Logotyp Jordbruksverket

Djur för pälsproduktion

För att dina pälsdjur ska må bra ska du ha tillräckliga kunskaper om skötsel och hållande av djurslaget. Till pälsdjuren räknas mink, chinchilla och räv. Du ska ha genomgått och blivit godkänd på en utbildning i uppfödning och skötsel av aktuella pälsdjur. Utbildningen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Du ska även följa reglerna om skötsel, burar, foder och hygien. Du behöver tillstånd för att föda upp pälsdjur. Om du för in pälsdjur till Sverige måste du ha tillstånd i varje enskilt fall.

Skötsel av pälsdjur

Du ska behandla dina pälsdjur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdomar. I Jordbruksverkets föreskrifter om pälsdjur samt djurskyddslag och djurskyddsförordning kan du läsa mer om bestämmelserna.

Du ska se till dina djur minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska du se till oftare. Det gäller också högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring förlossningen, och djurungar fram till avvänjning.

Du ska hålla djuren så de kan ses till utan svårigheter och att detta sker på ett sätt som stör djuren så lite som möjligt.

Burar och inredning

Det finns flera aspekter som du behöver ta hänsyn till när det gäller burar och inredning till djuren. Till exempel ska djuren ha tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig, sova och resa sig på ett naturligt sätt, och sträcka ut sig.

Burarna ska vara uppställda så att djuren inte kan skada varandra genom näten. Det ska finnas en bolåda med väggar av värmeisolerande material och rent och torrt bomaterial i varje bur. Djuren ska ha en varierad miljö och föremål som de kan sysselsätta sig med.

Foder

Godkänt foder

Allt foder som tas emot måste komma från återförsäljare eller direkt från registrerade eller godkända foderanläggningar. Den som lämnar ifrån sig ett foder är ansvarig för att foderlagstiftningen följs så att fodret därigenom är säkert.

Du kan söka efter godkända foderföretagare i vår e-tjänst.

Om du vill utfodra djur med vegetabiliska livsmedel och leverantören inte är registrerad för foderverksamhet kan du själv omvandla livsmedlen till foder.

Du som tar emot foder ansvarar för att fodret lagras, hanteras och används på ett sådant sätt att det är säkert för de djur som utfodras.

Animaliska biprodukter som foder till mink

Du får utfodra minkar med animaliska biprodukter av så kallad kategori 3 om du anmäler användningen till Jordbruksverket. Det gäller exempelvis slaktrester, fiskrens och rester från livsmedelsindustrin. Anmälan kostar inget och gäller tills du själv säger upp den. Du anmäler användningen i vår e-tjänst.

När du registreras får du ett registreringsnummer. Om du avslutar din verksamhet ska du anmäla det.

Den som lämnar ut produkterna till dig ska intyga att det är kategori 3-material och att det är avsett som foder. Det görs på ett så kallat handelsdokument. Du ska få originalet av handelsdokumentet när du hämtar produkterna. Dokumentet ska du spara i minst 2 år.

Transportera foder

Om du transporterar foder i någon form måste du följa EU:s regler om foder, både om du transporterar foder som är förpackat eller i bulk.

Överblivet obearbetat foder med animaliska beståndsdelar ska transporteras för att omhändertas vid en anläggning som har tillstånd att ta emot den typen av material. Den som transporterar detta ska vara registrerad för att transportera animaliska biprodukter av den kategori som resterna har. Du ska skicka med ett handelsdokument i original som du ska spara en kopia av i minst två år.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Hygienregler

Alla som har djur ska se till att minska risken för att sprida smitta mellan djur och människor. Det finns också speciella krav om du tar emot besökare i din anläggning, då det räknas som en besöksverksamhet. Om du endast håller djur i din privata bostad omfattas du inte av hygienreglerna.

När du är primärproducent och livsmedelsföretagare har du ett speciellt ansvar när det gäller livsmedelshygien.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Läkemedelsjournal

I läkemedelsjournalen ska du bland annat fylla i uppgifter om vilka läkemedel du behandlat dina djur med och vilken veterinär som skrivit ut läkemedlet. Du ska spara dokumenta­tionen i 5 år.

Det här ska du dokumentera i din läkemedelsjournal

När du behandlar dina djur med läkemedel ska du dokumentera följande:

 • djurets identitet
 • diagnos eller orsak till behandlingen
 • läkemedlets namn, dosering och behandlingstidens längd
 • namn på förskrivande veterinär
 • varifrån du har fått läkemedlet, det vill säga från vilket apotek, vilken veterinär (om det gäller jourdos) eller foderföretag (om det gäller läkemedel i foder)
 • datum för behandlingen.

Om veterinärens besöksjournal innehåller alla dessa uppgifter kan du använda den som dokumentation. Du ska även kunna visa hur du har fått tag på läkemedlet. Dokumentationen och bevisen för hur du har fått tag på läkemedlen ska du spara i minst 5 år.

Tillstånd för att föda upp pälsdjur

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Det gäller från första djuret.

När länsstyrelsen bestämmer om du ska få tillstånd eller inte ska de bland annat bedöma om de tror att du är en lämplig person att föda upp pälsdjur, och om anläggningen är tillräckligt bra för djuren.

Tillstånd för stor djurhållning

Du ska anmäla din djurhållning till kommunen om du har mer än 100 djurenheter.

Om du ska utöka din anläggning till mer än 400 djurenheter av mink behöver du söka tillstånd från länsstyrelsen.

En djurenhet är 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 8 månaders ålder och avelshannar.

Ansök om förprövning

Förprövning är ett slags bygglov som godkänner den planerade byggnationen eller åtgärden från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du söker hos kommunen.

Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts till något annat än sådan djurhållning eller djuruppfödning som du planerar att använda den till, eller gör en ändring i ditt djurstall på ett sådant sätt att det är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

Förprövningen är ett krav, men är också ett sätt för dig att få din planerade byggnation eller åtgärd kontrollerad och bedömd av länsstyrelsen utifrån kraven som gäller för bland annat

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • utfodrings- och dricksvattenanordningar
 • stallklimat och luftkvalitet
 • brandskydd.

Dyrt att bygga utan förprövning

Att förpröva kostar ingenting. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du gör något som kräver förprövning utan att först ha fått ett beslut om godkänd förprövning ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet. Om stallet, hägnet eller annat förvaringsutrymme ändå uppfyller djurskyddsreglerna ska länsstyrelsen godkänna det i efterhand genom en så kallad efterhandsprövning.

En sådan efterhandsprövning innebär också ofta att du måste betala en särskild avgift. Om du ägde stallet när byggnationen utan förprövning gjordes får du betala 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på byggnationens omfattning. Du kan bli tvungen att betala avgiften upp till 5 år efter det att byggnationen gjordes.

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen

Ta gärna tidigt kontakt med länsstyrelsens byggnads­­­konsulent. Då kan du få mer detaljerad information om hur din ansökan kommer att hanteras, hur lång tid det tar, vilka regler som gäller och annan bra information som underlättar förprövningen.
Du får inte börja bygga förrän länsstyrelsen godkänt förprövningen.

Du ansöker om förprövning på blanketten Ansökan – förprövning av djurstall.

Detta ska du skicka med

Om du fyllt i blanketten rätt är det lättare för länsstyrelsen att snabbt hantera din ansökan och komma fram till ett beslut. Tänk också på det här:

 • Skicka med tydliga och detaljerade ritningar. Se till att ritningarna är skalenliga och var noga med att sätta ut mått på dem. Du ska skicka med både din planritning och sektionsritning samt en situationsplan som visar byggnadens placering på gården.
 • Beskriv inredning, utrustning och tekniska system. Du kan till exempel hänvisa till ritningarna eller skicka med bilagor som produktbroschyrer, beskrivningar, foton med mera.

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja bygga

När länsstyrelsen har granskat dina ansökningshandlingar får du ett beslut. Efter att du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga.
Länsstyrelsen måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det. Det är därför viktigt att du meddelar länsstyrelsen när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du har följt länsstyrelsens förprövning­sbeslut. Länsstyrelserna har en e‑tjänst där du kan anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning.

I vissa fall räcker det att du gör en förhands­anmälan

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad i en stallavdelning som du har förprövat tidigare behöver du i vissa fall inte förpröva, utan det är tillräckligt att du i stället gör en anmälan till länsstyrelsen innan du påbörjar åtgärden, en så kallad förhands­anmälan. För att det ska vara tillräckligt att enbart göra en förhands­anmälan krävs dock att samtliga punkter är uppfyllda:

 • Stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut.
 • Åtgärden berör endast sådan djurkategori som du redan håller i stallavdelningen.
 • Djurplatserna du ska bygga kommer att bestå av samma inhysnings­system som redan används i stallavdelningen för den berörda djurkategorin.
 • Antalet platser som du ska bygga kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen.

Om du är osäker på om du har rätt att göra en förhandsanmälan bör du kontakta din länsstyrelse för information och ta reda på om din tänkta byggnation kräver förprövning eller inte.

Så här gör du en förhands­anmälan

Den blankett du ska använda när du ska förhands­anmäla till länsstyrelsen heter Förhandsanmälan om förprövning med anledning av mindre om- eller tillbyggnad.

Blanketten ska du fylla i och skicka till länsstyrelsen i det län där du har din anläggning. Utöver blanketten måste du bifoga 2 exemplar av skalenliga plan- respektive sektionsritningar. Du kan till exempel använda de gamla förprövningsritningarna som du kompletterar. Ritningarna ska tydligt visa vilka djurplatser som du tänker bygga och vilka djurplatser som är befintliga. Det är en fördel om du också bifogar en situationsplan över gården och markerar vilken byggnad som åtgärden kommer att göras i.

När din förhandsanmälan har kommit in till länsstyrelsen får du en bekräftelse på det. Länsstyrelsen kontrollerar också att de uppgifter som efterfrågas är redovisade. Om så är fallet gör länsstyrelsen ingen ytterligare åtgärd. Om din förhands­anmälan har brister kommer länsstyrelsen att begära att du kompletterar den. Om du inte gör det senast den tidpunkt som länsstyrelsen angivit, kan länsstyrelsen komma att göra en kontroll på din gård.

Om du är berättigad att göra en förhands­anmälan får du påbörja åtgärden så fort länsstyrelsen fått din förhands­anmälan. Du behöver alltså inte invänta besked från länsstyrelsen. Eftersom någon särskild besiktning av djurutrymmet inte krävs vid en förhands­anmälan får du använda det när åtgärden är färdig.

Vid en förhands­anmälan granskar och godkänner inte länsstyrelsen utrymmet för den planerade djurhållningen. Det innebär att du helt tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt djurskydds­reglerna. Om utrymmet inte uppfyller reglerna kan länsstyrelsen kräva att du i efterhand åtgärdar bristerna eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.

Registrera anläggningen

Du som håller mink för pälsproduktion ska registrera anläggningen där du håller djuren. Du gör det i vår e‑tjänst. Där kan du också läsa mer om reglerna. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Avlivning och hantering av döda pälsdjur

Du måste följa reglerna för att avliva djur. Här är de viktigaste reglerna:

 • Du är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt, om de inte går att behandla.
 • Djuret får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag under avlivningen. Därför måste den som avlivar djuret göra det på ett sätt som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör det medvetslöst först.
 • När pälsdjur avlivas ska en person som har kompetensbevis för alla steg i avlivnings­processen vara med och se till att avlivningen går rätt till.
 • Avlivning och pälsning ska ske avskilt och på så sätt att andra djur inte störs
 • Det ska finnas möjlighet för visuell inspektion av djuren vid avlivning.
 • Avlivning och pälsning ska anmälas i förväg till länsstyrelsen. Det gäller inte för avlivning av enstaka sjuka eller skadade djur.

Tillåtna metoder för att avliva pälsdjur

Här är de tillåtna metoderna för att avliva pälsdjur:

 • Minkar som är äldre än 10 dagar får avlivas med koldioxid under vissa bestämda villkor, som regleras i Jordbruksverkets föreskrift om slakt och annan avlivning. Du hittar föreskriften under rubriken Författningar.
 • Ett mindre antal minkvalpar som är yngre än 14 dagar får även avlivas genom slag mot huvudet.
 • Minkar får avlivas genom avblodning efter att djuret bedövats.
 • Om en veterinär utför avlivningen får minkar avlivas med narkosmedel eller andra avlivnings­preparat.

Efter avlivningen måste veterinären som utfört avlivningen kontrollera att djuret är dött innan du får vidta några andra åtgärder med kroppen.

Distansavlivning med skjutvapen är tillåtet i vissa fall

Du kan få avliva ett enstaka djur på distans med vissa skjutvapen, om djuret är förvildat, förrymt eller skadat och inte kan fångas in utan att djuret lider. Det kallas för distansavlivning.

Regler för skjutvapen

Reglerna för skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Du kan läsa mer om reglerna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning (SJVFS 2019:8), som du hittar under rubriken Författningar.

Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskydds­föreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid avlivning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Hantera döda pälsdjur

Du måste ta hand om döda pälsdjur på ett säkert sätt. Kropparna ska generellt sett skickas till en mottagare som är godkänd för att ta emot döda pälsdjur. I vissa delar av landet är det även tillåtet att gräva ner djuren. Däremot är det förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter i naturen.

Anmäla hämtning av döda djur

Det finns företag som hämtar döda djur för att sedan köra dem vidare till godkända anläggningar.

Just nu är det bara företaget Svensk lantbrukstjänst som har rikstäckande hämtning. Gå in på deras webbplats för att

 • anmäla hämtning av döda djur via en e-tjänst eller telefon
 • få information om hur hämtningen går till
 • hitta kontaktuppgifter till lokala entreprenörer.

Om du bara har ett fåtal döda djur så kan du frysa in dem och anmäla hämtning vid ett senare tillfälle. Du måste kunna redogöra för hur du förvarar de döda djuren om du får frågor om det från kommunen.

Gräva ner pälsdjur

Generellt sett är det förbjudet att gräva ner döda pälsdjur. Vissa områden är dock undantagna från förbudet.

Undantag från nedgrävnings­förbudet i vissa områden

Du får gräva ner döda pälsdjur i vissa områden, om djuren har hållits och dött där. Det gäller främst

 • glesbygd i norra Sverige och en bit söderut längs norska gränsen
 • öar utan fastlands­förbindelse.

Du hittar mer information om vilka områden det gäller i bilaga 2 till Jordbruksverkets föreskrift 2006:84 om animaliska biprodukter. Föreskriften finns länkad under rubriken Författningar.

Vid nedgrävningen måste du följa kommunens anvisningar och kraven som finns i EU‑lagstiftningen. Hör av dig till din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Du får dock inte gräva ner djur som du misstänker har dött av en epizootisk eller anmälnings­pliktig sjukdom. Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.

Transportera pälsdjur

De här generella reglerna för djurtransporter gäller alltid, även när du transporterar egna djur med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården eller din anläggning än 50 kilometer. Det finns fler regler om transporter i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur.

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras. Om djuren är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera dem om de inte lider under transporten.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

Rengöring av transporten

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Skyltar

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i.

 • Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på håll.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltar som är godkända i andra länder

Svenskregistrerade fordon ska vara skyltade enligt svenska bestämmelser. Fordon som är registrerade i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska följa bestämmelserna i de länderna. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är EU-länderna, Norge, Lichtenstein och Island.

Skyltar som är godkända i andra länder inom EES är godtagbara om skylten tydligt visar att det är en transport av levande djur.

När du tar betalt för transporten eller transporterar djur som en del av din ekonomiska verksamhet

Det finns ännu fler regler som du måste följa

 • om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer, och eller
 • om du tar betalt för transporten, eller
 • om du transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör.

I vissa fall behöver du bland annat skaffa ett transportörstillstånd och få ditt fordon besiktigat av länsstyrelsen. Läs mer om de reglerna på sidan om djurtransportörer.

Ta in djur för pälsproduktion till Sverige

Du måste vara registrerad som importör

För att du ska få ta in djur som ska säljas eller byta ägare, måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före det första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Från EU och EFTA-länder

Djuren får bara föras in genom en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Djuren ska ha ett hälsointyg

Pälsdjur som tas in i Sverige från EU och EFTA-länder ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån under sista dygnet före lastningen. Veterinären ska utfärda ett hälsointyg som i original följer med transporten till Sverige. Personen som tar in djuren ska behålla intyget under sex månader och kunna visa upp det för officiell veterinär som begär det.

Djuren får inte komma från en anläggning där det funnits rabies

Pälsdjur som förs in i Sverige får inte komma från en anläggning där det funnits rabies eller misstänkt rabies under de senaste sex månaderna, om man inte där systematiskt vaccinerar mot rabies. De får heller inte ha haft kontakt med djur från en sådan anläggning.

Från länder utanför EU

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz får bara föras in via en godkänd gränskontrollstation.

 • Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.
 • Om införseln från länder utanför EU sker via ett EU-land ska införseln anmälas till den gränskontrollstation där djuren kommer in i EU.
 • När djuren passerar den svenska gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Djuren ska vara undersökta av veterinär

Pälsdjur som förs in i Sverige från länder utanför EU förutom Norge ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån senast tio dagar före lastningen. Veterinären ska utfärda ett hälsointyg som visar att djuren var kliniskt friska när undersökningen gjordes. Hälsointyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen. Det ska också framgå att djuren kommer från en besättning där man inte misstänker smittsamma sjukdomar.

Föra ut pälsdjur från Sverige

När du ska exportera levande djur till länder utanför EU måste du ta reda på vilka krav som finns. Det kan skilja sig mellan olika länder.

För att du ska få ta ut djuren måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar innan det första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen är avgiftsfri.

Registreringen gäller under två år från den dag du blir registrerad. Registreringen är avgiftsfri.

Till länder utanför EU

Vid export till länder utanför EU, förutom till Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz, behöver du inte vara registrerad hos Jordbruksverket. Men tänk på att export av djur eller djurprodukter kräver noggranna förberedelser. I vissa fall finns överenskommelser mellan EU och det land du ska exportera till.

Export via EU-länder

Om pälsdjuren ska föras till ett land utanför EU och transporten ska gå genom något EU-land måste du följa kraven för handel med djur inom EU.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:16

Söker efter 2006:84

Söker efter 2019:8

Söker efter 2019:7