Kort om stödet till innovation inom jordbruk, trädgård och rennäring

Med vårt stöd inom EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (CAP) EIP‑AGRI kan du söka finansiering för att genomföra ditt innovationsprojekt och därigenom utveckla din idé till en ny produkt, tjänst, metod eller en ny process. Sverige satsar 525 miljoner under programperioden 2023–2027 på stöd som syftar på att ta fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Det här är EIP‑AGRI

European Agricultural Innovation Partnership (EIP‑AGRI) arbetar för att främja ett konkurrens­kraftigt och hållbart jordbruk och skogsbruk som "når mer och bättre av mindre". Stödet bidrar till att säkerställa en stadig tillgång på livsmedel, foder och biomaterial, och utvecklar sitt arbete i harmoni med de väsentliga naturresurser som jordbruket är beroende av. EIP finns inom områden där det står klart att nationella och regionala samarbeten kommer bidra till bättre resultat. Syftet med stödet är att få ta fram innovativa lösningar inom olika områden genom att skapa bättre kopplingar mellan forsknings­resultat, ny teknik och praktiskt arbete. Stödet ska bidra till de särskilda målen för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. I Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 beskrivs hur EIP‑Agri kan bidra till att uppfylla målen 2, 4 och 5.

Mål 2 – Öka konkurrens­kraften

Innovations­förmågan är lägre i jordbruket än i andra delar av näringslivet och satsningarna på kunskap och innovation är förhållandevis låga i livsmedels­kedjan jämfört med andra sektorer i Sverige. Detta har bidragit till att jordbrukets konkurrens­kraft och lönsamhet har utvecklats svagt under de senaste tio åren jämfört med näringslivet som helhet. Genom samarbete mellan forskning, rådgivning och företagare inom primär­produktionen kan synergier uppnås som exempelvis användning och spridning av resultat samt kunskaps­utbyte. Åtgärden ska således förbättra jordbrukets konkurrens­kraft genom att möjliggöra innovationer som ökar företagens förmåga att bedriva en verksamhet som är lönsam på lång sikt. Åtgärden ska bidra till att uppfylla livsmedels­strategins mål om en konkurrens­kraftig livsmedelskedja där den totala hållbara livsmedels­produktionen ökar.

Mål 4 – Motverka klimat­förändringen och klimatanpassa jordbruket

Det finns ett behov av att underlätta jordbrukets anpassning av produktionen till de förändringar av klimatet som sker just nu och de förändringar som förutspås inträffa. Genom samarbete där man kombinerar ny kunskap och teknik med innovationer kan det medföra betydande framsteg inom jordbruket. Dessa framsteg inom ramen för detta arbete och bidra till att det svenska jordbruket bättre kan hantera klimat­förändringarna och begränsa deras negativa effekter på produktionen då jordbruket blir mer effektivt. Kunskap, innovationer och investeringar krävs för att till exempel utveckla och tillämpa nya grödor och förändrade produktions- och uppfödnings­system ska kunna utvecklas och tillämpas. Detsamma gäller insatser som skapar bättre beredskap och kapacitet för att hantera ändrade nederbörds- och temperatur­förhållanden, såsom behovet av stärkt vattenhus­hållning. Vidare finns det även behov av att stärka jordbrukets möjligheter att minska klimatpåverkan per viktenhet producerad produkt och användandet av fossil energi samt öka kolinlagringen. Genom det kunskapsutbyte som sker inom samarbetet för EIP-projekten kan jordbruket bidra till att Sverige minskar mängden utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Mål 5 – Vårda miljön

Jordbruket har möjlighet att bidra positivt till Sveriges miljömål, samtidigt som jordbruket har en negativ påverkan på flera av dem. En sådan negativ påverkan kan exempelvis avse läckage av näringsämnen, vilket bidrar till övergödning i sjöar, vattendrag och hav. Fortsatt utveckling behövs för att jordbrukets miljöarbete ska kunna stärkas, samtidigt som produktionen totalt sett ökar. Genom att samarbeta kring innovationer är det möjligt att hitta lösningar innovationer som kan lösa de komplexa utmaningar som lantbruket står inför.

Det här är ett innovations­projekt

Innovation under EIP‑AGRI kan vara teknisk, icke-teknologisk, organisatorisk eller social och baserad på nya eller traditionella metoder. En ny idé kan vara en ny produkt, praxis, tjänst, produktions­process eller ett nytt sätt att organisera saker etc. En sådan ny idé förvandlas till en innovation endast om den är allmänt tillämpad och bevisar sin användbarhet i praktiken. Man kan först i efterhand avgöra om en ny idé har lett till en verklig innovation.

Arbetet inom stöden ska ske i form av samarbeten mellan exempelvis forskare, rådgivare och företagare. Innovations­projekten kan genomföras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående samarbeten driver en ny verksamhet.

Så främjar vi innovation

Innovations­stödet ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Stödet är en satsning för att skapa produktivitet och hållbarhet genom innovationer. Jordbruksverket planerar att bevilja stöd för totalt 525 miljoner kronor under 2023–2027. Pengarna kommer både från EU och Sverige. Cirka 400 miljoner kronor kommer att betalas ut i löpande besluts­omgångar och cirka 125 miljoner kronor i tematiska utlysningar.

Ett stöd för att bilda grupp, ett för att genomföra projekt

Det finns två typer av stöd inom det europeiska innovations­partner­skapet, EIP‑AGRI; ett stöd för att bilda en innovations­grupp och ett stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Vi uppmuntrar alla som har en innovativ idé att först söka gruppbildnings­stödet för att eventuellt senare gå vidare med en ansökan för att genomföra projekt. Men det är inget krav, utan du kan välja själv om du enbart vill söka stöd för att bilda en innovations­grupp eller för att genomföra ett innovations­projekt.

Det går att ansöka om stöd inom EIP‑AGRI löpande under året men beslut tas under bestämda besluts­omgångar som sker 4–8 gånger per år, beroende på vilket stöd man söker. Du läser mer om vilka datum du senast måste skicka in din ansökan på respektive sida om stöd.

Kontakta innovations­supporten innan du söker stödet

Innovations­supporten finns till för dig som är intresserad av innovations­stödet EIP‑Agri. Våra rådgivare pratar gärna med dig om möjligheten att utveckla din idé till en produkt eller tjänst.

Du får hjälp med att förstå de olika stegen i att utforma ett innovations­projekt och söka innovations­stödet. Supporten kan också tipsa om forsknings­resultat och erfarenheter som finns sedan tidigare. Behöver du få tips på deltagare till din innovations­grupp kan du be om det hos innovations­supporten.

Mer om innovations­supporten och kontaktuppgifter

Innovations­supporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Supporten ingår inte i Jordbruksverket. Det är en kostnadsfri tjänst som Landsbygdsnätverket erbjuder dig som vill söka innovations­stödet. Syftet är att det ska komma in så bra ansökningar som möjligt.

Innovations­supporten företräder dig och ska se till ditt bästa. Innovations­supporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring material och underlag om din idé, det vill säga all information som du delar muntligt eller skriftligt när du har dialog med innovations­supporten.

Alla idéer leder inte till ett innovations­projekt som kan få stöd från EIP‑AGRI. Det är innovations­supportens uppgift att avråda dig från att fortsätta jobba med en ansökan ifall din projektidé inte verkar rymmas inom de regelverk som gäller. Du kan då få tips på vart du ska vända dig i stället. Supporten kan inte heller skriva er ansökan. Däremot kan de, efter överenskommelse, titta på ert utkast och ge förslag på förbättringar och kompletteringar.

Du väljer själv vem av oss du vill kontakta. Du kan nå rådgivarna på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8 och 17 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl. Alla rådgivarna kan svara på allmänna frågor om innovations­stödet EIP‑AGRI.

Animalieproduktion och övrigt

Inger Pehrson

Teknik och energi

Ragni Andersson

Växtodling

Nilla Nilsdotter-Linde

Trädgårdsnäring

Lisa Blix Germundsson

Utlysningar inom tematiska områden

För att klara dagens och framtidens problem krävs innovationer och genom EIP‑AGRI finns det goda möjligheter att stötta och främja innovation inom lantbruket. Jordbruksverket planerar därför att göra flera tematiska utlysningar under 2023–2027 genom satsningar baserat på behov. Utlysningar kommer att göras inom tematiska områden med ambitionen att göra särskilda satsningar där flera aktörer är överens om att en kraftsamling kopplad till primär­produktion behövs.

Det är även möjligt att vi kommer att göra utlysningar tillsammans med andra aktörer för att komplettera varandras satsningar för att öka chanserna att uppnå bättre effekt. Det handlar bland annat om att tillsammans kunna prioritera gemensamma insatser som täcker hela eller delar av livsmedels­kedjan. De tematiska utlysningarna utgår från ambitionen att göra en samlad nationell prioritering, till exempel utveckla en ny värdekedja från början till slut med aktiviteter inom hela livsmedels­kedjan. Håll utkik efter kommande utlysningar.

Inspireras av några innovativa projekt

Det har genomförts många olika innovations­projekt inom jordbruk, trädgård och rennäring.

I filmerna får du se några exempel på idéer som blivit verkliga genom stödet till innovations­projekt.

Break box - larm för utgödsling

Protein från blåmussla till ekologiska hönor

Utveckla premium­produkter för lönsam rennäring

Artic vine - mousserande vin av svarta vinbär

Standard för svenskt lammkött

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn uppdaterar vi löpande med nyheter om träffar, digitala möten, finansierings­möjligheter, erfarenhets­grupper och innovations­projekt och mycket annat. Sidan heter EIP‑Agri och AKIS i Sverige.

Senast granskad: 2023-11-09

Till toppen