Mjältbrand

Mjältbrand kan drabba både människa och djur. Där det tidigare varit ett utbrott kan smittan finnas kvar i marken mycket länge. Det är viktigt att hålla koll på djurens hälsa för att upptäcka eventuella sjuka eller döda djur.

Om mjältbrand

Mjältbrand är en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa.

Mjältbrand orsakas av en sporbildande bakterie, Bacillus anthracis. Sporerna är mycket motståndskraftiga och kan överleva i jord över 50 år. Alla däggdjur är i princip mottagliga för infektionen. Människor kan också bli infekterade.

Djur kan smittas när de betar på mark eller äter foder som har förorenats av mjältbrandssporer. Även när de dricker vatten som innehåller sporer finns risk för smitta. Ett djur som har dött av mjältbrand kan infektera andra individer som kommer i kontakt med kroppsvätskor från den döda djurkroppen.

Smittläget för mjältbrand

Mjältbrand förekommer sporadiskt i Sverige, genom att sporer i tidigare förorenad mark kommer i kontakt med djur eller människa. Vi har inget aktuellt fall just nu. Det senaste utbrottet var på och i närheten av Omberg år 2016.

Sjukdomen förekommer över hela världen och antalet utbrott varierar bland annat beroende på klimat.

Vaccination av betesdjur

Sedan den 21 april 2021 är det tillåtet att vaccinera mot mjältbrand i hela Sverige. Jordbruksverket kan också besluta om obligatorisk vaccination. Syftet med vaccinationerna är att skydda djuren från sjukdom och därigenom också minska risken för vidare smittspridning i ett drabbat område.

Utbrottet i Omberg 2016

Flera fall av mjältbrand hos djur, främst nötkreatur, konstaterades sommaren 2016 på och i närheten av Omberg i Östergötland. Jordbruksverket genomförde i samarbete med flera andra myndigheter och frivilligorganisationer smittspårning, sanering och vaccinering av främst nötkreatur och får i området.

Sedan augusti 2016 har inga nya kända fall av mjältbrand inträffat i djurbesättningar eller bland vilt på eller omkring Omberg i Östergötland. Det är idag ingen fara för människor att vistas i området.

Vaccination av betesdjur vid Omberg

Betesdjur vaccinerades årligen i ett stort område på och omkring Omberg i 4 år. År 2020 beslutade Jordbruksverket att minska ner området för obligatorisk vaccination till att omfatta endast Omberg. Syftet med vaccinationerna är att skydda djuren från sjukdom och därigenom också minska risken för vidare smittspridning i området.


Vilt

Även vilda idisslare som älg och rådjur kan smittas av mjältbrand. Därför vill myndigheterna ha in uppgifter om eventuella fallvilt i området på och i närheten av Omberg (älg, rådjur, hjort).

Eftersom mjältbrand smittar via direktkontakt med kroppsvätskor och via material (exempelvis jord) som varit i kontakt med kroppsvätskor från döda smittade djur ska man inte röra vid eller flytta på döda djurkroppar förrän man vet om de är smittade eller inte.

Gör så här om du hittar fallvilt på och i närheten av Omberg:

  • Rör inte djurkroppen, men märk gärna ut platsen så blir det lättare att hitta tillbaka.
  • Rådjur, älg, hjort:
    • på Omberg, ring SVA:s dagjour.
    • i närheten av Omberg, kontakta Viltsektionen på SVA under kontorstid vardagar.
  • Annat dött vilt än rådjur, älg eller hjort: Kontakta Viltsektionen på SVA under kontorstid vardagar.

Kontaktuppgifter till dagjour och viltsektionen på SVA:

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av mjältbrand arbetar vi med smittspårning, sanering och vaccinering av djur i området.

Vi och andra myndigheter och aktörer agerar efter gällande beredskapsplan för epizootier. Den nationella beredskapsplanen utgör grunden för respektive aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Författningar

Söker efter 2021:49

Söker efter 2020:5

Senast granskad: 2020-10-19

Till toppen