Logotyp Jordbruksverket

Stöd till biodlingssektorn

Du kan få stöd för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter om ditt projekt är av kollektiv nytta. Det är alltså inte ett stöd direkt till enskilda biodlare eller privatpersoner. Du kan få pengar till bland annat rådgivning och marknadsföring.

Syftet med stödet är att bidra till bättre villkor för biodlingen så att produktionen av honung och andra biodlingsprodukter kan öka och produkterna kan säljas till bra priser, vilket tillsammans stärker näringen. Stödet ska också stärka sektorns konkurrenskraft och öka antalet yrkesbiodlare.

Stödet till biodlingssektorn lämnas för åtgärder som genererar kollektiv nytta för biodlingssektorn, Det är alltså inte ett stöd direkt till enskilda biodlare eller privatpersoner.

Stödet gäller för verksamhetsår, vilket är detsamma som kalenderår, med en utlysning per år.

Åtgärder inom stödet

Rådgivning och tekniskt stöd

Projekt för rådgivning, tekniskt stöd, utbildning, information och erfarenhetsutbyte till biodlare och biodlingsorganisationer. Behöriga att söka är myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Analyser

Projekt för laboratorieanalyser av honung och andra biodlingsprodukter. Behöriga att söka är myndigheter, föreningar, andra organisationer och företag.

Tillämpad forskning

Projekt som omfattar tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter samt biavel. Behöriga att söka är myndigheter, föreningar, andra organisationer och företag.

Marknadsföring

Projekt som omfattar främjande, information och marknadsföring, inklusive marknadsbevakning och aktiviteter som syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om kvalitet på honung och andra biodlingsprodukter. Behöriga att söka är föreningar, andra organisationer och företag.

Produktkvalitet

Projekt för att förbättra produktkvaliteten på honung och andra biodlingsprodukter, inklusive projekt som stärker marknadspotentialen hos produkterna. Behöriga att söka är myndigheter, föreningar, andra organisationer och företag.

Andra åtgärder

Utvecklingsarbete och kunskapsspridning för utökning av antalet bibestånd inklusive biavel. Behöriga att söka är föreningar, andra organisationer och företag.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för faktiska kostnader som uppkommit under verksamhetsåret och som är tydligt kopplade till projektets aktiviteter. Exempelvis inköp av förbrukningsmaterial, resekostnader, löner och hyra av lokal vid aktiviteter. Om du inte är momsredovisningsskyldig så har du möjlighet att inkludera moms i projektbudgeten.

Utgifter för personal

Detta avser löner som du och din personal fått utbetalda när ni arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH‑kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

De indirekta kostnaderna beräknas som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifterna för personal inklusive lönekostnadspåslag.

Övriga kostnader

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Du kan få stöd för köp av tjänst i projektet. Det kan vara för exempelvis föreläsningsarvoden eller annan experthjälp. Köp av tjänst redovisas under övriga utgifter.

Du kan inte få stöd för utgifter för fysiska investeringar.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får stöd eller inte.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd.

Om du söker stöd för utbildningsinsatser

Om du söker för utbildningsinsatser gäller följande:
Utbildningsinsatser ska

 • omfatta minst tre pass på 45 minuter vardera
 • behandla biodling, bihälsa, biavel, hantering av honung och andra biodlingsprodukter, pollineringsfrågor eller företagande i biodlingssektorn
 • ha ett kursprogram där det framgår datum och plats för insatsen, föreläsarens namn, vilka ämnen som behandlas och insatsens längd
 • ha en deltagarförteckning.

Vid ansökan om utbetalning ska ovanstående redovisas.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

 • Logga in med BankID eller Freja eID
 • Välj E-tjänster inom Mina sidor
 • Välj projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd
 • Starta tjänsten
 • Välj Ny ansökan om stöd
 • I steg 3, Välj stöd, ska du välja Biodling

Fullmakt behövs i vissa fall

Du behöver en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det som du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om Jordbruksverket begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när du

 • vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och du därför vill lägga till en ny aktivitet
 • inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål, men ändå vill fortsätta att genomföra projektet
 • får medfinansiering från en annan medfinansiär än den som står i din ursprungliga ansökan.

Kontakta Jordbruksverket om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Ansökan om ändring av beslutet om stöd ska komma in under verksamhetsåret. Du ska skicka in din ansökan om ändring till landsbygdsstödsenheten.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till Jordbruksverket.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift. Det kan till exempel vara att du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

För att få pengar för ditt projekt måste du ansöka om utbetalning. Du kan när som helst under året ansöka om delutbetalning. Du ansöker då om utbetalning av de utgifter du hittills har haft i projektet.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Olika typer av utbetalningar

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. En del av beloppet kommer från EU och en del från Sverige. Du kan högst få förskott med den del som kommer från Sverige. Beloppet står i ditt beslut om stöd.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Du kan ansöka om förskott en gång per verksamhetsår och projekt. Du gör ansökan om förskott i e-tjänsten.

Delutbetalning

Du kan söka delutbetalning en eller flera gånger. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalat alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt.

Ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 januari året efter avslutat verksamhetsår.

Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls för din ansökan om slututbetalning.

Du ska slutredovisa projektet genom att besvara samtliga frågor i ansökan om slututbetalning i e‑tjänsten. Utöver detta ska du även skicka in en rapport om genomförandet senast 1 april året efter avslutat verksamhetsår

Betala utgifter innan du söker ersättning

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem.

Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när Jordbruksverket börjat handlägga den.

Redovisa utgifter

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Utgifter för personal

Du som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Fika, mat och konferenser

Fika

Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för fikat, men högst 60 kronor exklusive moms per person.

Lunch och middag

Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en schablon på 100 kronor exklusive moms per person och måltid.

Konferenser

I ditt beslut om stöd står det om du kan få stöd för utgifter för lunch, middag och fika i samband med konferens.

Om du kan få stöd för sådana utgifter ska du spara konferensprogrammet och listan med namn på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för lunch, middag och fika.

Traktamenten och resor

Traktamenten

Om du har utgifter för traktamenten, ska du styrka dessa utgifter med reseräkningar. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente.

Resor

Om du har utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil, där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, ska du styrka dessa med en körjournal. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en enhetskostnad på 40 kronor per mil. Om du faktureras för ett faktiskt belopp när det gäller leasingbilen så redovisar du det fakturerade beloppet.

Övriga utgifter

I ditt beslut om stöd står det hur du ska hantera övriga utgifter om det är aktuellt för ditt projekt.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Du ska spara alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla ska fakturan

 • gå att koppla till en aktivitet som rör ditt projekt
 • vara adresserad till och betald av den som sökt stödet.

Betalningsbevis

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Du ska skicka in betalningsbevisen i e-tjänsten.

Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till Jordbruksverket. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Vi godkänner inte kontantbetalningar över 1 000 kronor.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning (kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat).

Organisationer med en central ekonomifunktion behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till en specifik investering eller projekt.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.
Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.
Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.
Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Redovisa genomförandet av projektet

Du som får stöd ska skicka in en rapport om genomförandet där du redovisar resultatet av ditt projekt när det har avslutats. Rapporten ska innehålla följande:

 1. projektets journalnummer
 2. verksamhetsår
 3. projekttitel
 4. namn och organisationsnummer för den organisation som är ansvarig för projektet
 5. namn på projektansvarig/projektledare
 6. sammanfattning av projektet
 7. resultat i form av en redogörelse för vad som gjorts i projektet, inklusive hur projektets resultat har spridits
 8. utvärdering
 9. kort sammanfattning på engelska.

Rapporten ska skickas in till landsbygdsstöds­enheten. Skriv projektets journal­nummer och namn i mejlet. Rapporten ska skickas in senast den 1 april året efter avslutat verksamhetsår.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta landsbygdsstödsenheten, som handlägger stödet.

Författningar

Söker efter 2022:33

Du kanske också är intresserad av det här