Logotyp Jordbruksverket

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar men som också kan sprida sig till tamfåglar. Du som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap har ett ansvar att arbeta förebyggande för att minska risken för smitta. Det gäller alla som har fåglar oavsett om det är hobbyhöns eller inte.

Smittläget för fågelinfluensa

Just nu finns inte några restriktioner.

I år har fågelinfluensa påvisats sporadiskt hos vilda fåglar under hela sommaren. Tillsammans med SVA följer vi situationen avseende fågelinfluensa både nationellt och internationellt för att snabbt kunna agera om smittläget förändras.

Vanligt hos vilda fåglar

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa hos vilda fåglar. Fåglar som lever i vatten, till exempel änder och gäss, kan bära på viruset utan att bli sjuka och de kan sprida smitta till andra känsligare fågelarter som tamhöns.

Det här ska du göra för att minska risken för smitta

För att minska risken för spridning av fågelinfluensa ska du arbeta förebyggande. Allt du gör som djurägare för att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar kallas för biosäkerhet.

Om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt, förstöra fjäderfäindustri och resultera i strikta handelsbegränsningar.

Vilda fåglar, särskilt fåglar som lever i vatten, anses vara naturliga värdar för alla typer av aviärt influensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock, du ska då kontakta en veterinär.

Du ska se till att inte smitta sprids

Om du misstänker att det är fågelinfluensa är du skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids. Du ska då stänga in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

Det här händer vid ett utbrott

När en gård drabbas av fågelinfluensa finns det restriktionsområden runt den drabbade gården. Det innebär att det finns särskilda regler som du ska följa för att förhindra att fågelinfluensan sprider sig.

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

  • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
  • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
  • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
  • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
    Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
  • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Övervakningsprogram

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både fjäderfän och vilda fåglar. Syftet med övervakningsprogrammet är att i ett tidigt skede upptäcka förekomst av virus för att kunna skydda fjäderfän och för att kunna bekämpa sjukdomen och stoppa spridningen. Programmet styrs av ett beslut från EU-kommissionen och innebär att alla länder inom EU är skyldiga att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä.

Övervakningsprogram för vilda fåglar

Syftet med övervakningsprogrammet är att snabbt upptäcka förekomst av virus hos vilda fåglar för att kunna skydda tamfåglar. Det gäller särskilt högpatogena fågelinfluensa virus – HPAI.

Det är en passiv övervakning som baseras på laboratorieundersökningar av vilda fåglar som påträffats döda. I samband med fynd av HPAI på vilda fåglar kan vissa förebyggande åtgärder tas fram för fjäderfäanläggningar i fyndområdet, i ett län eller i hela Sverige.

På SVA:s webbplats kan du följa resultatet av provtagningarna på vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Övervakningsprogram för fjäderfä

Syftet med övervakningsprogrammet avseende fågelinfluensa hos fjäderfän är att i tidigt skede upptäcka virus för att bekämpa sjukdomen och stoppa spridning.

Jordbruksverket beslutar årligen om hur många fjäderfäbesättningar med olika typer av fjäderfän som ska provtas inom övervakningsprogrammet.

På uppdrag av Jordbruksverket sköter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) administrationen och analyserar proverna som tas inom programmet. Resultaten från övervakningen publiceras årligen i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden.

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter 2009:3

Söker efter 2006:8

Söker efter 2021:10

Söker efter 2007:17

Söker efter 2002:98

Söker efter 1999:102