Logotyp Jordbruksverket

Stöd för att bilda en innovationsgrupp

Innan du ansöker om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt kan du få stöd för att sätta samman en grupp. För att kunna söka stödet behöver du ha en idé till en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Vem kan få stöd?

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation kan söka stödet. Innovationen måste ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Privatpersoner kan inte få stödet.

Ett stöd för att bilda grupp, ett för att genomföra projekt

Det finns två typer av stöd inom det europeiska innovationspartnerskapet, EIP: Ett stöd för att bilda en innovationsgrupp och ett stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Vi uppmuntrar alla som har en innovativ idé att först söka gruppbildningsstödet för att eventuellt senare gå vidare med en ansökan för att genomföra projekt. Men det är inget krav, utan du kan välja själv om du enbart vill söka stöd för att bilda en innovationsgrupp eller för att genomföra ett innovationsprojekt.

Kontakta innovations­supporten

Innan du söker stödet rekommenderar vi att du kontaktar innovationssupporten hos Landsbygdsnätverket. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

På Landsbygdsnätverket webbplats finns också en databas och artiklar med godkända innovationsprojekt. Du kan även läsa och prenumerera på Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev EIP-Agri.

Det kan du få stöd för

Du kan till exempel använda pengarna till att

 • presentera idén för potentiella samarbetspartner
 • anordna möten
 • arbeta fram ett samarbetsavtal
 • planera aktiviteter
 • skriva en ansökan till det tänkta innovationsprojektet
 • undersöka och säkerställa att du inte gör intrång på någon annans patent, genom att göra en ”freedom to operate”-analys.

Du kan inte få stöd för forskning.

Så mycket stöd kan du få

 • Innovationsgrupper där 2–4 organisationer tecknat samarbetsavtal kan få 80 000 kronor i stöd.
 • Innovationsgrupper där 5 organisationer eller fler tecknat samarbetsavtal kan få 120 000 kronor i stöd.

Villkor för stödet

Några allmänna villkor gäller för stödet. De villkor som gäller för just din grupp kommer du att kunna se i ert beslut om stöd.

Minst två av de här kompetenserna ska ingå i innovationsgruppen:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- och livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

När ni har sökt stödet och bildat gruppen ska ni teckna ett samarbetsavtal och göra en projektplan, som också kan användas om ni senare söker stöd för att genomföra ett innovationsprojekt.

Den som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha likvid förmåga. Det är särskilt viktigt om du går vidare och söker stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Den som sökt och fått stöd beviljat har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi.

Det allra sista datumet för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 6 april 2029. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

Ansökningarna bedöms i beslutsomgångar. Det innebär att du kan skicka in din ansökan när som helst under året och att den sedan bedöms vid nästkommande bedömningsmöte.

I din ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • din innovationsidé
 • vilket behov som finns eller vilket problem som innovationen kommer att lösa
 • för vem och på vilket sätt innovationen kommer att ha betydelse
 • om och på vilket sätt som innovationen förbättrar konkurrenskraften för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen
 • på vilket sätt innovationsidén är unik och hur den skiljer sig mot konkurrenter
 • om innovationen bidrar till miljömässig och social hållbarhet
 • vilken typ av kunskap och kompetens som du tror personerna i innovationsgruppen behöver ha.

Du behöver ha en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Jordbruksverket som handlägger din ansökan bestämmer aktuell minimipoäng för stödet.

Du kan söka stödet via löpande handläggning. Minimipoängnivån är satt till 600 poäng.

Beskrivning av en innovation

En innovation är en uppfinning eller ny idé som skapat värde för användare. När vi bedömer innovationsgraden av ditt projekt tittar vi på hur originell den är och vilken grad av insteg på marknaden den har gjort.

Hur du kan skydda din idé

Vägledning om hur innovationer kan skyddas finns hos Patent- och registreringsverket. Där kan du läsa om hur du söker patent och hur du skyddar immateriella tillgångar.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Jordbruksverket har regelbundna möten för att besluta om projektstöd för att bilda innovationsgrupp. Då bedömer vi din ansökan utifrån särskilda urvalskriterier. Om din ansökan blir beviljad stöd rekommenderar vi att innovationsgruppen tecknar ett sekretessavtal inför gruppens första möte för att du ska kunna skydda din idé.

Du kan söka utbetalning av stödet först när innovationsgruppen har bildats. När du söker utbetalning ska du bifoga ett undertecknat samarbetsavtal och en redovisning av vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet tillsammans med en tidsplan och en budget.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Du ska ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om

 • du behöver flytta fram det slutdatum som anges i ditt beslut
 • du inte kan följa syftet med stödet och bilda innovationsgrupp inom vald inriktning.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver ansöka om ändring av beslut om stöd eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till Jordbruksverket via mejl.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Vi betalar ut stödet i en klumpsumma när du har lämnat in en ansökan om slututbetalning tillsammans med samarbetsavtalet som innovationsgruppen tecknat. Du ska även bifoga uppgifter om vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet samt tidsplan och budget. Du behöver inte redovisa några utgifter som du haft eftersom stödet betalas ut i en klumpsumma.

Om innovationsgruppen kommit fram till att det redan finns en användbar lösning, ska man redovisa vad gruppen gjort, hur gruppen kom fram till att problemet redan är löst och även redovisa lösningen.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2022:27