Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Vår tillsynsvägledning omfattar tillsyn enligt miljöbalken av växtnäring, natur- och kulturvärden, retursystem för pantflaskor och metallburkar samt kontrollvägledning för växtskyddsmedelsanvändning.

Vårt tillsynsvägledningsuppdrag

Vi ska enligt miljötillsynsförordningen ge tillsynsvägledning i frågor om

 • djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet
 • våra föreskrifter om växtskyddsmedelsanvändningen
 • avfall, när frågorna rör
  • retursystem för plastflaskor och metallburkar
  • farligt avfall från forskning, diagnos, behandling eller diagnos av djursjukdomar där det finns risk för smittofara.

Vi kan inte tillsynsvägleda kommuner och länsstyrelser i enskilda ärenden, men vi är gärna bollplank för allmänna funderingar om vår lagstiftning.

Webbforumet Effektiv näring

Vi tillsynsvägleder kommuner och länsstyrelser främst via vårt webbforum Effektiv Näring. Tanken med webbforumet är att alla miljöinspektörer och handläggare ska kunna ta del av samma information. Vår förhoppning är en ökad samsyn och att det i sin tur leder till en mer likartad tillsyn på verksamheterna inom jordbruk och trädgård runt om i landet.

På webbforumet får du

 • tillsynsvägledning
 • svar på dina frågor av oss eller andra miljöinspektörer
 • kontakt med miljöinspektörer runt om i landet​
 • tillgång till material från våra tillsynsprojekt.

Är du inspektör på kommunal nivå eller arbetar på länsstyrelsen med liknande frågor är du välkommen som medlem i Effektiv Näring. Webbforumet är ett slutet forum, eftersom det är viktigt för oss att inspektörerna fritt ska kunna diskutera frågeställningar sinsemellan.

Vår plan för tillsynsvägledning

Enligt miljötillsynsförordningen ska vi ha en treårig plan för vår tillsynsvägledning gentemot kommuner och länsstyrelser. Syftet med planen är att tydliggöra för tillsynsmyndigheterna vilken tillsynsvägledning vi planerar att genomföra och på vilket sätt vi kommer ge vägledningen.

Vår plan för tillsynsvägledning sammanfattar de aktiviteter som vi har utlovat i den Nationella tillsynsstrategin, Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan samt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Tanken är att planen för tillsynsvägledning ska vara ett hjälpmedel för länsstyrelserna och kommunerna i deras egen planering av tillsyn enligt miljöbalken.

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

All information om den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Där hittar du bland annat effektmål, motiveringar, preciseringar (aktiviteter) och uppföljning för alla fokusområden.

Under perioden 2022-2024 kommer vi inom jordbrukstillsynen att ha fokus på växtnäringsläckage från jordbruk och hästgårdar. Vi har tre effektmål kopplade till fokusområdet:

 • Genom uppföljning av lagefterlevnaden gällande lagring och spridning av gödsel minskar riskerna för läckage av näringsämnen från jordbruk och hästgårdar.
 • Tillsynsmyndigheternas förmåga att välja ut och bedriva tillsyn på de jordbruk och hästgårdar som har störst risk för näringsläckage till vattenförekomster ökar.
 • Genom utbildnings- och vägledningsinsatser blir tillsynen över växtnäringslagstiftningen mer enhetlig och rättssäker i hela landet.

Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan

Allmän information om Sveriges kontrollplan för livsmedelskedjan hittar du på Livsmedelsverkets webbplats NKP-webben. Här hittar du information om de olika kontrollområdena som berörs, övergripande mål och vägledning om hur kontrollerna ska gå till.

Inom växtskyddsmedelsområdet har vi tagit fram två operativa mål:

 • Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.
 • Aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Djurhållande verksamhet

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för alla djurhållande verksamheter som bedrivs på landsbygden med undantag för vattenbruk, där Havs- och vattenmyndigheten tillsynsvägleder.

I miljötillsynsförordningen är djurhållande verksamhet preciserad som en egen verksamhet, skild från verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Det betyder att Jordbruksverkets har ett vidare ansvar för tillsynsvägledning än för frågor kopplade till djurhållning på jordbruksföretag. Ridskoleverksamheter, trav- och galoppanläggningar och pälsdjursuppfödningar ser vi som naturligt att de ingår i vårt vägledningsområde eftersom miljöpåverkan från dessa verksamheter stämmer väl överens med problemområden för annan djurhållning på jordbruksföretag.

Övrig djurhållning som till exempel kennelverksamhet och djurparker är områden där vi vägleder om frågor uppkommer.

Miljöfarlig verksamhet och IED-anläggningar

I miljöprövningsförordningens 2 kapitel beskrivs de verksamheter inom jordbrukssektorn som är tillstånds- och anmälningspliktiga. Jordbruksverkets vägledning för miljöfarliga verksamheter är generell och vi vägleder inte i enskilda ärenden.

Vi vägleder om de BAT-slutsatser (BAT = Best Available Technique = Bästa tillgängliga teknik) som rör de större anläggningarna för gris- och fjäderfä, så kallade IED-anläggningar. Naturvårdsverket vägleder om generella regler inom området samt om övriga IED-anläggningar.

Vi tillsynsvägleder vid uppodling av skogsmark och övrig mark. Uppodlingen görs för att kunna producera foder, livsmedel eller andra råvaror på den aktuella arealen.

Växtnäring

I vårt uppdrag ingår att motverka läckage av växtnäring från jordbruks- och trädgårdsnäringen. Det gäller både växtnäringsförluster som sker via diffust näringsläckage från åkermarken och de näringsförluster som sker från punktkällor. Vi arbetar även för att den ammoniakavgång som uppkommer i anslutning till djurhållning ska hållas så låg som möjligt avvägt mot djurskydd och smittskydd.

Vi vägleder om all gödselhantering och gödselanvändning (mineralgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel) inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Vi har en föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring som bland annat reglerar lagring och spridning av gödsel. Vi har även tagit fram allmänna råd till miljöbalkens hänsynsregler som gäller gödselhantering och användning oavsett verksamhetsområde och omfattning.

Växtskyddsmedel

Vi vägleder om användning av växtskyddsmedel på jordbruksmark, på plantskolor och i växthus. Lagring av växtskyddsmedel, påfyllning och rengöring av sprututrustning ingår i vårt vägledningsområde även om det är Naturvårdsverket som föreskriver om spridning av växtskyddsmedel.

Delat ansvar för tillsynsvägledning

Ansvaret för tillsynsvägledning inom växtskyddsmedelsområdet är uppdelat på flera myndigheter. I tabellen nedan presenteras de olika myndigheternas ansvarområden.

Myndigheternas tillsynsvägledande ansvar

Myndighet

Ansvarsområde

Länsstyrelse

Tillsynsvägleder kommuner generellt om växtskyddsmedelsanvändningen.

Jordbruksverket

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Skogsstyrelsen

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom skogssektorn.

Naturvårdsverket

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom andra sektorer än jordbruks-, trädgårds- och skogssektorn. Exempelvis golfbanor, banvallar och hemmaträdgårdar.

Kemikalieinspektionen

Vägledande generellt gällande kemikalielagstiftningen men specifikt för kontroll av distributörer.

Havs- och vattenmyndigheten

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om hantering av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

Vi är ansvariga för utbildningarna för att få behörighet att sprida växtskyddsmedel av klass 1L och 2L. Det är länsstyrelserna som håller i kurserna för sprutförarna men det är Jordbruksverket som fastställer kursplanen.

Vi vägleder om vilka uppgifter som ska dokumenteras av sprutföraren i samband med att växtskyddsmedel sprids.

Vi är ansvariga för tillsynsvägledning om våra föreskrifter rörande integrerat växtskydd. Det omfattar även verksamheter som ligger utanför jordbruksområdet såsom golfbanor, fotbollsanläggningar eller liknande som sprider växtskyddsmedel.

Sprututrustning som används för bekämpning ska vara funktionstestad och godkänd av Jordbruksverket. En egen teknisk översyn av utrustningen ska ske regelbundet. Vi är ansvariga för att vägleda om hur en egen teknisk undersökning bör gå till, vilka sprutor som ska funktionstestas och godkännas samt hur ofta det ska ske.

Växtskyddsmedelsområdet omfattas av EU:s kontrollförordning. Det innebär att kontrollerna som utförs av kontrollmyndigheterna ska vara regelbundna, utföras med lämplig frekvens och vara riskbaserade. Alla aktörer ska få kontroll.

Tillsyn av natur- och kulturvärden i jordbruket

Vi tillsynsvägleder länsstyrelserna om våra föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om att ta jordbruksmark ur produktion, den hänsyn som ska tas i jordbruksdriften till olika landskapselement som exempelvis brukningsvägar, träd och buskar, vilken hänsyn som ska tas i ängs- och betesmarker och vad som gäller vid skötsel av trädor.

Ett av många syften med miljöbalken är att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och att den biologiska mångfalden bevaras. I jordbrukslandskapet finns det många natur- och kulturvärden som idag är hotade. Vår föreskrift om natur- och kulturvärden i jordbruket är till för att bland annat skydda de höga natur- och kulturvärdena på ängs- och betesmark samt är en viktig del i uppfyllandet av EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet.

Delat ansvar för tillsynsvägledning

Jordbruksverket och Naturvårdsverket delar ansvaret för tillsynsvägledning som rör natur- och kulturvärden i jordbruket:

 • Jordbruksverket ansvarar för föreskrifterna om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket.
 • Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller områdes- och artskydd.

I vissa fall har andra myndigheter ansvar för tillsynsvägledning som berör natur- och kulturvärden i jordbruket. Dessa är:

 • Riksantikvarieämbetet som ansvarar för kulturreservat.
 • Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för vattenverksamhet förutom markavvattning.
 • Skogsstyrelsen som ansvarar för betespräglade skogar som är biotopskyddade.
 • Länsstyrelsen som ska vägleda kommunerna om tillsynen har överlåtits.

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet när det gäller natur- och kulturvärden i jordbruket. Länsstyrelsen får överlåta tillsynen åt en kommunal nämnd.

Tillsyn sker hos den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka natur- och kulturmiljön. Länsstyrelsen kan förelägga en markägare att genomföra åtgärder som är nödvändiga för att begränsa eller motverka skada. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan myndigheten förbjuda verksamheten. Den som upptäcker skador ska underrätta länsstyrelsen.

Vägledning för smittfarligt avfall vid utbrott av smittsam djursjukdom

Vid ett utbrott av en allvarlig smittsam djursjukdom, exempel mul- och klövsjuka, afrikansk svinpest, fågelinfluensa eller Newcastlesjuka, kommer Jordbruksverket bland annat att fatta vissa beslut med stöd av epizootilagen. Då kan ansvarsförhållandena ändras vad gäller tillsyn och kontroll.

Jordbruksverket har kontrollansvar över de beslut som fattas enligt epizootilagen. Vid ett utbrott kan Jordbruksverket därmed ta över tillsynen av ett område, till exempel hantering av animaliska biprodukter, som normalt hamnar inom kommunens eller länsstyrelsens ansvarsområde. Den kommunala nämnden behåller dock ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken på avfallshanteringen.

Exempel på avfall som ska tas omhand när en djuranläggning ska smittrenas kan vara döda djur, gödsel, foder, strömedel, stallinredning, jordmassor och spillvatten.

De förändrade ansvarsförhållandena gäller tills anläggningen som har belagts med restriktioner på grund av en allvarlig smittsam djursjukdom kan friförklaras. Då återgår det till normalläge, det vill säga att kommunen tar över tillsynen igen, även om miljökonsekvenserna av utbrottet kan kvarstå under en längre tid.

Kontroll av retursystemet för plastflaskor och metallburkar

Jordbruksverket och kommunerna delar på ansvaret för kontroll av retursystemet för plastflaskor och metallburkar.

Kontrollen omfattar den som tappar, importerar eller säljer konsumtionsfärdig dryck i plastflaskor eller metallburkar. Förpackningen ska ingå i ett godkänt retursystem (för närvarande Returpack) för att få säljas i Sverige. Förpackningarna ska också vara märkta med ett godkänt pantmärke. Dryckesförpackningar i plast eller metall som är 5 liter eller större räknas som fat eller dunkar och omfattas inte av kravet att ingå i ett retursystem.

Drycker som huvudsakligen (minst 50 procent) består av mejeriprodukter eller juice av frukt, grönsaker eller bär behöver inte ingå i ett godkänt retursystem. Vissa producenter har valt att ansluta sina safter och juicer i plastflaskor, detta är frivilligt i samarbete med Returpack.

Det finns också produkter som under en begränsad tid har dispens från kravet, bland annat på grund av att förpackningen inte kan återvinnas i returautomat.

På vår sida om retursystem för plastflaskor och metallburkar hittar du godkända pantmärken i Sverige.

Riskbedömning

För att kunna prioritera vilka aktörer som ska kontrolleras ska tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning. Riskfaktorer är till exempel närhet till gränser och tidigare avvikelser.

Så här genomför du kontrollen

Kontrollbesök sker oanmält. Tala om innan kontrollen påbörjas varifrån du kommer och varför du gör kontrollen. Be om ett organisationsnummer till innehavaren (enklast är ett kassakvitto). Överlämna eventuellt en broschyr som informerar om reglerna och retursystemet. Om du vill ha broschyren kontaktar du oss via E-posten som finns under kontakt.

Kontrollbesöket dokumenterar du enklast med hjälp av checklistan som finns under Mer information. Du ska alltid ha med dig en uppdaterad lista över vilka produkter som har dispens från kravet på retursystem.

Kontrollera att alla produkter har godkänt pantmärke. EAN-koder kan testas i Returpacks app RP EANScan eller på www.pantamera.nu som är deras webbplats. Där kan du enkelt avgöra om produkterna är anslutna till retursystemet eller inte.

Om produkterna som du kontrollerat ingår i retursystemet så är kontrollen godkänd. Då behöver innehavaren inte få något mer än eventuellt broschyren.

Om du hittar produkter som ska ingå i retursystemet men som inte gör det, och saknar dispens, är kontrollen underkänd. Då ska produkten fotograferas och dokumenteras. Fotona ska visa produktnamn, EAN-kod, innehållsförteckning och att produkten är till salu. I checklistan dokumenteras antal, storlek med mera. Tala om för säljaren att produkterna inte får fortsätta säljas och varför. Om produkten skulle kunna få dispens bör du informera om det. Observera att produkten ändå inte får säljas innan eventuell dispens gått igenom.

Efter kontrollen

Efter att du gjort en kontroll ska du skicka kontrolldokumentation för kännedom till växtkontrollenheten på Jordbruksverket. Dokumentationen ska innehålla vad kontrollen omfattat, till exempel checklistan.

Så här agerar Jordbruksverket vid brister

Jordbruksverket meddelar på plats att innehavaren kommer att få dokumentation om kontrollbesöket. Vi meddelar även att de inte får fortsätta sälja de underkända produkterna. Vi skickar sedan ut ett meddelande till innehavaren, tillsammans med foton och checklista. Innehavaren har efter mottagandet av meddelandet 14 dagar på sig att komma in med ett yttrande.

Efter att vi har beaktat ett eventuellt yttrande tar vi beslut om miljösanktionsavgift. Vi skickar då beslutet till innehavaren tillsammans med ett delgivningskvitto och ett informationsblad om betalning. I beslutet har vi med ett bemötande av eventuellt yttrande.

Beslutet kan överklagas, men avgiften ska i så fall ändå betalas. Om beslutet skulle upphävas betalas pengarna tillbaka.

Ytterligare tillsynsvägledning

Kontakta oss om du vill ta del av vår informationsbroschyr, vårt meddelande och beslut som nämns ovan. Vi kommer gärna till din kommun för information och genomgång av hur vi gör kontroller.

Författningar

Växtnäring

Söker efter 2004:62

Söker efter 2016:23

Söker efter 2014:35

Söker efter 2014:42

Söker efter 2015:49

Natur- och kulturvärden

Söker efter 2020:2

Senast granskad: 2022-06-15