Logotyp Jordbruksverket

Stöd för innovationsprojekt inom vattenbruk

Du kan få stöd för att utveckla innovationer eller ta fram ny kunskap inom vattenbruk där det finns nytta för fler än det egna företaget. Du kan även få stöd för att undersöka om det finns en marknad för innovationen och om den är tekniskt genomförbar. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Syftet med stödet är att stödja innovativa utvecklingsinsatser för att uppnå en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och växande vattenbruksnäring.

Vem kan få stöd?

Företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, högskolor, universitet, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet med nytta för fler än ett enskilt företag.

Du kan till exempel få stöd för projekt som utvecklar innovativa lösningar inom vattenbruk som

 • minskar negativ miljöpåverkan
 • främjar ett hållbart nyttjande av resurserna inom vattenbruket
 • utvecklar alternativa foderingredienser
 • underlättar nya hållbara produktionsmetoder
 • förbättrar djurens hälsa och välfärd, exempelvis genom reproduktions- och avelsarbete och redskap som skyddar mot däggdjur eller fåglar.

Andra exempel är projekt som utvecklar eller inför nya vattenbruksarter med god marknadspotential samt nya eller förbättrade produkter eller processer. Det kan också vara projekt som undersöker innovativa produkters eller processers tekniska eller ekonomiska genomförbarhet, som en del av ett innovationsprojekt eller som en förstudie.

Du kan inte få stöd för insatser kopplade till akvaponier.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har uppstått från och med den dag då din ansökan om stöd kom in till myndigheten. Även fakturadatum måste vara från och med den dag då din ansökan kom in till myndigheten. 

Läs om vilka olika utgifter som du kan få stöd för.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på vilken av grupperna i tabellen som du tillhör. I tabellen ser du hur stor del av dina stödberättigande utgifter som du kan få stöd för. Om du hör till flera grupper är du berättigad till den högre stödnivån.

Så mycket stöd kan du få

Sökande

Stöd

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor som har staten som huvudman och vetenskapliga institut som är styrda av en offentligrättslig organisation

100 procent

Insatser som uppfyller samtliga följande villkor:

 • De är av kollektivt intresse.
 • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
 • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

100 procent

Övriga sökande

75 procent

 • Vi betalar inte ut stödbelopp som är lägre än 24 000 kronor.
 • Du kan som mest få 10 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets eller investeringens slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Du som söker ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet eller investeringen när du söker utbetalning. På webbplatsen Verksamt.se kan du hitta information om tillstånd med mera som kan behövas för ditt projekt eller din investering. Du kan också behöva kontakta till exempel myndigheter, kommuner och länsstyrelser för att få mer information om vilka tillstånd med mera som kan behövas.

Du behöver godkänna att vi får publicera vissa uppgifter på Jordbruksverkets webbplats.

Du ska lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets eller investeringens genomförande och resultat när du slutredovisar.

Senast i samband med ansökan om stöd ska projektets metoder, tidsplan och organisation bedömas av en så kallad kvalitetssäkrande partner som du själv ska anlita. Det ska vara en statlig myndighet, ett universitet, en högskola eller ett vetenskapligt institut. Om du som söker stödet hör till någon av dessa fyra kategorier kan du själv göra den här bedömningen. Utgifter kopplade till den kvalitetssäkrande partnerns arbete får ha uppstått före ansökningsdatum.

Krav på dig som söker stöd

För att få stöd gäller det här:

 • Du får inte vara dömd för bedrägeri inom ramen för EU-fonderna.
 • Du får inte ha blivit dömd för miljöbrott.

Om du bryter mot bestämmelserna inom 5 år från slututbetalningen kommer Jordbruksverket att kräva tillbaka stödet.

Du måste ha en sådan ekonomisk förmåga att du kan genomföra projektet eller investeringen. Till exempel så betalas stödet ut först efter att du betalt utgifterna, vilket innebär att du måste kunna ligga ute med pengar tills du får stödet utbetalt. Den myndighet om handlägger stödet kommer att kontrollera att du har tillräcklig ekonomisk förmåga för att kunna genomföra projektet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får stöd från EU måste du informera om din investering eller ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU.

Om du har en webbplats eller finns på sociala medier ska du informera där. Du ska berätta om

 • syftet med insatsen
 • vilket resultat den har lett till
 • att investeringen eller projektet delvis har finansierats av EU.

Även i andra dokument och informationsmaterial ska du informera om stödet. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen och i dina sociala medier åtminstone tills du har fått slututbetalningen.

På webbplatsen, dina sociala medier och i allt övrigt informationsmaterial som rör investeringen eller projektet ska du även ha med en EU-logotyp. EU-logotypen består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Du ska också informera om att det är Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden som delvis har finansierat ditt stöd.

Du ska även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. Hur länge skylten ska sitta uppe framgår av ditt beslut om stöd. Myndigheten som beslutar om ditt stöd kommer beställa en skylt som skickas hem till dig.

Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

Sälj eller värdera investeringen innan du ansöker om slututbetalning

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slututbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal.

Om du söker stöd för indirekta kostnader ska de vara baserade på de 3 senaste räkenskapsåren. Du ska alltid skicka in underlag för din beräkning och som hjälp kan du använda vår beräkningsmall för indirekta kostnader som finns bland flikarna i budgetmallen. Du ska även skicka in årsredovisningar för de 3 åren där det ska framgå vilka kostnader som ingår i beräkningen.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det som du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

När du söker innovationsstöd inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet hanteras dina innovationer med sekretess enligt reglerna i 2 kap. §1 och 30 kap. 23 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Redovisa utgifter, intäkter och finansiering

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

I projekt där de stödberättigande utgifterna och kostnaderna är mer än 500 000 kronor ska intäkter som uppstått inom projektet räknas av från utgifterna och kostnaderna. Du redovisar intäkterna i e-tjänsten och du ska även bifoga underlag som styrker intäkterna. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till intäkterna. Mer information om hur du ska redovisa intäkterna framgår av ditt beslut.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Exempel på upphandlingsunderlag

Beroende på vilket upphandlingsförfarande som du har använt ska du skicka in dessa handlingar tillsammans med din ansökan om utbetalning:

 • annonseringsunderlag
 • upphandlingsdokument
 • öppningsprotokoll
 • förteckning över inkomna anbud och vinnande anbud
 • dokumentation från anbudsutvärdering
 • tilldelningsbeslut och meddelande om tilldelningsbeslut
 • avtal, eventuellt ramavtal och eventuella förlängningsavtal
 • underlag till eventuellt avrop från ramavtal
 • eventuell efterannonsering
 • eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att upphandlingen är korrekt genomförd.

Så bedömer vi ansökningarna

Alla ansökningar poängsätts enligt specifika urvalskriterier. En ansökan kan få mellan 0 och 500 poäng och måste få minst 200 poäng för att få stöd. De urvalskriterier vi använder för poängsättningen kan skilja sig åt mellan stöden. Urvalskriterierna finns i den nationella handlingsplanen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning de kommer in.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när du

 • inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och du därför vill lägga till en ny aktivitet
 • inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål, men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen eller projektet
 • får in medfinansiering från en annan medfinansiär än den som står i ditt beslut.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift. Det kan till exempel vara att du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning och om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det gäller inte vid förskottsutbetalning. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för.

Du kan inte använda e‑tjänsten för göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Olika typer av utbetalningar

Det finns olika typer av utbetalningar.

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Delutbetalning

Du kan söka delutbetalning en eller flera gånger. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen eller projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering eller ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Redovisa utgifter och finansiering i e-tjänsten

Utgifter

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering eller ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e‑tjänsten.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e‑tjänsten.

Finansiering

Du ska också redovisa den privata och offentliga medfinansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet om stöd ska du även redovisa den finansieringen. Innan vi kan göra en slututbetalning till dig så ska du i första hand betala tillbaka den överskjutande medfinansieringen. I annat fall kan vi behöva justera det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Krav på underlag för utbetalning

För att du ska få dina pengar är det viktigt att underlagen för utbetalning är korrekta.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Du ska spara alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så ska fakturan

 • gå att koppla till en aktivitet som rör din investering eller ditt projekt
 • vara adresserad till och betald av den som sökt stödet.

Betalningsbevis

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Du ska skicka in betalningsbevisen i e-tjänsten.

Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning (kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat).
Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till en specifik investering eller projekt.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Utgifter för personal – fyll i projektdagbok

Om du har personal som jobbar per timme behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetet
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat.

Du behöver också lämna in en beräkning av timlönen och lönespecifikationer när du söker utbetalning.

Om du i stället har personal som jobbar en viss procent behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst den anställde arbetar och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning. Det gäller även för personal som arbetar heltid.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera kostnader för löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för din investering eller ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

Fika

Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för fikat, men högst 60 kronor exklusive moms per person.

Lunch och middag

Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en schablon på 100 kronor exklusive moms per person och måltid.

Konferenser

Om du har utgifter för att anordna en konferens ska du spara konferensprogrammet och listan med namn på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för lunch, middag och fika.

Resor och traktamenten

Resor

Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.

Om du har utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil, där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, ska du styrka dessa med en körjournal. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en enhetskostnad på 40 kronor per mil. Om du faktureras för ett faktiskt belopp när det gäller leasingbilen så redovisar du det fakturerade beloppet.

Traktamenten

Om du har utgifter för traktamenten, ska du styrka dessa utgifter med reseräkningar. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente.

Eget arbete

Om du utför arbete i din investering eller i ditt projekt, men inte kan ta ut någon lön för detta eftersom du har fått stödet som privatperson eller för din enskilda firma, så kan du ändå beviljas stöd i form av så kallat eget arbete. Du redovisar då en kostnad på 340 kronor per timma i din ansökan. Även handelsbolag och kommanditbolag kan få stöd för eget arbete och då är det arbetet som utförs av delägarna som är stödberättigande. För att få stöd för eget arbete måste du redovisa din nedlagda arbetstid i en projektdagbok.

Begagnad utrustning

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Övriga utgifter

I ditt beslut om stöd står det hur du ska hantera övriga utgifter om det är aktuellt för din investering eller ditt projekt.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen. Om du fått information om en kommande kontroll kan vi inte bevilja några ansökningar om ändring av stöd eller utbetalning förrän kontrollen är genomförd. Om handläggaren noterat ett fel i ditt beslut om stöd, eller i din ansökan om utbetalning, kan inte de delar som berörs av felet ändras.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd och ersättningar, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag. Här är några exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte behövs för att uppfylla projektets eller investeringens syfte och mål enligt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns i ditt beslut om stöd eller följt de lagar, förordningar eller föreskrifter som gäller.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens eller projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Jordbruksverket på blankett eller annat papper.

Jordbruksverket
Leader- och fiskerienheten
551 82 Jönköping

Författningar

Söker efter 2022:24