Om du vill överklaga ett beslut

Har du fått ett beslut från Jordbruksverket eller länsstyrelsen som du tycker är fel? Då kan du i de flesta fall överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Överklaga beslut från Jordbruksverket

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Skicka ditt överklagande till oss inom tre veckor

Skicka ditt överklagande till vår postadress: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Du kan också mejla överklagandet till oss.

Du har tre veckor på dig att skicka in överklagandet, räknat från den dag som du tog del av beslutet.

Vi skickar vidare överklagandet till domstol

När vi tar emot ditt överklagande kontrollerar vi först att det kom in till Jordbruksverket i tid. Sedan skickar vi det vidare till domstol. Därefter ska du vända dig till domstolen om du har några frågor om ärendet, eller om du ska skicka in kompletteringar.

Överklaga beslut från länsstyrelsen

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Skicka ditt överklagande till länsstyrelsen inom tre veckor

Skicka ditt överklagande till den länsstyrelse som har fattat beslutet. Du har tre veckor på dig att skicka in överklagandet, räknat från den dag som du tog del av beslutet.

Länsstyrelsen skickar vidare överklagandet till oss

Länsstyrelsen kontrollerar att ditt överklagande har kommit in i tid, och i så fall skickar de det vidare till oss på Jordbruksverket. Därefter ska du vända dig till oss om du har några frågor om ärendet.

Vi ser över ärendet och fattar sedan ett beslut. Om du är missnöjd med vårt beslut också kan du oftast överklaga det till domstolen.

Så handlägger vi överklagade beslut från länsstyrelsen

1. Vi tar emot ditt överklagande

Länsstyrelsen skickar ditt överklagande till oss. När vi får in överklagandet registrerar vi det som ett ärende med ett diarienummer.

2. Du får möjlighet att lämna synpunkter

Vi skickar därefter ett brev till dig, där vi talar om att länsstyrelsen har skickat ditt överklagande tillsammans med ett yttrande till oss. I yttrandet redogör länsstyrelsen för sina synpunkter i ärendet.

Om du har synpunkter på det som länsstyrelsen har skrivit så kan du skicka det till oss. Du kan också lägga till information till ditt överklagande. Om du inte skickar in synpunkter inom den tid som vi anger i brevet, avgör vi ärendet på det underlag som finns hos oss.

3. Jordbruksverket handlägger och fattar beslut

Vi utreder ärendet utifrån den information som vi har fått in från dig och länsstyrelsen. Sedan fattar vi ett skriftligt beslut. Vi skickar beslutet till dig och en kopia till den länsstyrelse vars beslut du har överklagat.

Jordbruksverket uttalar sig inte om beslutet i förhand, utan vi meddelar dig direkt när beslutet är fattat. Vi handlägger ärenden i den ordning som de kommer in till oss.

4. Du får beslutet via post eller förenklad delgivning

Vi skickar vårt beslut till dig med post. Beslutet skickas till din digitala brevlåda om du har anslutit dig till en sådan.

Om beslutet innebär att du har fått delvis bifall eller avslag på ditt överklagande skickar vi det med förenklad delgivning. Det är ett sätt för oss att säkerställa att du har tagit del av viktig information.

Så fungerar förenklad delgivning

Först skickar vi beslutet till dig. Om beslutet skickas med vanlig post skickar vi ett kontrollmeddelande till dig arbetsdagen efter att vi skickade beslutet. Om du bara har fått kontroll­meddelandet ska du kontakta Jordbruksverket. Då skickar vi beslutet till dig igen. Om beslutet skickas till en digital brevlåda skickar vi däremot inte något kontroll­meddelande till dig. 

Två veckor efter att beslutet har skickats till dig anser vi att du har tagit del av beslutet, och att du därmed är delgiven. Du har då tre veckor på dig att överklaga beslutet. Du behöver inte skicka in något bevis på att du har tagit emot beslutet.

Så skriver du ditt överklagande

Överklagandet ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva

  • vilket beslut du överklagar
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du tycker att det ska ändras.

Det kostar ingenting att överklaga

Det är kostnadsfritt att överklaga beslut till Jordbruksverket eller domstol. Det enda du behöver betala är eventuella egna kostnader, till exempel om du anlitar någon som hjälper dig att överklaga beslutet. Du behöver alltså inte betala motpartens kostnader om du förlorar.

Frågor och svar

Behöver jag personligen vara med under en eventuell förhandling när jag överklagar Jordbruksverkets beslut?

Nej, oftast inte. De flesta förhandlingar sker skriftligen.

Jag har ångrat mig och vill inte längre överklaga länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket. Vad ska jag göra?

Du kan dra tillbaka ditt överklagande av länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket, så länge vi inte har fattat ett beslut i ärendet än. Vi avslutar då ärendet utan att ta ställning till det. Om vi däremot har fattat ett nytt beslut redan så gäller det nya beslutet.

Jag har överklagat ett beslut om återkrav av stöd. Vad händer om jag betalar in återkravet innan Jordbruksverket har fattat beslut i ärendet? Anser ni att jag därmed har godtagit återkravet?

Nej, vi anser inte att du godtar återkravet genom att betala in det. Jordbruksverket tar ställning till om grunden till återkravet var korrekt, även om du betalar in ditt återkrav innan vi fattar beslut i ärendet. Om vi anser att du har rätt, får du tillbaka det belopp som inte ska ingå i återkravet.

Måste jag betala ränta på ett återkrav som jag överklagar?

Ja, det måste du. På beloppet som du ska betala tillbaka utgår avkastningsränta från den dag utbetalningen gjordes till och med den dag du har betalat tillbaka beloppet, eller till dess Jordbruksverket har dragit av beloppet på din utbetalning av stöd. Om du inte har betalat tillbaka när beslutet om återkrav vann laga kraft utgår därefter dröjsmålsränta fram till dess du har betalat tillbaka beloppet.


Vilken areal ska jag söka stöd för om jag har överklagat ett beslut från länsstyrelsen?

Om du har överklagat länsstyrelsens beslut om jordbrukarstöd måste du själv bestämma vilken areal du ska söka stöd för kommande år. Jordbruksverket kan inte ge något besked om vilken areal som är godkänd för stöd innan ärendet är avgjort.

När du bestämmer arealen som du ska söka stöd för finns det två möjliga vägar:

  • Du kan söka stöd för den areal som länsstyrelsen har godkänt för stöd. Det innebär att du inte kan få stöd för en större areal än den som du har sökt stöd för, även om Jordbruksverket eller en högre instans bifaller ditt överklagande.
  • Du kan söka stöd för en större areal än den areal som länsstyrelsen har godkänt för stöd. Det innebär att du riskerar att få avdrag på din utbetalning av stöd om Jordbruksverket eller en högre instans avslår ditt överklagande.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om hur det fungerar att överklaga beslut? Kontakta oss på kundtjänst.

Senast granskad: 2024-05-21

Till toppen