Logotyp Jordbruksverket

Förstudier för ökad konkurrenskraft och djurvälfärd

Här kan du läsa om de förstudier som gjorts av externa aktörer inom områdena ökad konkurrenskraft och ökad djurvälfärd. Förstudierna har genomförts på uppdrag av Jordbruksverket och syftar till att kartlägga behov och möjligheter för att utreda om en större satsning inom området ska göras och hur den i så fall bör utformas.

Förstudie pilot kunskapsnav företagsledning entreprenörskap

Förstudien gick ut på att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap. Förstudien genomfördes genom bland annat workshoppar och interjuver med olika aktörer inom näringen. Kunskapsnavet föreslogs arbeta med bland annat att identifiera behov, bedriva omvärldsanalys och sammanställa och tillgängliggöra kunskap.

Förstudie förändringsledning

Förstudien gick ut på att undersöka hur arbete med förändringsledning inom jordbruket kan dra lärdom av andra sektorers arbete. Exempelvis inom industrin. Förstudien genomfördes genom bland annat workshoppar och intervjuer med olika aktörer inom och utanför näringen.

Förstudie kunskapsnav animalieproduktion

Förstudien gick ut på att genomföra olika aktiviteter för att stärka samsynen i branschen kring det eventuella kunskapsnavets verksamhet. Förstudien genomfördes genom bland annat kartläggning av aktörer, sammanställning av förväntningar och förslag på samarbete.

Nationellt kunskapsnav för digitaliserat jordbruk

Förstudien gick ut på att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt kunskapsnav för jordbruket med fokus på digitalisering. Förstudien genomfördes genom bland annat workshoppar och djupintervjuer med olika aktörer inom näringen. Kunskapsnavets föreslogs arbeta med bland annat att identifiera behov, bedriva omvärldsanalys och sammanställa och tillgängliggöra information.

Introduktion av ny äppelsort

Ett av målen med livsmedelsstrategin är att öka livsmedelsproduktionen. I Sverige har vi goda förutsättningar för att öka produktionen av äpplen. Ett steg mot ökad produktion är att ta fram och introducera en ny äppelsort samt utforma ett rådgivningskoncept för producenter.

Äppelriket fick i uppdrag av Jordbruksverket att sammanställa de aktiviteter som krävs för att få fram en ny svensk äppelsort som kan profilera svensk äppelodling samt att ge exempel på upplägg av rådgivningskoncept.

Integration

Förstudien genomfördes för att prova en ny struktur på ett upplägg för integration inom jordbruk-, trädgård, eller rennäringen. Upplägget gick ut på att en person, verksam inom de gröna näringarna, agerade handledare åt en person med intresse av att arbeta inom näringen. Handledaren hade i sin tur tillgång till en coach för att få stöd och hjälp.

Syftet med förstudien var dels att prova ett nytt koncept för att hitta väl fungerande metoder för integration och dels att stärka konkurrenskraften på gårdsnivå när personer utanför arbetsmarknaden med intresse för de gröna näringarna gavs tillfälle att ta ett steg in på arbetsmarknaden. För företagen innebär det godare förutsättningar att rekrytera kompetent personal samtidigt som handledarna utökade sin erfarenhet som ledare.

LRF genomförde förstudien. Noggrann dokumentation och uppföljning gjordes kontinuerligt.

Jämställt företagande

Ett av Jordbruksverkets uppdrag är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion. En central del i det är jämställdhet. För att skapa en mer jämställd grön näring ville Jordbruksverket titta närmre på jämställt företagande och lönsamhet inom den gröna näringen.

Totalt finns det cirka 63 000 enskilda företag inom jordbruket. Kvinnor äger 17 procent av dessa och män 83 procent.

Förstudien skulle bland annat visa:

  • Vad forskningen säger om kopplingen mellan jämställdhet och lönsamhet, vilka vinster ger en mer jämställd sektor?
  • Hur jämställdheten, exempelvis gällande fördelning av beslutsrätt, ser ut statistiskt och strukturellt inom gröna näringen idag.
  • Vilka hinder som finns för att uppnå en mer jämställd grön näring.
  • Vilka insatser som är genomförda och som pågår med syfte att öka jämställdheten med fokus på ökad lönsamhet i företag och företag inom den gröna näringen. Vilka framgångsrika exempel finns att lyfta upp?

United Minds genomförde förstudien.

Bedövningsmetoder för gris

Förstudien gick ut på att sammanställa all relevant djurvälfärdsforskning på samtliga bedövningsmetoder för gris vid slakt. Forskningssammanställningen syftade till att ge en korrekt bild av det aktuella vetenskapligt läget för dessa metoder och ta upp olika metoders för- och nackdelar. Sammanställningen omfattar alla faktorer som på något sätt kan påverka djurvälfärden vid bedövning och slakt.

Sverige Lantbruksuniversitet, SLU, genomförde förstudien. Rapporten är skriven på ett populärvetenskapligt sätt, vilket gör att det inte krävs någon förkunskap i ämnet.