Logotyp Jordbruksverket

Djursjukskötare och djursjukskötar­studenter

Som djursjukskötare finns det krav på behörighet och den söker du hos oss. Om du är djursjukskötarstudent kan du arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Vad du får göra beror då helt och hållet på hur långt du har kommit i din utbildning. Som djursjukskötare ingår du i gruppen som kallas för djurhälsopersonal.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
 • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Meddela oss när du byter arbetsplats

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter arbetsplats. Meddela oss också när du byter namn, adress och telefonnummer.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Djursjukskötare

Som legitimerad djursjukskötare får du självständigt och utan delegering utföra sådana arbetsuppgifter där du har både formell och reell kompetens.

Den formella kompetensen är den teoretiska kunskap du har fått under utbildningen och som leder fram till att du kan bli legitimerad djursjukskötare. Den reella kompetensen är det som du rent praktiskt behärskar.

Vissa arbetsuppgifter får du göra även om du saknar den formella kompetensen. Föruts­ätt­ningen är dock att du har den reella kompetensen och att en veterinär har delegerat uppgiften till dig.

Formell kompetens som djursjukskötare

När du är legitimerad djursjukskötare har du så kallad formell kompetens att utföra följande moment på häst, hund och katt.

Journalföring, planer med mera

 • Kommunicera med och ge råd till djurägare och djurhälsopersonal.
 • Föra journal, hantera remisser och skriva intyg.
 • Skapa, följa upp och utvärdera en vårdhygienplan.
 • Utforma omvårdnadsplaner samt övervaka status inklusive tolka djurets smärta.
 • Utföra funktionskontroll, underhåll, felsökning, rengöring, desinficering samt sterilisering av instrument och medicinteknisk utrustning.
 • Förestå ett medicinförråd och hantera läkemedel enligt gällande bestämmelser.
 • Hantera avfall inklusive läkemedel, risk- och miljöfarligt avfall samt att ta hand om döda djur.

Undersökningar och behandlingar

 • Hantera djur på ett säkert sätt inklusive att använda tvångsmedel.
 • Identitetsmärka och kontrollera ID-märkning.Administrera läkemedel peroralt, rektalt, subkutant, kutant, intramuskulärt och intravenöst.
 • Placera intravenös kateter.
 • Ge vätsketerapi enligt veterinärs ordination.
 • Ta prover (blod, träck, urin, hud), hantera prover och utföra enklare laboratorieanalyser samt bereda prover inför analys.
 • Utföra bilddiagnostiska undersökningar med god teknisk kvalitet på ett strålskyddsmässigt säkert sätt, förbereda patient inför ultraljudsundersökning samt utföra EKG.
 • Bedöma sår och ta hand om sår.
 • Utföra enklare suturering av hud och suturtagning.
 • Lägga bandage.
 • Inspektera munhålor och utföra tandvård.
 • Behandla ögon- och öron samt kontrollera och utföra enklare behandlingar av urinblåsa, analsäckar och yttre könsorgan. Du får också instruera djurägare om uppföljande åtgärder.
 • Visa patienten vid hältundersökning, utföra böjprov samt förbereda för ledinjektion.
 • Utföra och utvärdera enklare utvärderings- och behandlingsmetoder inom rehabilitering.
 • Upplysa om lämpligt foder och utfodringsrutiner till friska djur med normal-, under- och övervikt samt till djur med särskilda behov.

Operation och akutvård

 • Utföra perioperativ omvårdnad av friska patienter samt patienter med särskilda behov.
 • Förbereda operationssal och operationssalsutrustning.
 • Hantera narkosgaser, anestetika och analgetika enligt gällande bestämmelser.
 • Förbereda patient och operationsområdet inför kirurgiska ingrepp.
 • Intubera och genomföra manuell ventilation.
 • Övervaka olika anestesiformer samt föra anestesijournal.
 • Upptäcka, hantera och förebygga perioperativa komplikationer samt kunna hjälpa till vid hjärt- och lungräddning.
 • Utforma strategier för att vårda djur, triagering det vill säga bedöma och prioritera patienter samt arbetsflöden inom intensiv- och akutsjukvård.
 • Avliva enligt de bestämmelser som gäller.

Agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Som djursjukskötare ska du alltid agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att du inte bara ska veta hur du ska utföra en viss uppgift utan också förstå varför du ska göra den. Du ska dessutom kunna motivera varför du gör en uppgift på ett visst sätt. Därför ingår följande kurser i djursjukskötarutbildningen. Dessa ger grundläggande teoretisk och vetenskaplig bakgrund till de moment som ingår i din formella kompetens.

 • Anatomi
 • Anestesiologi
 • Biokemi
 • Cellbiologi
 • Djurhållning och djurhantering
 • Djurskydd och etik
 • Etologi och beteendestörningar
 • Fysiologi
 • Författningskunskap
 • Genetik och avel
 • Grundläggande farmakologi inklusive antibiotikaresistens
 • Grundläggande immunologi
 • Grundläggande mikrobiologi
 • Grundläggande patologi och patofysiologi
 • Grundläggande sjukdomslära inklusive förebyggande åtgärder, behandling och vårdbehov
 • Kommunikation, rådgivning och arbetsledning
 • Medicinsk terminologi. Näringslära och foderhygien
 • Rehabilitering
 • Vetenskapliga metoder och grundläggande statistik
 • Vårdhygien inklusive smittsamma sjukdomar och zoonoser
 • Skriftligt självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Vaccinera hund och katt

Som djursjukskötare får du vaccinera hundar och katter med följande vaccin utan att en veterinär har ordinerat det

 • kattens parvovirus
 • kattsnuva
 • valpsjuka
 • smittsam leverinflammation hos hund (HCC)
 • hundens parvovirus, samt
 • kennelhosta hos hund

Detta får du bara göra om den som kommer med djuret till kliniken, kommer till kliniken särskilt för att vaccinera det. En veterinär måste finnas på plats för att kunna agera om det blir komplikationer.

Innan du vaccinerar ska du fråga om djurets hälsotillstånd och du ska bara vaccinera om du bedömer att djuret är friskt.

Du ska också fylla i ett vaccinationsintyg.

Om du vaccinerar ett djur som ska ha pass, måste du fylla i ett vanligt vaccinationsintyg. Det beror på att det bara är en veterinär som får fylla i passet. Då kan veterinären använda intyget du har fyllt i som förlaga när hen utfärdar passet. En veterinär behöver alltså inte se på när du vaccinerar utan kan intyga med ditt intyg som grund.

Förutom de vacciner som nämns ovan får du även ge andra vacciner om det sker efter ordination av veterinär i det enskilda fallet.

Vaccinera häst

Du får vaccinera hästar, men bara om veterinären ordinerat detta i det enskilda fallet . Det är bara veterinär som får skriva på vaccinationsintyg i hästpasset.

Så här blir du djursjukskötare

För att bli legitimerad djursjukskötare måste

 • du ha en examen i djur­omvårdnad från en högskole­utbildning. Den ska omfatta minst 3 år. Det kan skilja sig mellan olika länders utbildningar.
 • utbildningen innefatta djurslagen häst, hund och katt
 • utbildningen innehålla både praktiska och teoretiska moment
 • du ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Med svenska likställs också danska och norska språket.
 • du ansöka om legitimation.

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. När du gör din ansökan sparas inte uppgifterna vilket innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter igen och ladda upp de dokument som krävs.

Beroende på vilket land du har din utbildning från behöver du skicka in olika dokument tillsammans med din ansökan:

Svensk examen i djuromvårdnad

Du som har svensk examen i djuromvårdnad från en 3-årig universitetsutbildning måste skicka in en kopia på ditt examensbevis till oss i samband med ansökan. I dagsläget är det bara Sveriges lantbruksuniversitet som håller en sådan utbildning i Sverige.

Djursjukskötarutbildning från ett EU/EES-land eller Schweiz

Du som har en djursjukskötarutbildning från ett EU/EES-land eller Schweiz måstes skicka med följande när du ansöker om legitimation:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) inklusive ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen, det vill säga en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning. Det kan till exempel vara ett Diploma Supplement.
 • Översatta kopior av behörighetsbeviset och ditt ”Diploma supplement” till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i ditt hemland inklusive vilka arbetsuppgifter du utförde där,
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige
 • Ett intyg från en behörig myndighet som visar att du inte har några disciplinpåföljder i din yrkesutövning, ett så kallat letter/certificate of good standing. Intyget får inte vara äldre än 3 månader. Du behöver bara skicka med intyget om din legitimation är äldre än 3 månader.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Tänk på att norska och danska likställs med svenska språket.
Ett bevis på kunskap i svenska språket

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning i varje enskilt ärende. Detta gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning och har en djursjukskötarutbildning från något annat land än i Sverige. 

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Det här gäller även om du är svensk medborgare och har läst din utbildning till djursjukskötare i något annat land än i Sverige.

Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svensk legitimation. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

När du har skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Vi skickar också din ansökan till Universitets- och högskolerådet för bedömning.

Den första bedömningen vi gör är att titta på om din utbildning leder till yrket djursjukskötare eller djurvårdare. Detta gör vi bland annat genom att se om din utbildning har innehållit de moment som ingår i den formella kompetensen för djursjukskötare. Vi kommer även att titta på om utbildningen har gett de grundläggande kunskaper som krävs för att du ska kunna agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid vår bedömning kommer vi även att ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter du får utföra i ditt hemland.

Legitimation direkt

Om vi bedömer att din utbildning leder till yrket djursjukskötare och att du kan alla de moment som ingår i den formella kompetensen får du din legitimation direkt. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kraven för kunskaper i svenska språket.

Kompensationsåtgärder

Om vi gör bedömningen att din utbildning leder till yrket djursjukskötare men att innehållet skiljer sig väsentligt från den svenska utbildningen kan vi besluta att du måste komplettera din utbildning genom praktik inom olika områden. Det kan till exempel vara om din utbildning saknar något av djurslagen hund, katt och häst. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kraven för kunskaper i svenska språket.

Avslag

Vi avslår din ansökan om:

 • vi bedömer att din utbildning leder till yrket djurvårdare och inte djursjukskötare
 • du har arbetat som djurvårdare i landet där du har studerat.

Djursjukskötarutbildning från ett land utanför EU/EES

För att du ska kunna få legitimation som djursjukskötare efter en utbildning från tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/EES eller Schweiz) krävs att utbildningen är på universitets- eller högskolenivå. Den ska också motsvara den svenska utbildningen i längd och innehåll. Du som har en djursjukskötarutbildning från tredjeland måste i samband med ansökan skicka in följande:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) inklusive ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen det vill säga en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning,. Det kan till exempel vara ett Diploma Supplement, .
 • Översatta kopior av behörighetsbeviset och ditt ”Diploma supplement” till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i ditt hemland inklusive vilka arbetsuppgifter du utförde där
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Tänk på att norska och danska likställs med svenska språket.
Ett bevis på kunskap i svenska språket

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning i varje enskilt ärende. Det här gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning och har en djursjukskötarutbildning från något annat land än Sverige.

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Det här gäller även om du är svensk medborgare och har läst din utbildning till djursjukskötare i något annat land än i Sverige.

Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svensk legitimation. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

När du har skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Efter vår bedömning kommer vi att fatta beslut.

Legitimation direkt

Om din utbildning motsvarar den svenska utbildningen i både nivå, längd och innehåll och du dessutom har erfarenhet från arbete inom djurens hälso- och sjukvård kommer du att få legitimation direkt. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kraven för kunskaper i svenska språket.

Anpassningsperiod

Om din utbildning motsvarar den svenska utbildningen i både nivå, längd och innehåll men du har inte någon erfarenhet från arbete inom djurens hälso- och sjukvård kommer du att få arbeta som djursjukskötare med särskilt tillstånd under en period som vi beslutar om i varje enskilt fall. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kraven för kunskaper i svenska språket.

Avslag

I följande fall kommer vi att avslå din ansökan:

 • din utbildning är inte på universitets- eller högskolenivå
 • din utbildning är kortare än 3 år
 • din utbildning inte ger kunskap i de moment som ingår i den formella kompetensen
 • din utbildning saknar någon eller några av de grundläggande kurser som ingår i den svenska utbildningen
 • din utbildning är inriktad på andra djurslag än hund, katt eller häst
 • din utbildning saknar något av djurslagen hund, katt eller häst.

Djursjukskötarstudenter

Som djursjukskötarstudent vid Sveriges Lantbruksuniversitet kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Vad du får göra beror på hur långt du har kommit i din utbildning.

Djursjukskötarstudenter efter årskurs ett

När du har gått ut årskurs ett och klarat samtliga kurser motsvarar detta godkänd grundkurs i läkemedelshantering, som är kravet för att få arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 2. Du behöver kunna visa upp ett LADOK-intyg från SLU för din arbetsgivare där det framgår att du är godkänd på samtliga kurser under årskurs ett.

Djursjukskötarstudent efter årskurs 2

När du har gått ut årskurs 2 och klarat samtliga kurser finns det två alternativ om du vill arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Alternativ 1

Du kan arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 3. Du kan läsa mer om vad du får göra då på sidan om djurvårdare. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket.

Alternativ 2

Du kan arbeta som djursjukskötare om du har ett särskilt tillstånd från Jordbruksverket.

Kraven är att du ska

 • ha klarat alla kurser och moment. Du kan inte få något undantag från det här kravet.
 • arbeta som anställd i en verksamhet som en veterinär ansvarar för.
Du ska ha både teoretisk och praktisk kompetens

När du arbetar som tillförordnad djursjukskötare har du formell kompetens att göra samma saker som en legitimerad djursjukskötare får göra. Det är dock viktigt att du även har reell kompetens. Den formella kompetensen är den teoretiska kunskap du hittills har fått under utbildningen och den reella kompetensen är det som du rent praktiskt behärskar.

Du tillhör alltså djurhälsopersonalen och omfattas inte längre av behandlingsförbudet.

Du har ett eget ansvar

Du har eget ansvar för det du gör i ditt arbete. Du kan prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något skulle gå fel vid en behandling. Ansvaret gäller även om en kollega eller chef har beordrat dig att utföra behandlingen.

Du ska också följa bestämmelserna om journalföring, intygsskrivande, rapportering, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Du måste ha fått ett beslut om särskilt tillstånd

Innan du får börja arbeta som djursjukskötare med särskilt tillstånd måste du ha fått ett beslut från oss.

Ansökan måste komma in minst 2 veckor innan du får börja arbeta

Din ansökan måste ha kommit in till oss minst 2 veckor innan du får börja arbeta. Du kan dock ha introduktion under tiden du väntar på beslutet, men du får inte utföra de behandlingar som en djursjukskötare får göra. Du får beslutet skickat till dig till den mejladress som står i din ansökan.

Beslutet gäller i 16 månader och under denna tid kan du arbeta hos olika arbetsgivare i den omfattning du vill. Du behöver inte ansöka på nytt hos oss om du får en ny anställning.

Det särskilda tillståndet gäller bara när du är anställd i en verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för. Om du inte har en sådan anställning får du inte arbeta som djursjukskötare.

Det går inte att få något nytt beslut om att arbeta längre med särskilt tillstånd efter att dessa 16 månader har tagit slut.

Så här söker du särskilt tillstånd

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. Ansökningsavgiften är 320 kronor. Du betalar i slutet av ansökan med Visa eller MasterCard.

Det här ska du skicka med ansökan som du gör i vår e-tjänst
 • Ladokintyg där det framgår att du har fått godkänt i samtliga kurser till och med årskurs 2. Personnummer och säkerhetskod ska finnas med längst ned på intyget.

Handläggningstider för ansökan

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror på vilket land du har din examen från. Vår ambition är att klara handläggningen inom de angivna tiderna. För att vi ska lyckas ska du till exempel se till att din ansökan är rätt ifylld och att alla uppgifter vi behöver finns med.

Handläggningstider för din ansökan

När vi har räknat på hur lång tid det tar har vi utgått från när din ansökan är komplett, det vill säga när alla uppgifter har kommit in till oss.

Listan visar både en uppskattning av nuvarande handläggningstider som kan variera mellan olika ärenden och juridiska tidsfrister i de fall det finns sådana.

Med juridiska tidsfrister menas hur lång tid en ansökan får ta enligt de regler som finns. Det innebär att om du vill veta när du garanterat kommer att ha fått ett beslut från oss är det de juridiska tidsfristerna du ska utgå från. Om det inte finns någon juridisk tidsfrist kan en ansökan ta längre tid, men vår ambition är att den ska ta så kort tid som möjligt.

I de fall vår verksamhet påverkas av något som vi inte kan styra över, till exempel utbrott av djursjukdom, kommer dessa tider inte längre att vara aktuella. Vi uppdaterar listan ungefär en gång i månaden.

Handläggningstider för djursjukskötare
Typ av
ansökan
Utbildning frånJuridisk tidsfristHandlägg­ningstidKommentar

Djursjukskötar-legitimation

Sverige


3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 månader

13 veckor


Särskilt tillstånd för veterinär­studenter och djursjukskötar-studenter


2 veckor2 veckorFörfattningar

Söker efter 2023:19

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Söker efter 2016:9

Söker efter 2023:7

Förordningar