Stöd till innovationsprojekt

Du som har en innovativ idé kan söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Innovationen ska ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Vem kan få stöd?

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation kan söka stödet. Innovationen måste ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Ett stöd för att bilda grupp, ett för att genomföra projekt

Det finns två typer av stöd inom det europeiska innovationspartnerskapet, EIP: Ett stöd för att bilda en innovationsgrupp och ett stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Vi uppmuntrar alla som har en innovativ idé att först söka gruppbildningsstödet för att eventuellt senare gå vidare med en ansökan för att genomföra projekt. Men det är inget krav, utan du kan välja själv om du enbart vill söka stöd för att bilda en innovationsgrupp eller för att genomföra ett innovationsprojekt.

Kontakta innovations­supporten

Innan du söker stödet rekommenderar vi att du kontaktar innovationssupporten hos Landsbygdsnätverket. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

På Landsbygdsnätverket webbplats finns också en databas och artiklar med godkända innovationsprojekt. Du kan även läsa och prenumerera på Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev EIP-Agri.

Det kan du få stöd för

Din innovativa idé kan till exempel vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden på eller en ny process som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Resultatet av ditt projekt ska komma till nytta för fler än dig och dem som du samarbetar med i projektet.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Utgifter som du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader, övriga utgifter och investeringar.

Du kan inte få stöd för utgifter som gäller forskning eller marknadsföring.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet räknas som utgifter för personal.

Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift. Den samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader, även kallat OH-kostnader, är utgifter som din och dina samarbetsparters organisationer har när de deltar i innovationsprojektet.

Övriga utgifter

Som övriga utgifter räknas

 • resor
 • förbrukningsmaterial
 • inköp av tjänster
 • utrustning och material
 • med mera.

Du kan också få stöd för utgifter och kostnader som uppstått för att innovationsprojektet har använt resurser som tillhör någon av de organisationer som ingår i innovationsgruppen. För sådana utgifter och kostnader behöver du göra en självkostnadskalkyl.

Investeringar

Vissa inköp som ingår i din projektplan och i utgifterna i din budget kan vara en investering. En investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpspris över 24 000 kronor och har en ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Investeringen kan också bestå av flera delar där inköpspriset för varje del är lägre än 24 000 kronor men där delarna hör ihop och tillsammans har ett inköpspris på mer än 24 000 kronor. Även inköpspris för till exempel frakt och montering kan räknas in. Exempel på investeringar i EIP-projekt är

 • server
 • kylanläggning
 • dator för utomhusbruk
 • programvara och licenser.

Om du får stöd för en investering i ditt innovationsprojekt måste du restvärdera den innan du söker slututbetalning.

När vi handlägger din ansökan om stöd för innovationsprojekt kommer vi att granska dina utgifter och bedöma om några av dem är en investering. Vi informerar dig om vi bedömer att några av dina utgifter och inköp är en investering.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få 100 procent i stöd för löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet, om Jordbruksverket har godkänt utgiften.

Du kan få 15 procent i stöd för dina indirekta kostnader, även kallat OH-kostnader. Det innebär att du kan få ytterligare 15 procent av dina lönekostnader som indirekta kostnader.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgifter, till exempel för resor, material, utrustning och köpta tjänster, om Jordbruksverket har godkänt utgiften.

För utgifter som gäller investeringar och som Jordbruksverket har godkänt kan du få 50 procent i stöd.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

För att kunna få stöd för ett innovationsprojekt måste du först ha en innovationsgrupp och gruppen måste ha tecknat ett samarbetsavtal. I innovationsgruppen ska det ingå minst två organisationer som tillsammans har minst två av de här kompetenserna:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- eller livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

Samarbetsavtalet ska innehålla uppgifter om

 • ansvar för arbetet i projektet
 • finansiell fördelning mellan parterna i projektet
 • reglering av immateriella rättigheter.

Samarbetsgruppen har ett gemensamt ansvar för innovationsprojektet. Om någon av parterna lämnar samarbetsgruppen eller någon tillkommer, ska du anmäla detta till oss genom en ansökan om ändring av beslut om stöd.

Du måste ha ekonomisk förmåga att genomföra projektet

Du som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha ekonomisk förmåga att genomföra innovationsprojektet. Du som sökt stödet har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi. När du fått beslut om projektstöd och projektet pågår behöver du finansiera utgifterna tills vi betalar ut stödet. Du måste ha haft faktiska utgifter och betalat dina fakturor innan du kan söka utbetalning.

Undersök patent- och varumärkesskydd

Du som söker stödet ansvarar för att innovationen inte gör intrång på någon annans patent eller varumärkesskydd. Det är rekommenderat att du undersöker detta innan du ansöker om stöd och att du redogör för vilka undersökningar du gjort i samband med ansökan. Jordbruksverket kan begära att du undersöker om det finns frihet att driva innovationsprojektet.

Statsstöd

Om din ansökan rör något annat än jordbruksverksamhet kommer vi att göra en bedömning om stödet du har sökt ska betraktas som ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse.

Ett företag som inte är verksamt inom primär jordbruksproduktion får ta emot maximalt 200 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under 3 beskattningsår.

Reglerna om statliga stöd hittar du i förordning 2022:1826 om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, 2 kapitlet. En länk till förordningen finns längt ner på sidan under rubriken Författningar.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, men det finns ett sista datum för att den ska behandlas i nästa bedömningsmöte. Läs mer om bedömningsmöten under rubriken När du har skickat in din ansökan om stöd.

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan ska du bland annat beskriva

 • vilket behov som finns eller vilket problem som innovationen kommer att lösa
 • om innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen
 • inom vilken bransch och för vem innovationen har betydelse
 • om innovationen bidrar till miljömässig och social hållbarhet
 • om innovationen bidrar till nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • vad som händer efter projektet och planerna för lansering eller försäljning.

Du måste också tillsammans med någon eller flera av beskrivningarna ovan redogöra för de omvärlds- och marknadsanalyser du gjort som gäller innovationen och på vilket sätt innovationen är lönsam för dem som ska använda den.

Ibland behövs fullmakt för e-tjänsten

Du behöver ha en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för övriga utgifter eller en investering behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Jordbruksverket som handlägger din ansökan bestämmer aktuell minimipoäng för stödet.

Du kan söka stödet via löpande handläggning. Minimipoängnivån är satt till 600 poäng.

Beskrivning av en innovation

En innovation är en uppfinning eller ny idé som skapat värde för användare. När vi bedömer innovationsgraden av ditt projekt tittar vi på hur originell den är och vilken grad av insteg på marknaden den har gjort.

Hur du kan skydda din idé

Vägledning om hur innovationer kan skyddas finns hos Patent- och registreringsverket. Där kan du läsa om hur du söker patent och hur du skyddar immateriella tillgångar.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Så bedöms ansökningarna

Vi har hjälp av en extern rådgivande urvalskommitté, med personer från olika delar av näringslivet, för att bedöma och prioritera ansökningar som kommit in. Kommittén bedömer ansökningarna enligt ett antal fastställda urvalskriterier. Bedömningsmöten hålls cirka 3–4 gånger per år.

Om din projektansökan inte blir prioriterad får du ett beslut om avslag på din ansökan med en motivering till beslutet.

Om kommittén prioriterar din ansökan går den vidare till handläggning. Vid handläggning kommer du troligtvis att behöva komplettera ansökan med uppgifter och underlag. Det kan till exempel gälla löneutgifter, indirekta kostnader och inköp som du planerar att göra. Handläggaren behöver underlagen för att kunna granska din projektplan och budget, samt bedöma om utgifterna är rimliga när det gäller omfattning och prisnivå.

När handläggaren har granskat och godkänt din projektplan och dina utgifter får du ett beslut om projektstöd. Därefter kan du ansöka om utbetalning av ditt projektstöd.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Om du eller din samarbetspart är upphandlingsskyldiga måste ni följa reglerna om offentlig upphandling när ni köper varor och tjänster till projektet från någon utanför innovationsgruppen. Upphandlingsskyldigheten gäller inte om köpet sker mellan samarbetsparterna och är ett inköp till projektet.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det. Som stödmottagare måste du veta om någon av dina samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Om du eller någon av dina samarbetsparter är upphandlingsskyldiga så ska ni göra en upphandling när någon av er köper in material eller tjänster i projektet. Ni ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Samarbetsavtalet, budget och projektplanen liksom samarbetsparternas roll i projektet styr vilken typ av inköp av varor och tjänster respektive samarbetspart i innovationsgruppen får göra i projektet. Det är inte tillåtet att låta en samarbetspart köpa en vara eller tjänst som inte har en koppling till deras roll i projektet i syfte att kringgå reglerna om offentlig upphandling.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om något väsentligt ändrats i ditt projekt jämfört med det som står i ditt beslut om stöd. Det kan till exempel vara slutdatum, tidsplan, budget, samarbetsgrupp eller finansieringsplan för ditt projekt. Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Skicka in din ansökan om ändring till oss på mejladress:

Om vi godkänner din ansökan om ändring så gäller den från och med den dag den kom in till oss.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta Jordbruksverket om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • någon samarbetspart har slutat eller tillkommit i innovationsgruppen
 • du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut
 • du vill lägga till en ny aktivitet i ditt projekt
 • du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men du vill ändå fortsätta genomföra projektet
 • något oväntat har hänt och du behöver mer stöd.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om

 • du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med ditt projekt eller investering
 • du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka upp broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten
 • det blir förändringar mellan vissa utgifter i budgeten men som uppfyller samma mål och syfte som i beslutet om stöd
 • du vill avsluta ditt projekt eller din investering tidigare än beräknat. Då ska du i stället söka slututbetalning.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du måste ha betalat utgifterna innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när vi börjat handlägga den.

När du söker delutbetalning ska du bland annat beskriva vad projektet genomfört under den period som delutbetalningen gäller.

När du söker slututbetalning ska du bland annat ange

 • projektets titel på svenska och engelska
 • namn, funktion, kompetens, organisationsnummer och kontaktuppgifter för alla som deltagit i samarbetet
 • en plan för innovationens insteg på marknaden
 • en kort beskrivning av projektet på svenska och engelska samt vilka utmaningar som projektet har löst.

Om ditt innovationsprojekt har haft utgifter för en investering ska du restvärdera din investering innan du söker slututbetalning.

Det allra sista datumet för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 6 april 2029. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Olika typer av utbetalningar

Det finns olika typer av utbetalningar.

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. En del av beloppet kommer från EU och en del från Sverige. Du kan högst få förskott med den del som kommer från Sverige. Beloppet står i ditt beslut om stöd.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då projektet haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du i en lägesrapport beskriva vad som har utförts i projektets aktiviteter. Det är viktigt att du tydligt redovisar hur utgifterna har koppling till de genomförda aktiviteterna som du söker delutbetalning för. Det är även viktigt att du beskriver problem och utmaningar samt eventuella förändringar som uppstått i projektet som vi har nytta av att känna till. Vid ansökan om delutbetalning kontrollerar vi att stödmottagaren jobbar mot målet enligt beslutet om stöd.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutrapport som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått. Det är viktigt att du tydligt redovisar hur utgifterna har koppling till genomförda aktiviteter samt att aktiviteterna stämmer överens med beslutet om stöd. Vid ansökan om slututbetalning kontrollerar vi att projektets mål är uppnått.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Klumpsumma – ett samlat belopp som fastställts på förhand

Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma för hela eller delar av ditt projekt behöver du inte skicka in några underlag för utgifterna som ingår i klumpsumman. Istället räcker det med att du visar att du uppnått resultatet med klumpsumman för att du ska få den utbetald. Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du ska redovisa din klumpsumma.

Särskilda regler för redovisning mellan samarbetspartner i ett innovationsprojekt

Det är du som är projektägare och stödmottagare som ska söka utbetalning av stödet och som ska redovisa projektets utgifter och inkomster till oss. Det innebär att dina samarbetsparter ska

 • vidarefakturera sina utgifter i projektet till dig som är stödmottagare med samma fakturabelopp som samarbetsparten själv mottagit, oberoende om parten är momsredovisningsskyldig eller inte
 • bifoga kopior av sina fakturor tillsammans med betalningsbevis som visar att det är de som har betalat fakturorna
 • bifoga fakturakopiorna så som de ser ut, även om de innehåller utgifter som inte hör till projektet. Markera de utgifter som hör till projektet.
 • bifoga underlag till fakturan som motsvarar det underlag som du som stödmottagare behöver bifoga när du redovisar till oss.

Den arbetstid som samarbetspartnerna fakturerar dig som stödmottagare ska kunna styrkas med lönespecifikation samt ytterligare löneunderlag beroende på anställningsform.

Krav på underlag för utbetalning

För att du ska få dina pengar är det viktigt att underlagen för utbetalning är korrekta.

Utgifter för personal

Om du eller dina samarbetsparter har personal som jobbar per timme behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetet i projektet
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat i projektet.

Du behöver också lämna in en timkostnadsberäkning och lönespecifikationer när du söker utbetalning.

Om du i stället har personal som jobbar en viss procent i projektet behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst personen arbetar i projektet och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning. Det gäller även för personal som arbetar heltid i projektet.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera kostnader för löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

 • Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och motivera utgiften. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. Med extern representation menar vi deltagare som inte är med i innovationsgruppen.
 • Om du har utgifter för att anordna en konferens ska du spara konferensprogrammet och listan med namnen på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. Med externa deltagare menar vi deltagare som inte är med i innovationsgruppen.
 • Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgiften. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet.

Resor och traktamenten

 • Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för traktamenten ska du styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för resor med egen bil ska du styrka dessa med en särskild körjournal.

Eget arbete

Om du utför arbete i din investering eller i ditt projekt, men inte kan ta ut någon lön för detta eftersom du har fått stödet som privatperson eller för din enskilda firma, kan du ändå beviljas stöd i form av så kallat eget arbete. Du redovisar då en kostnad på 340 kronor per timma i din ansökan. Även handelsbolag och kommanditbolag kan få stöd för eget arbete och då är det arbetet som utförs av delägarna som är stödberättigande. För att få stöd för eget arbete måste du redovisa din nedlagda arbetstid i en projektdagbok.

Begagnad utrustning

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Övriga utgifter

I ditt beslut om stöd står det hur du ska hantera övriga utgifter om det är aktuellt för din investering eller ditt projekt.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag som rör projektet så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till. Det gäller även underlag som samarbetsparter i projektet har.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet eller den samarbetspart som haft utgiften.

Betalningsbevis

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är stödmottagaren eller den samarbetspart som haft utgiften som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag då ansökan om utbetalning kommer in till oss. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning (kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat).
Organisationer med en central ekonomifunktion behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till en specifik investering eller projekt.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Vi kommer att informera om projektet

När vi har beviljat stödet kommer vi att sprida information både nationellt och internationellt om att projektet pågår. Det gör vi bland annat via det europeiska nätverket eip-agri. När projektet är färdigt kommer vi att sprida resultatet av projektet. Resultaten kommer att spridas med hänsyn till immateriellt rättsskydd (IPR). Du kan läsa om IPR på Patent- och registreringsverkets webbplats.

Den som hade den ursprungliga innovationsidén, hela innovationsgruppen eller någon annan i gruppen, enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2024-04-05

Till toppen