Logotyp Jordbruksverket

Virke av hotade träslag – CITES

Många tropiska trädarter är utrotningshotade, eller riskerar att bli det, på grund av omfattande handel. Det finns därför regler för att begränsa handeln med virke av de här arterna. Grundregeln är att virke av hotade träslag som förekomma i handel måste ha dokumenterad laglig bakgrund.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Flera tropiska trädarter från Asien, Central- och Sydamerika och Afrika hotas av ökad handel och därför omfattas dessa arter av CITES-reglerna.

Här kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på sidan med allmän information.

Handel inom EU

Förbud mot handel med A- och B-listade träslag i hela EU

Inom EU finns ett förbud mot alla kommersiella aktiviteter med A-listade träslag om de har sitt ursprung i det vilda. Förbudet omfattar timmer, virke, faner, plywood och produkter tillverkade av de aktuella träslagen. Förbudet gäller också B-listade träslag som inte importerats lagligt till EU eller som saknar dokumentation som visar laglig bakgrund.

Men om du har virke med dokumenterad laglig bakgrund och ansöker om ett så kallat CITES-intyg så finns det möjlighet att du kan få handla med A-listade träslag. Du söker intyget i vår e-tjänst. Om träden är artificiellt framställda eller odlade kan det vara tillåtet att använda dem i kommersiella aktiviteter.

När det gäller handel med B-listade träslag behövs inget CITES-intyg men du måste kunna bevisa att det du handlar med har laglig bakgrund.

Det här ska du ange och bifoga när du söker CITES-intyg för virke

När du söker CITES-intyg för virke behöver du ange det här:

 • arten det rör sig om (latinskt namn)
 • mängden virke du har, angivet i kubikmeter och kilogram
 • en beskrivning av formen på ditt virke, till exempel fanér, knivrester eller stockar
 • adressen där ditt virke förvaras
 • sättet som virket förvaras på
 • några olika fotografier på virkeslagret
 • information om när och under vilka omständigheter du har förvärvat virket (det är bra med information så långt tillbaka som möjligt)
 • kvitton och införselhandlingar som kan styrka när virket togs in till EU, eller annan dokumentation som visar hur du har förvärvat det
 • namn, adress, födelsenummer och kontaktuppgifter.

Virket måste vara så gammalt att det importerades innan arten började omfattas av CITES-reglerna.

Så bevisar du laglig bakgrund för B-listade träslag

Vid handel med B-listade arter är det inget krav på CITES-intyg. Om du ska sälja eller köpa virke av en B-listad art måste det i stället finnas dokumentation som visar att du kommit över virket på ett lagligt sätt. Vilken slags dokumentation som visar virkets lagliga bakgrund varierar från fall till fall men kan till exempel vara kvitton, fakturor eller överlåtelsehandlingar från tidigare ägare. Du som säljer virke ska förse köparen med relevant dokumentation om virkets bakgrund. Du som köper virke har ansvar att kolla så att du får relevant dokumentation. Utan dokumentation som visar den lagliga bakgrunden är handel förbjuden.

Exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på A-listade trädarter som omfattas av förbudet mot handel inom EU.

 • Araucaria araucana – brödgran (Chile och Argentina)
 • Aquilaria spp. – örnträdssläktet
 • Abies guatemalensis – art i familjen tallväxter (Guatemala)
 • Balmea stormiae – art i familjen måreväxter (Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador)
 • Chrysalidocarpus decipiens – art i familjen palmer
 • Dalbergia nigra – riopalisander, riojakaranda (Brasilien)
 • Fitzroya cupressoides – art i familjen cypressväxter (Chile och Argentina)
 • Pilgerodendron uviferum – art i familjen cypressväxter (Chile och Argentina)
 • Podocarpus parlatorei – art i familjen podokarpväxter (Argentina, Bolivia och Peru)

Exempel på B-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på B-listade trädarter, eller delar av arter, som omfattas av förbudet mot handel inom EU:

 • Dalbergia spp. – Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood som har sitt ursprung i Mexiko och har exporterats från Mexiko. (För Dalbergia nigra krävs CITES-intyg, se A-listade arter.)
 • Dalbergia cochinchinensis. – Allt trä av den här arten omfattas av förbudet, till exempel timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, färdiga träprodukter som musikinstrument och träföremål eller delar av dessa.
 • Pterocarpus erinaceus – afrikansk kino, kosso. Allt trä av den här arten omfattas av förbudet, till exempel sågade trävaror, fanér, plywood, färdiga träprodukter som musikinstrument och träföremål eller delar av dessa.

Skaffa CITES-intyg om du har ett lager med A-listat virke

Vi rekommenderar att du som har ett lager av CITES A-listat virke ansöker om CITES-intyg för det. Det finns inget krav på CITES-intyg för själva ägandet eller innehavet av ett lager men det underlättar för dig om du ska sälja virket någon gång framöver. För att handla med virke av hotade träslag inom EU krävs nämligen CITES-intyg.

CITES-intyget

 • är ett bevis på att du har förvärvat virket legalt
 • ger dig en säkerhet att du i ett senare skede kommer att få CITES-intyg för att kunna sälja delar av virket eller föremål som har tillverkats av virket.

Du söker intyget i vår e-tjänst.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja eller skänka en A-listad art, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du döms kan straffet bli böter eller fängelse i upp till fyra år.

Import från länder utanför EU

Förbjudet att importera A-listat virke för kommersiella ändamål

Virke från A-listade träslag är förbjudet att importera för kommersiella ändamål men det finns undantag som gör det möjligt att importera virke som är prekonventionellt, det vill säga avverkat innan arten blev CITES-listad.

För A- och B-listade arter behöver du CITES-tillstånd

För A- och B-listade arter måste du ha ett tillstånd för export eller återexport utfärdat av CITES-myndigheten i avsändarlandet. Det är exportören som söker tillståndet hos CITES-myndigheten i det aktuella landet och sedan skickar en kopia på tillståndet till dig. Finns det ingen exportör så behöver du själv kontakta CITES-myndigheten i det aktuella landet för att söka tillstånd. Du behöver också söka ett CITES importtillstånd. Det söker du i vår e-tjänst. När du söker importtillståndet måste du bifoga en kopia av exporttillståndet. Utan denna kopia kan vi inte handlägga din ansökan.

Exempel på A-listade träslag

 • Araucaria araucana – brödgran (Chile och Argentina)
 • Aquilaria spp. – örnträdssläktet
 • Abies guatemalensis – art i familjen tallväxter (Guatemala)
 • Balmea stormiae (Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador)
 • Chrysalidocarpus decipiens – art i familjen palmer
 • Dalbergia nigra – riopalisander, riojakaranda (Brasilien)
 • Fitzroya cupressoides – art i familjen cypressväxter (Chile och Argentina)
 • Pilgerodendron uviferum (Chile och Argentina)
 • Podocarpus parlatorei (Argentina, Bolivia och Peru)

Exempel på B-listade träslag

 • Dalbergia spp. – palisandersläktet. Alla arter inom släktet förutom Dalbergia nigra som är A-listad)
 • Guibourtia demeusei – bubinga, Guibourtia pellegriniana – pellegrinbubinga och Guibourtia tessmannii – jättebubinga
 • Pterocarpus erinaceus – afrikansk kino, kosso.

För C-listade arter behöver du CITES-tillstånd och importanmälan

För C-listade arter behöver du ett tillstånd för export eller återexport utfärdat av CITES-myndigheten i avsändarlandet, eller ett så kallat ursprungsintyg. Det är CITES-myndigheten som bestämmer om man ska utfärda tillstånd eller ursprungsintyg. Antingen så tar exportören kontakt med CITES-myndigheten eller så behöver du själv göra det.

Du måste dessutom ha en importanmälan att visa för tullen. Anmälan är ett formulär som finns hos tullen och som du själv fyller i.

För D-listade arter behöver du importanmälan

För D-listade arter räcker det att du har en importanmälan att visa för tullen. Anmälan är ett formulär som finns hos tullen och som du själv fyller i.

Ibland omfattas färdiga produkter, ibland bara virket

Olika träslag har olika annoteringar, vilket betyder att ibland gäller CITES-reglerna färdiga produkter och ibland bara stockar, sågat virke, faner och plywood. För att veta vad som gäller för det träslag som är aktuellt för dig måste du titta i EU:s artlista eller i databasen Speciesplus och kontrollera de specifika villkoren. Du hittar EU:s artlista och Speciesplus på sidan med allmän information om hotade växter och produkter av hotade växter.

Importförbud till EU för vissa träslag som omfattas av CITES-reglerna

För vissa arter gäller importförbud till EU beroende på vilket land de kommer ifrån. Vilka arter och länder som omfattas av förbudet kan du bland annat se i EU-kommissionens förordning om importförbud för vissa arter av vilda djur och växter. Förordningen uppdateras cirka en gång per år.

Återexport till länder utanför EU

Du måste ansöka om ett CITES-tillstånd för återexport om du vill sälja eller skicka virke eller träprodukter från en hotad art till något land utanför EU, till exempel till Norge. Detta gäller oavsett ålder på det som ska återexporteras. Du söker tillståndet i vår e‑tjänst.

Du kanske också är intresserad av det här