Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk växtodling

På den här sidan informerar vi om EU:s regler för ekologisk växtodling. Vi informerar också om regler för ekologisk produktion av svamp och insamling av vilda växter.

Du som har ekologisk växtodling måste följa särskilda regler för att produkterna ska räknas som ekologiska. Du ska till exempel

 • använda ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial
 • variera växtföljden
 • endast använda gödselmedel av naturligt ursprung och mineralgödsel med låg löslighet
 • endast använda växtskyddsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion
 • inte använda genetiskt modifierade organismer
 • inte heller använda produkter framställda av eller med genetiskt modifierade organismer.

Om du även är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare krav som du måste uppfylla.

Ställ om marken

För att få sälja dina produkter som ekologiska måste du vara ekologiskt certifierad och följa reglerna för ekologisk produktion. Du måste ställa om din mark under en viss tid för att produkterna ska räknas som ekologiska. Under omställningen ska du följa de ekologiska reglerna, men du kan inte sälja dina produkter som ekologiska. Ditt kontrollorgan kontrollerar din odling redan under omställningstiden.

Omställningstiden för marken är olika beroende på vilka grödor du odlar. Det innebär att du får skörda

 • 1-åriga växter som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde eller satte grödan.
 • fleråriga foderväxter som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar.
 • andra fleråriga växter som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.

Du kan läsa mer om att börja med ekologisk produktion i våra broschyrer om omställning och i serien Starta eko.

Du kan ansöka om retroaktiv omställning av din växtodling

Om du har skiften där du under tre år bara har använt produkter tillåtna inom ekologisk produktion kan du ansöka om retroaktivt godkänd omställning för obehandlade skiften. Om din ansökan blir godkänd får du så en ettårig gröda eller skörda vall eller annan flerårig gröda som ekologiska på de skiften vi har godkänt.

Om du har skiften med åtagande för vissa miljöersättningar, kan du ansöka om retroaktivt godkänd omställning för skiften med åtagande för miljöersättning. Det gäller om du har någon av följande ersättningar

 • betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av våtmarker och dammar
 • skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • fäbodar.

Ansök om retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för obehandlade skiften

Om du har skiften som du inte har behandlat med produkter som är förbjudna inom ekologisk produktion de senaste tre åren, kan du ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden godkänd i efterhand.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten Retroaktivt godkännande av omställningsperiod i ekologisk växtodling – ansökan om undantag, och skicka den till ditt kontrollorgan. De gör en bedömning av din ansökan och skickar den sedan vidare till oss med ett yttrande om de rekommenderar att ansökan ska godkännas eller inte.

Du måste skicka ansökan i god tid innan odlingssäsongen. För att du ska få sälja skörden som ekologisk måste vi fatta beslut

 • innan du sår ettåriga grödor och
 • innan du skördar vall eller andra fleråriga grödor.

Vi tar ut en avgift på 700 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I din ansökan ska du alltid redovisa vilka skiften ansökan gäller. Redovisa vad du har odlat under tre år före innevarande år.

Markera ut skiftena på kartan som du bifogar. Om du har gjort en SAM-ansökan ska du använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

Ansök om retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för skiften med åtagande för miljöersättning

Om dina skiften ingår i ett åtagande för miljöersättning, kan du ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden godkänd i efterhand.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten Godkännande av retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för skiften med åtagande för miljöersättning – ansökan om undantag, och skicka den till Jordbruksverket.

Du måste skicka ansökan i god tid innan odlingssäsongen. För att du ska få sälja skörden från din slåtteräng som ekologisk måste vi ha fattat beslut innan skörd.

Vi tar ut en avgift på 1 400 kronor för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I din ansökan ska du alltid redovisa vilka skiften ansökan gäller, areal och vilken miljöersättning varje skifte omfattas av.

Markera ut skiftena på kartan som du bifogar. Du ska använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

Förkortad omställning i ekologisk växtodling

Om du använder ett växtskyddsmedel som inte är tillåtet i ekologisk produktion på ekologisk mark, eller mark som är under omställning, måste du påbörja en ny omställningsperiod. Har du fått krav från en myndighet, om att du måste bekämpa skadegörare eller ogräs kan du ansöka om att få en kortare omställningsperiod. Till exempel om Jordbruksverket har beslutat om bekämpning av en karantänsskadegörare på dina skiften.

Det gäller också om du vill genomföra ett vetenskapligt försök där du vill använda produkter som inte är godkända inom ekologisk produktion. Försöket ska vara godkänt av Jordbruksverket.

För att få förkortad omställning gäller följande:

 • Din mark var ekologisk eller under omställning innan behandlingen eller försöket påbörjades
 • Gäller ansökan förkortad omställning på grund av försök måste du få beslut om förkortad omställning innan du påbörjar försöket
 • Du får inte sälja den första skörden som följer efter behandlingen som ekologisk eller under omställning
 • Du får sälja den andra skörden som följer efter behandlingen som ekologisk endast om en obetydlig mängd av den aktuella produkten återstår efter nedbrytning.
 • Vid omställningsperiodens slut får endast en obetydlig mängd av produkten eller ämnet som använts finnas kvar i marken eller i växten om det gäller en flerårig växt.

Ansök om retroaktiv omställning i ekologisk växtodling för obehandlade skiften

För att ansöka om förkortad omställningsperiod fyller du i blanketten Förkortad omställning i ekologisk växtodling - ansökan om godkännande.

Vi tar ut en avgift på 8 000 kr för att handlägga din ansökan. Du betalar avgiften med kort i webbutiken, innan du laddar ner blanketten. Du kan också betala mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

I ansökan ska du beskriva skälet till varför du ansöker om att få en förkortad omställningsperiod och bifoga:

 • dokument som styrker det du anger i din ansökan, till exempel underlag som visar att en myndighet, ställt krav på en viss bekämpning
 • om det gäller ett försök ska du bifoga en beskrivning av försöket och en försöksplan
 • bifoga underlag som visar hur snabbt produkten bryts ner i marken och en karta där du tydligt har märkt ut vilka skiften ansökan gäller.

Håll isär ekologiska och konventionella produkter

Grundregeln är att hela jordbruksföretaget ska bedrivas ekologiskt. I vissa fall är det ändå möjligt att dela upp företaget i en ekologisk del, en del som är under omställning och en konventionell del. De olika produktionsenheterna ska då vara tydligt åtskilda. Med produktionsenhet menas i princip en gård.

Dokumentera din odling

Du ska skriva ner och spara både journalföring och annan dokumentation om din odling. Då kan ditt kontrollorgan följa upp att du gör rätt.

Odla i levande jord

Du ska odla ekologiska grödor i levande jord som är i kontakt med alven och berggrunden. Odlar du i växthus innebär det att bädden inte får avgränsas nedåt på något sätt.

Hydrokultur är inte tillåtet förutom för växter som naturligt växer i vatten.

Undantag från att odla i levande jord

Det finns vissa undantag från kravet på att odla i levande jord. Du får odla prydnadsväxter och örter i kruka om du säljer dem i krukan till slutkonsumenter. Med slutkonsument menas ”den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet”. Det innebär att du alltså inte får sälja örterna tillsammans med krukan till restauranger och storkök om du inte har undantag för odling i avgränsad bädd.

Undantag gäller även för

 • fröplantor eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering,
 • groddar, skott och krasse genom att fukta ekologiska frön med rent vatten, och
 • endiver från ekologiskt växtförökningsmaterial som odlas i klart vatten utan tillsatser.

Det är tillåtet att använda ett inert odlingsmedium vid produktion av groddar, skott och krasse samt endiver.

Undantag för odling i avgränsad bädd

Undantag för odling i avgränsad bädd gäller för dig som odlar på ytor som var certifierade före den 28 juni 2017. Exempel på avgränsad bädd kan vara odling i säckar, jordbädd på betonggolv, odling i kruka eller odling direkt på bord. Kontrollorganen tar fram intyg som gäller för de ytor som du har undantag för. Undantaget gäller till och med den 31 december 2031. Du som har en sådan odling får sälja skörden till slutkonsumenter eller till andra, som till exempel restauranger och storkök. Det innebär att du som odlar örter i småkrukor både får sälja örterna tillsammans med krukan och skurna utan medföljande kruka.

Markvård och gödsling

I ekologisk växtodling ska du ska använda jordbearbetnings- och odlingsmetoder som bevarar eller ökar mängden organiskt material i jorden, förbättrar strukturen och ökar den biologiska mångfalden. Du ska också använda metoder som förebygger jordpackning och jorderosion.

Om växterna behöver mer näring får du använda gödselmedel och jordförbättringsmedel som är godkända för ekologisk produktion.

Använd fleråriga växtföljder

Utöver att tillföra växtnäring ska du ha fleråriga växtföljder, där baljväxter och gröngödselgrödor ingår. Alternativt kan du ha en växtföljd där vall eller fleråriga foderväxter ingår.

Om du odlar i växthus eller har andra fleråriga grödor än foderväxter, till exempel fruktodling, ska du istället för växtföljd använda växtmångfald samt odla gröngödselgrödor och baljväxter med kort kulturtid.

Använd ekologiskt växtförökningsmaterial

Du som odlar ekologiskt ska i första hand använda utsäde eller annat växtförökningsmaterial som är ekologiskt. Finns det inte ekologiskt utsäde ska du i andra hand välja utsäde som kommer från mark under andra årets omställning.

Finns det inte ekologiskt utsäde eller utsäde från mark som varit under omställning minst 12 månader eller om du till exempel behöver använda ett icke ekologiskt utsäde som är anpassat till din produktion kan du ansöka om individuellt undantag.

Hitta ekologiskt utsäde i databasen OrganicXseeds

Du hittar ekologiskt utsäde i databasen OrganicXseeds. Där finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har anmält till Jordbruksverket att de har till försäljning. Allt ekologiskt växtförökningsmaterial är inte anmält till databasen OrganicXseeds, men du får alltid använda utsäde eller annat växtförökningsmaterial som är ekologiskt.

I OrganicXseeds kan du också ansöka om individuellt undantag.

Du får använda eget utsäde

Du som odlar ekologiskt får använda utsäde som du själv har odlat fram. Det gäller dock bara vissa arter. I regel behöver du också betala en avgift till Svenska utsädesföretagens förening (SVUF).

Dokumentera användningen

Dokumentera och spara dokumentation på skiftesnivå. Skriv ner

 • vilket utsäde eller växtförökningsmaterial du använt,
 • det eller de datum du sådde, satte eller planterade, och
 • vilken mängd du använde.

Om du fått undantag för att använda icke ekologiskt växtförökningsmaterial ska du kunna visa ditt beslut från kontrollorganet vid kontroll.

Hantera skadegörare och ogräs

Du ska jobba förebyggande mot skadegörare och ogräs genom att du:

 • gynnar eller sprider naturliga fiender,
 • väljer arter och sorter som har hög motståndskraft eller annat växtmaterial som har en hög grad av mångfald av både inre och yttre egenskaper, till exempel heterogent växtmaterial, och
 • använder fleråriga växtföljder.

Du bör också använda friskt växtmaterial samt ha god växtnäringsförsörjning och god vattentillgång.

Du får även använda mekaniska och fysikaliska metoder, till exempel att flamma eller ånga ogräs.

Om de metoder som anges ovan inte räcker till, får du använda de växtskyddsprodukter och ämnen som anges i bilaga I till EU:s förordning (EU) 2021/1165, men endast i den omfattning som är nödvändig. Inga produkter är tillåtna mot ogräs.

Godkända produkter finns även i Insatslista för Sverige

Växtskyddsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Om du använder en produkt i fällor, med undantag för feromonfällor, och dispensrar ska du se till att produkterna eller ämnena som du använder inte släpps ut i omgivningen. Du ska också se till så att ämnena i dem inte kommer i kontakt med de grödor som odlas. Du ska samla in alla fällor, även feromonfällor, efter användning och ta hand om dem på ett säkert sätt.

På våra sidor om växtskydd får du mer information om hur du förebygger och bekämpar aktuella skadedjur, svampar och ogräs.

Dokumentera användningen

Dokumentera och spara dokumentationen. Skriv ner

 • vilken eller vilka produkter du använde,
 • varför du behövde använda produkten eller produkterna
 • dess verksamma ämnen,
 • det eller de datum då du använde respektive produkt,
 • vilken mängd du använde,
 • vilka grödor och skiften eller vilken plats du använde produkterna på, och
 • den eller de skadegörare som du använde dem mot.

Rengör byggnader

För rengöring och desinfektion i byggnader och anläggningar på växtodlingsgårdar och trädgårdsföretag, däribland lagerutrymmen, får du endast använda sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts för ekologisk produktion i Sverige. Dessa är:

 • kalium- och natriumtvål,
 • vatten och ånga,
 • kalkmjölk,
 • kalk,
 • osläckt kalk,
 • väteperoxid,
 • linolja, lavendelolja och pepparmyntsolja,
 • citronsyra, perättiksyra, mjölksyra och ättiksyra, och
 • alkohol.

Dokumentera användningen

Dokumentera och spara dokumentation om rengöringen eller desinfektionen. Skriv ner

 • det eller de datum då du använde varje produkt,
 • produktens eller produkternas namn,
 • dess verksamma ämnen, och
 • platsen där du använde produkten.

Odla ekologisk svamp

Även om svampar inte är växter räknas de som växter i det ekologiska regelverket. De regler som finns för växtodling ska i den mån det är möjligt också tillämpas på svampodling. Dit hör till exempel regler om omställningstid, förbud mot ekologisk och konventionell svampodling på samma gård och att man ska välja ekologiskt mycel.

För att producera ekologisk svamp får du använda substrat som består av följande komponenter:

 • Stallgödsel och exkrement från ekologiskt hållna djur, samt stallgödsel och exkrement från produktionsenheter under andra omställningsåret.
  Om det inte finns i tillräcklig mängd får du använda en begränsad andel stallgödsel eller exkrement från djur som inte är ekologiska. Andelen får utgöra högst 25 % av den totala vikten av substratets komponenter före kompostering minus vikten för eventuella tillsatser av vatten och eventuellt ytmaterial.
 • Andra produkter från ekologiska jordbruk, till exempel halm.
 • Torv som inte är behandlad med kemiska produkter.
 • Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter det att trädet fälldes.
 • Vatten, jord och de mineralprodukter som är godkända för användning i ekologisk produktion och som anges i bilaga II i förordning (EU) 2021/1165.

Du får endast använda de gödselmedel och jordförbättringsmedel som är godkända för ekologisk produktion i bilaga II i förordning (EU) 2021/1165, och bara i den omfattning som är nödvändig.

Dokumentera användningen

Dokumentera och spara dokumentationen av vilka produkter du har använt. Skriv ner

 • datum då varje produkt har använts,
 • produktens namn, och
 • använd mängd.

Samla in vilda växter

Du får samla in vilda växter (inkluderat svamp) och delar av sådana som växer vilt i naturområden, skogar och jordbruksområden och kalla produkten för ekologisk. Det är tillåtet om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Områdena får under minst tre år före insamlingen inte ha behandlats med andra produkter eller ämnen än de som är godkända för användning i ekologisk produktion, och
 • insamlingen får inte påverka det naturliga habitatets stabilitet eller artens fortlevnad i insamlingsområdet.

Tänk på att du behöver markägarens godkännande före insamling. Insamling för kommersiellt ändamål ryms inte i allemansrätten om det kan innebära orimliga problem för markägaren. Tänk på att det kan finnas särskilda bestämmelser för vad du ska göra i skyddad natur, såsom nationalparker och naturreservat. Det kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats.

Dokumentera insamlingen

Dokumentera och spara dokumentation. Skriv ner perioden och platsen för insamlingen samt art och mängd som du har samlat in.

Du måste också kunna visa att markägaren eller markägarna har godkänt insamlingen och att området inte har behandlats med otillåtna produkter minst under en treårsperiod före insamlingen.

Författningar

Söker efter 2021:47