Djurvårdare

Som djurvårdare arbetar du inom djurens hälso- och sjukvård men ingår inte i gruppen djurhälsopersonal. Du tillhör i stället gruppen övrig personal. För övrig personal finns ett behandlingsförbud som begränsar vad du får göra. För djurvårdare finns det dock undantag på 3 olika nivåer.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
 • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Meddela oss när du byter arbetsplats

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter arbetsplats. Meddela oss också när du byter namn, adress och telefonnummer.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Djurvårdare

Det finns 3 olika nivåer av djurvårdare. Djurvårdare på nivå 1-3 har undantag från behandlingsförbudet. Dessa undantag är tidsbegränsade.

Det här får en djurvårdare göra

Du som arbetar som djurvårdare får göra allt som inte bryter mot behandlingsförbudet under förutsättning att du har kunskap om hur du rent praktiskt ska genomföra momenten.

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Som djurvårdare får du bara utföra behandlingar som ordinerats av en veterinär och du gör dessa på veterinärens ansvar.

Vanliga arbetsuppgifter som alla får göra

De här exempel på arbetsuppgifter som generellt inte bryter mot behandlingsförbudet.

 • Mata och rasta djur som ligger inlagda på djursjukhus eller annan anläggning
 • Städa djurstall och mottagningsrum
 • Röntga djur
 • Ta blodprov
 • Analysera prover.
 • Klippa klor och päls på vakna djur.
 • Ge läkemedel på annat sätt än genom injektion, till exempel tabletter, salvor, ögon- och örondroppar. Du får dock inte ge narkotikaklassade läkemedel och läkemedel för allmän bedövning.
 • Sitta i receptionen, sköta tidsbokning och andra administrativa arbetsuppgifter
  Svara på enklare, allmänna frågor i telefon.
 • Hjälpa till att hålla djur vid undersökning.

Det här gäller för injektioner

Som djurvårdare får du aldrig ge injektioner med

 • vaccin
 • läkemedel för lokal bedövning
 • avlivningsvätska
 • cytostatika.

Detta gäller oavsett vilken nivå du arbetar på.

Djurvårdare på nivå 1 får inte ge injektioner

Som djurvårdare på nivå 1 får du aldrig ge några injektioner.

Djurvårdare på nivå 2 och 3 får ge vissa injektioner

När du arbetar som djurvårdare med undantag på nivå 2 och 3 får du ge vissa injektioner.

Alla injektioner ska vara ordinerade av en veterinär som också är ansvarig. Vid vissa injektioner ska en veterinär vara med på plats för att kunna ingripa om det uppstår några komplikationer.

Nivå 3 gäller endast för att behandla hund, katt och övriga sällskapsdjur förutom häst. Det är din behörighet på nivå 2 som avgör om du får behandla hästar eller inte.

Läkemedel för allmän bedövning

Vid injektioner med narkotikaklassade läkemedel ska en veterinär alltid vara med på plats för att kunna ingripa om det uppstår några komplikationer.

Med läkemedel för allmän bedövning menas läkemedel som sänker medvetandegraden. Det kan vara både sederande läkemedel och läkemedel för narkos.

Som djurvårdare på nivå 2 får du inte ge narkotikaklassade läkemedel.

På nivå 2 får du ge sederande, det vill säga lugnande läkemedel till häst. För att få ge sådana läkemedel till hund, katt och andra sällskapsdjur måste du arbeta på nivå 3.

Som djurvårdare på nivå 3 får du ge läkemedel för allmän bedövning till hund, katt och övriga sällskapsdjur, förutom häst.

Narkotikaklassade läkemedel

På nivå 2 får du inte ge narkotikaklassade läkemedel.

På nivå 3 får du ge narkotikaklassade läkemedel till hund, katt och övriga sällskapsdjur förutom häst. Vid injektioner med narkotikaklassade läkemedel ska en veterinär vara med på plats för att kunna ingripa om det uppstår några komplikationer.

Övriga intramuskulära och subkutana injektioner

Som djurvårdare på nivå 2 och 3 får du ge intramuskulära och subkutana injektioner med andra läkemedel än läkemedel för allmän bedövning och narkotikaklassade läkemedel.

Eftersom nivå 3 inte är inriktad på häst är det din behörighet på nivå 2 som avgör om du får ge det till häst eller inte.

Övriga intravenösa injektioner

Som djurvårdare på nivå 2 och 3 får du ge intravenösa injektioner med andra läkemedel än vad som nämns ovan. Du får dessutom sätta permanentkanyl och koppla i och ur dropp ur en befintlig permanentkanyl.

Eftersom nivå 3 inte är inriktad på häst är det din behörighet på nivå 2 som avgör om du får ge det till häst eller inte.

Operativa ingrepp

Som djurvårdare får du inte utföra några operativa ingrepp oavsett vilken nivå du arbetar på.

Behandla sövda djur och djur som fått lugnande medel

Enligt behandlingsförbudet är det förbjudet att behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion. Det finns dock några undantag för dig som är djurvårdare.

Undantag som gäller sövda djur och djur som fått lugnande medel

Som djurvårdare på nivå 1,2 och 3 får du utföra enklare sårvård och enklare skötselåtgärder som till exempel att klippa klor och päls.

Som djurvårdare på nivå 2 och 3 får du ge samma injektioner som du får ge till vakna djur. Det gäller även till djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion.

När du arbetar som djurvårdare på nivå 3 får du dessutom intubera och extubera hund, katt och andra sällskapsdjur, förutom häst, i samband med narkos. Det får du göra även på andra djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion.

Behandla djur som har smittsamma sjukdomar

Enligt behandlingsförbudet får du inte behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos. Det finns inga undantag från den bestämmelsen.

Med zoonoser menar vi de sjukdomar som finns med i zoonoslagstiftningen. I dagsläget gäller det endast salmonella. Det innebär att du får behandla djur som har andra zoonoser.

Du får ta hand om djur som har salmonella

Du får inte behandla djur som har salmonella, men du får ta hand om dem det vill säga rasta och mata eller städa burar. Du får till exempel rasta hundar som misstänks ha en salmonellainfektion. Det är dock viktigt att du följer klinikens hygienplaner och rutiner för att minska risken för att sprida smitta.

Krav för de olika nivåerna av undantag från behandlingsförbudet

Även om du har formell rätt att göra något måste du även veta hur du ska utföra det, det vill säga att du ska ha både formell och reell kompetens för behandlingen.

Djurvårdare på nivå 1

För att arbeta på nivå 1 ställs inga krav på erfarenhet eller specifik utbildning. Däremot måste du självklart kunna utföra de moment du ska göra.

Djurvårdare på nivå 2

För att få arbeta på nivå 2 finns det flera olika vägar:

 • Grundkurs i läkemedelshantering för respektive djurslag.
 • Svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Veterinärexamen från ett tredjeland.
 • Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning.

Du som håller på att utbilda dig och gör den praktiska delen av grundkursen i läkemedels­hantering får utföra behandlingar enligt undantag på nivå 2. Behandlingen ska då ske under direkt handledning och närvaro av veterinär eller djursjukskötare.

Grundkurs i läkemedelshantering

Grundkursen i läkemedelshantering ska vara inriktad på något av följande djurslag:

 • häst
 • hund och katt
 • övriga djur som hålls för sällskap och hobby.

Om du har gått en utbildning för ett av djurslagen och vill komplettera din utbildning med ytterligare ett djurslag behöver du endast läsa de moment som är specifika för det ytterligare djurslaget. Det finns inga krav på att du ska ha några förkunskaper för att gå kursen. Du som har gått grundkurs i läkemedelshantering enligt gamla bestämmelser behöver inte gå en ny grundkurs i läkemedelshantering. Det gäller de så kallade kurserna C15 och D9.

Du som håller kurser i läkemedelshantering

Du som ska hålla en grundkurs i läkemedelshantering behöver inte ansöka om något godkännande hos oss. Det är dock viktigt att kursen följer kursplanen som finns i bilaga 1 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. Kursen ska vara på minst 8 timmar, men det gör självklart inget om den är längre. Den ska avslutas med en examination och det är viktigt att de som är godkända på kursen får ett kursintyg, gärna med en specifikation av vilka djurslag som ingått i kursen.

Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning

Du som är student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning får arbeta på nivå 2 och nivå 3 om du uppfyller något av följande villkor. Tänk på att du måste vara student, det vill säga inskriven på en utbildning för att uppfylla kraven.

 • ha läst minst 3 år på veterinärprogrammet vid SLU med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi
 • ha läst minst 3 år på en godkänd veterinärutbildning i något annat EU/EES-land med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi
 • ha läst minst 2 år på djursjukskötarprogrammet vid SLU med godkänt resultat.
 • ha läst minst 1 år på tilläggsutbildningen för utländska veterinärer vid SLU med godkänt resultat.

Djurvårdare på nivå 3

För att få arbeta som djurvårdare på nivå 3 finns det flera olika vägar. Du ska uppfylla något av de här villkoren:

 • Du ska ha en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring för respektive djurslag samt ha arbetat motsvarande heltid inom djurens hälso- och sjukvård i minst 3 år som djurvårdare på nivå 2.
 • Du ska ha genomfört teoretisk examination enligt tidigare gällande bestämmelser för att få en legitimation som djursjukskötare.
 • Du ska vara student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning.

Grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring

Den grundläggande utbildningen i anestesi och smärtlindring ska följa kursplanen enligt bilaga 2 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård och vara inriktad på något av följande djurslag:

 • hund och katt
 • övriga djur som hålls för sällskap och hobby, dock inte häst.

Om du har gått en utbildning för ett av djurslagen och vill komplettera din utbildning med ytterligare ett djurslag behöver du bara läsa de moment som är specifika för det ytterligare djurslaget.

Innan du får gå utbildningen måste du ha arbetat på nivå 2 (tidigare kallad djurvårdare på utökad nivå) i motsvarande minst 3 års heltid. Det innebär att om du till exempel har arbetat 50 procent måste du ha gjort det i 6 år för att uppfylla kraven på motsvarande minst 3 års heltid. Du kan inte ersätta arbetad tid med utbildningar, däremot är det möjligt att tillgodoräkna dig tid som du har arbetat i ett annat land under förutsättning att du där har utfört de moment som du får utföra på nivå 2.

Du som håller på att utbilda dig och gör den praktiska delen av grundkursen i anestesi och smärtlindring får utföra behandlingar enligt undantag på nivå 3. Injektioner med narkotikaklassade läkemedel eller läkemedel för allmän bedövning får bara ske om en veterinär befinner sig på platsen och kan ingripa om det uppstår komplikationer. Din behandling ska då ske under direkt handledning och närvaro av veterinär eller djursjukskötare.

Du som håller utbildningar i anestesi och smärtlindring

Du som ska hålla en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring behöver inte ansöka om något godkännande hos oss. Det är dock viktigt att kursen följer kursplanen som finns i bilaga 2 i föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. Kursen ska vara på minst 80 timmar, men det gör självklart inget om den är längre. Den ska avslutas med en examination och det är viktigt att de som är godkända på kursen får ett kursintyg, gärna med en specifikation av vilka djurslag som ingått i kursen.

Genomförd teoretisk examination

I samband med att yrket legitimerad djursjukskötare infördes fanns det övergångsregler för de som hade lång yrkeserfarenhet. Ett villkor för att få legitimation var att genomföra en teoretisk examen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anordnade. Det var dock ett antal personer som gjorde den teoretiska examen men som inte fick legitimation som djursjukskötare av olika skäl. Om du tillhör den grupp som blev godkänd på den teoretiska examen men inte fick din legitimation, kan du arbeta enligt undantag på nivå 3 utan att utbilda dig vidare. Tänk på att det inte går att göra den teoretiska examen längre.

Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning

Du som är student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning får arbeta på nivå 2 och nivå 3 om du uppfyller något av följande villkor. Tänk på att du måste vara student, det vill säga inskriven på en utbildning för att uppfylla kraven.

 • ha läst minst 3 år på veterinärprogrammet vid SLU med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi
 • ha läst minst 3 år på en godkänd veterinärutbildning i något annat EU/EES-land med godkänt resultat, inklusive en kurs i farmakologi
 • ha läst minst 2 år på djursjukskötarprogrammet vid SLU med godkänt resultat.
 • ha läst minst 1 år på tilläggsutbildningen för utländska veterinärer vid SLU med godkänt resultat.

Tidsbegränsning av undantagen från behandlingsförbudet

Vissa undantag från behandlingsförbudet är tidsbegränsade till och med den 31 december 2023. Det finns dock ett framtaget förslag till nya föreskrifter. Där föreslås bland annat det här:

 • att djurvårdare på nivå 2 och 3 kommer att finnas kvar
 • att vissa undantag ska förlängas
 • att djurvårdare på nivå 3 inte kommer att få söva djur efter den 31 december 2026.

Planen är att dessa föreskrifter ska beslutas efter sommaren.

Utredning om djurens hälso- och sjukvård

Det finns dessutom en utredning från regeringen som föreslår andra ändringar vad gäller djurvårdare.

Det är regeringen som avgör vad som ska hända med utredningens förslag och vi vet inte om de förslag som utredningen har lagt kommer att bli verklighet eller när det i så fall kommer att ske.

Författningar

Söker efter 2016:9

Söker efter 2019:32

Söker efter 2019:25

Söker efter 2023:7

Förordningar

Senast granskad: 2021-12-08