Logotyp Jordbruksverket

Utlysning: Kunskaps­samman­ställning med mera avseende dioxin i pelagisk fisk från Östersjön

Jordbruksverket utlyser 1 miljon kronor till projekt i arbetet med att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart fiske. Projektet ska kartlägga befintliga data avseende innehåll av dioxin i pelagisk fisk som fångats i Östersjön samt identifiera hinder och utvecklings­behov kopplat till dioxin och dioxinlika PCB:er.

Sista dag att söka stödet är den 16 juni 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Syftet med kunskaps­sammanställningen är att en större andel av svenskfångad fisk ska kunna landas och beredas i Sverige till direkt humankonsumtion och på så sätt stärka konkurrens­kraften inom den svenska yrkesfiske­näringen och berednings­industrin.

Vem kan få stöd?

Företag inom fiskerinäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producent­organisationer och andra föreningar kan söka stödet.

Projektet ska utföras av, eller i samarbete med, ett universitet eller en högskola.

Det kan du få stöd för

Projekt inom ramen för utlysningen ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Det ingår även att ta kontakt med nationella forsknings­grupper som tidigare arbetet med kartläggning av dioxin i svensk fisk.

Utlysningen gäller för sill, strömming och skarpsill i Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet.

Du kan inte få stöd för insatser som rör fisk i andra områden än Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet.

Utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet, stödåtgärden kompetens­utveckling och bilda nätverk inom fiske.

Bakgrund till utlysningen

För att mer sill och strömming ska kunna användas till direkt human­konsumtion är det av vikt att identifiera populationer med ett lågt innehåll av dioxin och dioxinlika PCB:er. Det är värdefullt att få vetskap om, och i så fall i vilken omfattning, dioxininnehåll varierar utifrån fångst­område, fiskesäsong och vilken del av fisken som ska användas till direkt humankonsumtion.

Under framtagandet av handlingsplanen för utveckling av svenskt yrkesfiske 2021‑2026 upprättades en delåtgärd för Ökad kunskap och information om dioxinsäker sjömat. Syftet med delåtgärden är att

 • öka kunskapen av halter av dioxin och dioxinlika PCB:er i svensk fisk i Östersjön, Bottenviken, Bottenhavet samt svenska insjöar
 • sprida information om arter från områden som är under EU:s satta gränsvärden för halter av dioxin och dioxinlika polyklorerade bifenyler
 • öka intresset för fisk från Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken och insjöar hos de offentliga köken och allmänheten.

Regeringsuppdrag 2022 kopplat till fiskberednings­industrins mottagningskapacitet

I februari 2022 fick Jordbruksverket ett regeringsuppdrag kopplat till fiskberednings­industrins mottagnings­kapacitet. I uppdraget ingick det att beskriva dagens fisk­beredning utifrån mottagnings­kapacitet och produktion samt att identifiera hinder för att en större andel av fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige. Detta med syfte att nå livsmedelsstrategins målsättning om ökad livsmedels­produktion. Det pelagiska fisket efter sill, strömming och skarpsill är det största fisket i Sverige både mätt i tonnage och i ekonomiskt värde. Jordbruksverket tog därför ett beslut att avgränsa uppdraget till dessa arter.

Regeringsuppdraget presenterades i den här rapporten:

Några av slutsatserna i rapporten är att för att öka landningar av svenskfångad sill och skarpsill behöver fiskefartyg, hamnar och beredningsföretag beakta och möta varandras behov och förutsättningar och fiskförvaltningen tydligare koppla till livsmedels­strategins målsättning om en ökad beredning av fisk för livsmedels­produktion i Sverige. En robust livsmedels­produktion av sill och skarpsill kan utgöra en viktig del av Sveriges beredskap.

Flera slutsatser från regeringsuppdraget har koppling till frågor som rör oönskade ämnen såsom dioxin och dioxinlika PCB:er. Exempelvis lyfts behovet av att fortsatt stödja kunskapsinhämtning om dioxin­innehållet i sill och strömming. Ett komplement till Livsmedelsverkets provtagning i form av ökad provtagning på områdesnivå eller på populations­nivå i bestånden skulle därför vara värdefull. Därför anser Jordbruksverket att ett projekt inom detta område skulle vara en viktig språngbräda för ett ökat nyttjande av sill och strömming till livsmedel.

Regeringsuppdrag 2023 att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan

Den 29 juni 2023 fick Jordbruksverket ett regerings­uppdrag att ta fram en handlings­plan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, som inkluderar bland annat sill och skarpsill. Syftet är att mer av fångsterna ska kunna landas i svenska hamnar och beredas i Sverige. Detta går i linje med livsmedelsstrategins målsättning att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta nationella miljömål nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Enligt uppdraget ska den svenska beredskapen beaktas och utgångs­punkten är tidigare arbete som redovisas i ovan nämnda rapport.

Utgifter du kan få stöd för

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal inklusive lönepåslag
 • indirekta kostnader
 • investeringar
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen som resor, konsultarvoden, eget arbete och andra utgifter.

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slut­utbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så mycket stöd kan du få

 • Stödet är 100 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation.
 • Stödet är 75 procent av de stöd­berättigande kostnaderna om stöd­mottagaren är en bransch­organisation eller en erkänd producent­organisation.
 • Till andra föreningar och till stiftelser och företag är stödet 50 procent av de stöd­berättigande kostnaderna.
 • Om du endast bedriver småskaligt kustfiske är stödet 80 procent av de stödberättigande.

Du kan som mest få 1 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömnings­grunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

 30

I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektet har en bra samman­sättning av aktörer varav minst ett universitet eller en högskola.
 • Aktörens kunskap, kompetens och genomförande­kapacitet.
 • Projektet har tydligt syfte och mål.
 • Metoden för projektet.
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.
 • Projektet uppfyller identifierade behov kopplade till kartläggning av befintliga data avseende innehåll av dioxin i pelagisk fisk som fångats i Östersjön samt att identifiera hinder och utvecklings­behov kopplat till dioxin och dioxinlika PCB:er.
 • Projektet skapar nytta genom resultat­spridning till relevanta målgrupper.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 16 juni 2024. Handläggningen av ansökningarna kan påbörjas först efter att det datumet. Vi kan därför ta beslut i ärendena tidigast sensommaren/hösten 2024.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal. Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Elin Gunve eller Fredric Nilsson.

Elin Gunve

Fredric Nilsson

Har du frågor kring handläggningen kan du kontakta Mette Svenningsson.

Mette Svenningsson

Författningar

Söker efter 2022:24