Officiella veterinärer

En officiell veterinär har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Officiella veterinärer

Eftersom det finns smittsamma sjukdomar som kan ha stor inverkan både på produktionsdjur och folkhälsa är det EU som kontrollerar dessa. Målet är att garantera livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, en human behandling av djur, samt att förhindra att djursjukdomar sprids. Genom att vi har likartade regler för att bekämpa vissa smittsamma sjukdomar inom EU är det ett sätt att hindra smittspridning och underlätta att spåra eventuellt smitta.

För att säkerställa att de berörda aktörerna efterlever de bestämmelser som finns för foder- och livsmedel behöver vi en offentlig kontroll där den officiella veterinären är en viktig person.

Länderna inom EU bör genomföra offentliga kontroller för att se att företagarna uppfyller de relevanta kraven i alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.

Lista med officiella veterinärer

Det finns en lista med veterinärer som har förordnande från Jordbruksverket.

För att bli officiell veterinär

För att du ska kunna bli förordnad som officiell veterinär av jordbruksverket måste du ha svensk veterinärlegitimation. Sedan behöver du gå Jordbruksverkets utbildning. Om du vill gå utbildningen kontaktar du oss via mejl. När du har genomfört utbildningen ska du göra din ansökan om förordnande i vår e-tjänst.

När du gör din ansökan sparas inte uppgifterna. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter.

Det här gör du som officiell veterinär

Du som är officiell veterinär har i uppdrag att agera som Sveriges garant för att handel med djur och djurprodukter sker utan risk för vare sig djurs hälsa och välfärd eller för livsmedels­säkerheten.

Du är en myndighetsperson med mandat från EU och du har en viktig del i den offentliga kontrollen. Därmed har du ett stort ansvar såväl mot de företag som handlar med varandra som mot de respektive länderna och mot övriga EU.

Kontroller av djur och dokument både vid avsändande och mottagande besättning

En officiell veterinär utför kontroll av djur och hälsostatus i avsändande besättning och kontroll av djur och dokument vid ankomsten i mottagande besättning.

Officiella veterinärer arbetar främst med att

 • skriva intyg i samband med in- och utförsel av djur och djurprodukter inom EU
 • skriva intyg i samband med import från länder utanför EU och i vissa fall även export från EU
 • göra stickprovskontroller
 • göra smittskyddsutredningar.

Du kan inte neka uppdrag

Som officiell veterinär är du skyldig att utföra de uppdrag som omfattas av ditt förordnande. Du får neka uppdrag om uppdraget ska utföras inom 24 timmar efter att kunden har beställt uppdraget eller om det finns andra skäl till att du inte kan utföra uppdraget, exempelvis om du har andra uppdrag som behöver prioriteras eller om förutsättningarna inte finns för att kunna utföra uppdraget inom den tid som kunden önskar.

Begreppet officiell veterinär

Begreppet officiell veterinär kommer från EU-rätten, och mera exakta beskrivningar av vilka uppgifter som ska utföras av en officiell veterinär anges i EU-rättsakter. Det förekommer dessutom i samband med export till länder utanför EU att mottagarlandet begär att exportintyget utfärdas av officiell veterinär.

Du ska använda Traces

Vid in- och utförsel av djur ska du, med något undantag, använda Traces.

Traces är en databas som är gemensam för hela EU. Sändningar med djur och vissa djurprodukter som flyttas mellan EU-länder eller importeras från länder utanför EU, ska registreras i Traces. Intyg för införsel av växter och växtprodukter m.m. finns också i Traces.

Att förebygga smittspridning

När djur och djurprodukter flyttas inom EU är det inte någon veterinär kontroll vid gränsen. Om det behövs en sådan kontroll ska den ske i avsändarlandet och då får mottagarlandet endast göra stickprovskontroller.

När djur och djurprodukter importeras från länder utanför EU ska kontrollerna utföras av officiella veterinärer vid gränskontrollstationerna. I vissa fall kan länder som Norge och Schweiz behandlas enligt samma regler som EU-länder.

Vid internationella hästtävlingar

Vid tävling med hästar från andra länder behöver tävlingsarrangören ha tillgång till en officiell veterinär som kan utfärda exportintyg för de hästar som ska återvända till annat land efter tävlingen. En veterinär som förordnats som tävlingsveterinär är dock inte automatiskt också förordnad som officiell veterinär.

Tävlingsveterinär och officiella veterinär

Om du är veterinär och vill vara tävlingsveterinär på internationell tävling och skriva exportintyg måste du därför dels be arrangören ansöka hos länsstyrelsen om att du ska få agera tävlingsveterinär, dels själv ansöka hos Jordbruksverket om förordnande som officiell veterinär.

Webbplats för dig som är officiell veterinär

Det finns en särskild webbplats för dig som är officiell veterinär. På webbplatsen Officiella veterinärer hittar du aktuell information om vad du som officiell veterinär ska tänka på i samband med införsel och utförsel inom EU, samt import och export från och till länder utanför EU.

Så här når du webbplatsen

Du som är distriktsveterinär når webbplatsen via Dv-Magasinet under Tjänster och Manualer/Officiella uppdrag.

För att kunna ta del av informationen på webbplatsen för officiella veterinärer måste du som är privat officiell veterinär

 • skaffa e-legitimation
 • kontakta enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal för att få behörighet.

Logga in som officiell veterinär

Webbutbildning för officiella veterinärer

Om du är eller vill bli förordnad som officiell veterinär behöver du gå Jordbruksverkets webbutbildning för officiella veterinärer. Utbildningen är till både för dig som vill bli officiell veterinär och för dig som behöver fortbilda dig för att behålla ditt nuvarande förordnande.

Grundutbildningen och fortbildning

Grundutbildningen är obligatorisk för dig som vill kunna arbeta som officiell veterinär.

Du behöver bara gå grundutbildningen en gång. Sedan måste du gå fortbildning med 18-24 månaders intervall för att behålla ditt förordnande

Så här anmäler du dig till utbildningarna

För att anmäla dig till utbildningen skickar du ett mejl till Jordbruksverket med ditt förnamn, efternamn, din e-postadress och ditt veterinärnummer.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Vägledning för bedömning av djurskydd på slakterier för officiella veterinärer

För att bedömningarna av djurskyddet på slakterier ska vara korrekta och lika över hela landet finns det en vägledning. Vägledningen vänder sig främst till Livsmedelsverkets officiella veterinärer och länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd men den ger även en insikt i djurskyddsarbetet på slakterier för den som är intresserad.

Beskriver kontroller och kommunikation

Vägledningen för bedömning av djurskydd på slakterier tar upp följande områden:

 • Hur veterinärerna ska kontrollera djuren och bedöma djurskyddet enligt de bestämmelser som finns.
 • Hur veterinärerna ska hantera resultatet av en kontroll.
 • Hur ansvarsfördelningen är mellan ansvariga myndigheter.

Vägledningen är uppdelad i en allmän del och en bedömningsdel.

Allmän del

Den allmänna delen är övergripande och ger förutsättningarna för hur du ska använda bedömningsdelen. Bedömningsdelen ska alltså inte användas självständigt utan inom de ramar som den allmänna delen ger.

I den allmänna delen finns

 • Syfte
 • omfattning
 • definitioner och begreppsförklaringar
 • tillämplig lagstiftning
 • en beskrivning av ansvarsfördelningen i slaktkedjan, både vem som har ansvaret för djurskyddet och kontrollmyndigheternas ansvarsområden.
 • hur och när de officiella veterinärerna bör informera länsstyrelsen
 • vilken myndighet som i normalfallet bör informera djurhållaren.

I den allmänna delen finns även sekretessbestämmelser och rutiner vid åtalsanmälan. Avslutningsvis finns det en kort beskrivning över hur länsstyrelserna hanterar informationen från de officiella veterinärerna. Inom de här områdena har vi i vägledningen beskrivit det som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna har kommit överens om.

Bedömningsdelen

Bedömningsdelen används utifrån de ramar som finns i den allmänna delen.

I bedömningsdelen ingår ett antal djurbedömningar till exempel bråck hos grisar och drivning av djur. De djurbedömningar som finns i vägledningen är de mest efterfrågade från de officiella veterinärerna. Vi kommer att komplettera vägledningen med fler bedömningar efter hand.

Vägledning för Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) vid kontroll av fotskadebedömning

Vägledningen syftar till att ge råd och stöd åt Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) vid kontroll av klassificeringen av fotskador hos slaktkyckling.

Klinisk övervakning för BSE på slakterier för officiella veterinärer

Livsmedelsverkets officiella veterinärer tar ut de djur på slakterierna som ska ingå i den kliniska övervakningen för BSE.

Författningar

Söker efter 2015:7

Söker efter 2019:25

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen