Logotyp Jordbruksverket

Fältförsök med genetiskt modifierade växter

Du måste ha tillstånd för att få odla genetiskt modifierade växter i fältförsök. Du söker tillståndet genom att skicka in blanketten för ansökan, tillsammans med en sammanfattning på svenska och engelska. Här kan du bland annat läsa om hur ansökan går till och vad som gäller om du får tillstånd.

Så söker du tillstånd för fältförsök

För att få göra ett fältförsök med genetiskt modifierade växter måste du ha tillstånd. Du söker tillståndet genom att skicka in tre dokument till Jordbruksverket:

 • ansökan om fältförsök
 • sammanfattning på svenska
 • sammanfattning på engelska.

Här kan du läsa mer om hur ansökan går till, steg för steg.

Steg 1. Ladda ner blanketterna för ansökan och sammanfattningarna

Jordbruksverket beslutar bara om tillstånd för fältförsök med vissa växter på land. Du kan inte skicka in ansökningar till oss om försök med vattenlevande växter eller skogsträd för virkesproduktion.

Steg 2. Fyll i blanketterna

I blanketterna ska du redovisa vilka förändringar som gjorts i växten och på vilket sätt de gjorts. Du ska göra en riskbedömning av ditt planerade försök och föreslå skyddsåtgärder utifrån den. Hänvisa gärna till vetenskapliga artiklar och studier för att styrka dina svar.

Frågorna styrs av ett EU‑direktiv och kan vara svåra att tolka i vissa fall. Därför har vi skrivit in kommentarer som förtydligar vilken information du ska fylla i.

Att tänka på när du fyller i blanketterna

 • Svara så utförligt som möjligt på frågorna. Då går det snabbare för oss att fatta beslut i ärendet.
 • Åta dig inte säkerhetsåtgärder som är onödiga eller omöjliga att utföra.
 • Sammanfattningen ska publiceras för allmänheten, så se till att den är begriplig även för personer som inte har tillgång till hela din ansökan. Undvik också att skriva information som du vill ska vara konfidentiell. Sådan information kan du lägga som en bilaga till ansökan.
 • Informationen i den svenska och engelska sammanfattningen ska vara identisk. I den engelska sammanfattningen kan du dock inte ha med bilder, figurer eller tabeller, av tekniska skäl.
 • Den engelska sammanfattningen måste vara i Word‑format.

Steg 3. Skicka blanketterna till Jordbruksverket

Skicka blanketterna genom att mejla dem till oss.

Steg 4. Registrera den engelska sammanfattningen

Fyll i uppgifterna som efterfrågas. Om du behöver hjälp så finns det en kort instruktionsfilm att titta på via länken nedan.

Steg 5. Betala avgiften för att ansöka

Det kostar 46 000 kronor att ansöka om fältförsök. Du får en faktura efter att ansökan har kommit in till oss.

Ansökan får omfatta högst två växtarter och tre genkonstruktioner. Om ansökan omfattar mer än så ökar avgiften med 8 000 kronor per art eller genkonstruktion.

Efter fem år måste du förnya tillståndet om du vill fortsätta med fältförsöket. Det kostar 26 500 kronor.

Steg 6. Invänta beslut från oss

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Om någon uppgift saknas ber vi dig att komplettera ansökan.

Vi har 120 dagar på oss att besluta om du får tillstånd eller inte. Dagar som vi väntar på information från dig räknas inte.

När vi har fattat beslutet skickar vi det till dig. Vi publicerar det också på vår webbplats på sidan Beslut om fältförsök. Där kan du även se tidigare beslut.

Jordbruksverket bedömer din ansökan

Vi använder din ansökan för att avgöra om de skyddsåtgärder som du har föreslagit räcker till för att skydda människors hälsa och miljön. Det gör vi genom att själva bedöma riskerna med fältförsöket.

Om vi kommer fram till att det behövs fler eller andra skyddsåtgärder lägger vi in dem som villkor i ditt beslut. Vi kan till exempel ställa krav på att du ska

 • hålla avstånd till grödor som kan korsas med växten
 • odla en skyddsbård för att minimera spridning av pollen
 • bekämpa spillplantor under efterföljande år.

Vi samlar också in andras synpunkter på ansökan. De remissvar och synpunkter som kommer in skickar vi till dig, så att du får möjlighet att besvara frågor eller lägga till information.

Så samlar vi in synpunkter på ansökan

Vi använder olika metoder för att samla in synpunkter på din ansökan.

 • Vi publicerar den svenska sammanfattningen på vår webbplats, så att alla intresserade kan kommentera ansökan.
 • Vi skickar ansökan på remiss till olika myndigheter, universitet och organisationer. Då ber vi dem att identifiera potentiella risker och bedöma sannolikheten för att riskerna ska bli verklighet.
 • Vi skickar den engelska sammanfattningen till Europeiska kommissionen. De publicerar den på sin webbplats, så att behöriga myndigheter i andra EU-länder kan kommentera ansökan.

Potentiella miljörisker att ta hänsyn till i bedömningen

Eventuella risker med att odla genetiskt modifierade växter beror på vilken GMO som odlas, vilken miljö den odlas i och vilket sätt den odlas på. Miljörisker kan exempelvis handla om att andra organismer påverkas negativt, som till exempel insekter.

För att en viss risk ska förverkligas krävs det oftast att förutsättningar i flera steg är uppfyllda. Om någon av förutsättningarna inte är uppfylld så bryts kedjan, vilket gör att risken kan avfärdas.

Om risken handlar om hur växter sprids kan händelsekedjan se ut så här:

 1. att frön eller pollen sprider sig
 2. att det finns korsningsbara släktingar i närheten och att befruktning sker
 3. att det resulterande fröet gror och blir en konkurrenskraftig groddplanta
 4. att den nya plantan är fertil
 5. att den nya plantan har större konkurrensförmåga än omgivande plantor, vilket leder till fortsatt spridning
 6. att den ökade utbredningen eller andra egenskaper hos växten påverkar någon annan organism negativt.

För risker knutna till effekter på en annan organism vid odling i stor skala kan händelsekedjan till exempel se ut så här:

 1. att växten producerar ett ämne som kan påverka en viss insekt negativt
 2. att insekten kan äta av växten, alternativt att växten producerar pollen eller något annat som innehåller ämnet och som insekten kan äta
 3. att ämnet produceras samtidigt som insekten äter av växten eller pollenet, i rätt vävnad och i ett utvecklingsstadium då insekten är känslig för ämnet
 4. att tillräckligt många i insektspopulationen exponeras för ämnet, vilket bland annat beror på tillgången till alternativa värdväxter samt odlingens areal, placering och eventuella åtgärder.

Det är alltså helt nödvändigt att pröva risker från fall till fall.

Så gör vi riskbedömningar på Jordbruksverket

Innan vi fattar beslut om tillstånd för att odla GMO gör vi alltid en egen miljöriskbedömning. Syftet med bedömningen är att avgöra om det är säkert för miljön och människors hälsa att odla en viss GMO.

Vi identifierar möjliga risker och konsekvenser

Vi börjar med att identifiera alla tänkbara risker och de konsekvenser som risken innebär. Vår bedömning omfattar allt ifrån vad som har hänt i växten på molekylnivå till vilka egenskaper växten har och hur den samverkar med andra organismer i ett större perspektiv. Till exempel tittar vi på oavsedda DNA-förändringar, möjliga spridningsvägar och eventuell påverkan på andra organismer.

Vi bedömer om riskerna kan bli verklighet

För de identifierade riskerna bedömer vi sedan hur sannolikt det är att riskerna förverkligas och att deras konsekvenser uppstår. Då utgår vi från studier och vetenskaplig litteratur.

Vi ber även andra myndigheter, universitet och organisationer att hjälpa till att identifiera potentiella risker och bedöma sannolikheten för att riskerna ska realiseras. Dessutom kan vi kontakta experter i speciella frågor om det finns behov av det.

Vi bedömer om riskerna är större än annars

Slutligen bedömer vi om riskerna är större än om man inte skulle ha godkänt den genetiskt modifierade växten. För att kunna göra det måste vi jämföra effekterna av att odla den genetiskt modifierade växten med effekterna av att odla samma växtart framtagen genom konventionell växtförädling.

Om vi beslutar oss för att ge tillstånd kan vi ställa särskilda krav i tillståndet för att minska eventuella risker.

Vi bedömer även etiska aspekter

Enligt miljöbalken ska etiska hänsyn tas vid fältförsök. Det innebär att en verksamhet bara kan få tillstånd om den är etiskt försvarbar.

Vi bedömer därför även etiska aspekter av den GMO som ansökan gäller och den verksamhet som ska bedrivas. Gentekniknämnden är vägledande inom detta område.

Den etiska bedömningen handlar bland annat om ifall en viss risk kan vara godtagbar i jämförelse med den nytta som kan uppnås. Andra motstående intressen vägs också in.

Villkor för tillståndet

Här är några allmänna villkor som du måste följa om du får tillstånd för ditt fältförsök. De står även med i beslutet, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som vi ser att det finns behov av.

Skicka in kartor över platsen för fältförsöket

Senast den 1 mars varje år ska du skicka in en karta eller koordinater som visar ungefär var fältförsöket ska ligga. Det gäller även om du inte har fått ett beslut än.

När du väl har fått tillstånd ska du skicka in uppdaterade kartor över platsen efter sådd eller sättning. Kartorna ska bland annat hjälpa Jordbruksverkets kontrollanter att hitta fältet. Därmed är det bra om du skickar in två kartor:

 • en översiktskarta
 • en mer detaljerad karta.

Det ska vara möjligt att hitta försöksplatsen även efter försöket är avslutat. Se därför till att mäta ut koordinaterna för fältet eller markera platsen i relation till fasta punkter i landskapet (som kraftledningsstolpar, vägar och liknande).

Vi publicerar kartorna på vår webbplats, så att alla intresserade kan se var fältförsöken äger rum.

Kontrollera din egen verksamhet

Du är skyldig att ha en egenkontroll av din verksamhet. Du ska då kontrollera att verksamheten inte påverkar miljön eller människors hälsa negativt. Det står i miljöbalken.

Du ska bland annat dokumentera hur ni inom organisationen har fördelat ansvaret när det gäller de krav som ställs i lagstiftningen. Ni ska också ha rutiner för att se till att utrustning och annat som behövs för era skyddsåtgärder fungerar som det ska. Därtill ska ni göra regelbundna riskbedömningar av verksamheten.

Rapportera efter varje avslutad säsong

Efter varje avslutad odlingssäsong ska du redovisa ditt fältförsök i en rapport. Rapporten ska inte beskriva dina forskningsresultat, utan handlar om de krav som följer av tillståndet.

Skicka in rapporten senast den 31 december genom att mejla den till oss. Rapporten ska helst vara i Word‑format.

Motverka spridning av pollen till biodlingar

Om du vill göra ett fältförsök med blommande växter måste du ta hänsyn till biodlare i närheten, för att undvika att genetiskt modifierat pollen hamnar i deras honung. Biodlare får nämligen inte sälja sin honung då. I så fall måste växten som pollenet kommer ifrån ha tillstånd för att säljas som livsmedel, vilket sällan är fallet.

Vi kan ställa särskilda krav på ditt fältförsök för att minska sannolikheten att pollen från försöket hamnar i honung. Det gäller framför allt om växterna är attraktiva för bin. Då kan du till exempel behöva

 • hålla avstånd till registrerade uppställningsplatser för bikupor
 • ta bort blomknoppar
 • täcka över försöket med insektsnät
 • odla en annan växt i närheten som är attraktiv för bin och därmed lockar till sig bina.

Om du däremot gör fältförsök med växter som inte alls är attraktiva för bin så behövs inga åtgärder.

Du kan också göra en överenskommelse med biodlare i närheten av försöket. Ni kan exempelvis komma överens om att biodlaren flyttar sina kupor medan försöket blommar eller inte säljer honung från just den perioden.

Vi kontrollerar att fältförsöket uppfyller villkoren

Jordbruksverket gör kontroller av fältförsöken för att se till att du följer villkoren för beslutet och utför dina åtaganden. Vi kontrollerar både den praktiska hanteringen och dokumentationen av fältförsöket.

Om vi hittar något fel kan vi göra ett återbesök längre fram, för att kontrollera att du har åtgärdat felet. Även efter att du har avslutat ditt försök så kontrollerar vi att platsen sköts enligt villkoren i beslutet.

Avgift för kontrollen

Kontroller och återbesök kostar 3 900 kronor per fält och tillfälle. Vi fakturerar kontrollen efter att den är gjord.

Om vi behöver göra extra kontroller för att exempelvis följa upp avvikelser från en tidigare tillsyn, så kommer vi att debitera dig en ytterligare avgift.

Kommentera ansökningar om fältförsök

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på ansökningar om fältförsök innan vi fattar beslut i ärendet. Du kan till exempel tycka till om de identifierade riskerna med fältförsöket eller skyddsåtgärderna som planeras.

Så kommenterar du en ansökan

Du lämnar dina synpunkter genom att mejla till oss. När vi sedan bedömer ansökan tar vi hänsyn till de synpunkter som har kommit in.

I tabellen hittar du information om de ansökningar om fältförsök som vi har tagit emot inför den kommande odlingssäsongen. Om tabellen är tom finns det inga ansökningar att kommentera för tillfället.

Ansökningar om fältförsök som du kan kommentera
VäxtGenetisk modifieringSökandeSista datum för synpunkter

Asp och hybridasp

Förändrad fotosyntes och metabolism Pdf, 158.2 kB.

Sveriges Lantbruks­universitet (SLU)

Datum har passerat

Innehållet i denna tabell kommer att tas bort 2024-06-15

Beslut, platser och rapporter för fältförsök

Letar du efter information om fältförsök som pågår, planeras eller har genomförts i Sverige? Vi publicerar

 • beslut som vi har fattat om fältförsök
 • platser för nuvarande, tidigare och planerade fältförsök
 • rapporter från fältförsök, som tillståndshavarna skickar efter avslutad odlingssäsong.

Frågor och svar

Kan jag begära sekretess för uppgifterna i min ansökan?

Ja, som sökande kan du be om att viss information inte ska lämnas ut till allmänheten. Om någon vill ta del av handlingarna är det dock Jordbruksverket som avgör om det finns information som omfattas av reglerna för sekretess. Om informationen inte omfattas av reglerna så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna.

Alla dokument som du skickar in till oss är nämligen allmänna handlingar. Det innebär att de är offentliga och kan lämnas ut till den som vill titta på dem. Enda undantaget är uppgifter som omfattas av någon regel för sekretess – de är inte offentliga. Alla handlingar registreras dock i vårt diarium.

Vissa uppgifter kan aldrig vara sekretess­belagda, på grund av svensk lagstiftning om offentlighet och sekretess. Det gäller till exempel miljöriskbedömningen och platsen för försöket.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om fältförsök med genetiskt modifierade växter? Hör av dig till oss.

Författningar

Söker efter 2003:5

Söker efter 2019:75