Logotyp Jordbruksverket

Krav på godkänd utbildning och utrustning

Det är viktigt att känna till vilka krav som finns när du ska använda, hantera, sälja eller distribuera växtskydds­medel. Det gäller för arbete inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, park- och golfbane­skötsel. Kraven gäller både för ekologisk och konventionell odling.

Växtskyddsmedel delas in i tre klasser

Alla växtskyddsmedel är indelade i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Växtskyddsmedel som används inom ekologisk produktion finns bara inom klass 2 och 3. Klasserna talar om vem som får använda medlet. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

 • Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt.
 • För samtliga medel i klass 1 och 2 som också har en bokstavsbeteckning måste du ha särskilt tillstånd och utbildning för att få använda det. Växtskyddsmedlet kan till exempel vara klassat som 1L eller 2L.
 • Medel i klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.

Behörighetsutbildningar och tillstånd

För att du ska få tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt ska du

 1. gå en grundutbildning i användning av växtskyddsmedel
 2. ansöka om tillstånd för att få använda växtskyddsmedel
 3. förnya ditt tillstånd vart femte år genom att gå en vidareutbildning.

Du kan välja om du vill utbilda dig för användning av växtskyddsmedel utomhus, i och omkring växthus, för betning eller för skogsplantor i skogsplantering. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov som du måste få godkänt resultat på för att få ditt utbildningsbevis. Det är länsstyrelserna som håller utbildningarna för användning av växtskyddsmedel utomhus och i och omkring växthus. Utbildningarna för användning av växtskyddsmedel för betning och skogsplantor i skogsplantering hålls av Jordbruksverket. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om tillstånd att använda växtskyddsmedel hos den myndighet som höll kursen, se mer information under rubriken Ansök om tillstånd för att använda växtskyddsmedel.

Grund- och vidareutbildningar för behörigheter

Behörighetsutbildningar


Grund­utbildning

Vidare­utbildning

Behörighets­klass

Utomhus

4 dagar

1 dag

1L och 2L

I och omkring växthus

4 dagar

1 dag

1L och 2L

Betning

2 dagar

1 dag

1L och 2L

Behandling av enskilda plantor i skogsplantering

1 dag

1 dag

2L

Om du använder växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus

Om du använder växtskyddsmedel utomhus och också i och omkring växthus behöver du bara gå en av grundutbildningarna. Men du ska komplettera den med en inriktningsdag och ett utökat kunskapsprov.

Om du är distributör, säljare eller funktionstestare

Om du är distributör eller säljare av växtskyddsmedel eller om du ska funktionstesta sprutor måste du gå en grundutbildning om användning av växtskydds­medel utomhus.

Det finns olika behörighets­­utbildningar. Vilken utbildning du behöver beror på vilka medel du ska använda och hur du ska använda dem.

Om du har kvalifikationer från ett annat EU-land

I Sverige är användning av växtskyddsmedel klass 1 och 2 ett reglerat yrke. Det innebär att det är svensk lag som styr vad som krävs för att du ska få arbeta med växtskydds­medel. Har du utbildning eller erfarenhet av spridning av växtskyddsmedel från ditt hemland kan du även arbeta med det i Sverige. Beroende på om du ska etablera dig i Sverige eller endast arbeta här tillfälligt så ställs det olika krav på dig.

Tillfällig yrkesutövning i Sverige

För att tillfälligt få sprida växtskyddsmedel i Sverige krävs det att du är etablerad i ett annan land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz där yrket också är reglerat.

Om yrket inte är reglerat i ditt hemland, är kravet i stället att du ska ha spridit växtskydds­medel i minst ett år i en eller flera andra EES-länder eller Schweiz under de senaste tio åren.

Uppfyller du kraven ovan och du endast arbetar här under kortare perioder behöver du inget tillstånd från Jordbruksverket. Det innebär att du inte behöver skicka in någon ansökan.

Vid tillfällig yrkesutövning ska du använda den yrkestitel som du använder i ditt hemland även i Sverige. Titeln ska vara skriven på ditt hemlands språk.

Etablering i Sverige

Flyttar du hit eller planerar du att arbeta här under en längre tid så ses det som att du etablerar din verk­samhet i Sverige. För att etablera dig som användare av växtskydds­medel i Sverige krävs det ett erkännande av din yrkes­kvalifikation. Det är Jordbruks­verket som är ansvarig för att godkänna detta och för att ge tillstånd till användning av växtskyddsmedel. Ansökan hittar du här.

Ansök om tillstånd för att använda växtskyddsmedel

När du har klarat utbildningen får du ett utbildningsbevis. Du kan då ansöka om att få tillstånd att använda växtskyddsmedel. Det gör du genom att fylla i och skicka in ansökan till länsstyrelsen där du gick kursen. Om det gäller skogsplantor skickar du anmälan till Skogsstyrelsen.

Gå en vidareutbildning vart femte år

Vart femte år ska du gå en vidareutbildning för att få behålla din behörighet i ytterligare fem år.

Dispens om du inte kan gå vidareutbildningen

Om du inte kan gå din vidareutbildning på din länsstyrelse när ditt an­vändnings­tillstånd är på väg att gå ut ska du i första hand gå en utbildning på en annan ort.

Om du inte har möjlighet att delta under årets utbildning exempelvis på grund av sjukdom har du möjlighet att söka dispens från oss. En förutsättning för att kunna söka är att du tidigare har gått en grundutbildning och att det finns särskilda skäl för varför du inte kan gå. I din dispensansökan ska du skriva namn och kontaktuppgifter och vilka särskilda skäl du har som gör att du inte kan gå vidareutbildningen.

Dispensen gäller i högst 1 år. Du skickar in din dispensansökan till oss, helst via e-post.

Jordbruksverket
Miljöregelenheten
551 82 Jönköping

Om allmänkemikalier (till exempel vinäger)

Det finns så kallade allmänkemikalier, som är godkända för att bekämpa olika växt­skade­görare. Det är kemikalier som innehåller ämnen som inte har några farliga egenskaper för användare eller miljö. När du använder dessa behöver du inte ha någon behörighetsutbildning eller något tillstånd.

Allmänkemikaliernas effekt behöver inte utvärderas och därför är deras effekt inte lika väl klarlagd.

Det är bara vissa allmänkemikalier som är godkända för ekologisk produktion.

Växtskyddssprutor ska vara godkända

Alla sprutor som används yrkesmässigt ska funktionstestas minst vart tredje år för att kunna godkännas av oss. Du kan dock använda en nytillverkad spruta i högst tre år utan godkännande. Funktionstestet är till för att säkerställa att spridnings­utrust­ningen är

 • i bra skick
 • lämplig för ändamålet
 • väl kalibrerad, det vill säga att sprutan är rätt inställd och till exempel sprider rätt mängd av preparatet.

Funktionstestet är en förutsättning för att kunna minska doserna och behålla effekten av bekämpningen, vilket också är bra både för miljön och för din arbetsmiljö.

Inför funktionstestet ska du se till att utrustningen är ordentligt rengjord. Var även noga med att underrätta för funktionstestaren om det finns speciella smittskydds­regler i din odling. Om du till exempel odlar tomater eller gurka kan de behöva använda skyddskläder.

Godkännandet gäller tre år

Godkännandet gäller sedan tre år från och med tillfället du funktionstestade sprutan. Vi godkänner också sprutor som kommer från andra länder och som du ska använda i Sverige.

För att vi ska kunna godkänna sprutan kräver vi att

 1. funktionstestet är utfört av en behörig funktionstestare
 2. sprutan uppfyller kraven i funktionstestet.

Du betalar en avgift per spruta

Om du har flera sprutor ska varje spruta godkännas var för sig. Det kostar 100 kronor per spruta. Om du har en spruta som kopplar till flera robotar i exempelvis ett växthus räknas det som en spruta och du betalar en avgift.

Utrustning som måste godkännas

Om du ska använda sprutan för att sprida växtskyddsmedel yrkesmässigt ska den alltid vara godkänd. Det gäller då också munstycken, manometrar, filter, silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör som är nödvändiga för att utrustningen ska fungera effektivt. Kravet på godkänd utrustning gäller även om du enbart använder sprutan i ekologiska odlingar.

Det finns undantag från kravet på godkänd utrustning

Följande typer av sprutor är undantagna och du behöver inte få dessa godkända:

 1. utrustning som är konstruerad för att bäras i sin helhet av den som sprutar, till exempel ryggsprutor, handhållna sprutor och duschflaskor
 2. nytillverkad CE-märkt spridningsutrustning från EES-land eller Turkiet (undantaget gäller de tre första åren). Exempel: En spruta som är köpt den 3 maj år 2021 kan användas till den 3 maj 2024. Ska du använda den från den 4 maj 2024 behöver du ett godkännande.
 3. utrustning som finns på skogsmaskiner för att behandla stubbar
 4. utrustning för att behandla plantor genom doppning för senare utplantering
 5. betningsutrustning, till exempel den utrustning som finns i en potatis­sättare som behandlar sättpotatisen precis innan den sätts
 6. utrustning som för över växtskyddsmedlet direkt till ytan som ska behandlas genom beröring, till exempel kontakt­applikatorer och avstrykare som sätter växtskydds­medel på stubbar
 7. dimningsaggregat, både varm- och kalldimningsaggregat (eftersom det inte finns någon metod för att testa dessa).

Om din spruta är av en typ som är undantagen från kravet på godkännande behöver du inte skicka in en ansökan till oss om godkännande. Men spara kvittot eller liknande så du har något att visa om du får en kontroll.

När du sprider allmänkemikalier

Så länge du bara sprider allmänkemikalier behöver du inte heller ha en godkänd spruta. Men det kan ändå vara bra att få veta att den sprider medlet jämt och fungerar som den ska.

Få hjälp att bedöma om sprutan behöver vara godkänd

Är du osäker på om sprutan behöver vara godkänd när du ska använda den? Kontakta en funktionstestare eller oss på Jordbruksverket, så hjälper vi dig med bedömningen. Det här är bedömningar som vi gör utifrån reglerna.

Vi bedömer att du inte behöver testa utrustningen i följande fall:

 • Om du använder sprutan för att sprida flytande gödsel. Då är det en gödselspridare.
 • Om du bekämpar sniglar med hjälp av granulat och du använder en konst­gödsel­spridare. Även om snigelmedlet är ett växtskyddsmedel så passar inte mineral­gödsel­spridaren in på definitionen om vilken typ av utrustning som ska godkännas.
 • Om du köper en begagnad spruta som är godkänd av oss och beslutet fortfarande gäller. Beslutet är knutet till sprutan och inte till ägaren. För säkerhets skull ska du kolla att kontroll­märkes­numret stämmer överens med numret på beslutet.

Det här ingår i funktionstestet

Det finns i dag internationella standarder för att testa bomsprutor, fläktssprutor och de flesta sprutor i växthus. Funktionstesterna utgår från dessa standarder när de kontrollerar sprutorna. Ett funktionstest består av tre huvudmoment:

1. Kontroll av sprutans funktion

Vi kontrollerar att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas. De här delarna omfattas av testet:

 • kraftöverföring
 • pump
 • omrörning
 • mätare och reglage
 • rör och slangar
 • tank
 • filter
 • bom
 • munstycke och efterdropp
 • vätskefördelning
 • fläkt på fläktsprutor.

2. Reparera fel

Om du som äger sprutan vill det så kan funktionstestaren reparera eventuella fel och också justera sprutan i samband med testet.

3. Information och rådgivning

Funktionstestaren kan ge dig råd om exempelvis kalibrering av sprutan och inställningar för att du ska få önskad spridning av bekämpningsmedlet. Funktionstestaren kan även ge dig tips om hur du bör se över sprutan.

Funktionstestade sprutor har ett kontrollmärke

När din spruta är testad får den ett kontrollmärke som visar att den är funktionstestad men inte att den är godkänd av oss. När vi sedan godkänner sprutan är det märket som binder sprutan till beslutet om godkännandet. Anledningen till att märket används är att det finns gamla sprutor som inte har serienummer.

Kommunen kontrollerar att utrustningen är godkänd

Det är kommunerna som kontrollerar att sprutorna som används vid spridning av växtskyddsmedel är godkända av oss. Kontrollen ingår som en del i den miljötillsyn som kommunerna redan gör på jordbruksföretag. Om kommunen vid en kontroll ser att du använt spridningsutrustning som inte är godkänd av oss måste du betala en miljösanktionsavgift.

Tillämpa integrerat växtskydd

Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt ska tillämpa integrerat växtskydd (IPM). Det gäller i hela EU och syftet är att få en hållbar användning av växtskyddsmedel.

Integrerat växtskydd innebär att välja de lämpligaste av alla tillgängliga metoder för att minska risken för växtskyddsproblem och hålla användningen av växtskyddsmedel på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara.

Mer om integrerat växtskydd, lämpliga bekämpningsmetoder och godkända växtskyddsmedel hittar du på sidan om växtskyddsåtgärder.

Om du sprutar åt någon annan har ni ett gemensamt ansvar att följa principerna för integrerat växtskydd. Det vill säga att någon av er ska ansvara för att förebygga problem med skadegörare, ogräs och liggsäd, bevaka skaderisken, behovsanpassa användningen av växtskyddsmedel, samt följa upp åtgärderna.

Du som sprutar kan ta på dig att göra någon del av arbetet med integrerat växtskydd, till exempel att behovsanpassa åtgärderna. I så fall är det bra att ni har ett avtal om vem som gör vad. Vid kontroll ska odlaren kunna redogöra för vem det är som fattat beslut om bekämpningen.

Ditt ansvar

Du som ska hantera eller använda växtskyddsmedel är ansvarig för att du har rätt utbildningar och tillstånd. Om du sprider växtskyddsmedel ska du också se till att den utrustning du använder är funktionstestad av en behörig funktionstestare samt godkänd av oss. Du ska även känna till och följa de regler som finns.

Se till att utrustningen fungerar bra

När du sprider kemiska växtskydds­medel är det viktigt att utrustningen som du använder är i bra skick, så att växtskyddsmedlen hamnar rätt och ger så bra effekt som möjligt. Det minskar riskerna för vår yttre miljö, samtidigt som du får en bättre arbetsmiljö.

Gör en regelbunden teknisk översyn

Innan sprutan används första gången under en växtsäsong ska du göra en teknisk kontroll, en så kallad egen teknisk översyn. Om du använder spridningsutrustningen kontinuerligt över året (exempelvis i ett växthus), ska du göra den egna tekniska översynen minst en gång per år.

Den egna tekniska översynen bygger på

 • tillverkarens rekommendationer på underhåll (serviceboken)
 • nationella trafiksäkerhetskrav
 • de krav som en spruta ska uppfylla i ett funktionstest.

Det finns inte några krav på dokumentation av den översyn du gör. Däremot kan det vara till nytta för dig själv och ett stöd för minnet att dokumentera vad du har gjort. Det finns checklistor som du kan använda, och de är utformade för att kunna fungera som dokumentation.

Inför varje spruttillfälle bör du också göra en enklare översyn av sprutan för att vara säker på att den fungerar som den ska.

Förvara utrustning och växtskyddsmedel rätt

Även om utrustningen är rengjord efter att du har använt den, kan det finnas kvar växtskyddsmedel som kan droppa ner på upp­ställnings­platsen vid exempelvis regn. Därför bör den förvaras på en säker plats, där det inte finns risk för att rester av olika preparat förorenar miljön. Sprutan ska helst förvaras inomhus, men den kan även stå uppställd på en biobädd eller på en gjuten platta med avrinning till gödselbrunnen.

Under vintern bör du fylla på en 50-procentig glykolblandning i hela sprutans system för att skydda den mot frostskador, om sprutan inte förvaras frostfritt. Glykolblandningen kan du sedan återanvända under kommande vintersäsonger.

Att förvara växtskyddsmedel

För att förhindra att växtskyddsmedel sprider sig i naturen ska du förvara växtskyddsmedel

 • svåråtkomligt, så att obehöriga och barn inte kan komma åt preparaten (utrymmet bör vara låst)
 • frostfritt och i ett välventilerat utrymme
 • skilt från explosiva eller brandfarliga varor
 • skilt från livsmedel och foder
 • i originalförpackning, åtskilt från andra produkter
 • invallat, så att spill eller läckage kan tas om hand. Invallningen ska rymma minst en tredjedel av den maximalt förvarade volymen växtskyddsmedel eller hela volymen av den enskilt största förpackningen.

Dokumentera när du använder växtskyddsmedel

När du använder växtskyddsmedel ska du dokumentera det, till exempel i en sprutjournal. Oavsett om du fyller i en sprutjournal för hand eller använder vår app är den ett viktigt verktyg i växtskydds­arbetet. Inte bara för att det finns krav på dokumentation, utan också för att du ska kunna följa effekterna av det du gör och komma ihåg varför du har valt att göra på ett visst sätt.

En bra grund för dokumentations­arbetet som tar upp de obligatoriska uppgifterna finns i Säkert växtskydds sprutjournal.

I integrerat växtskydd har du dessutom stor nytta av att anteckna så mycket som möjligt, även uppgifter som inte är obligatoriska. Anteckningarna kan handla om aktuellt väder, bekämpningsteknik, grödans och skadegörarnas eller ogräsens utveckling med mera.

Dokumentera löpande

Sprutjournalen ska du föra löpande. Det är då större chans att dokumentationen blir korrekt och kommer till nytta. Både den som utför arbetet och den som är uppdragsgivare ska kunna visa dokumentationen vid en kontroll. Om du har informationen tillgänglig är risken mindre att du behöver betala en miljösanktionsavgift. Dokumentationen är också viktig för spårbarheten i användningen om det skulle uppstå någon tvist.

Sprutjournalen som app

I appen Sprutjournalen kan du fylla i och spara dina sprutjournaler. När du använder appen blir sprut­journalen korrekt och komplett ifylld. Den fyller automatiskt i vissa uppgifter och kontrollerar att det valda preparatet är godkänt för den aktuella grödan. Dessutom finns de olika preparatens användningsvillkor tillgängliga i appen. Om du vill skicka sprutjournalen vidare kan du enkelt göra det med e-post. Du kan hämta appen i Apple Store eller i Google Play.

Håll skyddsavstånden när du använder växtskyddsmedel

När du använder växtskyddsmedel måste du hålla vissa avstånd till vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark för att skydda dem mot förorening av växtskyddsmedel.

Du ska se till att hålla skyddsavstånden när du

 • sprider växtskyddsmedel
 • fyller på och rengör sprutan.

Skyddsavstånd när du sprider växtskyddsmedel

Det finns två olika slag av skyddsavstånd som du måste ta hänsyn till när du sprider växtskyddsmedel: fasta skyddsavstånd och anpassade skyddsavstånd.

Fasta skyddsavstånd

Fasta skyddsavstånd är till för att hindra att växtskyddsmedel sprider sig på grund av att vattnet rör sig i marken och på markytan.

Vid spridning av växtskyddsmedel utomhus ska du lämna minst följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag (som bäckar, åar, floder, älvar, kanaler, småvatten, våtmarker, kärr, gölar, fuktiga markytor – så kallade vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar och dammar)
 • 12 meter till brunnar med dricksvatten.
Anpassade skyddsavstånd

Utöver de fasta skyddsavstånden ska du som sprider växtskyddsmedel även bestämma och hålla anpassade skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark. Du anpassar skyddsavstånden efter omständigheterna som råder på platsen när du sprider växtskyddsmedlet.

Du ska ta särskild hänsyn till

 1. temperatur, vindförhållanden och övriga väderförhållanden som råder på platsen
 2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
 3. växtskyddsmedlets egenskaper
 4. omgivningens känslighet för medlet
 5. den använda spridningsmetodens precision.

Du kan ta hänsyn till de parametrar som räknas upp i punkt 1-5 genom att använda dig av

 • Hjälpredan för anpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom
 • Hjälpredan för anpassat skyddsavstånd i fruktodlingar
 • Hjälpredan som app. Du kan ladda ned den från App Store eller Google Play.

Skyddsavstånd när du fyller på och rengör sprutan

När du fyller på och rengör sprutan ska du lämna minst följande skyddsavstånd:

 • 30 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 30 meter till sjöar och vattendrag
 • 30 meter till dricksvattenbrunnar.

Om du fyller på och rengör sprutan på en yta där det finns möjlighet att samla upp växtskyddsmedlet, exempelvis på en platta med uppsamling, så gäller kortare skyddsavstånd. De kortare avstånden gäller även om du använder en biobädd som bryter ned växtskyddsmedel. I dessa fall ska du lämna minst

 • 15 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 15 meter till sjöar och vattendrag
 • 15 meter till dricksvattenbrunnar.

Du ska dock hålla 30 meters skyddsavstånd om du fyller på och rengör sprutan i fält, det vill säga på åkermark eller annan gräsbevuxen yta, eftersom det inte räknas som en säker plats.

Du ska aldrig fylla på eller rengöra en spruta på genomsläppliga ytor, till exempel en grusad gårdsplan eller en hårdgjord yta med avrinning till omkringliggande mark.

Du kan behöva tillstånd från kommunen

Du ska ha tillstånd från kommunen om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel för att till exempel bekämpa skadegörare och ogräs på hårda ytor eller om du fyller på och rengör din spruta på hårda ytor som hör till din verksamhet.

I dessa fall behöver söka tillstånd från kommunen

Det är förbjudet att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utan särskilt tillstånd på dessa platser:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Familjemedlemmar eller privat­personer som inte arbetar i verksamheten får inte heller sprida växtskydds­medel yrkes­mässigt på verksamhetens ytor utan tillstånd. Detta gäller alltså även för klass 3 medel som du i vanliga fall kan använda utan tillstånd.

Innan du söker tillstånd bör du ha arbetat förebyggande för att undvika problem med skadedjur, sjukdomar eller ogräs. Du bör också ha undersökt om det finns någon annan lämplig metod i stället för kemisk, exempelvis mekanisk eller termisk metod. Termisk metod är om du använder värme som ånga, flamning eller hetvatten.

Undantag vid punktbehandling

Du behöver inte tillstånd från kommunen om du bara ska utföra en punktbehandling. Då sprids inte växtskyddsmedlet utanför växten du behandlar. Det innebär att du utan tillstånd kan utföra en behandling på blad, stam, stubbe eller ett rotsystem i taget genom fickning, pensling eller avstrykning eller annan liknande metod. Om det gäller svampangrepp på en gräsyta får ytan vara maximalt en kvadratmeter.

Du behöver inte heller särskilt tillstånd från kommunen om du ska bekämpa invasiva främmande arter på vägområden eller om du ska bekämpa på banvallar.

Behöriga funktionstestare

De som är med på listan är de funktionstestare som har gått grundkursen med godkänt resultat, anmält sin verksamhet till oss och godkänt att vi publicerar deras uppgifter. Det kan därför finnas fler godkända funktionstestare i ditt län än vad som listas här. Om det finns funktionstestare som jobbar i flera län, finns deras namn på flera ställen i tabellen.

Alla godkända funktionstestare är behöriga att funktionstesta alla typer av växtskyddssprutor.

Blekinge

Funktionstestare av sprutor Blekinge
OrtFöretagNamnTelefon
KalmarHushållningssällskapen i Kalmar,Kronoberg och BlekingeLage Lindén073-024 44 93
KalmarLantmännen Maskin ABMattias Holm010-55 689 25
KalmarLantmännen MaskinChristian Karlsson010-556 89 16
KarlskronaLantmännen Maskin ABKarlskrona010-556 26 78
StaffanstorpEget företagAnders Dahlberg070-886 17 38


Dalarna

Funktionstestare av sprutor Dalarna

Ort

Företag

Namn

Telefon

Borlänge

Eget företag

Lars-Olof Andersson

070-262 92 55

Hedemora

Lantmännen Maskin AB

Ulf Sigesbor

070-399 49 75

Långhyttan

Eget företag

Niklas Lindqvist

0225-608 46
070-653 35 28

Österfärnebo

Eget företag

Thure Magnusson

070-655 58 25

Gotland

Funktionstestare av sprutor Gotland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Stånga

Welins Sprutservice

Lars Welin

070-544 45 69

Visby

Lantmännen Maskin AB


010‑556 17 50

Gävleborg

Funktionstestare av sprutor Gävleborg

Ort

Företag

Namn

Telefon

Bollnäs

Lantmännen Maskin AB

Marcus Rosell

070-307 46 65

Bollnäs

Staffare AB

Stefan Träff

070-233 32 13

Långhyttan

Eget företag

Niklas Lindqvist

0225-608 46
070-653 35 28

Stockholm

Eget företag

Clas Bientizer

070-592 30 67

Torsåker

Eget företag

Henrik Stenström

070-312 95 67

Österfärnebo

Eget företag

Thure Magnusson

070-655 58 25

Halland

Funktionstestare av sprutor Halland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Falkenberg

Lantmännen Maskin AB

-

010-556 15 10

Halmstad

Swedish Agro Machinery AB

Lars Kristensson

035-15 60 70

Staffanstorp

Eget företag

Anders Dahlberg

070-886 17 38

Vessigebro

Fredrik i Björket

Fredrik Johansson

073-028 89 95

Våxtorp

Eget företag

Fredrik Johansson

0430-303 97
070-337 42 60

Jämtland

Funktionstestare av sprutor Jämtland

Ort

Företag

Namn

Telefon

-

-

-

-

Jönköping

Funktionstestare av sprutor Jönköping

Ort

Företag

Namn

Telefon

Staffanstorp

Eget företag

Anders Dahlberg

070-886 17 38

Vetlanda

Lantmännen Maskin AB

Emil Karlsson

010-556 14 30

Kalmar

Funktionstestare av sprutor Kalmar

Ort

Företag

Namn

Telefon

Kalmar

Eget företag

Pär Åberg

0485-127 57
070‑571 27 57

Kalmar

HS Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Lage Lindén

073-024 44 93

Kalmar

Lantmännen Maskin AB

Mattias Holm

010-556 89 25

Kalmar

Lantmännen Maskin

Christian Karlsson

010-556 89 16

Karlskrona

Lantmännen Maskin AB

-

010-556 26 78

Staffanstorp

Eget företag

Anders Dahlberg

070-886 17 38

Kronoberg

Funktionstestare av sprutor Kronoberg

Ort

Företag

Namn

Telefon

Alvesta

Eget företag

Bengt Larsson

070-318 28 00

Kalmar

HS Kalmar, Kronoberg
och Blekinge

Lage Lindén

073-024 44 93

Kalmar

Lantmännen Maskin AB

Mattias Holm

010-556 89 25

Kalmar

Söderberg & Haak Öst AB

Christian Karlsson

0480-44 45 65

Karlskrona

Lantmännen Maskin AB

-

010-556 26 78

Staffanstorp

Eget företag

Anders Dahlberg

070-886 17 38

Skåne

Funktionstestare av sprutor Skåne

Ort

Företag

Namn

Telefon

Arkelstorp

ABM Maskiner

Jörgen Persson

044‑910 32
070‑589 10 32

Arkelstorp

ABM Maskiner

Markus Persson

044-910 32
073-047 23 80

Danmark

Brdr. Toft A/S - Sprojtespecialisten

Kent Nielsen

+45 40-23 13 72

Fjölkinge

Viby teknik

Håkan Pettersson

044-22 80 82
0705-22 80 82

Fjölkinge

Viby teknik

Niclas Pettersson

076-832 80 82

Färlöv

ETservice

Hans-Jochen Nissen

044-710 43
070-327 10 43

Färlöv

ETservice

Torgny Svensson

044-710 43
070‑327 10 43

Gärsnäs

Tureholms Maskinstation

Johan Mickelåker

070-922 32 61

Gärsnäs

Tureholms Maskinstation AB

Håkan Nilsson

0414-232 09 070‑822 32 09

Kristianstad

Östra Sönnarslöv Traktorservice

Jonas Andersson

044-33 10 37

Kristianstad

Östra Sönnarslöv Traktorservice

Jonas Nilsson

044-33 10 37

Kvistofta

RT-Service

Tommy Persson

042-990 64 070‑337 29 69

Munka-Ljungby

L. Rasmussons
Maskin AB

Ulf Magnusson

0431-43 32 15 070‑396 73 00

Rinkaby

Rinkaby Maskin AB

Pär Dahlström

044-781 21 13

Rinkaby

Söderberg & Haak Rinkaby AB

Lukas Flinck

070-417 57 60

Skurup

Lantmännen Maskin AB

Bo Åkesson

0411-433 04 070‑956 26 93

Staffanstorp

Eget företag

Anders Dahlberg

070-886 17 38

Staffanstorp

Söderberg & Haak Staffanstorp AB

Marcus Svensson

073-516 40 28

Tomelilla

Lantmännen Maskin AB

Johan Nilsson

073-691 79 61

Trelleborg

Eget företag

Alf Arvidsson

0410-33 07 83 070‑910 51 62

Trelleborg

Alfred Pedersen & Son AB

Omar Cuevas

070-514 96 22

Trelleborg

DSA Davids Skötsel och Anläggning

David Arvidsson

073-517 92 39

Ängelholm

Eget företag

Fredrik Hellberg

073-681 79 75


Stockholm

Funktionstestare av sprutor Stockholm

Ort

Företag

Namn

Telefon

Alunda

Eget företag

Johnny Jansson

070-317 74 60

Arboga

Eget företag

Håkan Carlsson

070-222 39 68

Stockholm

Eget företag

Claes Bienitzer

070-592 30 67

Stockholm

Eget företag

Per Fosselius

070-569 62 69

Vallentuna

Eget företag

Holger Andersson

08-512 400 72
070‑512 02 37


Sörmland

Funktionstestare av sprutor Sörmland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Arboga

Eget företag

Håkan Carlsson

070-222 39 68

Katrineholm

Lantmannen Maskin AB

Joakim Sandell

010-556 34 84

Kungsör

Eget företag

Henrik Rivander

076-310 89 55

Stora Sundby

Eget företag

Jan-Olov Gustavsson

070-312 03 43

Uppsala

Funktionstestare av sprutor Uppsala

Ort

Företag

Namn

Telefon

Alunda

Eget företag

Carl Högfeldt

0174-120 19

Alunda

Eget företag

Johnny Jansson

070-317 74 60

Arboga

Eget företag

Håkan Carlsson

070-222 39 68

Ekolsund

Eget företag

Fredrik Härnered

070-343 83 56

Långhyttan

Eget Företag

Niklas Lindqvist

0225-608 46
070-653 35 28

Stockholm

Eget företag

Clas Bienitzer

070-592 30 67

Stockholm

Eget företag

Per Fosselius

070-569 62 69

Vallentuna

Eget företag

Holger Andersson

070-512 02 37

Västerås

Eget företag

Matts Carlsson

070-546 74 50

Österfärnebo

Eget företag

Thure Magnusson

070-655 58 25

Värmland

Funktionstestare av sprutor Värmland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Fjugesta

TS Lantbruk & Fastighetsservice

Tomas Johansson

0585-281 25 070‑585 52 89

Karlstad

Lantmannen Maskin AB

Jonas Lind

010-556 20 79

Säffle

Eget företag

Christian Hidén

070-381 88 55

Västerbotten

Funktionstestare av sprutor Västerbotten

Ort

Företag

Namn

Telefon

Piteå

Bjurmans Potatis

Mikael Bjurman

070-208 36 60

Hörnefors

Lantmännen Maskin AB

Marcus Lindgren

0930-214 45 070‑394 41 30

Västernorrland

Funktionstestare av sprutor Västernorrland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Skorped

Eget företag

Perry Johansson

070-337 49 53

Österfärnebo

Eget företag

Thure Magnusson

070-655 58 25

Västmanland

Funktionstestare av sprutor Västmanland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Arboga

Eget företag

Håkan Carlsson

070‑222 39 68

Hallstahammar

Lantmännen Maskin AB

Jan Bözansson

072‑020 30 32

Köping

Eget företag

Clas Pettersson

070-360 70 48

Långhyttan

Eget företag

Niklas Lindqvist

0225-608 46
070-653 35 28

Stora Sundby

Eget företag

Jan-Olov Gustavsson

070-312 03 43

Västerfärnebo

Eget företag

Svante Bengtsson

070-244 40 46

Västerås

Eget företag

Matts Carlsson

070-546 74 50

Västerås

Västerås Maskinstation AB

Anders Johansson

070-699 36 66

Österfärnebo

Eget företag

Thure Magnusson

070-655 58 25

Västra Götaland

Funktionstestare av sprutor Västra Götaland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Broddetorp

Eget företag

Martin Lindström

073-039 53 83

Falköping

Eget företag

Christer Sihlberg

070-541 03 72 0515‑720 372

Falköping

Eget företag

Jan Carlsson

070-552 90 12

Göteborg

Lerjedalens Drift AB

Mikael Saari

070-441 54 71

Lidköping

Lantmännen Maskin AB

Andrzej Palczykowski

010-556 97 79

Stenungssund

GL Markbyggen & Underhåll i Stenungssund AB

Peter Bjuvefors

070-587 06 94

Uddevalla

Andésen Maskin AB

Ove Johansson

070-629 19 73

Vara

Gunnars Maskiner AB

Kent Karlsson

0512-241 02

Vara

Gunnars Maskiner AB

Erik Svensson

0512-241 02

Vara

Lantmännens Maskin AB

Linus Alexandersson

010-556 05 82

Vara

Eget företag

Stefan Aldén

070-531 21 86

Vara

J-Maskin

Jesper Pettersson

076-317 46 91

Örebro

Funktionstestare av sprutor Örebro

Ort

Företag

Namn

Telefon

Arboga

Eget företag

Håkan Carlsson

070-222 39 68

Fjugesta

TS Lantbruk & Fastighetsservice

Tomas Johansson

0585-281 25 070‑585 52 89

Köping

Eget företag

Clas Pettersson

0221-600 45 070‑360 70 48

Stora Mellösa

Eget företag

Jörgen Lundberg

070-315 74 83

Pålsboda

Eget företag

Samuel Östensson

070-654 02 62

Örebro

Lantmännen Maskin AB

Claes Clegg

070-602 59 23

Östergötland

Funktionstestare av sprutor Östergötland

Ort

Företag

Namn

Telefon

Kalmar

HS Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Lage Lindén

073-024 44 93

Linköping

Lantmännen Maskin AB

Marcus Samuelsson

070-927 90 88

Linköping

Söderberg & Haak

Björn Berra Andersson

013-20 27 57

Linköping

Söderberg & Haak

Andreas Johlgren

072-584 74 91

Norrköping

Lantmännen Maskin AB

Per Lindahl

073-088 58 71

Skänninge

Lantmännen Maskin AB

Andreas Westrin

010-556 33 47

Skänninge

Magnus Alltjänst

Magus Halldin

073-523 11 46

Vadstena

NoLo Lantbruk AB

Hans-Erik Lorin

0144-320 23 070‑654 40 40

Vikbolandet

Eget företag

Karl Andersson

070-749 23 57

Funktionstestare av fläktsprutor

Funktionstestare av fläktsprutor

Ort

Företag

Namn

Telefon

Arkelstorp

ABM Maskiner

Jörgen Persson

044-910 32, 070‑589 10 32

Funktionstestare av sprutor i växthus

Funktionstestare av sprutor i växthus

Namn

Företag

Ort

Telefon

Andersson Holger

Eget företag

Vallentuna

08-512 400 72 070‑512 02 37

Arvidsson Alf Ingemar

Eget företag

Trelleborg

0410-33 07 83 0709‑10 51 62

Bientizer Clas

Eget företag

Stockholm

070-592 30 67

Carlsson Matts

Eget företag

Västerås

070-546 74 50

Hellberg Fredrik

Eget företag

Ängelholm

073-681 79 75

Gustavsson Jan-Olov

"Bästa maskinstation"

Eskilstuna

016-620 60 070‑312 03 43

Johansson Tomas

TS Lantbruk & Fastighetsservice

Fjugesta

070-585 52 89

Lind Jonas


Karlstad

010-556 20 79

Lage Lindén

HS Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Kinda

0494-320 39 073‑024 44 93

Mattsson Tor-Björn

Lantmännen

Enköping

010-556 90 31

Olsson Oscar

Mattias test & service AB

Eslöv

076-882 20 21 076‑801 05 77

Pettersson Niclas

Vibyteknik

Kristianstad

044-22 80 82 076‑832 80 82

Persson Tommy

RT-Service

Vallåkra

042-990 64 070‑337 29 69

Petersson Mikael

Lantmännen Maskin AB

Forserum

070-656 62 06

Sandell Joakim

Lantmännen Maskin AB

Katrineholm

010-556 34 84

Åkesson Bo

Lantmännen

Skurup

0411-433 04

070‑956 26 93

Frågor och svar

Jag ska använda min spruta utomlands, gäller det svenska godkännandet av funktionstestet då?

Det är den nationella myndigheten i det land där sprutorna används som bestämmer om sprutor godkända i andra länders system uppfyller kraven. Innan du använder en spruta som är godkänd i Sverige i ett annat land bör du kontrollera vad som gäller med myndigheten i det aktuella landet.

Kontakta oss om du har frågor

Skicka din fråga till:

Författningar

Söker efter 2014:42

Söker efter 2014:35

Söker efter 2015:49