Stora anläggningar för uppfödning av fjäderfä och gris

Anläggningar som måste ha miljötillstånd för sin verksamhet omfattas också av krav i Industriutsläppsförordningen och ska följa de slutsatser som finns för bästa tillgängliga teknik.

Det här är IED-anläggningar

En verksamhet med plats för mer än 40 000 fjäderfä, eller 2 000 slaktgrisar/obetäckta gyltor över 30 kilo, eller 750 platser för suggor/betäckta gyltor måste ha ett miljötillstånd för sin verksamhet. Dessa verksamheter är dessutom Industriutsläppsverksamheter (IED‑verksamheter) och omfattas av krav i Industriutsläppsförordningen.

Förutom de krav som följer av tillståndet, ska dessa verksamheter följa de BAT‑slutsatser som finns för gris- och fjäderfä (BAT = Best Available Technique = Bästa tillgängliga teknik).

Det är Naturvårdsverket som generellt vägleder om IED‑anläggningar och BAT‑slutsatser. Vi på Jordbruksverket vägleder enbart om BAT-slutsatserna för stora gris- och fjäderfäanläggningar. Du hittar mer information om IED-anläggningar och BAT-slutsatser på Naturvårdsverkets webbplats.

BAT-slutsatser

Europeiska kommissionens forskningscenter tar fram så kallade BREF dokument (BREF = Best Available Technique Reference) för olika industriutsläppsverksamheter, med hjälp av bransch organisationer och medlemsländer inom EU. I BREF-dokumentet beskrivs tekniker som finns och som används inom EU och också vilka tekniker som anses bäst med tanke på att minimera de miljöpåverkande utsläppen från verksamheten. De bästa tillgängliga teknikerna sammanställs i BAT-slutsatserna. BAT-slutsatserna finns i kapitel 5 i BREF-dokumentet.

BAT-slutsatser för anläggningar med intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

I BAT-slutsatserna finns det utsläppsvärden för ammoniak per djurplats. Dessa utsläppsvärden, så kallade BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels) är strikta krav, det vill säga de får inte överskridas.

Övriga BAT-slutsatserna, som inte har några utsläppsvärden, fungerar som referenser. Det betyder att en industriutsläppsverksamhet ska redovisa hur den egna verksamheten ser ut jämfört med BAT-slutsatserna. Det är inte ett krav att göra precis som BAT-slutsatsen, men man ska använda sådan teknik som uppnår en likvärdig eller bättre miljöeffekt. Redovisningen av hur den egna verksamheten förhåller sig gentemot BAT-slutsatserna ska göras vid tillståndsansökan och därefter i samband med den årliga miljörapporteringen.

Jordbruksverket har tagit fram en mall som kan användas när du ska redovisa hur du uppfyller BAT-slutsatserna. Mallen finns på Svenska Miljörapporteringsportalen.

Vi har också tagit fram en vägledning för hur vi tolkar BAT-slutsatserna.

Statusrapport

Alla industriutsläppsverksamheter ska upprätta en så kallad ”statusrapport” där man redovisar hur föroreningssituationen ser ut i mark och vatten på det område där verksamheten ska bedrivas. Denna rapport ska beskriva nuläget i mark och vatten för att därefter kunna användas som jämförelse och underlag för att bedöma om en betydande förorening i efterhand har uppstått till följd av verksamheten.

Statusrapporten ska lämnas in till tillståndsmyndigheten vid en tillståndsansökan eller till tillsynsmyndigheten om tillstånd redan finns för en befintlig verksamhet. Om statusrapporten lämnas in till tillsynsmyndigheten så ska det ske senast 4 år efter att BAT-slutsatserna för gris- och fjäderfäanläggningar har publicerats.

Statusrapporten ska omfatta området där verksamheten bedrivs. Naturvårdsverket har via direktivet tolkat det till ”anläggningens område”. För jordbruksföretag innebär det enligt vår bedömning att det bara är stallbyggnader och andra byggnader som har direkt koppling till djurhållningen som ingår i verksamhetens område. Eventuell växtodling ingår alltså inte och därmed är inte växtskyddsmedel eller mineralgödsel aktuellt att ta med i bedömningen. De eventuella kemikalier som kan ingå blir därmed bara de som används i stallbyggnader, till exempel desinficeringsmedel, eldningsolja för uppvärmning av djurstallar eller diesel till reservaggregatet.

Hur omfattande är en statusrapport?

Vid upprättande av en statusrapport så finns det åtta steg att gå igenom. De tre första stegen handlar om att identifiera relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen samt utreda om statusrapport krävs. Vi tolkar det som att alla djurhållande IED verksamheter åtminstone behöver gå igenom dessa tre steg. Om du vid genomgången av de tre första stegen kommer fram till att det inte är aktuellt att gå vidare och genomföra statusrapporten, ska även denna bedömning lämnas in till tillsynsmyndigheten.

Du kan läsa mer om statusrapporter i Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter. Har du mer frågor omkring statusrapporten ska du i första hand vända dig till din tillsynsmyndighet.

Periodisk kontroll

Huvudregeln för en industriutsläppsverksamhet är att genomföra en periodisk kontroll senast fyra år efter att BAT slutsatser offentliggjorts och därefter vart femte år för grundvatten och vart tionde år för mark.

Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901, § 6) så ska verksamhetsutövaren utföra en riskbedömning som ska ligga till grund för om kontrollerna ska utföras enligt huvudregeln, eller enligt andra tidsintervaller eller om inga periodiska kontroller behöver göras alls.

Vi bedömer att huvudregeln för periodisk kontroll framför allt gäller de verksamheter som behöver göra en statusrapport, det vill säga gå längre än de tre första stegen enligt Naturvårdsverkets vägledning (Rapport 6702).

Har du mer frågor kring periodisk kontroll ska du i första hand vända dig till din tillsynsmyndighet.

Tillsyn

För en tillståndspliktig verksamhet är det i grunden alltid länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen. För tillståndspliktiga jordbruk har många länsstyrelser däremot lämnat över tillsynsansvaret till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

När det gäller frågor omkring tillsynen så kan du kontakta tillsynsmyndigheten, vilket i de flesta fall är kommunens miljö- och hälsoskydd.

Publicering av domar och beslut

Vi är ansvariga för att publicera alla tillstånd, domar, dispenser och uppföljande statusrapporter som rör större gris- och fjäderfäanläggningar på vår webbplats.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-15

Till toppen