Logotyp Jordbruksverket

Generella regler för licenser och säkerheter vid handel med länder utanför EU

Om du ska importera eller exportera jordbruksvaror kan du behöva en licens. Du kan också söka licens för att få lägre tull. För att du ska få en licens måste du oftast betala ett pantbelopp, som kallas för säkerhet.

Innan du använder LICnet första gången måste du anmäla dig till e-tjänsten.

Det här är licenser

En licens är ett tillstånd som du kan behöva för att få importera eller exportera. För de flesta varor är det inget krav att ha en licens, men du kan ansöka om licens för att få lägre tull på ett antal jordbruksråvaror och bearbetade produkter.

Om du ska ta in varor för privat bruk behöver du ingen licens. Privat bruk innebär att du inte har någon kommersiell verksamhet och ska använda varorna själv.

Licenser för import

Det finns två olika sorters importlicenser.

 • Standardlicens behöver du för att få importera vissa varor. Med standardlicens betalar du den normala tullsatsen vid importen.
 • Kvotlicenser ger dig rätt till en lägre tullsats och i vissa fall tullfri import.

Licensen gäller för en viss mängd varor och under en begränsad tid. Det varierar mellan olika produkter. Under tiden som licensen är giltig kan du använda den för flera sändningar, så länge du inte överskrider den kvantitet som licensen gäller för.

Du ska uppge licensnumret till tullmyndigheten när du importerar. Ibland vill de också se en utskrift av licensmeddelandet. Du kan skriva ut licensmeddelandet från vår e-tjänst LICnet.

Standardlicenser

Standardlicens krävs för att importera och exportera

 • ris, när du importerar minst 1000 kilo
 • hampfrö, oavsett mängd (gäller bara vid import)
 • jordbruksetanol, när du importerar minst 100 hektoliter (hl).

En standardlicens ger dig rätt att ta in en viss mängd av en vara. När du har sökt standardlicens har du skyldighet att ta in minst 95 procent av mängden, annars förlorar du en del eller hela av ditt inbetalade säkerhetsbelopp (om beloppet som förverkas är mer än 100 euro). Du får i vissa fall överskrida din licenskvantitet med som mest 5 procent.

Kvotlicenser

Med kvotlicenser kan du importera varor till EU och slippa betala tull eller få betala en lägre tull.

Du ansöker om kvotlicens på bestämda ansökningstider. Som regel måste du betala in en större säkerhet än för standardlicenser.

En kvotlicens innebär en skyldighet att importera minst 95 procent av den mängd du har blivit tilldelad under den tid licensen gäller. Du kan läsa mer om det under rubriken Förverkande av säkerhet längre ner på den här sidan.

Jordbruksverket tar emot ansökningarna och rapporterar dem till EU-kommissionen, som fördelar licenskvantiteterna. Det tar oftast en till två veckor innan EU meddelar tilldelningen och vi kan utfärda licensen.

Det är viktigt att du anger kvotnummer och vilken EU-förordning som är tillämplig när du ansöker om kvotlicens.

Villkor för att ansöka om kvotlicens

För att få ansöka om kvotlicens måste du ha handlat med produkter inom varuområdet. Den handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånaders­perioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvot­perioden. Se exempel nedan under rubriken ”Kontakta Tullverket för att visa handel”.

Ditt företag måste vara momsregistrerat i Sverige och ha sitt säte i Sverige för att kunna söka kvotlicens i Sverige.

Tullombud får inte ansöka om kvotlicenser.

I vissa fall krävs ursprungsintyg vid ansökan om importkvotlicensen. Det ser du i bilagorna till EU-förordning 2020/761.

Tullverket kan också begära att du som importerar styrker varornas ursprung med ett ursprungsintyg. Det gör de för att kunna beräkna rätt tullsats för den importerade varan.

Det finns också specifika villkor för de olika varuområdena som du kan söka kvotlicens för.

Tullkvotperioder

Importkvoten gäller under en begränsad period som kallas tullkvotperiod. Tullkvotperioden är alltid 12 månader, men följer inte alltid kalenderåret. Perioden kan delas upp i flera delperioder.

Kvotlicenser för vissa varuslag

Vi har mer detaljerad information om de vanligaste jordbruksvarorna som vi utfärdar kvotlicenser för:

Vi utfärdar också kvotlicenser för bland annat

 • griskött
 • fjäderfäkött
 • ägg.

De här varorna har vi ingen detaljerad information om på vår webbplats, men du kan kontakta oss om du vill veta mer.

Bestämmelser för alla varor där man kan ansöka om kvotlicenser finns i EU-förordningarna för de olika varuområdena.

Licenser för export

För export av ost till Kanada behöver du en papperslicens för att få lägre tullsats.

Kvotlicenser för export

Företag som ansöker om exportkvotlicens ska vara etablerade och momsregistrerade i EU. Ansökan om exportkvotlicens ska lämnas till myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade. I Sverige är Jordbruksverket den licensutfärdande myndigheten. Licensansökningarna görs i e-tjänsten LICnet.

Det här är säkerheter

För att försäkra sig om att du uppfyller de skyldigheter som en importlicens innebär, kräver EU att du ställer en säkerhet som garanti. En säkerhet kan till exempel vara pengar eller en bankgaranti.

Hur stor säkerheten är beror på vilken produkt du ska importera eller exportera.

Om säkerhetsbeloppet är 100 euro eller mindre behöver du inte betala in någon säkerhet.

Eftersom beloppet är i euro måste du räkna om det till svenska kronor. Aktuell växelkurs hittar du längre ner på sidan under rubriken Så här söker du licenser.

Enkel säkerhet eller blocksäkerhet

Importerar du bara vid ett enstaka tillfälle kan du ställa en enkel säkerhet.

Om du söker licens vid flera tillfällen eller om du söker flera licenser samtidigt måste du ställa en så kallad blocksäkerhet.

Frisläppande av säkerhet

När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet på standardlicens, kan du använda e-tjänsten LICnet för att frisläppa din säkerhet. I LICnet väljer du Självbetjäning frisläppande av säkerhet, markerar de licenser som du vill avsluta och skickar in. Frisläppande av säkerheten kan även göras för kvotlicenser, om du har nyttjat hela licenskvantiteten.

Tänk på att Tullverket måsta ha gjort avräkningen på licensen för att du ska kunna begära frisläppande av säkerhet.

Att säkerheten frisläpps betyder att säkerheten betalas tillbaka om det är en enkel säkerhet, eller att du kan använda säkerheten igen om det är en blocksäkerhet.

Om du har sökt en kvotlicens och får tilldelning, men får mindre än 100 procent i tilldelning, frisläpps säkerheten för den del som du inte fått licens för. Vi frisläpper alltså det säkerhetsbelopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den kvantitet som du har sökt för och den kvantitet som du får besked om att du har rätt att importera.

Om du har en blocksäkerhet men inte vill använda den igen utan vill få tillbaka pengarna, måste du skicka en skriftlig begäran till Jordbruksverket, till exempel via mejl.

Förverkande av säkerhet

Om du importerar mindre än 95 procent av den mängd som du är skyldig att importera enligt licensen, och du har ställt en enkel säkerhet eller blocksäkerhet, så förlorar du en del av säkerheten som du har betalat in. Det gäller för både kvotlicenser och standardlicenser.

Om du har importerat mindre än 5 procent förlorar du hela beloppet. Om du har importerat mellan 5 och 95 procent förlorar du ett belopp som står i förhållande till hur stor del av kvantiteten på din licens som du har använt. Belopp under 100 euro förverkas inte.

Om säkerheten är en bankgaranti eller en pantförskrivning skickar Jordbruksverket en faktura till dig på det belopp som du ska betala in. Betalningsfristen är 30 dagar innan Jordbruksverket löser in säkerheten.

Om du har en bankgaranti som blocksäkerhet och betalar fakturan i tid frisläpps kravet på bankgarantin och denna kan sedan användas på nytt.

Så här söker du licenser

Du söker import- och exportlicenser i vår e-tjänst LICnet. Du måste ha en licens för varje varukod och för respektive ursprungsland. Två dagar innan du söker licens måste du ha ställt en säkerhet.

Ta reda på om du måste eller kan söka licens för din vara

Standardlicens krävs för ris, hampfrön och jordbruksetanol.

För ett antal andra varor (inklusive ris) finns möjligheten att söka kvotlicens.

Om KN-numret för din vara är med i licenstabellen för kvotlicenser kan du söka kvotlicens.

KN-numret, eller varukoden, är de första åtta siffrorna i produktnumret (taricnumret) som finns i Tullverkets tulltaxa.

Vet du inte vad din produkt har för varukod kan du ringa Tullverket.

Första gången du ansöker om licens

Första gången du ansöker om licens ska du:

 • Skaffa en e-legitimation
 • Anmäla dig till LICnet

Fyll i uppgifterna och skriv ut blanketten. Den ska undertecknas av firmatecknaren. Scanna in den undertecknade blanketten och mejla den till

Någon arbetsdag efter att vi fått in blanketten så skickar vi ett välkomstmejl så att du vet att du kan börja använda LICnet. Första gången du ska söka en licens i LICnet får du gärna ringa till en handläggare på fiskeri- och marknadsstödsenheten, så hjälper vi dig.

Du behöver registrera ditt bankgironummer för att kunna få återbetalning vid frisläppande av säkerheten. Du kan göra detta genom att använda en blankett.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Exempel: Om kvoten kan sökas från den 23 till den 30 november 2023, ska du visa handel under perioderna

 • 23 september 2021–22 september 2022
 • 23 september 2022–22 september 2023.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, Licenser@jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Betala säkerhet för din licens

I samband med att du ansöker om importlicens måste du betala in en säkerhet för att Jordbruksverket ska kunna godta ansökan.

Säkerhetsnivån anges i euro och varierar för de olika varuslagen. Om det uträknade säkerhetsbeloppet är mindre än 100 euro behöver du inte betala in beloppet.

Betala in säkerheten på Jordbruksverkets bankgironummer 5693‑2304. Tänk på att det tar 2 arbetsdagar innan pengarna har kommit in om du betalar via internet.

När du betalar in säkerheten ska du ange det här på inbetalningskortet eller på internet:

 • uppgifter om företagets namn och organisationsnummer
 • om det gäller en blocksäkerhet eller enkel säkerhet.

Aktuell valutakurs

Valutakursen för maj 2024: 1 euro = 11,7530 svenska kronor.

Så här räknar du ut ditt säkerhetsbelopp

Om du till exempel ska importera 20 ton ris med standardlicens, säkerheten är 30 euro/ton ris och valutakursen 10,6055 kronor, blir säkerhetsbeloppet 20 000 * 0,030 * 10,6055 = 6 066,60.

Du behöver inte betala in öresbeloppet, utan i exemplet ovan räcker det om du betalar in 6 066 kronor.

Skicka in ansökan via LICnet

Det kan vara en bra idé att skriva ut handboken för LICnet. Där får du hjälp med hur du söker licenser. Det går också att skriva ut handboken när du är inne i LICnet.

Gör din ansökan i LICnet innan klockan 13:00 en arbetsdag. Då räknas den som inkommen samma dag. Om du gör din ansökan efter klockan 13:00 räknas den som inkommen nästa arbetsdag.

Om kvotansökningsperioden slutar på en helgdag, måste din ansökan vara inne innan klockan 13:00 den sista arbetsdagen i ansökningsperioden.

Om du vill återkalla eller ändra din ansökan måste du göra detta innan klockan 13:00 den dag ansökan kom in. Om du gjorde din ansökan efter klockan 13:00 har du fram till klockan 12:59 nästföljande arbetsdag på dig.

Du måste logga in från en dator. Tyvärr fungerar inte tjänsten i mobil, på surfplatta eller annan utrustning med pekskärm.

Samma företag får inte skicka in fler än en ansökan per tullkvot och ansökningsperiod. Om ett företag skickar in fler än en ansökan kommer ingen av ansökningarna att godkännas. Dessutom förlorar företaget sitt inbetalade säkerhetsbelopp.

Ett undantag är om en tullkvot omfattar flera KN-nummer, flera ursprungsländer och olika tullnivåer. Då kan ett företag lämna flera ansökningar inom samma importkvot. Ansökningarna ska göras direkt efter varandra i LICnet.

I rutan ”Särskilda upplysningar” i Licnet ska du fylla i aktuellt kvotnummer: sex siffror och utan punkt. Du ska också fylla i aktuell tullsats för den ansökta produkten inom kvoten.

Om det anges i bilagorna II –VIII i förordning 2020/761, ska du ange varans ursprungsland och bocka för rutan ”Obligatorisk uppgift”. Ursprungslandet är det land (utanför EU) där maten producerades.

Ogiltigförklaring av ansökningar

Licensansökningar som inte är fullständiga eller som inte följer reglerna i förordning 2020/760, förordning 2020/761, förordning 2016/1237 eller förordning 2016/1239, kommer att ogiltigförklaras.

Vi skickar ut ett skriftligt beslut om ogiltigförklarande, där vi förklarar varför vi ogiltigförklarar ansökan om importkvot. I beslutet får du också information om rätten att överklaga samt tidsfristen för att överklaga beslutet.

Vi ogiltigförklarar inte en ansökan om det bara handlar om mindre skrivfel som inte ändrar de väsentliga delarna av din ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan

Skriv ut eller invänta din licens

Det tar olika tid att få din licens beroende på vilken slags licens du sökt. Som regel kan en standardlicens utfärdas omedelbart, förutsatt att säkerheten har betalats in och ansökan gjordes i LICnet innan klockan 13:00 en arbetsdag.

Kvotlicenser tar betydligt längre tid beroende på de regler som gäller för de specifika kvoterna.

Ibland frågar Tullverket efter en licensutskrift. Du kan skriva ut ditt licensmeddelande i LICnet. Hur du gör det beskrivs i handboken, avsnitt 5.1.1.

Begär att säkerheten frisläpps

När du importerat din vara begär du att säkerheten frisläpps i LICnet. Tullverket måste då ha registrerat importen.

Välj Självbetjäning i LICnet och Frisläppande av säkerhet. Markera de licenser som du vill avsluta och klicka på skicka-knappen. För att hela säkerheten ska frisläppas krävs att minst 95 procent av licenskvantiteten ska vara utnyttjad inom licensens giltighetstid.

Om du har en blocksäkerhet kan du sedan använda säkerheten igen nästa gång du söker licens.

Om du har enkel säkerhet betalas beloppet tillbaka till dig. Nästa gång du söker licens måste du betala in en ny säkerhet.

Om du har importerat mindre än 5 procent av kvantiteten på din licens så förverkas hela säkerhetsbeloppet. Om du har importerat mellan 5 procent och 95 procent av licensens kvantitet går du miste om ett belopp motsvarande den kvantitet du inte har utnyttjat. Vi förverkar inte belopp som är mindre än 100 euro.

Om du har en standardlicens på papper ska den utnyttjade licensen ha kommit in till Jordbruksverket inom 2 månader efter giltighetstidens utgång för att vi ska kunna frisläppa säkerheten.

Om du har en kvotlicens på papper ska den utnyttjade licensen ha kommit in till Jordbruksverket inom 45 dagar efter licensens sista giltighetsdag.

Vi skickar en sammanställning över de händelser (frisläppande, förverkande med mera) som ägt rum för säkerheten under det senaste kvartalet.

Tullverkets avräkning av licenser

Importlicensen ska du visa upp för tullmyndigheten för att du ska kunna klarera godset och därefter sälja varan fritt inom EU. Har licensen utfärdats elektroniskt gör du en hänvisning till aktuell licens på importdeklarationen.

Du kan fördela den totala mängden som du får importera på din licens på flera sändningar under tiden som den är giltig.

Tullverket räknar av licenskvantiteten i datasystemet vid importtillfället. Varan ska klareras inom licensens giltighetstid.

Observera att du endast får ange ett licensnummer per varupost på tulldeklarationen. Om en sändning är fördelad på flera licenser ska du ange licensnummer och mängd per varupost.

Licensen är giltig under en viss tid

Den dag din ansökan om standardlicens kommer in till oss på Jordbruksverket räknas oftast som den första dagen på licensens giltighetstid. Giltighetstiden för en standardlicens för import varierar för olika produkter. Om standardlicensens giltighetstid löper ut på en dag som inte är arbetsdag kan du vanligtvis använda licensen närmast följande arbetsdag. Detta gäller inte för kvotlicenser.

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

Om det är många som söker kvotlicens

Om det är många som söker kvotlicens är det inte säkert att du får licens för hela den kvantitet du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den kvantitet som man har sökt om. Vi frisläpper i så fall säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Överlåta eller dela upp licenser

Överlåta en standardlicens

Du kan överlåta de rättigheter som följer med licensen. Då ska du fylla i uppgifter om mottagaren och datum för när överlåtelsen ska ske i din ansökan om licens. Om du gör det är det fortfarande du som riskerar att förlora ditt inbetalade säkerhetsbelopp om den som du har överlåtit licensen till inte importerar varan inom giltighetstiden.

Överlåta en kvotlicens

Det är endast i vissa fall som du kan överlåta en kvotlicens till någon annan. I vilka fall detta gäller kan du se i bilagorna i förordning (EU) nr 2020/761 för respektive varuområde.

Dela upp eller överlåta en del av din licens

Om du vill överlåta en del av en licens till någon annan, eller att licensen ska gälla för flera sändningar som du tar in via flera olika orter i andra EU-medlemsstater, kan du ansöka om dellicenser.

Dellicensen har samma giltighetstid och villkor som originallicensen. Företaget som har tagit emot en dellicens kan lämna tillbaka den till den ursprungliga licensinnehavaren, men får inte i sin tur överlåta den vidare. En dellicens kan inte delas upp i ytterligare dellicenser.

Om licensen är utfärdad elektroniskt kan du mejla in licensmeddelandet från LICnet och begära en dellicens. Jordbruksverket utfärdar dellicensen och meddelar företaget. Tullverket och Jordbruksverket har ett gemensamt datasystem, där Tullverket kan se dellicensen.

Om licensen är utfärdad på papper skickar du in en ny licensansökan med de nya uppgifterna tillsammans med originallicensen. Jordbruksverket gör ändringarna i licensen och skickar tillbaka den, eller skickar den till företaget som licensen överlåtits till.

Du får inte göra några ändringar av uppgifterna på licensen. Jordbruksverket kan när som helst begära att du skickar tillbaka licensen för kontroll. Du får ett kvitto på den insända licensen om du begär det.

Så påverkas tullkvoter och licenser av brexit

Avtalet mellan EU och Storbritannien som började gälla den 1 januari 2021 innebär att det åtminstone provisoriskt kommer att råda tull- och kvotfrihet i handeln mellan EU och Storbritannien. Om avtalet inte skulle godkännas för permanent tillämpning av Europarlamentet kan resultatet bli att vissa produkter som importeras från Storbritannien till EU kommer att omfattas av tullar och eventuellt tullkvoter framöver. Även export av produkter från EU till Storbritannien kommer i så fall att påverkas av brittiska tullar och eventuella tullkvoter.

Vissa tullkvoter delas upp

Vissa av de tullkvoter som tidigare fanns för import till EU inklusive Storbritannien delas efter övergångsperiodens slut upp mellan kvarvarande EU och Storbritannien. Det innebär att tullkvotsvolymerna ändras. Enligt det avtal som har förhandlats fram ska ingen handel mellan Storbritannien och EU tillåtas inom tullkvoterna ifråga.

(ändringar av kvantiteterna är gjorda efter publiceringen av denna förordning)

Frågor och svar

Vilka regler gäller vid force majeure?

Jordbruksverket kan förlänga giltighetstiden för en licens i händelse av force majeure. Detta kan till exempel vara en naturkatastrof, en vild strejk eller något annat allvarligt som inte importören kan påverka. Din ansökan om förlängning av giltighetstiden måste ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar efter det att den ursprungliga giltighetstiden för licensen gått ut.

I händelse av force majeure kan du också begära att licensen ska upphöra att gälla. Senast sex månader efter att licensens giltighetstid har gått ut ska du bevisa att force majeure föreligger. Det eventuella beslutet att upphäva licensen omfattar endast den kvantitet som inte kunnat importeras. Vi frisläpper då dina säkerheter för dessa kvantiteter.

Vad händer om jag förlorar min papperslicens?

Licensen är en värdehandling och ska hanteras som en sådan. Om en licens inte blivit helt utnyttjad och du kan styrka att licensen blivit helt eller delvis förstörd, eller om licensen förlorats trots vidtagna säkerhetsåtgärder, kan Jordbruksverket utfärda en ersättningslicens. Ordet ”ersättningslicens” finns noterat på den nya licensen liksom den ursprungliga licensens nummer.

För att en ersättningslicens ska kunna utfärdas krävs att du ställer en ny säkerhet. Ersättningslicens kan inte utfärdas för en kvotlicens.

Om en licens inte blivit helt använd och den förlorats kan Jordbruksverket utfärda en duplikatlicens. Denna kan du bara använda för att styrka att tidigare redan importerade varor är förtullade och därmed kunna få tillbaka säkerheten av Jordbruksverket. Den kan inte användas för ny handel. Du ska visa upp duplikatlicensen för den tullregion där du tog emot den ursprungliga tulldeklarationen.

Vad gör jag om jag försökt att importera varor men de har fastnat i tullen?

Om dina varor ”sitter fast i tullen” för att du saknar licens, behöver du förutom att söka licens även skyndsamt betala in ett säkerhetsbelopp. Då kan du instruera din bank att betala in pengarna till jordbruksverkets bankgiro 5693‑2304 och uppge företagets namn och organisationsnummer samt om det ska vara enkel säkerhet eller blocksäkerhet. Kvittot från banken, underskrivet och stämplat av en banktjänsteman, kan du mejla oss innan klockan 13:00 en arbetsdag. Då utfärdar vi licensen samma dag.

Kontakta oss om du har frågor

Behöver du hjälp att fylla i din ansökan i LICnet är du välkommen att ringa till oss. Be att få tala med licenshandläggare på fiskeri- och marknadsstödsenheten, så hjälper vi dig.

Författningar

Söker efter 1998:88