Exempelvis odlare, grossister och vissa djurparker.

Anläggningar där inga djur flyttas mellan länder (vilket gör att det inte är någon betydande risk på grund av förflyttning).

Anläggningar som tar in djur från andra länder men endast säljer prydnadsdjur till slutkunder.


Anläggningar som enbart håller icke förtecknade arter.

Öppen anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls

Anläggning där utgående vatten släpps ut direkt i öppet vatten utan en behandling som inaktiverar eventuell smitta som kan orsaka smittsam sjukdom.

Exempelvis vissa djurparker.

-

Renings­anläggning (blötdjur)

Anläggning med tank, försörjd med rent havsvatten, i vilken blötdjur placeras under den tid som krävs för att minska kontaminering av smittor och andra föroreningar så att blötdjuren blir tjänliga som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Leverans­central (blötdjur)

Anläggning, på land eller på kusten, avsedd för mottagning, konditionering, tvättning, rening, storleks­sortering och förpackning av blötdjur avsedda att användas som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Återutläggnings­område (blötdjur)

Område av sötvatten, hav, flodmynning eller lagun med klart markerade gränser, angivna med bojar, stolpar eller annan fast anordning, och som används uteslutande för naturlig rening av blötdjur.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.

Karantäns­­anläggning

Anläggning med hög biosäkerhet där vattenbruks­djur hålls vid misstänkt smitta eller för att testas om de är smittsamma.

-

Isolerings­anläggning där vektorarter hålls

Anläggning där vattenbruks­djur hålls så att de inte kommer i kontakt med några andra arter av vattenlevande djur, vare sig direkt genom samma livsmiljö eller indirekt genom vattenförsörj­ningen.

-

Fartyg eller mobil lokal

Fartyg eller annan mobil lokal där vattenbruks­djur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen.

-

Livsmedels­anläggning för sjukdoms­kontroll

Livsmedels­anläggning där vattenbruks­djur, som är föremål för sjukdoms­bekämpnings­­åtgärder, slaktas och bearbetas, utan risk för att sjukdom sprids.

-

Djurparker och försöksdjursanläggningar kan på frivillig basis dessutom ansöka om status som avgränsad vattenbruks­anläggning. Ett sådant godkännande ger förenklingar vid förflyttningar av djur mellan anläggningarna.

Ansök om godkännande

Du ska skicka in ansökan om godkännande senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

När du ansöker om godkännande ska du även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda. Du kan lämna uppgifterna som bilagor när du skickar in din ansökan.

Om du söker godkännande för en grupp anläggningar

Om du ska ansöka om godkännande för en grupp av vattenbruks­anläggningar så ska anläggningarna

 • vara belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området ska följa samma system för biosäkerhet
 • drivas av samma aktör som följer samma system för biosäkerhet och vattenbruksdjuren i anläggningarna ska tillhöra samma epidemiologiska enhet.

Krav på registrerade och godkända anläggningar

Du som driver en registrerad eller godkänd vattenbruksanläggning har krav på dig att följa de regler som finns inom djurhälsa, smittskydd och djurskydd. Du behöver bland annat ta fram en biosäkerhetsplan. Läs om kraven på våra sidor om fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig registreringsavgift på 50 kronor per anläggning eller grupp av anläggning.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor för godkännandeprövningen. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att en lägre avgift ska betalas. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få information om hur du ska betala efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan.

Sök efter vattenbruk som är registrerade eller godkända

Alla vattenbruksföretag som är registrerade eller godkända finns i det vattenbruks­register (CVR) som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka efter vattenbruk i registret.

Du måste ha tillstånd för odlingar

Förutom att din anläggning behöver vara registrerad och i vissa fall ha ett godkännande så behöver du även ett odlingstillstånd. Ett så kallat odlingstillstånd söker du hos din länsstyrelse. Länsstyrelsen kommer då att göra en prövning om sådana fiskarter eller fiskstammar som du planerar att ha är lämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Beroende på hur stor odling du planerar att ha så kan kraven på din ansökan se olika ut. Om du vill odla arter som inte finns naturligt i Sverige så finns specifika krav på hur din odling ska vara utformad. Har du frågor om odlingstillstånd kan du kontakta din länsstyrelse.

Webbplats för vattenbruks­­­företag

Svensktvattenbruk.se är Jordbruksverkets webbplats för Sveriges vattenbruks­­­företagare och intresserad allmänhet. Där har vi samlat information från olika myndigheter som vattenbruks­företagare behöver för att driva sin verksamhet. På webbplatsen finns information om exempelvis

 • vilka tillstånd vattenbruks­­­företagare behöver
 • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
 • vilken lagstiftning som är tillämplig
 • nyheter och reportage inom området.

Fördjupning i lagstiftningen

För att underlätta tillämpningen av lagstiftningen har vi tagit fram två dokument med exempel och rekommendationer som ger råd och stöd. Målsättningen är att på ett samlat ställe tillhandahålla information om gällande regelverk på områden där vi sett särskilda behov.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13