Logotyp Jordbruksverket

Kontroll inom området animaliska biprodukter

Det är flera myndigheter som kontrollerar att den som befattar sig med animaliska biprodukter (ABP) och därav framställda produkter gör rätt och följer de regler som finns inom EU och Sverige. Syftet är att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan.

Det här animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats. När du bearbetar eller behandlar animaliska biprodukter så att det blir en färdig produkt enligt de krav som finns, kallas produkten för en framställd produkt.

Exempel på animaliska biprodukter

Exempel på animaliska biprodukter är

  • döda djur
  • biprodukter från slaktade djur
  • kommersiellt fångad fisk och fiskrens
  • hudar, ull och fjädrar
  • naturgödsel
  • matavfall och rester från livsmedelstillverkning.

  Exempel på framställda produkter av animaliska biprodukter

  Exempel på framställda animaliska biprodukter är

  • sällskapsdjursfoder
  • olika typer av organiska gödningsmedel i mjölform eller som rötrest (biogödsel) eller kompost
  • bearbetade fetter
  • garvade hudar.

  Att få kontroll

  Det är den som är ansvarig för en anläggning eller verksamhet som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker och uppfyller de krav som ställs. Det gäller oavsett om det är ett företag eller en privatperson som hanterar produkterna.

  För att få veta hur en kontroll går till kan du vända dig till den myndighet som ansvarar för kontrollen.

  Myndigheter som kontrollerar animaliska biprodukter

  Det är flera myndigheter som kontrollerar att de som befattar sig med animaliska biprodukter och därav framställda produkter gör rätt och följer de regler som finns inom EU och i Sverige. Reglerna handlar till stor del om smittskydd. Det finns också miljömässiga aspekter som regleras av de miljöregler som finns bland annat i miljöbalken.

  Jordbruksverkets ansvar

  Jordbruksverket ansvarar för kontrollen vid samtliga anläggningar och verksamheter som godkänts och registrerats av Jordbruksverket utom vid förbränningsanläggningar i primärproduktionen och hos transportörer. Jordbruksverket har även kontrollansvar över det som inte ligger hos andra myndigheter.

  Jordbruksverket är den centrala myndigheten som ansvarar för övergripande stöd och samordning för de operativa kontrollmyndigheterna inom området det vill säga länsstyrelserna, Livsmedelverket och kommunerna.

  Länsstyrelsernas ansvar

  Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen när det gäller insamling, omlastning och transport av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall.

  Livsmedelsverkets ansvar

  Livsmedelverket ansvarar för kontrollen när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter vid verksamheter som hanterar livsmedel och där livsmedelskontrollen inte överlämnats till kommunen.

  Kommunernas ansvar

  Kommunen ansvarar för följande kontrollområden:

  • hantering av animaliska biprodukter vid livsmedelanläggningar där kommunen har ansvar för livsmedelskontrollen
  • nedgrävning av animaliska biprodukter
  • utlämnade och transport av matavfall
  • kompostering av matavfall (när det inte görs i en komposteringsanläggning som Jordbruksverket godkänt)
  • förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen
  • förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen
  • användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel
  • hantering av naturgödsel i primärproduktionen.

  Den nationella kontrollplanen

  Den nationella kontrollplanen (NKP) är Sveriges färdplan för kontrollen av svenska livsmedel, från första början och hela vägen till matborden. Den berör flera lagstiftningsområden där även den lagstiftning som reglerar animaliska biprodukter och därav framställda produkter ingår.

  Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i livsmedelskedjan och där kan du hitta myndigheternas gemensamma mål. Här beskrivs också hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.

  Du ska som myndighet göra en årlig planering, förbereda kontroller, genomföra och följa upp samt utvärdera och följa upp arbetet.

  Årlig planering

  Varje år ska du upprätta en kontrollplan utifrån mål, riskanalys och tidigare erfarenheter. I denna ska det stå vilka objekt som du ska kontrollera under året.

  Förbereda en kontroll

  Som kontrollant förbereder du dig genom att ta fram en aktuell vägledning och checklista för kontrollområdet. Som underlag till kontrollen stämmer du även av om det finns tidigare kontrollresultat inom kontrollområdet, hos den du ska besöka.

  Genomföra och följa upp en kontroll

  När du ska genomföra kontrollen får du råd och stöd i vägledningarna om hur den ska gå till och vad som är viktigt att tänka på. I vägledningarna beskriver vi också riskerna som finns inom kontrollområdet och syftet med reglerna.

  Med hjälp av en checklista går du igenom de krav som finns inom området och hur väl de uppfylls.

  Ta hjälp vid svåra bedömningar

  I vägledningen finns inte varje tänkbart sätt för att uppfylla reglerna med eller hur dessa ska tolkas i alla situationer. Vid tveksamheter vid bedömningar där vägledningen inte ger tillräckligt stöd kan du behöva kontakta sakkunniga på Jordbruksverket eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
  För miljöinspektörer med kontrollområden inom primärproduktion finns även Jordbruksverkets webbforum för tillsynsvägledning inom växtnäring, energi, växtskydd och animaliska biprodukter. För att få inloggning till Jordbruksverkets webbforum skickar du ett mejl till:

  Skriva kontrollrapport

  I samband med kontrollen skriver du en kontrollrapport som åtminstone vid avvikelser ska skickas till den som du har besökt.

  Vid avvikelser

  Om du upptäckt avvikelser under kontrollen ska företaget lämna en skriftlig bekräftelse på att bristerna är åtgärdade eller en åtgärdsplan där det framgår hur bristerna kommer att åtgärdas och när det ska vara klart. Detta följer du sedan upp vid kommande ordinarie kontroll eller genom en extra kontroll.

  Om du upptäcker allvarliga eller upprepade avvikelser, kan du förelägga företaget att åtgärda bristerna. Till ett föreläggande kan du även koppla ett vite.

  Om du anser att det är en stor risk för smittspridning kan du även besluta om särskilda ingripanden som omhändertagande eller destruktion av till exempel döda djur eller produkter.

  Om verksamhetsutövaren inte kan åtgärda bristerna kan rättelserna göras på dennes bekostnad. Kontrollmyndigheten kan även åtalsanmäla.

  Om det är en verksamhet som är godkänd eller registrerad av Jordbruksverket ska du ta kontakt med Jordbruksverket om du anser att anläggningen eller verksamheten inte längre bör vara godkänd eller registrerad.

  Utvärdera och rapportera en kontroll

  Förutom att du ska rapportera resultaten till oss ska du också följa upp och utvärdera den kontroll som ni gör.

  Det här händer med kontrollresultatet

  De kontrollresultat som du årligen rapporterar Jordbruksverket ligger till grund för den analys och utvärdering av föregående års kontroll som Jordbruksverket gör i den årliga rapporten till EU-kommissionen. Myndigheter som arbetar med kontroller ska också redovisa en bedömning av hur de uppfyller de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Den redovisningen ska även bestå av en kortfattad analys av hur man uppnår målen för området som kontrolleras.

  Kontrollresultaten sammanställs, analyseras, utvärderas och redovisas i rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan.

  Kommunernas kontroll

  Här finns de grundläggande vägledningarna som hör till kontrollområdet. Under respektive kontrollområde finns specifika vägledningar. Under rubriken Du kanske också är intresserad av det här finns fler användbara länkar.

  För miljöinspektörer med kontrollområden inom primärproduktion finns även Jordbruksverkets webbforum för tillsynsvägledning inom växtnäring, energi, växtskydd och animaliska biprodukter. För att få inloggning till Jordbruksverkets webbforum skickar du ett mejl till oss.

  Ta fram kontrollplan för kontroll av animaliska biprodukter

  En kontrollplan ska vara vägledande, styrande och stödjande i verksamhets­planeringen och omfatta alla områden och bestämmelser i lagstiftningen. Det behöver inte finnas en separat kontrollplan för animaliska biprodukter utan den kan ingå i en kontrollplanering för andra områden som kommunerna kontrollerar. Kontrollen av animaliska biprodukter bör genomföras i samband med miljö- eller livsmedelskontroll. En del kommuner har valt att genomföra kontrollen i projektform.

  Hantering av rester från livsmedel

  Som kontrollant inom kommunen kontrollerar du de anläggningar där kommunen har ansvar för livsmedelskontrollen, men även transport av matavfall och enklare kompostering av matavfall.

  Livsmedelsanläggningar

  Syftet med kontrollen är i första hand att säkerställa att animaliska biprodukter inte går tillbaka in i livsmedelskedjan, samt att de är korrekt märkta och spårbara genom handelsdokument och register.

  Vi hänvisar också till den bilaga som hör till vår vägledning till Livsmedelsverket.

  Hantering och transport av matavfall

  Syftet med kontrollen är i första hand att säkerställa att matavfall inte används i foder till livsmedelsproducerande djur eller att det kommer i kontakt med vilda djur.

  Om matavfallet går som foder till pälsdjur eller sällskapsdjur ska kontrollen säkerställa att transporten sker i märkta behållare eller förpackningar och att mottagaren är registrerad för att använda denna typ av foder. Det ska också följa med ett handelsdokument och det ska föras register.

  Kompostering av matavfall

  Kommunens kontrollansvar gäller kompostering av matavfall i en anläggning som inte görs i en anläggning som är godkänd av Jordbruksverket. Exempel är kompostering hos husägare, bostadsrättsföreningar, skolor och restauranger.

  För komposteringsanläggningar som kräver ett godkännande är Jordbruksverket kontrollmyndighet.

  Nedgrävning av döda djur och andra animaliska biprodukter

  I vissa fall är det tillåtet att gräva ned animaliska biprodukter. Ibland kan det krävas ett särskilt tillstånd från Jordbruksverket för nedgrävningen.

  Nedgrävningen ska alltid göras så att vilda djur inte kan komma åt materialet och så att den inte utgör risk för miljön.

  Hantering inom primärproduktion

  Kommunen har flera kontrollområden i primärproduktionen och det är lämpligt att samordna kontrollerna hos den som får besök. Du kan med fördel göra kontrollen för animaliska biprodukter samtidigt som du gör miljökontroller.

  Förvaring av döda djur och andra animaliska biprodukter i primärproduktionen

  Kontrollen ska säkerställa att det finns förvaringsmöjligheter och rutiner som säkerställer smittskyddet och uppfyller de regler som finns.

  Förbränningsanläggningar i primärproduktion för döda djur

  Dessa anläggningar benämns ofta som gårdspannor och ska vara godkända av Jordbruksverket. Gårdspannorna ligger under kommunernas kontrollansvar.

  Under rubriken Kommunernas kontroll finns Bilagan till vägledningen för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp). Den gäller också för förbränningsanläggningar.

  Naturgödsel och andra organiska gödningsmedel

  Vissa animaliska biprodukter måste ha genomgått bearbetning under hög temperatur och högt tryck för att få spridas. För andra räcker det med rötning eller kompostering. Förutom smittskyddsmässiga aspekter finns det även miljömässiga aspekter som regleras av miljölagstiftningen.

  Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel kan till exempel bestå av naturgödsel, kompost, rötrest eller kött- och benmjöl, eller blandningar av dessa.

  Vägledning: Kontroll av naturgödsel och andra organiska gödningsmedel Pdf, 171.1 kB.

  Livsmedelsverkets kontroll

  Kontrollen omfattar hantering och utlämnande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter vid verksamheter som hanterar livsmedel och där Livsmedelsverket har livsmedelskontrollen.

  Här finns de grundläggande vägledningarna som hör till kontrollområdet. Under rubriken Du kanske också är intresserad av det här finns fler användbara länkar.

  Länsstyrelsernas kontroll

  Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen när det gäller insamling och omlastning och transport av andra animaliska biprodukter än matavfall.

  Här finns de grundläggande vägledningarna som hör till kontrollområdet. Under rubriken Du kanske också är intresserad av det här finns fler användbara länkar.

  Författningar

  Söker efter 2006:84

  Du kanske också är intresserad av det här