Logotyp Jordbruksverket

Statistik över anmälningspliktiga djursjukdomar

Vi sammanställer varje år statistik över anmälningspliktiga djursjukdomar i Sverige.

Statistik

Du kan se antal anmälda indexfall av dessa sjukdomar fördelat per djurslag och län. Ett indexfall är det första fallet per djurslag i en besättning, en sammanhållen djurgrupp eller i ett hushåll.

Anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige

Sjukdomar hos flera djurslag/Multiple species diseases, infections and infestations

Sjukdomar hos flera djurslag/Multiple species diseases, infections and infestations

Sjukdomar hos flera djurslag

Multiple species diseases, infections and infestations

Mul- och klövsjuka (MK)

Foot- and mouth disease

Vesikulär stomatit (VS)

Vesicular stomatitis

Rift Valley fever

Rift Valley fever

Blåtunga (bluetongue)

Bluetongue

Mjältbrand (anthrax)

Anthrax

Aujeszkys sjukdom (AD)

Aujeszky’s disease

Rabies

Rabies

Paratuberkulos

Paratuberculosis (Johne’s Disease

Brucellos (Brucella abortus) hos livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella abortus) in food producing animals

Brucellos (Brucella meditensis) hos livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella meditensis) in food producing animals

Brucellos (Brucella ovis) hos livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella ovis) in food producing animals

Brucellos (Brucella suis) hos livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella suis) in food producing animals

Transmissibla spongiforma encephalopatier (TSE) andra än BSE hos nöt, scrapie och atymisk scrapie hos får

Transmissibla spongiforma encephalopatier (TSE) other than BSE (cattle), scrapie and atypical scrapie (sheep)

Tuberkulos av bovin typ

Bovine tuberculosis

Tuberkulos av humantyp

Tuberculosis, human type in animals

Tuberkulos av andra typer än bovin- och human typ

Tuberculosis other than human and bovine types

Boskapspest

Rinderpest

Salmonellainfektion utom S. gallinarum, S. pullorum och S. enterica subsp. diarizonae serovar 61:(k):1,5(7)

Salmonellosis (other than S. Gallinarum, S. Pullorum och S. enterica subsp. diarizonae serovar 61:(k):1,5(7))

Salmonellainfektion med S. enterica subsp. diarizonae serovar 61:(k):1,5(7)

Salmonellosis (S. enterica subsp. diarizonae serovar 61:(k):1,5(7))

West Nile fever hos andra djurslag än häst

West Nile fever in other species than equidae

Eastern equine encephalomyelitis (EEE) hos andra djurslag än häst

Eastern equine encephalomyelitis (EEE) in other species than equidae

Japanese encephalitis (JE) hos andra djurslag än häst

Japanese encephalitis (JE) in other species than equidae

Echinococcos/alveolär echinococcos

Echinococcosis/alveolar echinococcosis

Echinococcos/hydatidos

Echinococcosis/hydatiosis

Echinococcos/cystisk echinococcos orsakad av andra arter än Echinococcus multilocularis och E. granulosus

Echinococcosis/cystic echinococcosis caused by species other than Echinococcus multilocularis och E. granulosus

Leptospiros

Leptospirosis

Q-feber

Q-fever

Trichinellos

Trichinellosis

Tularemi

Tularemia

Epizootic haemorrhagic disease

Epizootic haemorrhagic disease

Crimean Congo haemorrhagic fever

Crimean Congo haemorrhagic fever

Heartwater

Heartwater

New world screwworm

New world screwworm

Old world screwworm

Old world screwworm

Surra

Surra

Bovin virusdiarre’

Bovine viral diarrhoea (BVD)

Listerios

Listeriosis

Frasbrand

Blackleg

Botulism

Botulism

Brucellos (Brucella abortus) hos icke livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella abortus) in non food producing animals

Brucellos (Brucella meditensis) hos icke livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella meditensis) in non food producing animals

Brucellos (Brucella ovis) hos icke livsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella ovis) in non food producing animals

Brucellos (Brucella suis) hos ickelivsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella suis) in non food producing animals

Brucellos (Brucella canis) hos ickelivsmedelsproducerande djur

Brucellosis (Brucella canis) in non food producing animals

Verotoxinbildande E.coli med epidemiologisk koppling mellan djur och människa, där VTEC-stam påvisats från djur och människa med EHEC-infektion

Verotoxigenic Escherichia coli (in connection to human cases)

Verotoxinbildande E.coli O157:H7 av klad 8 som inte är epidemiologisk kopplad till humanfall

Verotoxigenic Escherichia coli

O157:H7, (klad 8)

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) hos djur

Infection with MRSA in animals

Meticillinresistenta Staphylococcus pseudointermedius (MRSP) hos djur

Infection with MRSP in animals

Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker än S. aureus och S. Pseudintermedius hos djur

Other meticillin-resistant coagulase-positive staphylococci than S. aureus and S. Pseudintermedius in animals

ESBLCARBA

ESBLCARBA

Sjukdomar hos nötkreatur/Cattle diseases and infections

Sjukdomar hos nötkreatur/Cattle diseases and infections

Sjukdomar hos nötkreatur

Cattle diseases and infections

Elakartad lungsjuka (CBPP)

Contagious bovine pleuropneumonia

Lumpy skin disease

Lumpy skin disease

Infektion med bovint herpes-virus 1 (IBR/IPV/IBP)

Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

Bovin spongiform encephalopati (BSE)

Bovin spongiform encephalopathty

Anaplasmos

Anaplasmosis

Babesios

Babesiosis

Bovin genital campylobacterios

Bovine genital campylobacteriosis

Enzootisk bovin leukos (EBL)

Enzootic bovine leucosis

Hemorrhagisk septikemi

Haemorrhagic septicaemia

Theilerios

Theileriosis

Tritrichomonos

Thricomonosis

Trypanosomos

Trypanosomosis

Cysticerkos

Bovine cysticercosis

Elakartad katarralfeber (MCF)

Bovine malignant catarrhal fever

Hypodermos

Hypodermosis

Klamydiainfektion

Chlamydiosis

Sjukdomar hos får och get/Sheep and goat diseases and infections

Sjukdomar hos får och get/Sheep and goat diseases and infections

Sjukdomar hos får och get

Sheep and goat diseases and infections

Peste des petits ruminants

Peste des petits ruminants

Får- och getkoppor (sheep pox, goat pox)

Sheep pox, goat pox

Scrapie

Scrapie

Atypisk scrapie

Atypical scrapie

Caprine arthritis/encephalitis

Caprine arthritis/encephalitis

Smittsam juverinflammation

Contagious agalactia

Smittsam pleuropneumoni hos get

Contagious pleuropneumonia in goats

Enzootisk abort hos får

Enzootic abortion in sheep (ovine chlamydiosis)

Nairobi sheep disease

Nairobi sheep disease

Maedi/Visna

Maedi-visna

Skabb

Scabies

Border disease

Border disease

Fotröta

Footrot

Sjukdomar hos hästdjur/Equine diseases and infections

Sjukdomar hos hästdjur/Equine diseases and infections

Sjukdomar hos hästdjur

Equine diseases and infections

West Nile fever

West Nile fever

Eastern equine encephalomyelitis (EEE)

Eastern equine encephalomyelitis (EEE)

Japanese encephalitis (JE)

Japaneese encephalitis (JE)

Afrikansk hästpest

African horse sickness

Western equine encephalomyelitis (WEE)

Western equine encephalomyelitis (WEE)

Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)

Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)

Övriga virala encephaliter och encephalomyeliter där särskild kod saknas

Other viral encephalitis and encephalomyelitis without special code

Contagious equine metritis (CEM)

Contagious equine metritis (CEM)

Beskällarsjuka

Dourine

Infektiös anemi

Equine infectious anemia

Influensa

Equine influenza

Ekvin piroplasmos/theilerios

Equine theileriosis

Ekvin piroplasmos/babesios

Equine babesiosis

Virusabort (abortform)

Equine herpes virus infection (abortion form)

Virusabort (centralnervös form)

Equine herpes virus infection (central nervous form)

Rots (glanders)

Glanders

Virusarterit (EVA)

Virusarterit (EVA)

Hästkoppor

Horse pox

Skabb

Scabies

Kvarka

Strangles

Bornasjuka

Borna disease

Sjukdomar hos gris/Swine diseases and infections

Sjukdomar hos gris/Swine diseases and infections

Sjukdomar hos gris

Swine diseases and infections

Vesikulär svinsjuka

Swine vesicular disease

Afrikansk svinpest

African swine fever

Klassisk svinpest

Classical swine fever

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

Cysticerkos

Porcine cysticercosis

Transmissibel gastroenteritis

Transmissible gastroenteritis

Nipah-virus-encephalit

Nipha virus encephalitis

Nyssjuka (atrofisk rinit)

Atrophic rhinitis

Encephalit orsakad av enterovirus

Encephalitis caused by enterovirus

Porcine epidemic diarrhoea

Porcine epidemic diarrhoea

Influensa

Influenza

Pandemisk influensa A

Pandemic influenza A

Tarmbrand

Necrohemorrhagic enteritis caused by Clostridium perfringens type

Sjukdomar hos fåglar/Avian diseases and infections

Sjukdomar hos fåglar/Avian diseases and infections

Sjukdomar hos fåglar

Avian diseases and infections

Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap

Newcastle disease

Aviär influensa

Avian influenza (HPAI)

Aviär influensa hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap

Avian influenza (LPAI type H5 and H7) in poultry and other birds

Hönstyfus

Fowl typhoid

Pullorumsjuka

Pullorum disease

infektion med lågpatogent paramyxovirus hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap

Infection with low pathogenic paramyxovirus-1 in poultry and other birds in captivity

Duvparamyxovirus hos fåglar som lever i vilt tillstånd

Infection with highly pathogenic paramyxovirus-1 (PPMV-1) in wild birds

infektion med lågpatogent paramyxovirus hos fåglar som lever i vilt tillstånd

Infection with low pathogenic paramyxovirus-1 in wild birds

Aviär influensa hos fåglar som lever i vilt tillstånd

Avian influenza in wild birds (LPAI-virus type H5, H7 and H9)

Infektiös laryngotrakeit hos höns

Infectious laryngotracheitis (ILT)

Virushepatit hos anka

Duck virus hepatitis

Gumborosjuka (virulent form)

Infectious bursal disease (Gumboro disease)

Mycoplasmainfektion med M. gallisepticum

Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

Papegojsjuka (psittacos/ornithos)

Avian chlamydiosis (Psittacosis)

Aviär rhinotrakeit (ART)

Avian rhinotracheitis (TRT/SHS)

Mycoplasmainfektion med M. meleagridis

Mycoplasmosis M. meleagridis

Virusenterit hos anka

Duck virus entiritis

Poxvirusinfektion hos fjäderfä

Fowl pox

Egg drop syndrome

Egg drop syndrome

Campylobacterförekomst hos slaktfjäderfä

Campylobacteriosis in poultry

Sjukdomar hos hardjur/Lagomorph diseases and infections

Sjukdomar hos hardjur/Lagomorph diseases and infections

Sjukdomar hos hardjur

Lagomorph diseases and infections

Myxomatos

Myxomatosis

Kaningulsot

Rabbit viral haemorrhagic disease

Sjukdomar hos bin/Bee diseases, infections and infestations

Sjukdomar hos bin/Bee diseases, infections and infestations

Sjukdomar hos bin

Bee diseases, infections and infestations

Lilla kupskalbaggen

Small hive beetle infestation (Aethina tumida)

Tropilaelapskvalster

Tropilaelaps infestation of honey bees

Amerikansk yngelröta

American foulbrood of honey bees

Varroasjuka

Varroosis of honey bees

Acarapisosis (kvalstersjuka, trakékvalster)

Acarapisosis of honey bees

Europeisk yngelröta

European foulbrood of honey bees

Sjukdomar hos fisk/Fish diseases

Sjukdomar hos fisk/Fish diseases

Sjukdomar hos fisk

Fish diseases

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS)

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)

Spring viraemia of carp (SVC)

Spring viraemia of carp (SVC)

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Infectious haematopoietic necrosis (IHN)

Infektiös laxanemi (ILA) (infectious salmon anaemia) (ISA)

Infectious salmon anaemia (ISA)

Infektiös pankreasnekros (IPN) utom serotyp Ab

Infectious pancreatic necrosis other than serotype Ab (IPN)

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN)

Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)

Infektion med Gyrodactylus salaris

Infection with Gyrodactylus salaris

Koiherpesvirus (KHV)

Koi herpesvirus disease

Epizootiskt ulcerativt syndrom (EUS)

Epizootic ulcerative syndrome

Red sea bream iridoviral disease (RSIVD)

Red sea bream iridoviral disease

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Infection with salmonid alphavirus (SAV)

Oncorhynchus masou-virusinfektion

Oncorhynchus masou-viral infection

Annan rabdovirusinfektion än hemorrhagisk septikemi

Rabdovirusinfection other than hemorrhagic septicaemia

Annan herpesvirusinfektion hos laxfisk än Oncorhynchus masou-virusinfektion

Herpesvirus infection in salmon other than Oncorhynchus masou

Renibakterios (BKD)

Renibacteriosis (BKD)

Proliferativ njurinflammation (PKD)

Proliferative kidney disease (PKD)

Yersinios (ERM)

Yersiniosis (ERM)

Furunkulos (ASS)

Furunculosis (ASS)

Infektiös pankreasnekros (IPN) serotyp Ab

Infectious pancreatic necrosis serotype Ab (IPN)

Viral erythrocytisk nekros (VEN) (piscine erythrocytic necrosis) (PEN)

Piscine erythrocytic necrosis (PEN)

Sjukdomar hos blötdjur/Molluc diseases

Sjukdomar hos blötdjur/Mollusc diseases

Sjukdomar hos blötdjur

Mollusc diseases

Bonamios (Bonamia ostreae)

Infection with Bonamia ostreae

Bonamios (Bonamia exitiosa)

Infection with Bonamia exitiosa

Marteilios

Infection with Marteilia refringens

Infektion med Xenohaliotis californiensis

Infection with Xenohaliotis californiensis

Infektion med abalone-liknande herpesvirus

Infection with abalone herpes-like virus

Perkinsos (Perkinsus marinus)

Infection with Perkinsus marinus

Perkinsos (Perkinsus olseni)

Infection with Perkinsus olseni

Mikrocytos (Mikrocytos mackini)

Infection with Mikrocytos mackini

Mikrocytos (Bonamia roughleyi)

Infection with Bonamia roughleyi

Haplosporidios

Infection with Haplosporidium nelsoni, H. costalis

Sjukdomar hos kräftdjur/Crustacean diseases

Sjukdomar hos kräftdjur/Crustacean diseases

Sjukdomar hos kräftdjur

Crustacean diseases

Vitprickig kräftdjurssjuka

White spot disease

Yellowhead disease (YHD)

Yellowhead disease

Taura-syndrom (TS)

Taura syndrome

Infectious hypodermal och haematopoietic necrosis (IHHN)

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

Kräftpest

Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

Infektiös myonekros

Infectious myonecrosis

White tail disease

White tail disease

Necrotizing hepatopancreatitis

Necrotizing hepatopancreatitis

Sjukdomar hos amfibier/Amphibians diseases

Sjukdomar hos amfibier/Amphibians

Sjukdomar hos amfibier

Amphibians diseases

Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis

Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

Infektion med ranavirus

Infection with ranavirus

Sjukdomar hos hund och katt/Dog and cat diseases

Sjukdomar hos hund och katt/Dog and cat diseases

Sjukdomar hos hund och katt

Dog and cat diseases

Leishmanios

Leishmaniosis

Smittsam leverinflammation (HCC)

Hepatitis contagiosa canis (HCC)

Dirofilarios

Dirofilariosis

Valpsjuka

Canine distemper

FeLV-infektion hos katt

Feline leukemia (FeLV)

Immunbristvirusinfektion hos katt

Feline immunodeficiency virus (FIV)

Fransk hjärtmask hos hunddjur

Infection with Angiostrongylus vasorum

Babesios hos hund (Babesia canis)

Babesiosis caused by Babesia canis

Babesios hos hund (Babesia gibsoni)

Babesiosis caused by Babesia gibsoni

Monocytär ehrlichios (canine monocytic ehrlichiosis) hos hund och katt

Canine monocytic ehrlichiosis

Smittsamt venerisk tumör hos hund

Transmissible veneral tumor

Övriga djurslag och sjukdomar/Other diseases and infections

Övriga djursjukdomar/Other diseases and infections

Övriga djursjukdomar

Other diseases and infections

Filovirusinfektion hos primater

Filovirus infection in primates

Kamelkoppor

Camel pox

Apkoppor

Monkey pox