Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Allmänt om hotade växter och produkter av hotade växter – CITES

Om du ska handla med eller resa med växter eller produkter av växter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel, kan du behöva ansöka om ett CITES-intyg eller CITES-tillstånd.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Kommersiella aktiviteter med de mest hotade arterna är förbjuden inom Sverige och EU. Men i vissa fall kan du få undantag från förbudet genom att söka CITES-intyg. Om du ska importera eller exportera hotade arter mellan Sverige och länder utanför EU behöver du i de flesta fall CITES-tillstånd.

Så tar du reda på vilka regler som gäller i ditt fall

Börja med att ta reda på artens vetenskapliga namn, det vill säga det latinska namnet. Om du vet det svenska artnamnet kan du söka på internet för att få fram det latinska namnet. Sedan finns det flera olika sätt att ta reda på vilka regler som gäller för den arten.

1. Läs om de arter och produkter vi får flest frågor om

Vi har samlat information om reglerna för de arter och produkter vi får flest frågor om.

2. Sök i Speciesplus eller i EU:s artlista för att sedan läsa om reglerna längre ner på sidan

Du kan också leta upp den aktuella arten i databasen Speciesplus eller i EU:s artlista för att se i vilken bilaga i EU:s lista arten finns. När du vet vilken av bilagorna A–D arten finns i, kan du läsa om reglerna längre ner på den här sidan. I reglerna hänvisar vi nämligen till vilken bilaga arten finns i. Om den finns i bilaga A skriver vi att arten är A-listad osv.

I Speciesplus fyller du i det latinska artnamnet i sökrutan och klickar på Search. Under rubriken CITES kan du se EU listing och där står den aktuella bilagan, listan.

3. Kontakta oss om du har frågor

Du kan också kontakta oss för att ta reda på vilka regler som gäller för den art som är aktuell för dig.

Vad betyder A-, B-, C- och D-listad?

 • A-listade arter är utrotnings­hotade på grund av handel och har därför störst behov av skydd.
 • B-listade arter riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
 • C-listade arter är utrotningshotade i ett visst land.
 • D-listade arter importeras till EU i så stor omfattning att det behövs kontroll av handeln.

Den här indelningen är enligt bilagorna i EU:s artlista. A-listade arter finns i bilaga A osv. Vilka regler som gäller för en viss art beror på om arten är A-, B-, C- eller D-listad.

Mer om CITES-konventionens appendix och EU-listans bilagor

CITES-konventionens appendix med hotade arter

I CITES-konventionen, det avtal som ligger till grund för hela CITES-samarbetet, delas arterna in i appendix I, II och III, beroende på hur pass hotade de är.

Alla CITES-länder utanför EU använder konventionens appendix när man utfärdar CITES-tillstånd.

 • I appendix I står de arter som är utrotningshotade.
 • I appendix II står de arter som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
 • I appendix III står de arter som är utrotningshotade i ett visst land.

Konventionens appendix uppdateras löpande.

EU-listans bilagor med hotade arter

EU har infört en egen artlista som utgår från CITES-konventionens indelning. Men EU har tagit med fler arter och anser också att vissa arter behöver ett starkare skydd än vad de har enligt CITES-konventionen. I EU:s lista delas arterna upp i fyra bilagor, A–D.

Inom EU är det denna indelning man använder. Här på webbplatsen utgår vi också från EU:s indelning när vi beskriver vilka regler som gäller för de olika arterna.

 • I bilaga A finns de mest hotade arterna. Denna bilaga överensstämmer i stort sett med CITES-konventionens appendix I. Även arter från appendix II och arter där EU har ett speciellt bevarandeintresse står i den här bilagan, till exempel brunbjörn och kungsörn.
 • I bilaga B står främst arter från appendix II men även arter från appendix III som EU anser behöver skyddas mer.
 • I bilaga C står arter som är utrotningshotade i ett visst land.
 • I bilaga D står arter som importeras till EU i så stor omfattning att kontroll krävs.

EU:s bilagor uppdateras löpande.

Handel inom Sverige och EU

Kommersiella aktiviteter är förbjudna med A- och B-listade växtarter

Huvudregeln är att kommersiella aktiviteter är förbjudna inom Sverige och EU med A‑listade och B-listade växtarter. Det är arter som finns i bilaga A och B i EU:s artlista. Förbudet gäller

 • hela växter
 • delar av växter
 • produkter som är tillverkade av växterna.

Förbudet gäller inte artificiellt förökade växter. Läs om vad det innebär på sidan om orkidéer, kaktusar och andra levande växter.

Med CITES-intyg kan du få undantag för A-listade arter

När det gäller de A-listade arterna kan du i vissa fall få undantag från förbudet. Det kan du få genom att söka CITES-intyg. Du söker intyget i vår e-tjänst. Läs mer under rubriken Så söker du CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass.

För B-listade arter behöver du kunna visa exemplarets lagliga bakgrund

Om du ska sälja eller köpa exemplar som innehåller någon eller några B-listade arter ska dokument som visar exemplarets lagliga bakgrund följa med vid köpet. Både säljare och köpare har ansvar att tänka på detta. Dokument på laglig bakgrund kan till exempel vara kopia på importtillstånd eller ett dokument från inköpsstället eller odlaren, där det lagliga ursprunget av arterna bekräftas. Enbart ett inköpskvitto är inte tillräckligt. Du som köper ska kontrollera dokumenten och det är viktigt att du sparar dem, för om du någon gång kommer att sälja exemplaret är det du som säljare som måste skicka med dessa papper till nästa ägare. Utan dokument som visar exemplarets lagliga bakgrund är handel förbjuden.

Det här räknas som kommersiella aktiviteter

Som kommersiell aktivitet räknas i princip allt som har ekonomisk vinning eller annat utbyte som syfte. Att kommersiella aktiviteter är förbjudna innebär att du inte får

 • annonsera ut, saluföra eller sälja ditt exemplar
 • annonsera om att du vill köpa ett exemplar (du får inte erbjuda dig att köpa exemplar som eventuellt kan sakna intyg utan att du själv först har skaffat ett intyg)
 • byta ditt exemplar mot en produkt eller tjänst
 • inneha ett exemplar för försäljning eller transportera ett sådant exemplar
 • använda exemplaret i marknadsföringssyfte, hyra ut, visa upp eller på annat sätt använda exemplaret i vinstsyfte.

Fler bestämmelser vid handel inom Sverige och EU

Det finns även bestämmelser om artskydd och växtskydd som du kan behöva följa när du genomför kommersiella aktiviteter med hotade växtarter eller produkter av hotade växtarter.

Import och export mellan EU och andra länder

Alla länder inom EU har samma regler för import, export och återexport av hotade arter till och från länder utanför EU.

Import från länder utanför EU

A- och B-listade arter

Du behöver ett CITES-tillstånd från avsändarlandet

Om du ska importera A- eller B-listade växtarter behöver du ha ett CITES-tillstånd för export eller återexport från avsändarlandet. Det är vanligtvis exportören som söker tillståndet hos CITES-myndigheten i det aktuella landet och sedan skickar en kopia på tillståndet till dig. Finns det ingen exportör så behöver du själv kontakta CITES-myndigheten i det aktuella landet för att söka tillstånd.

Du behöver i de flesta fall även ett CITES-tillstånd från Jordbruksverket

I de flesta fall behöver du även ha ett CITES-tillstånd för import från Jordbruksverket. Vi beslutar om importtillstånd när du har ansökt och bifogat en kopia av tillståndet för export eller för återexport. I många ärenden gör Naturvårdsverket en vetenskaplig prövning av importen. Det finns också fall då du bara behöver ha ett tillstånd för export eller återexport.

Du söker CITES-tillstånd för import i vår e-tjänst. Läs mer under rubriken Så söker du CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass.

CITES-tillstånden ska du visa upp vid tullen

CITES-tillståndet ska du visa upp i original vid tullkontrollen. Kopia accepteras inte. Tullen stämplar och vidimerar tillståndet inklusive tillhörande kopior. Det är viktigt att dokumenten hanteras rätt eftersom importen inte betraktas som laglig om inte dokumenten är vidimerade av tullen. Tänk på att spara din (sökandens) kopia av tillståndet när tullen har vidimerat den.

Vissa arter får du inte föra in alls

Vissa hotade arter kan omfattas av totalt importförbud eller så kan importförbud gälla från vissa länder utanför EU. Vilka arter de här förbuden gäller kan du se i EU-kommissionens förordning om importförbud för vissa arter av vilda djur och växter. Dessa importförbud gäller under en längre period, ofta flera år.

EU-förordningen innehåller information om

 • den aktuella artens vetenskapliga namn
 • arternas ursprung, det vill säga om de är vilda eller uppfödda
 • de exemplar av arten som förbudet gäller för (till exempel en viss storlek, enbart jakttroféer eller alla exemplar)
 • de ursprungsländer som förbudet gäller för.

Ibland kan EU:s vetenskapliga grupp besluta om tillfälliga restriktioner som träder ikraft med kort varsel och därför finns inte dessa restriktioner med i förordningen om importförbud. Dessa restriktioner kan gälla under en kortare eller längre period. Om du är osäker om den CITES-listade arten du planerar att importera kan vara belagd med restriktioner så hör av dig till Jordbruksverket.

Det är förbjudet att importera vildfångade djur av arter som finns i EU-bilaga A

Det är inte tillåtet att importera arter från bilaga A när exemplaret eller någon av dess föräldrar är fångade i vilt tillstånd. Det är möjligt att göra undantag från förbudet för exemplar som

 • ska hållas för avel som kan bidra till att förbättra artens fortlevnad
 • ska hållas för forskning eller utbildning där målet är att bevara arten
 • ska användas i viktig biomedicinsk forskning där djuret tillhör den enda lämpliga arten och det inte går att få tag i exemplar som fötts eller fötts upp i fångenskap.

Vill du utnyttja möjligheten till undantag ska du söka dispens från förbudet hos Jordbruksverket som prövar din ansökan i samråd med Naturvårdsverket. För att du ska få dispens krävs det att du har en förvaringsplats för djuren som följer djurskyddsbestämmelserna och är godkänd av Naturvårdsverket.

Om Jordbruksverket beviljar tillstånd enligt någon av punkterna ovan får du först ett så kallat förhandstillstånd, och detta ska du vidarebefordra till landet du ska importera djuren från. För att du ska få originaltillståndet från Jordbruksverket måste du först visa att du har fått ett exporttillstånd från landet du ska importera djuren från.

C-listade arter

Varje art som finns i bilaga C i EU:s artlista kopplas ihop med ett ursprungsland.

Om du för in C-listade arter som kommer från landet som listat arten i artlistan, måste du ha ett tillstånd från CITES-myndigheten i avsändarlandet. Du måste dessutom ha en importanmälan att visa för tullen. Anmälan är ett formulär som finns hos tullen och som du själv fyller i.

Om exemplaret kommer från ett annat land än det land som listat arten i artlistan kan tillståndet ersättas av ett ursprungsintyg från CITES-myndigheten i avsändarlandet. Det är CITES-myndigheten som bestämmer om man ska utfärda ett tillstånd eller ett ursprungsintyg. Antingen så tar exportören kontakt med CITES-myndigheten eller så behöver du själv göra det. Du måste dessutom ha en importanmälan att visa för tullen. Anmälan är ett formulär som finns hos tullen och som du själv fyller i.

D-listade arter

Om du för in D-listade arter räcker det att du har en importanmälan att visa för tullen. Anmälan är ett formulär som finns hos tullen och som du själv fyller i.

Export och återexport till länder utanför EU

A-, B- och C-listade arter

Om du ska exportera en A-, B- eller C-listad art måste du ha ett CITES-tillstånd för export från Jordbruksverket. Det gäller även om du återexporterar arten. Återexport innebär att du ska återexportera ett exemplar som nu befinner sig i Sverige, men som tidigare har befunnit sig i ett land utanför EU. Antingen kommer exemplaret ursprungligen från ett land utanför EU, eller så kommer det från Sverige eller ett annat EU-land, men har vid ett eller flera tillfällen varit utanför EU.

Du söker tillståndet i vår e-tjänst. Läs mer under rubriken Så söker du CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass.

För att du ska få ett tillstånd måste du kunna visa

 • att du förvärvat exemplaret på ett lagligt sätt
 • att exemplaret importerats i enlighet med den lagstiftning som gällde vid tillfället för importen, om det är fråga om återexport
 • när exemplaret tagits från sin naturliga miljö i ett EU-land, om det är fråga om ett vildfångat exemplar.

I de flesta fall måste du förutom tillståndet för export eller återexport även ha ett tillstånd för import, utfärdat av CITES-myndigheten i mottagarlandet. Mottagaren i importlandet – i de fall det finns en mottagare – ska kontakta CITES-myndigheten för att få information om importtillstånd. Om det inte finns någon mottagare måste du själv kontakta CITES-myndigheten för att ta reda på vad som gäller.

D-listade arter

Om du exporterar eller återexporterar D-listade arter behöver du inte ha några tillstånd. Men du eller mottagaren ska fylla i en importanmälan, ett formulär som finns hos tullen i mottagarlandet.

Återexport innebär att du ska återexportera ett exemplar som nu befinner sig i Sverige, men som tidigare har befunnit sig i ett land utanför EU. Antingen kommer exemplaret ursprungligen från ett land utanför EU, eller så kommer det från Sverige eller ett annat EU-land, men har vid ett eller flera tillfällen varit utanför EU.

Fler bestämmelser vid handel med länder utanför EU

Det finns även bestämmelser om artskydd och växtskydd som du kan behöva följa när du genomför kommersiella aktiviteter med hotade arter eller produkter av hotade arter.

Tullverket kontrollerar import, export och återexport av arter som omfattas av CITES-reglerna

Import, export och återexport av arter som omfattas av CITES-reglerna är bara tillåten över särskilda tullkontor.

CITES-tillståndet ska du visa upp i original vid tullkontrollen. Kopia accepteras inte. Tullen stämplar och vidimerar tillståndet inklusive tillhörande kopior. Det är viktigt att dokumenten hanteras rätt eftersom importen, exporten eller återexporten inte betraktas som laglig om inte dokumenten är vidimerade av tullen. Tänk på att spara din (sökandens) kopia av tillståndet när tullen har vidimerat den.

I tveksamma fall kan tullen samråda med Jordbruksverket.

Så söker du CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass

Hotade arter – vad behöver jag ansöka om?

 • CITES-intyg kan du behöva vid handel inom Sverige och EU. Gäller A-listade arter.
 • CITES-tillstånd kan du behöva vid handel med länder utanför EU. Gäller A- och B-listade arter. Tillståndet för export och återexport gäller även C-listade arter.
 • Musikinstrumentpass kan du behöva om du är musiker och reser med ett instrument utanför EU.

Ta reda på vad det är du behöver söka så att du inte söker fel eller gör en ansökan i onödan. Läs mer högre upp på sidan under rubriken Så tar du reda på vilka regler som gäller i ditt fall.

Så söker du CITES-intyg

Du kan ansöka om undantag för vissa exemplar från förbudet mot kommersiella aktiviteter med A-listade arter. CITES-intyget gäller inom Sverige och andra EU-länder. Du söker intyget i vår e-tjänst.

Tänk på att du alltid måste söka intyg i förväg. Du kan inte få CITES-intyg i efterhand när en kommersiell aktivitet redan har ägt rum.

CITES-intyg för musikinstrument – tänk på det här

När du söker CITES-intyg för ett musikinstrument behöver du tänka på det här:

 • Ansökan om CITES-intyg ska normalt bara omfatta ett musikinstrument. I ansökan ska du ange uppgifter om instrumentets ursprung.
 • Om det finns ett serienummer på instrumentet ska du ange det i ansökan så att vi kan skriva in det i CITES-intyget. Instrumentet ska nämligen kunna identifieras och kopplas ihop med CITES-intyget.
 • Om det inte finns ett serienummer måste du bifoga fotografier av instrumentet. Vi häftar fast bilderna på baksidan av CITES-intyget och de fungerar som identifikation av instrumentet. Du behöver ladda upp dels ett foto av hela instrumentet med en så neutral bakgrund som möjligt, dels ett foto av någon detalj som hjälper till att identifiera instrumentet. Det kan till exempel vara resonanshål med omliggande dekoration, huvud med stämskruvar och stämpel, hals med lägesmärken eller träets ådringsmönster.
 • Du måste kunna visa att materialet i instrumentet kommer från exemplar som är prekonventionella. Prekonventionell betyder att exemplaren har tagits från naturen innan arten blev skyddad via CITES-regelverket.

CITES-intyg för möbler och andra träföremål – tänk på det här

När du söker om CITES-intyg för möbler och andra träföremål behöver du tänka på det här.

Ett CITES-intyg omfattar bara en möbel eller ett föremål

En ansökan om CITES-intyg kan normalt bara omfatta en möbel eller ett föremål. Om du har möbler eller föremål som hör ihop som en grupp eller ett set och därför ska säljas tillsammans (till exempel en matsalsgrupp eller en bestickuppsättning), kan du ansöka om ett CITES-intyg som omfattar hela gruppen eller setet. Detta innebär att du måste sälja hela gruppen eller setet till en och samma köpare.

Om gruppen/setet någon gång ska delas och föremålen säljas till olika köpare måste den aktuella ägaren söka ett nytt intyg innan försäljning sker.

Vi prövar din ansökan och kan i vissa fall tillåta undantag, till exempel för

 • exemplar som importerats till EU enligt gällande regler
 • exemplar som förvärvats innan arten började omfattas av CITES-reglerna.
Fotografier av möbeln eller föremålet till CITES-intyget

Intyget ska ha fotografier av möbeln eller föremålet fasthäftade och stämplade på baksidan. Du måste därför bifoga bilder av möbeln eller föremålet när du ansöker om CITES-intyg, och antalet bilder du ska skicka med varierar beroende på vilka föremål du ska ansöka för.

Vi vill alltid ha minst en bild på hela föremålet och en bild på någon detalj, till exempel serienummer, stämpel eller bricka med företagsnamn, skador eller slitage. Om flera föremål i en grupp eller ett set har samma typ av märkning, stämpel eller bricka behövs bara en bild.

Om ett föremål innehåller lösa delar eller har tillbehör, till exempel matbord med iläggsskivor eller bokhyllor, ska så många delar som möjligt finnas med på bilderna.

Om du ansöker för flera föremål som hör ihop och ska säljas tillsammans som en grupp eller ett set behöver vi ha det här:

 • Soffgrupp: en bild på hela gruppen, en bild på soffan, en bild på fåtöljerna och en bild på bordet.
 • Matsalsgrupp: en bild på hela gruppen, en bild på bordet och en bild på någon av stolarna (förutsatt att stolarna är likadana – i annat fall behövs flera bilder på stolarna).
 • Bestickuppsättning: en bild som visar hela bestickuppsättningen med samtliga delar och en bild som visar ett bestick av varje del som ingår i uppsättningen. Även en närbild på stämpel om sådan finns.
 • Bokhylla eller vägg: en bild på hela bokhyllan och ett par bilder på enstaka delar.

Så här vill vi ha bilderna:

 • Bilderna ska vara i färg, tydliga och tagna på så nära håll som möjligt och hela föremålet eller möbeln ska finnas med på bilden.
 • Endast föremål eller möbler som ska vara med på CITES-intyget ska finnas med på bilden. Bakgrunden på bilden ska vara så neutral som möjligt och personliga ägodelar ska plockas bort innan bilden tas, till exempel från bokhyllor, vitrinskåp och sideboards.
Möbeln eller föremålet måste märkas

När du har fått CITES-intyget måste du märka din möbel eller ditt föremål så att det kan identifieras och kopplas ihop med CITES-intyget. Numret du ska använda vid märkningen framgår i CITES-intyget och börjar med bokstäverna SJV följt av ett antal siffror som är intygets diarienummer. Märkningen gör du med en permanent märkpenna på någon del av föremålet. Märkningen kan vara liten, bara den är tydlig och läsbar.

CITES-intyget är bara är giltigt om märkningen finns på föremålet. Ingen annonsering, försäljning eller annan kommersiell aktivitet får ske förrän du har fått intyget och märkt möbeln eller föremålet. Om flera föremål ingår i samma intyg behöver bara ett av föremålen märkas. Detta eftersom föremålen måste säljas tillsammans som en grupp, annars är inte intyget giltigt.

CITES-intyg för virke – tänk på det här

När du söker CITES-intyg för virke behöver du ange det här:

 • arten det rör sig om (latinskt namn)
 • mängden virke du har, angivet i kubikmeter och kilogram
 • en beskrivning av formen på ditt virke, till exempel fanér, knivrester eller stockar
 • adressen där ditt virke förvaras
 • sättet som virket förvaras på
 • några olika fotografier på virkeslagret
 • information om när och under vilka omständigheter du har förvärvat virket (det är bra med information så långt tillbaka som möjligt)
 • kvitton och införselhandlingar som kan styrka när virket togs in till EU, eller annan dokumentation som visar hur du har förvärvat det
 • namn, adress, födelsenummer och kontaktuppgifter.

Virket måste vara så gammalt att det importerades innan arten började omfattas av CITES-reglerna.

Undantag från kravet på CITES-intyg

Du behöver inte ha CITES-intyg när du handlar med eller på annat sätt genomför kommersiella aktiviteter med exemplar som är bearbetade före den 3 mars 1947, under förutsättning att du på ett trovärdigt sätt kan visa att det stämmer i ditt fall. Det här kallas antikundantaget.

Du behöver inte heller ha CITES-intyg för föremål som du tillfälligt lämnar till exempelvis en konservator för uppdragsarbete, till exempel restaurering. Konservatorn behöver inte CITES-intyg för att utföra uppdragsarbetet. Om du ska sälja föremålet till konservatorn/restaureraren måste du dock ansöka om CITES-intyg.

En vetenskaplig institution kan få generellt undantag från att söka CITES-intyg. Kravet för detta är att institutionen är godkänd av Jordbruksverket och att den antingen har avelsprogram för de aktuella arterna eller bedriver forskning eller utbildning för att gynna arternas överlevnad.

Handläggningsavgiften är 350 kronor

Vi tar ut en handläggningsavgift för ansökan om CITES-intyg. Avgiften är 350 kronor per ansökan och du betalar den i e-tjänsten i samband med att du gör din ansökan.

Handläggningstid för ansökan

Om ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden normalt cirka en månad. Under vissa perioder får vi in stora mängder ansökningar och då kan handläggningstiden bli längre än en månad. Ibland behöver vi samråda med andra parter i Sverige eller med andra länder, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Vi prövar din ansökan

Vi prövar din ansökan om undantag från reglerna och samråder i vissa fall med Naturvårdsverket och andra myndigheter. Om vi godkänner ansökan får du ett så kallat CITES-intyg för kommersiella aktiviteter. Om vi bedömer att det inte finns tillräckligt med underlag för att ge dig undantag får du avslag på din ansökan. Då får du inget CITES-intyg och kan inte använda ditt exemplar för kommersiella aktiviteter. Om du får avslag på ansökan får du inte tillbaka handläggningsavgiften.

Om förhållandena ändras gäller inte intyget

Om förhållandena ändras så gäller inte CITES-intyget längre. Det händer om till exempel ett levande djur dör eller om utseendet eller sammansättningen på ett exemplar förändras. Då ska du skicka tillbaka CITES-intyget till Jordbruksverket.

Var rädd om CITES-intyget – det är en värdehandling

CITES-intyget i original ska följa exemplaret – även vid eventuella ägarbyten – och det är ditt ansvar att hålla reda på intyget så att det inte försvinner. Om du ska sälja exemplaret och originalintyget har försvunnit så kan du inte ersätta det genom att skicka med en kopia till nästa ägare. Du måste då ansöka hos Jordbruksverket om ett helt nytt intyg.

CITES-intyget måste vara original

Ett CITES-intyg är bara giltigt i original. En kopia kan inte ersätta originalet.

Så söker du CITES-tillstånd

Du söker de CITES-tillstånden i våra e‑tjänster. Tillståndet för import gäller A- och B-listade arter. Tillståndet för export och återexport gäller A-, B- och C-listade arter.

Du måste alltid söka tillstånd i förväg. Du kan inte få CITES-tillstånd i efterhand när en import, export eller återexport redan har ägt rum.

Återexport innebär att du ska återexportera ett exemplar som nu befinner sig i Sverige, men som tidigare har befunnit sig i ett land utanför EU. Antingen kommer exemplaret ursprungligen från ett land utanför EU, eller så kommer det från Sverige eller ett annat EU-land, men har vid ett eller flera tillfällen varit utanför EU.

Det här vill vi ha från dig när du ansöker

Här kan du se vad du ska skicka in när du ansöker via e-tjänsten:

 • Ursprungsuppgifter om exemplarets bakgrund – gäller dig som söker tillstånd för export.
 • Ursprungsuppgifter om exemplarets bakgrund, till exempel kopia på importtillstånd från när exemplaret har importerats – gäller dig som söker tillstånd för återexport.
 • Kopia på CITES-tillstånd för export eller återexport från avsändarlandet – gäller dig som söker tillstånd för import.

Handläggningsavgiften är 400 kronor

Vi tar ut en handläggningsavgift för ansökan om CITES-tillstånd. Avgiften är 400 kronor per ansökan och du betalar den i e-tjänsten i samband med att du gör din ansökan. Du kan ansöka för högst sju arter per ansökan.

Handläggningstid för ansökan

Om ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden normalt cirka en månad. Under vissa perioder får vi in stora mängder ansökningar och då kan handläggningstiden bli längre än en månad.

Vi skickar oftast ansökningarna på remiss till Naturvårdsverket som ska yttra sig om artens bevarandestatus. Ibland behöver Jordbruksverket eller Naturvårdsverket samråda med andra parter i Sverige eller med andra länder vilket kan förlänga handläggningstiden.

CITES-tillståndet gäller i sex månader

Ett CITES-tillstånd från Jordbruksverket gäller normalt i sex månader från och med det datum vi utfärdar det. Under dessa sex månader är tillståndet giltigt vid ett tillfälle, sedan är det förbrukat och kan inte användas igen.

Ett importtillstånd är bara giltigt om du har ett motsvarande giltigt export- eller återexporttillstånd från det land du importerar från. Tänk på att vissa länders tillstånd enbart är giltiga i tre månader. Kolla alltid giltighetstiden på export- eller återexporttillståndet innan du skickar in din importansökan. Om giltighetstiden är på väg att gå ut så måste du få ett nytt export­tillstånd eller återexporttillstånd som du kan bifoga till din importansökan.

Så söker du musikinstrumentpass

Du söker CITES musikinstrumentpass i vår e‑tjänst.

Tänk på det här

 • Ett musikinstrumentpass är personligt och utfärdas med namn- och adressuppgifter för den person som ska resa med instrumentet, oavsett vem som är ägare. Därför kommer du att få ange personnummer när du ansöker. Vi utfärdar inte pass i en orkesters namn och organisationsnummer.
 • Musikinstrumentpasset utfärdas med dina namn- och adressuppgifter som hämtas från folkbokföringens register. Om du i din ansökan anger namn- och adressuppgifter som avviker från folkbokföringens så har vi tyvärr inte möjlighet att lägga in dessa i passet.
 • I fältet Beskrivning av exemplaret i e‑tjänsten beskriver du instrumentet kortfattat, helst på engelska eftersom de uppgifter du anger här kommer att överföras till passet. Exempel på hur du kan skriva finns i e-tjänsten.
 • Du måste bifoga (ladda upp) ett separat dokument på svenska eller engelska som innehåller en detaljerad beskrivning av instrumentet och hur det kan identifieras. Ange gärna namn på alla djurarter och växtarter som ingår.
 • Du ska ange serienummer om sådant finns på instrumentet. Om serienummer saknas vill vi ha några olika bilder som gör det möjligt att identifiera instrumentet.
 • Det är viktigt med korrekt artnamn i musikinstrumentpasset och när du ansöker måste du ange exakt vetenskapligt (latinskt) namn på den CITES-listade växt- eller djurart (eller båda) som ingår i instrumentet. Är du osäker ska du om det är möjligt kontakta instrumentbyggaren, tillverkaren eller en sakkunnig expert för att få hjälp med detta.
 • Passet kan bara användas om du reser tillsammans med instrumentet. Du får inte skicka instrumentet separat.

Handläggningsavgiften är 400 kronor

Vi tar ut en handläggningsavgift för ansökan om musikinstrumentpass. Avgiften är 400 kronor per ansökan och du betalar den i e‑tjänsten i samband med att du gör din ansökan.

Handläggningstid för ansökan

Om ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden normalt cirka en månad. Under vissa perioder får vi in stora mängder ansökningar och då kan handläggningstiden bli längre än en månad.

En symfoniorkester vars medlemmar ska ansöka om musikinstrumentpass inför en planerad resa eller turné bör tänka på att planera och ansöka i mycket god tid före den första resan.

Musikinstrumentpasset är giltigt i tre år

Musikinstrumentpasset är giltigt i tre år och kan användas för flera gränspasseringar utanför EU. Det ska visas upp och stämplas av tullmyndighet vid varje gränspassering.

Frågor och svar

Vad står förkortningen CITES för?

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas även för Washingtonkonventionen.

Hur många arter omfattas av CITES-reglerna?

Det finns cirka 5 600 djurarter och över 30 000 växtarter som är starkt hotade på grund av omfattande handel världen över.

Vilka jobbar med CITES i Sverige?

I Sverige är det Jordbruksverket som är administrativ CITES-myndighet och samordnar CITES-arbetet. Vi samarbetar med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska Riksmuseet som är vetenskapliga myndigheter för CITES i Sverige, och med de operativa myndigheterna som är Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten och länsstyrelserna.

Författningar

Söker efter 1999:89

Senast uppdaterad: 2020-09-07