Logotyp Jordbruksverket

Cirkusdjur

Du som har en cirkus behöver följa regler kring besiktning, att föra journal och upprätta turnéplan. Du behöver också veta vad som gäller när du transporterar och utfodrar djuren. Reglerna finns till för att cirkusdjuren ska må bra och för att undvika att smittsamma djursjukdomar sprids.

Du får bara använda vissa djurslag

På cirkus får bara vissa djurslag användas. De djurslag som du inte får använda är:

 • apor
 • rovdjur (utom hundar och katter)
 • säldjur
 • elefanter
 • noshörningar
 • flodhästar
 • hjortdjur (utom renar)
 • giraffer
 • kängurur
 • rovfåglar
 • strutsfåglar
 • krokodildjur.

Registrera anläggningen

Anläggningar där djur hålls ska vara registrerade hos oss. Du ska registrera cirkusen om den har en permanent plats i Sverige som den utgår ifrån. Om cirkusen har sin vinterbas i ett annat land och bara reser i Sverige mellan föreställningar behöver du inte registrera den som en anläggning.

Du registrerar anläggningen i e‑tjänsten. Där kan du läsa mer om reglerna.

Begär kontroll hos länsstyrelsen

Innan den första föreställningen för säsongen ska cirkusen besiktigas av länsstyrelsen. Du ska begära besiktning senast 14 dagar före den första föreställningen. Utländska cirkusar ska kontrolleras i det län där de reser in i landet eller i det län där de har första föreställningen.

Om du byter ut djur eller utrustning som har väsentlig effekt på djurskyddet eller djurhälsan vid cirkusen ska en ny besiktning göras. Du ska anmäla sådana förändringar till länsstyrelsen i det län där din cirkus befinner sig.

Länsstyrelsen kan också komma och kontrollera cirkusen efter det att säsongen börjat.

Om allvarliga eller upprepade brister upptäcks vid någon kontroll kan cirkusen förbjudas att påbörja eller fortsätta sin turné.

Upprätta en turnéplan, en träningsplan och en djurjournal

Du ska ha en turnéplan för den kommande månaden. Turnéplanen lämnas till länsstyrelsen i samband med besiktningen. Om planen ändras ska du anmäla detta till den länsstyrelse som gjorde besiktningen.

Du ska ha en plan för hur djuren ska tränas.

Du ska se till att det förs journal över cirkusens alla djur. Journalen ska bland annat visa eventuella sjukdomar och skador, och hur dessa behandlats. Även datum för hov- och klövvård ska noteras. Journalen ska sparas i minst tre år.

Djurskyddsreglerna talar om hur djuren ska hållas och skötas

Du får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom som krävt veterinärvård ska du se till att det besiktigas av en veterinär innan det medverkar i någon föreställning.

Cirkusdjur ska varje dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha en torr och ren liggplats, och ska kunna uppsöka skugga om de behöver det.

Djuren ska inte störas för mycket av besökare, och får inte visas för allmänheten när de står uppbundna.

Mer detaljerade regler finns i föreskriften djurhållning vid cirkusar (SJVFS 2019:4).

Foder till cirkusdjur

Många olika arter kan ingå i begreppet cirkusdjur. De olika arterna har olika foderbehov. Men grundkraven när det gäller fodersäkerhet är samma som för alla andra djur som utfodras.

Djuren ska ha tillräckligt med foder och dricksvatten.

Godkänt foder

Allt foder som tas emot måste komma från återförsäljare eller direkt från registrerade eller godkända foderanläggningar. Den som lämnar ifrån sig ett foder är ansvarig för att foderlagstiftningen följs så att fodret därigenom är säkert.

Du kan söka efter godkända foderföretagare i vår e-tjänst.

Du som tar emot fodret ansvarar för att det lagras, hanteras och används på ett sådant sätt att det är säkert för de djur som utfodras.

Bearbetat foder med animaliska beståndsdelar

Bearbetade kommersiella foder kan användas fritt med ett par undantag. Idisslare får inte utfodras med foder som innehåller vissa animaliska beståndsdelar. Det finns också ett så kallat ”kannibalismförbud” som innebär att djur av en viss art inte får utfodras med bearbetat animaliskt protein av djur från samma art.

Obearbetat animaliskt foder

För att använda obearbetade animaliska biprodukter av så kallad kategori 3 krävs det att du anmäler användningen till Jordbruksverket. Det gäller exempelvis slaktrester, fiskrens och rester från livsmedelsindustrin. Anmälan kostar inget och gäller tills du själv säger upp den.

När du registreras får du också ett registreringsnummer. Om du avslutar din verksamhet ska du anmäla det.

Slakterier, uppsamlingscentraler och andra anläggningar får bara lämna ut animaliska biprodukter till dig om du är anmäld. Den som lämnar ut produkterna till dig ska intyga att det är kategori 3-material och att det är avsett som foder. Det görs på ett så kallat handelsdokument. Du ska få originalet av handelsdokumentet när du hämtar produkterna. Dokumentet ska du spara i minst 2 år.

För att få använda animaliska biprodukter av annan kategori än 3, som kan innebära en större risk, krävs dessutom tillstånd. Du anmäler användningen och söker tillstånd på samma blankett. Du behöver göra ett skriftligt tillägg om du vill använda annat än det som blanketten omfattar.

Ett tillstånd kostar 500 kronor och gäller i 3 år.

Du får inte utfodra grisar och fåglar med matavfall

Det finns allvarliga djursmittor som kan spridas med matavfall, till exempel svinpest och mul- och klövsjuka. Det räcker med att det som kommer från köket innehåller små mängder animaliskt, eller att det finns risk för att det har kommit i kontakt med något animaliskt för att det ska vara en möjlig smittkälla. Du får därför inte utfodra grisar eller fåglar med matavfall, inklusive använd matolja, som kommer från restauranger, storkök och andra typer av kök som centralkök och hushållskök.

Transportera foder

Om du transporterar foder i någon form måste du följa EU:s regler om foder, både om du transporterar foder som är förpackat eller i bulk.

Ta in foder från andra länder

Reglerna för handel med foder är till viss del olika beroende på om du handlar med länder inom eller utanför EU. De skiljer sig också beroende på om det gäller vegetabiliskt foder eller foder med animaliska beståndsdelar.

Transportera cirkusdjur

Det finns några regler som alltid gäller:

 • Du får bara transportera djuren när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Om djuren är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera dem om de inte lider under transporten.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren i utrymmet
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När du lastar i eller ur djuren ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Längre transporter

När du transporterar djuren längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa. Du får själv läsa vad som gäller för dessa transporter i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur.

Transporter i ekonomisk verksamhet

En cirkus räknas som ekonomisk verksamhet. Därför måste du följa EU:s djurtransportförordning när du transporterar cirkusdjur. Du måste bland annat ha ett transportörstillstånd och eventuellt kompetensbevis.

Transporter utomlands

Om du ska transportera djur utomlands ska de besiktigas av en veterinär. Besiktningen får göras tidigast 24 timmar före lastning. Hästar får besiktigas tidigast 48 timmar före lastning.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Hygienregler

Alla som har djur ska se till att minska risken för att sprida smitta mellan djur och människor. Det finns också speciella krav om du tar emot besökare i din anläggning, då det räknas som en besöksverksamhet. Om du endast håller djur i din privata bostad omfattas du inte av hygienreglerna.

När du är primärproducent och livsmedelsföretagare har du ett speciellt ansvar när det gäller livsmedelshygien.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Förflytta cirkusdjur mellan EU-länder

Ansök om registrering

Cirkusen ska vara registrerad i det EU-land där den har sin hemvist. Den som är ansvarig för cirkusen måste ansöka om registrering senast 40 dagar innan cirkusen ska flyttas till ett annat EU-land. Du ansöker på blankett.

Registreringen gäller under 5 år.

Djuren ska ha pass

 • Hundar, katter och hästdjur som ingår i en cirkus ska ha samma typ av pass som krävs för dessa djur vid andra resor mellan EU-länder.
 • Fåglar och gnagare ska ha ett kollektivt pass för cirkusdjur.
 • Övriga djur i cirkusen ska ha individuella cirkuspass.
 • Den cirkusansvarige skall se till att alla djur på cirkusen hålls på ett sätt som förhindrar direkt och indirekt kontakt med djur som inte är registrerade som cirkusdjur.
 • Den cirkusansvarige skall se till att alla uppgifter i pass och turnéplaner sparas minst 5 år.

Djurpassen finns hos Jordbruksverkets djurinförselenhet. Du beställer dem via en officiell veterinär.

Förflyttningsdokument

När du flyttar cirkusdjur till ett annat medlemsland ska ett förflyttningsdokument följa med till den nya anläggningen.

Förflyttningsdokumentet ska fyllas i av en officiell veterinär, men det är du som driver den resande cirkusen och flyttar djuren från din anläggning som ska se till att förflyttningsdokumentet följer med till den nya anläggningen. Förflyttningsdokumentet ska sparas på den mottagande anläggningen i minst 3 år.

Transportera djuren mellan EU-länder

 • Senast 10 dagar innan cirkusen ska åka till ett annat EU-land måste den som är cirkusansvarig informera Jordbruksverket eller motsvarande myndighet i det andra landet om förflyttningen genom att kontakta officiell veterinär.
 • Högst 10 dagar före avresan ska en officiell veterinär undersöka alla cirkusens djur.

Hälsokrav

Den som är cirkusansvarig ska göra en förteckning över djuren och upprätta en turnéplan. Alla djurens pass måste vara uppdaterade. På den ort som cirkusen reser ifrån får det inte finnas några restriktioner på grund av smittsamma sjukdomar. Sjukdomsutbrott kan innebära att cirkusen inte kan röra på sig som planerat.

 • Duvor måste årligen vaccineras mot Newcastlesjuka.
 • Får och getter ska årligen testas för brucellos.
 • Nötkreatur ska årligen testas för tuberkulos och brucellos samt att minst ett av kraven för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) är uppfyllda.
 • Kameldjur ska årligen testas för tuberkulos och brucellos samt att minst ett av kraven för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) är uppfyllda.
 • För hund, katt och häst, se information under de djurslagen.

Observera att det finns restriktioner för att ta in grisar som cirkusdjur eftersom Sverige har särskilda garantier när det gäller sjukdomar hos grisar.

Särskilda bestämmelser för utrotningshotade arter, CITES

Vissa arter omfattas av särskilda bestämmelser enligt CITES-konventionen. Det är en internationell överenskommelse som reglerar handel med hotade djur och växter. För att få förevisa ett CITES A-listat djur måste du ha ett giltigt CITES-intyg som måste följa med djuret.

Du ansvarar för att reglerna följs

Det är du som cirkusansvarig som ansvarar för att bestämmelserna följs.

Frågor och svar

Kan jag ta in cirkusdjur till Sverige från länder utanför EU?

Nej, det är inte tillåtet att ta in djur som cirkusdjur från länder utanför EU.

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagstiftningen i Sverige följs. Upptäcker de att du inte har följt reglerna kan de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du av en domstol döms för brott mot djurskyddslagstiftningen.

Om du med uppsåt eller av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande kan du dömas till böter eller fängelse för djurplågeri enligt brottsbalken. Om brottet anses grovt kan straffet bli fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Om du har brutit mot djurskydds­lagstiftningen, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:4

Söker efter 2019:7