Djurvårdare

Som djurvårdare arbetar du inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen. Som djurvårdare får du bara utföra behandlingar som har ordinerats av en veterinär och du utför dessa behandlingar på veterinärens ansvar. Det finns dessutom över­gripande bestämmelser som begränsar vad du som djurvårdare får göra, det så kallade behandlingsförbudet.

Det finns 3 olika nivåer av djurvårdare och vad du får göra beror på vilken nivå du arbetar på. Du kan läsa mer om detta nedan.

Från och med den 1 november 2023 finns nya bestämmelser om djurvårdare. I de nya bestämmelserna framgår bland annat att djurvårdare på nivå 3 kommer att få söva sällskapsdjur fram till och med den 31 december 2026.

Det finns också en utredning från regeringen som föreslår andra ändringar vad gäller djurvårdare. Det är regeringen som avgör vad som ska hända med utredningens förslag och vi vet inte om de förslag som utredningen har lagt kommer att bli verklighet eller när det i så fall kommer att ske. Du hittar utredningen och remissvar på regeringens webbplats.

Behandlingsförbudet

Det så kallade behandlingsförbudet innebär att du inte får

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.

Du får alltså inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Enligt behandlingsförbudet får du inte behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos. Med zoonoser menar vi de sjukdomar som finns med i zoonoslagstiftningen. I dagsläget gäller det endast salmonella.

Det finns ett undantag som innebär att du som djurvårdare får behandla djur som man misstänker kan vara smittade av en epizooti eller zoonos. Du får dock bara behandla dessa djur om de är under veterinär vård.

Det finns också ett generellt undantag från behandlingsförbudet som innebär att du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för dig som är djurvårdare vilket du kan läsa mer om nedan.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen (till exempel en veterinär eller en djursjukskötare) omfattas du av samma tystnadsplikt som gäller för dem. Det innebär att du inte får berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingar med de som är direkt involverade i vården av djuret.

Djurvårdares arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter som en djurvårdare får göra oavsett nivå

Exempel på arbetsuppgifter som generellt inte bryter mot behandlingsförbudet:

 • Mata och rasta djur som ligger inlagda på djursjukhus eller annan anläggning.
 • Städa djurstall och mottagningsrum.
 • Röntga djur.
 • Ta blodprov.
 • Analysera prover.
 • Klippa klor och päls på vakna djur.
 • Ge läkemedel på annat sätt än genom injektion, till exempel tabletter, salvor, ögon- och örondroppar. Du får dock inte ge narkotikaklassade läkemedel och läkemedel för allmän bedövning.
 • Sitta i receptionen, sköta tidsbokning och andra administrativa arbetsuppgifter
 • Svara på enklare, allmänna frågor i telefon.
 • Hjälpa till att hålla djur vid undersökning.

Djurvårdare på nivå 1

Utöver de arbetsuppgifter som nämns ovan får du som djurvårdare på nivå 1 utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. Detta kan vara till exempel att klippa klor eller päls. Du får dock aldrig ge några injektioner.

Djurvårdare på nivå 2

Som djurvårdare på nivå 2 får du utföra de arbetsuppgifter som en djurvårdare på nivå 1 får göra. Du får dessutom

 • sätta permanentkanyl
 • koppla i och ur dropp
 • ge vissa injektioner (se nedan).

Du får bara utföra dessa uppgifter på de djurslag som du har behörighet för. Som djurvårdare på nivå 2 kan du ha behörighet för hund, katt och övriga sällskapsdjur eller för hästdjur. Hur du får behörighet kan du läsa om nedan.

Injektioner som djurvårdare på nivå 2 får ge

Som djurvårdare på nivå 2 får du ge subkutana, intramuskulära och intravenösa injektioner. Alla injektioner ska vara ordinerade av en veterinär som också är ansvarig. Du får dock aldrig ge injektioner med

 • vaccin
 • narkotiska läkemedel
 • läkemedel för lokal bedövning
 • läkemedel för allmän bedövning
 • avlivningsvätska
 • cytostatika.

Du som är djurvårdare på nivå 2 för hästdjur får dessutom ge sederande läkemedel om en veterinär befinner sig på platsen och kan agera om komplikationer skulle uppstå.

Djurvårdare på nivå 3

Som djurvårdare på nivå 3 får du utföra de arbetsuppgifter som en djurvårdare på nivå 1 och 2 får göra samt de uppgifter som anges nedan. Observera att det skiljer sig i vad du får göra före och efter den 31 december2026.

Du kan bara arbeta som djurvårdare på nivå 3 med hund, katt och övriga sällskapsdjur.

Injektioner som djurvårdare på nivå 3 får ge

Som djurvårdare på nivå 3 får du ge subkutana, intramuskulära och intravenösa injektioner. Alla injektioner ska vara ordinerade av en veterinär som också är ansvarig. Du får dock aldrig ge injektioner med

 • vaccin
 • läkemedel för lokal bedövning
 • avlivningsvätska
 • cytostatika.

Fram till den 31 december 2026 får du dessutom ge injektioner med läkemedel för allmän bedövning, det vill säga både sederande läkemedel och läkemedel för narkos, samt intubera och extubera hund, katt och andra sällskapsdjur i samband med narkos. Du får bara utföra dessa arbetsuppgifter om en veterinär befinner sig på platsen och kan agera om det uppstår några komplikationer.

Krav för de olika nivåerna av undantag från behandlingsförbudet

Djurvårdare på nivå 1

För att arbeta på nivå 1 ställs inga krav på erfarenhet eller specifik utbildning. Däremot måste du självklart kunna utföra de moment du ska göra.

Djurvårdare på nivå 2

För att få arbeta på nivå 2 finns det flera olika vägar:

 • grundkurs i läkemedelshantering för respektive djurslag
 • legitimation som sjuksköterska
 • veterinärexamen från ett annat land
 • student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning.

Grundkurs i läkemedelshantering

Grundkursen i läkemedelshantering ska vara inriktad på någon av följande djurslagskategorier:

 • hästdjur
 • hund och katt
 • övriga sällskapsdjur – däggdjur
 • övriga sällskapsdjur – fåglar
 • övriga sällskapsdjur – reptiler och groddjur.

Om du har gått en utbildning för ett av djurslagen och vill komplettera din utbildning med ytterligare ett djurslag kan du gå en tilläggsutbildning som bara innehåller de delar som är specifika för det ytterligare djurslaget.

Du som har gått grundkurs i läkemedelshantering enligt gamla bestämmelser behöver inte gå en ny grundkurs i läkemedelshantering.

Du som håller kurser i läkemedelshantering

Du som ska hålla en grundkurs i läkemedelshantering behöver inte ansöka om något godkännande hos oss. Det är dock viktigt att kursen följer kursplanen som finns i bilaga 2 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer (saknr D 34).

Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning

Du som är student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning får arbeta på nivå 2 och nivå 3 om du uppfyller något av följande villkor. Du måste vara student, det vill säga inskriven på en utbildning för att uppfylla kraven.

 • Du har läst minst 3 år på veterinärprogrammet vid SLU med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi.
 • Du har läst minst 3 år på en godkänd veterinärutbildning i något annat EU/EES-land eller Schweiz med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi.
 • Du har läst minst 2 år på djursjukskötarprogrammet vid SLU med godkänt resultat.
 • Du har läst minst 1 år på tilläggsutbildningen för utländska veterinärer vid SLU med godkänt resultat.

Djurvårdare på nivå 3

För att få arbeta som djurvårdare på nivå 3 finns det flera olika vägar. Du ska uppfylla något av de här villkoren:

 • Du ska ha en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring för respektive djurslag samt ha arbetat motsvarande heltid inom djurens hälso- och sjukvård i minst 3 år som djurvårdare på nivå 2.
 • Du ska ha genomfört teoretisk examination enligt tidigare gällande bestämmelser för att få en legitimation som djursjukskötare.
 • Du ska vara student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning.

Grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring

Den grundläggande utbildningen i anestesi och smärtlindring ska följa kursplanen enligt bilaga 2 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer (saknr D 34) och vara inriktad på någon av följande djurslagskategorier:

 • hund och katt
 • övriga sällskapsdjur – däggdjur
 • övriga sällskapsdjur – fåglar
 • övriga sällskapsdjur – reptiler och groddjur.

Om du har gått en utbildning för ett av djurslagen och vill komplettera din utbildning med ytterligare ett djurslag kan du gå en tilläggsutbildning som bara innehåller de delar som är specifika för det ytterligare djurslaget.

För att få gå utbildningen måste du ha avslutat en gymnasieutbildning eller motsvarande som leder till grundläggande högskolebehörighet. Innan du får gå utbildningen måste du dessutom ha arbetat som djurvårdare på nivå 2 motsvarande minst 3 år på heltid i Sverige eller annat land. Det innebär att om du till exempel har arbetat 50 procent måste du ha gjort det i 6 år för att uppfylla kraven på motsvarande minst 3 år på heltid.

Du som håller utbildningar i anestesi och smärtlindring

Du som ska hålla en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring behöver inte ansöka om något godkännande hos oss. Det är dock viktigt att kursen följer kursplanen som finns i bilaga 5 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer (saknr D 34).

Genomförd teoretisk examination

I samband med att yrket legitimerad djursjukskötare infördes fanns det övergångsregler för de som hade lång yrkeserfarenhet. Ett villkor för att få legitimation var att genomföra en teoretisk examen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anordnade. Det var dock ett antal personer som gjorde den teoretiska examen men som inte fick legitimation som djursjukskötare av olika skäl. Om du tillhör den grupp som blev godkänd på den teoretiska examen men inte fick din legitimation, kan du arbeta som djurvårdare på nivå 3 utan att gå en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring. Det går inte att göra den teoretiska examen längre.

Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning

Du som är student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning får arbeta på nivå 2 och nivå 3 om du uppfyller något av följande villkor. Du måste vara student, det vill säga inskriven på en utbildning för att uppfylla kraven.

 • Du har läst minst 3 år på veterinärprogrammet vid SLU med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi.
 • Du har läst minst 3 år på en godkänd veterinärutbildning i något annat EU/EES-land eller Schweiz med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi.
 • Du har läst minst 2 år på djursjukskötarprogrammet vid SLU med godkänt resultat.
 • Du har läst minst 1 år på tilläggsutbildningen för utländska veterinärer vid SLU med godkänt resultat.

Författningar

Söker efter 2023:20

Senast granskad: 2023-11-01

Till toppen