Logotyp Jordbruksverket

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som finns bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tam­fåglar. Det innebär att dina höns kan bli väldigt sjuka och dö om de kommer i kontakt med smittade vilda fåglar. Det finns inte några pågående utbrott av fågelinfluensa på tamfågel.

Utbrott av fågelinfluensa under 2024

Under 2024 har det varit tre utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar.

Utbrott av fågelinfluensa 2024

Utbrott av fågelinfluensa 2024

Datum konstaterat fall

Restriktions-
zon

Län

Kommun

Typ av
produktion

2024-03-16

Upphörde 2024‑04‑20

Skåne

Svedala

Fasaner

2024-01-17

Upphörde 2024‑02‑19

Skåne

Ystad

Kalkonbesättning

2024-01-07

Upphörde
2024‑02‑11

Skåne

Sjöbo

Avelsanläggning

Högriskområdet är upphävt

Från den 29 april 2024 är högriskområdet för fågelinfluensa upphävd i sin helhet. Under säsong gör Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) så kallade lägesbilder utifrån de risker som finns.

Det här ska du alltid göra för att skydda dina fåglar mot smitta

Viruset är mycket smittsamt och kan döda dina fåglar om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar. Du ska göra allt du kan för att undvika att dina fåglar får direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. Tänk på att inte ta med dig viruset in till dina fåglar via till exempel skor, redskap, foder eller strömedel.

Det är du som djurägare som ansvarar för hur dina djur mår. Det är viktigt att du arbetar förebyggande för att

 • förhindra att dina eller andras djur blir sjuka och dör
 • förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
 • tidigt upptäcka sjukdomar.

Fjäderfän och andfåglar får inte ha kontakt med varandra

Om du har andfåglar som till exempel ankor, gäss och gräsänder på samma anläggning som du har dina fjäderfän, ska du förhindra att de har direkt eller indirekt kontakt med varandra. Håll dem i olika byggnader eller på olika delar av anläggningen. Det ska du göra för att andfåglar kan sprida fågelinfluensa utan att de har symptom eller är sjuka.

Detta gäller inte för hobbyverksamhet med höns och andra fåglar i fångenskap.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Vid misstänkt smitta ska du också göra det här

Stäng in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

När en anläggning drabbas av fågelinfluensa

När en anläggning drabbas av fågelinfluensa upprättas en restriktionszon runt den drabbade anläggningen. Det innebär att det finns särskilda regler som du ska följa för att förhindra att fågelinfluensan sprider sig.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

 • Den drabbade anläggningen blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna anläggningen.
 • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
 • Andra fåglar i fångenskap som finns på anläggningen måste också avlivas.
 • Den drabbade anläggningen saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
 • Runt den smittade anläggningen inrättas en skyddszon med en radie av minst 3 kilometer och en övervakningszon med en radie av minst 10 kilometer.
  Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, fjäderfäkött och gödsel. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
 • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Restriktioner vid förflyttning och handel

Vid ett utbrott kan det finnas restriktioner både vid förflyttningar inom Sverige och EU och vid handel med länder utanför EU.

Sjukdomen fågelinfluensa

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Fågelinfluensa förekommer varje år i Sverige och i Europa hos vilda fåglar. Vilda vattenlevande fåglar till exempel änder och gäss, kan bära på viruset utan att bli sjuka och de kan sprida smitta till andra känsligare fågelarter som tamhöns. Tänk därför på att inte mata vilda fåglar i närheten av anläggningar med tama fåglar.

Det finns olika former av fågelinfluensa. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt, förstöra fjäderfäindustri och resultera i strikta handelsbegränsningar. Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Du ska inte röra några döda eller sjuka fåglar utan handskar. Du ska också tvätta händerna efteråt.

Övervakningsprogram

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både fjäderfän och vilda fåglar. Syftet med övervakningsprogrammet är att i ett tidigt skede upptäcka förekomst av virus för att kunna skydda fjäderfän och för att kunna bekämpa sjukdomen och stoppa spridningen. Programmet styrs av ett beslut från EU-kommissionen och innebär att alla länder inom EU är skyldiga att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä.

Övervakningsprogram för vilda fåglar

Syftet med övervakningsprogrammet är att snabbt upptäcka förekomst av virus hos vilda fåglar för att kunna skydda tamfåglar. Det gäller särskilt högpatogena fågelinfluensavirus.

Det är en passiv övervakning som baseras på laboratorieundersökningar av vilda fåglar som påträffats döda. I samband med fågelinfluensa på vilda fåglar kan vissa förebyggande åtgärder tas fram för fjäderfäanläggningar i området, i ett län eller i hela Sverige.

På SVA:s webbplats kan du följa resultatet av provtagningarna på vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Övervakningsprogram för fjäderfän

Syftet med övervakningsprogrammet avseende fågelinfluensa hos fjäderfän är att i tidigt skede upptäcka virus för att bekämpa sjukdomen och stoppa spridning.

Jordbruksverket beslutar årligen om hur många fjäderfäbesättningar med olika typer av fjäderfän som ska provtas inom övervakningsprogrammet.

På uppdrag av Jordbruksverket sköter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) administrationen och analyserar proverna som tas inom programmet. Resultaten från övervakningen publiceras årligen i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden.

Beslut och författningar

Författningar

Söker efter 2021:48

Söker efter 2023:15

Söker efter 2021:10